AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2011 (IV kadencja)

51 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.

Uchwała nr 51/IX/2011

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 16 czerwca 2011 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 229, 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:§ 1. W uchwale 21/III/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 zmienionej uchwałą nr 43/VIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2011 roku dokonuje się następujących zmian:


 1. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wprowadza się zmiany:


 1. w kolumnie Rok 2011

 1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „65.150.885,00 zł” zastępuje się kwotą „65.509.094,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „56.173.181,00” zł zastępuje się kwotą „56.510.262,00 zł”,

 2. w wierszu lp. b „dochody majątkowe” kwotę „8.977.704,00 zł” zastępuje się kwotę „8.998.832,00 zł”, w tym:

 3. w wierszu lp. c „ze sprzedaży majątku” kwotę „1.253.400,00 zł” zastępuje się kwotą „1.274.528,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „55.034.095,00 zł” zastępuje się kwotą „55.412.304,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „36.281.373,00 zł” zastępuje się kwotą „36.350.392,00 zł”,

 2. w wierszu lp. b „związane z funkcjonowaniem organów JST” kwotę
  „7.903.651,00 zł” zastępuje się kwotą „7.893.651,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „10.116.790,00 zł” zastępuje się kwotą „10.096.790,00 zł”,

 2. w wierszu lp. 4 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp” kwotę „695.965,00 zł” zastępuje się kwotą „835.965,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 6 „Środki do dyspozycji” kwotę „10.812.755,00 zł”, zastępuje się kwotą 10.932.755,00 zł”,

 4. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „7.218.316,00 zł” zastępuje się kwotą „7.338.316,00 zł”,

 5. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „14.384.493,00 zł” zastępuje się kwotą „14.504.493,00 zł”,

 6. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,055171” zastępuje się wskaźnikiem „0,054869”,

 7. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „5,52 %” zastępuje się wskaźnikiem „5,49%”,

 8. w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „31,26 %” zastępuje się wskaźnikiem „31,09 %”,

 9. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę „55.946.887,00 zł” zastępuje się kwotą „56.325.096,00 zł”,

 10. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „70.331.380,00 zł” zastępuje się kwotą „70.829.589,00 zł”,

 11. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „-5.180.495,00 zł” zastępuje się kwotą
  „-5.320.495,00 zł”,

 12. w wierszu lp. 22 „Przychody budżetu” kwotę „7.862.142,00 zł” zastępuje się kwotą „8.002.142,00 zł”,

 13. w wierszu lp. 24 litera b „wolne środki” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „835.965,00 zł”,

 14. w wierszu lp. 24 litera c „przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji” kwotę „2.681.647,00 zł” zastępuje się kwotą „1.845.682,00 zł”.
 1. w kolumnie Rok 2012

 1. w wierszu lp. 10 litera a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” kwotę „2.217.460,00” zastępuje się kwotą „2.236.320,00”,

 2. w wierszu lp. 15 a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,020924” zastępuje się wskaźnikiem „0,020781”,


 1. w kolumnie Rok 2013

  1. w wierszu lp. 15 a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,043491” zastępuje się wskaźnikiem „0,043347”.


 1. w kolumnie Rok 2014

 1. w wierszu lp. 15 a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,050433” zastępuje się wskaźnikiem „0,050290”.


 1. w kolumnie Rok 2017

 1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,044730” zastępuje się wskaźnikiem „0,055399”.


 1. w kolumnie Rok 2018

 1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,034475” zastępuje się wskaźnikiem „0,046379”.


 1. w kolumnie Rok 2019

 1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,026341” zastępuje się wskaźnikiem „0,040868”.


 1. w kolumnie Rok 2020

 1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,000000” zastępuje się wskaźnikiem „0,014183”.


 1. w kolumnie Rok 2021

 1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,000000” zastępuje się wskaźnikiem „0,013847”.


 1. w kolumnie Rok 2022

 1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,000000” zastępuje się wskaźnikiem „0,013518”.


 1. w kolumnie Rok 2023

 1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,000000” zastępuje się wskaźnikiem „0,013198”.


 1. w kolumnie Rok 2024

 1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,000000” zastępuje się wskaźnikiem „0,012886”.


 1. w kolumnie Rok 2025

 1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,000000” zastępuje się wskaźnikiem „0,006291”.


 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


 1. Zmianie ulega załącznik nr 2 zawierający objaśnienia przyjętych wartości. Po dokonaniu zmian załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


 1. W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 obejmującym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się zmiany:


 1. w wierszu przedsięwzięcia ogółem

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „35.612.652,00 zł” zastępuje się kwotą „35.631.512,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „3.604.795,00 zł” zastępuje się kwotą „3.623.655,00 zł”,

 3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „5.815.834,00 zł” zastępuje się kwotą „5.834.694,00 zł”,

 1. w wierszu wydatki majątkowe

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „4.865.467,00 zł” zastępuje się kwotą „4.884.327,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „2.217.460,00 zł” zastępuje się kwotą „2.236.320,00 zł”,

 1. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „4.279.770,00 zł” zastępuje się kwotą „4.298.630,00 zł”,

 1. w wierszu I Programy, projekty lub zadania (razem)

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „27.612.652,00 zł” zastępuje się kwotą „27.631.512,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „3.604.795,00 zł” zastępuje się kwotą „3.623.655,00 zł”,

 3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „5.815.834,00 zł” zastępuje się kwotą „5.834.694,00 zł”,

 1. w wierszu wydatki majątkowe

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „4.865.467,00 zł” zastępuje się kwotą „4.884.327,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „2.217.460,00 zł” zastępuje się kwotą „2.236.320,00 zł”,

 3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „4.279.770,00 zł” zastępuje się kwotą „4.298.630,00 zł”,

 1. w wierszu A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „6.802.652,00 zł” zastępuje się kwotą „6.821.512,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „2.744.795,00 zł” zastępuje się kwotą „2.763.655,00 zł”,

 3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „5.815.834,00 zł” zastępuje się kwotą „5.834.694,00 zł”,

 1. w wierszu wydatki majątkowe

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „4.865.467,00 zł” zastępuje się kwotą „4.884.327,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „2.217.460,00 zł” zastępuje się kwotą „2.236.320,00 zł”,

 3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „4.279.770,00 zł” zastępuje się kwotą „4.298.630,00 zł”,

 1. w wierszu Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego”, Cel: Podniesienie jakości i stanu środowiska naturalnego

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „4.865.467,00 zł” zastępuje się kwotą „4.884.327,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „2.217.460,00 zł” zastępuje się kwotą „2.236.320,00 zł”,

 3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „4.279.770,00 zł” zastępuje się kwotą „4.298.630,00 zł”,

 1. "Termomodernizacja budynku głównego Zespoły Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" (dział 801, rozdział 80130)

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „822.918,00 zł” zastępuje się kwotą „825.298,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „285.000,00 zł” zastępuje się kwotą „287.380,00 zł”,

 3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „795.176,00 zł” zastępuje się kwotą „797.556,00 zł”,

 1. "Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (dział 801, rozdział 80130)

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „856.254,00 zł” zastępuje się kwotą „929.959,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „363.879,00 zł” zastępuje się kwotą „433.879,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „450.000,00 zł” zastępuje się kwotą „453.705,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „813.879,00 zł” zastępuje się kwotą „887.584,00 zł”,

 1. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni" (dział 801, rozdział 80140)

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „1.038.336,00 zł” zastępuje się kwotą „1.046.596,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „1.004.660,00 zł” zastępuje się kwotą „1.012.920,00 zł”,

 3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „1.010.972,00 zł” zastępuje się kwotą „1.019.232,00 zł”,

 1. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni" (dział 852, rozdział 85202)

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „799.202,00 zł” zastępuje się kwotą „729.512,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „728.225,00 zł” zastępuje się kwotą „658.225,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „32.800,00 zł” zastępuje się kwotą „33.110,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „761.025,00 zł” zastępuje się kwotą „691.335,00 zł”,

 1. "Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" (dział 854, rozdział 85410)

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „1.348.757,00 zł” zastępuje się kwotą „1.352.962,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „445.000,00 zł” zastępuje się kwotą „449.205,00 zł”,

 3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „898.718,00 zł” zastępuje się kwotą „902.923,00 zł”.


 1. Załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2025 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (18/07/2011 09:58:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (18/07/2011 09:58:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (18/07/2011 09:58:29)
Lista wiadomości
80 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
79 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
78 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
77 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
76 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
75 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
74 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
73 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
72 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
71 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24 lutego 2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
70 / XI / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
69 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
68 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”
67 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
66 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
65 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyzdry.
64 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.
63 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 247/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
62 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obo-wiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
61 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu powiatu wrzesińskiego niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.
60 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 „Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
59 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
58 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
57 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
56 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24.02.2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
55 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: powierzenia Powiatowi Słupeckiemu zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
54 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2010 rok.
53 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2010 rok.
52 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
51 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
50 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
49 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 39/VII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
48 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
47 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej przepisów porządkowych regulujących sprawę używania artykułów pirotechnicznych tzw. widowiskowych na terenie powiatu wrzesińskiego.
46 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
45 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
44 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
43 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011-2025
42 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
41 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
40 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
39 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
38 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2012
37 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
36 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
35 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
34 / V / 2011 z dnia 08.02.2011 r.
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu
33 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
32 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
31 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
30 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
29 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
28 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
27 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
26 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
25 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej
24 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
23 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2011 rok
22 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni