AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2011 (IV kadencja)

66 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.

UCHWAŁA NR 66/XI/2011

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 22 września 2011 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 229, 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale 21/III/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 zmienionej uchwałą nr 43/VIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2011 roku, uchwałą nr 51/IX/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16 czerwca 2011 roku, uchwałą
nr 58/X/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 sierpnia 2011 roku, dokonuje się następujących zmian:

 1. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wprowadza się zmiany:

 1. w kolumnie Rok 2011

 1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „65.716.003,00 zł” zastępuje się kwotą „65.212.696,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „56.656.951,00” zł zastępuje się kwotą „56.768.958,00 zł”,

 2. w wierszu lp. b „dochody majątkowe” kwotę „9.059.052,00 zł” zastępuje się kwotą „8.443.738,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „55.520.410,00 zł” zastępuje się kwotą „56.177.703,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „36.383.368,00 zł” zastępuje się kwotą „36.507.488,00 zł”,

 2. w wierszu lp. b „związane z funkcjonowaniem organów JST” kwotę
  „7.893.651,00 zł” zastępuje się kwotą „7.918.651,00 zł”,

 3. w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem” kwotę „1.523.729,00 zł” zastępuje się kwotą „1.733.729,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „10.195.593,00 zł” zastępuje się kwotą „9.034.993,00 zł”,

 2. w wierszu lp. 4 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki” kwotę „835.965,00 zł” zastępuje się kwotą „1.280.563,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 6 „Środki do dyspozycji” kwotę „11.031.558,00 zł”, zastępuje się kwotą „10.315.556,00 zł”,

 4. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „7.437.119,00 zł” zastępuje się kwotą „6.721.117,00 zł”,

 5. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „14.603.296,00 zł” zastępuje się kwotą „13.887.294,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „wydatki majątkowe objęte limitem” kwotę „2.062.310,00 zł” zastępuje się kwotą „1.400.688,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,054697” zastępuje się wskaźnikiem „0,055119”,

 2. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „5,47 %” zastępuje się wskaźnikiem „5,51%”,

 3. w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „30,99 %” zastępuje się wskaźnikiem „31,23 %”,

 4. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 56.433.202,00 zł” zastępuje się kwotą „57.090.495,00 zł”,

 5. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „71.036.498,00 zł” zastępuje się kwotą „70.977.789,00 zł”,

 6. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „-5.320.495,00 zł” zastępuje się kwotą
  „-5.765.093,00 zł”,

 7. w wierszu lp. 22 „Przychody budżetu” kwotę „8.002.142,00 zł” zastępuje się kwotą „8.446.740,00 zł”,

 8. w wierszu lp. 24 „Sposób sfinansowania spłaty długu”, z tego:

 1. w wierszu lp. b „wolne środki” kwotę „835.965,00 zł” zastępuje się kwotą „1.280.563,00 zł”,

 2. w wierszu lp. c „przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji” kwotę „1.845.682,00 zł” zastępuje się kwotą „1.401.084,00 zł”,


 1. w kolumnie Rok 2012

 1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „60.318.048,00 zł” zastępuje się kwotą „60.395.758,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. b „dochody majątkowe” kwotę „3.018.841,00 zł” zastępuje się kwotą „3.096.551,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)”, w tym:

 1. w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem” kwotę „1.387.335,00 zł” zastępuje się kwotą „3.201.931,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „6.864.723,00 zł” zastępuje się kwotą „6.942.433,00 zł”,

 2. w wierszu lp. 6 „Środki do dyspozycji” kwotę „6.864.723,00 zł”, zastępuje się kwotą „6.942.433,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „2.764.442,00 zł” zastępuje się kwotą „2.842.152,00 zł”,

 4. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „2.764.442,00 zł” zastępuje się kwotą „2.842.152,00 zł”, w tym:

a) w wierszu lp. a „wydatki majątkowe objęte limitem” kwotę „2.236.320,00 zł” zastępuje się kwotą „2.482.716,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0.067978” zastępuje się wskaźnikiem „0,067890”,

 1. w wierszu lp. a „ Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty” wskaźnik „0,020954” zastępuje się wskaźnikiem „0,018226”,

 1. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „6,80 %” zastępuje się wskaźnikiem „6,79%”,

 2. w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „28,34 %” zastępuje się wskaźnikiem „28,30 %”,

 3. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „57.043.048,00 zł” zastępuje się kwotą „57.120.758,00 zł”,


 1. w kolumnie Rok 2013

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „54.982.089,00 zł” zastępuje się kwotą „54.482.089,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem” kwotę „2.185.000,00 zł” zastępuje się kwotą „3.168.769,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „4.217.741,00 zł” zastępuje się kwotą „4.717.741,00 zł”,

 2. w wierszu lp. 6 „Środki do dyspozycji” kwotę „4.217.741,00 zł”, zastępuje się kwotą „4.717.741,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „443.533,00 zł” zastępuje się kwotą „943.533,00 zł”,

 4. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „443.533,00 zł” zastępuje się kwotą „943.533,00 zł”, w tym:

 5. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”

 1. w wierszu lp. a „ Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty” wskaźnik „0,043521” zastępuje się wskaźnikiem „0,040763”.


 1. w kolumnie Rok 2014

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)”, w tym:

 1. w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem” kwotę „2.540.000,00 zł” zastępuje się kwotą „3.496.919,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”

 1. w wierszu lp. a „ Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty” wskaźnik „0,050463” zastępuje się wskaźnikiem „0,050520”.


 1. w kolumnie Rok 2015

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)”, w tym:

 1. w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem” kwotę „2.440.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.441.304,00 zł”,

b. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”

 1. w wierszu lp. a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty” wskaźnik „0,064546” zastępuje się wskaźnikiem „0,067332”.

 1. w kolumnie Rok 2016

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)”, w tym:

 1. w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem” kwotę „2.335.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.336.304,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań”

 1. w wierszu lp. a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty” wskaźnik „0,065824” zastępuje się wskaźnikiem „0,068639”.


 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Zmianie ulega załącznik nr 2 zawierający objaśnienia przyjętych wartości. Po dokonaniu zmian załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


 1. W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 obejmującym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się zmiany:


 1. w wierszu przedsięwzięcia ogółem

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „35.631.512,00 zł” zastępuje się kwotą „39.185.176,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „3.586.039,00 zł” zastępuje się kwotą „3.134.417,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „3.623.655,00 zł” zastępuje się kwotą „5.684.647,00 zł”,

 4. w kolumnie „2013” kwotę „2.185.000,00 zł” zastępuje się kwotą „3.168.769,00 zł”,

 5. w kolumnie „2014” kwotę „2.540.000,00 zł” zastępuje się kwotą „3.496.919,00 zł”,

 6. w kolumnie „2015” kwotę „2.440.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.441.304,00 zł”,

 7. w kolumnie „2016” kwotę „2.335.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.336.304,00 zł”,

 8. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „5.834.694,00 zł” zastępuje się kwotą „8.029.062,00 zł”.

 1. w wierszu wydatki bieżące

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „30.747.185,00 zł” zastępuje się kwotą „34.715.077,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „1.523.729,00 zł” zastępuje się kwotą „1.733.729,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „1.387.335,00 zł” zastępuje się kwotą „3.201.931,00 zł”,

 4. w kolumnie „2013” kwotę „2.185.000,00 zł” zastępuje się kwotą „3.168.769,00 zł”,

 5. w kolumnie „2014” kwotę „2.540.000,00 zł” zastępuje się kwotą „3.496.919,00 zł”,

 6. w kolumnie „2015” kwotę „2.440.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.441.304,00 zł”,

 7. w kolumnie „2016” kwotę „2.335.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.336.304,00 zł”,

 8. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „1.536.064,00 zł” zastępuje się kwotą „5.503.956,00 zł”.

 1. w wierszu wydatki majątkowe

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „4.884.327,00 zł” zastępuje się kwotą „4.470.099,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „2.062.310,00 zł” zastępuje się kwotą „1.400.688,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „2.236.320,00 zł” zastępuje się kwotą „2.482.716,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „4.298.630,00 zł” zastępuje się kwotą „2.525.106,00 zł”.

 1. w wierszu I Programy, projekty lub zadania (razem)

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „27.631.512,00 zł” zastępuje się kwotą „27.471.056,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „3.586.039,00 zł” zastępuje się kwotą „2.924.417,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „3.623.655,00 zł” zastępuje się kwotą „3.973.743,00 zł”,

 4. w kolumnie „2013” kwotę „2.185.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.286.465,00 zł”,

 5. w kolumnie „2014” kwotę „2.540.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.588.615,00 zł”,

 6. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „5.834.694,00 zł” zastępuje się kwotą „4.314.942,00 zł”.

 1. w wierszu wydatki bieżące

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „22.747.185,00 zł” zastępuje się kwotą „23.000.957,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „1.387.335,00 zł” zastępuje się kwotą „1.491.027,00 zł”,

 3. w kolumnie „2013” kwotę „2.185.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.286.465,00 zł”,

 4. w kolumnie „2014” kwotę „2.540.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.588.615,00 zł”,

 5. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „1.536.064,00 zł” zastępuje się kwotą „1.789.836,00 zł”.

 1. w wierszu wydatki majątkowe

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „4.884.327,00 zł” zastępuje się kwotą „4.470.099,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „2.062.310,00 zł” zastępuje się kwotą „1.400.688,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „2.236.320,00 zł” zastępuje się kwotą „2.482.716,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „4.298.630,00 zł” zastępuje się kwotą „2.525.106,00 zł”.

 1. w wierszu A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „6.821.512,00 zł” zastępuje się kwotą „6.661.056,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „3.071.039,00 zł” zastępuje się kwotą „2.409.417,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „2.763.655,00 zł” zastępuje się kwotą „3.113.743,00 zł”,

 4. w kolumnie „2013” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „101.465,00 zł”,

 5. w kolumnie „2014” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotę „48.615,00 zł”,

 6. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „5.834.694,00 zł” zastępuje się kwotą „4.314.942,00 zł”.

 1. w wierszu wydatki bieżące

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „1.937.185,00 zł” zastępuje się kwotą „2.190.957,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „527.335,00 zł” zastępuje się kwotą „631.027,00 zł”,

 3. w kolumnie „2013” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „101.465,00 zł”,

 4. w kolumnie „2014” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotę „48.615,00 zł”,

 5. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „1.536.064,00 zł” zastępuje się kwotą „1.789.836,00 zł”.

 1. w wierszu wydatki majątkowe

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „4.884.327,00 zł” zastępuje się kwotą „4.470.099,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „2.062.310,00 zł” zastępuje się kwotą „1.400.688,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „2.236.320,00 zł” zastępuje się kwotą „2.482.716,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „4.298.630,00 zł” zastępuje się kwotą „2.525.106,00 zł”.

 1. w wierszu Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego”, Cel: Podniesienie jakości i stanu środowiska naturalnego

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „4.884.327,00 zł” zastępuje się kwotą „4.470.099,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „2.062.310,00 zł” zastępuje się kwotą „1.400.688,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „2.236.320,00 zł” zastępuje się kwotą „2.482.716,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „4.298.630,00 zł” zastępuje się kwotą „2.525.106,00 zł”.

 1. w wierszu "Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" (dział 801, rozdział 80130)

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „818.298,00 zł” zastępuje się kwotą „783.293,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „503.176,00 zł” zastępuje się kwotą „463.697,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „287.380,00 zł” zastępuje się kwotą „290.880,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „790.556,00 zł” zastępuje się kwotą „300.880,00 zł”.

 1. w wierszu "Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (dział 801, rozdział 80130)

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „989.959,00 zł” zastępuje się kwotą „984.058,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „493.879,00 zł” zastępuje się kwotą „270.058,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „453.705,00 zł” zastępuje się kwotą „672.601,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „947.584,00 zł” zastępuje się kwotą „682.601,00 zł”.

 1. w wierszu "Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni" (dział 801, rozdział 80140)

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „1.046.596,00 zł” zastępuje się kwotą „1.061.596,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „1.012.920,00 zł” zastępuje się kwotą „1.027.920,00 zł”,

 3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „1.019.232,00 zł” zastępuje się kwotą „1.030.310,00 zł”.

 1. w wierszu "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni" (dział 852, rozdział 85202)

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „709.512,00 zł” zastępuje się kwotą „530.455,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „638.225,00 zł” zastępuje się kwotą „455.668,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „33.110,00 zł” zastępuje się kwotą „36.610,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „671.335,00 zł” zastępuje się kwotą „46.610,00 zł”.

 1. w wierszu "Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" (Dział 854, rozdział 85410)

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „1.319.962,00 zł” zastępuje się kwotą „1.110.697,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „420.718,00 zł” zastępuje się kwotą „204.953,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „449.205,00 zł” zastępuje się kwotą „454.705,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „869.923,00 zł” zastępuje się kwotą „464.705,00 zł”.

 1. dodaje się wiersz Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie , Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie (Dział 853, rozdział 85395)

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „253.772,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” dodaje się kwotę „0,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” dodaje się kwotę „103.692,00 zł”,

 4. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „101.465,00 zł”,

 5. w kolumnie „2014” dodaje się kwotę „48.615,00 zł”,

 6. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „253.772,00 zł”.

 1. dodaje się wiersz Projekt "Kadra plus"

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „253.772,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” dodaje się kwotę „0,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” dodaje się kwotę „103.692,00 zł”,

 4. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „101.465,00 zł”,

 5. w kolumnie „2014” dodaje się kwotę „48.615,00 zł”,

 6. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „253.772,00 zł”.

 7. w wierszu umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają
  w okresie dłuższym niż rok

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „3.714.120,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „210.000,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „1.710.904,00 zł”,

 4. w kolumnie „2013” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „882.304,00 zł”,

 5. w kolumnie „2014” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „908.304,00 zł”,

 6. w kolumnie „2015” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „1.304,00 zł”,

 7. w kolumnie „2016” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „1.304,00 zł”,

 8. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą
  „3.714.120,00 zł”.

 1. w wierszu wydatki bieżące

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „3.714.120,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „210.000,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „1.710.904,00 zł”,

 4. w kolumnie „2013” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „882.304,00 zł”,

 5. w kolumnie „2014” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „908.304,00 zł”,

 6. w kolumnie „2015” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „1.304,00 zł”,

 7. w kolumnie „2016” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „1.304,00 zł”,

 8. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą
  „3.714.120,00 zł”.

 1. w wydatkach bieżących dodaje się przedsięwzięcia:

 1. wiersz Zakup druków komunikacyjnych (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „2.643.000,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” dodaje się kwotę „0,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” dodaje się kwotę „855.000,00 zł”,

 4. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „881.000,00 zł”,

 5. w kolumnie „2014” dodaje się kwotę „907.000,00 zł”,

 6. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „2.643.000,00 zł”.

 1. wiersz Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonania bieżących zadań

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „150.100,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” dodaje się kwotę „0,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” dodaje się kwotę „150.100,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „150.100,00 zł”.

 1. wiersz Ubezpieczenie mienia powiatu (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „304.500,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” dodaje się kwotę „0,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” dodaje się kwotę „304.500,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „304.500,00 zł”.

 1. wiersz Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „6.520,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” dodaje się kwotę „0,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” dodaje się kwotę „1.304,00 zł”,

 4. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „1.304,00 zł”,

 5. w kolumnie „2014” dodaje się kwotę „1.304,00 zł”,

 6. w kolumnie „2015” dodaje się kwotę „1.304,00 zł”,

 7. w kolumnie „2016” dodaje się kwotę „1.304,00 zł”,

 8. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „6.520,00 zł”.

 1. wiersz Zimowe utrzymanie dróg (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „610.000,00 zł”,

 2. w kolumnie „2011” dodaje się kwotę „210.000,00 zł”,

 3. w kolumnie „2012” dodaje się kwotę „400.000,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „610.000,00 zł”.

 1. Załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2025 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (07/10/2011 08:35:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (07/10/2011 08:51:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (07/10/2011 08:51:30)
Lista wiadomości
80 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
79 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
78 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
77 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
76 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
75 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
74 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
73 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
72 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
71 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24 lutego 2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
70 / XI / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
69 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
68 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”
67 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
66 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
65 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyzdry.
64 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.
63 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 247/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
62 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obo-wiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
61 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu powiatu wrzesińskiego niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.
60 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 „Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
59 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
58 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
57 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
56 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24.02.2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
55 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: powierzenia Powiatowi Słupeckiemu zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
54 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2010 rok.
53 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2010 rok.
52 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
51 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
50 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
49 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 39/VII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
48 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
47 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej przepisów porządkowych regulujących sprawę używania artykułów pirotechnicznych tzw. widowiskowych na terenie powiatu wrzesińskiego.
46 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
45 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
44 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
43 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011-2025
42 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
41 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
40 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
39 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
38 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2012
37 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
36 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
35 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
34 / V / 2011 z dnia 08.02.2011 r.
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu
33 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
32 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
31 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
30 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
29 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
28 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
27 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
26 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
25 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej
24 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
23 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2011 rok
22 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni