AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2011 (IV kadencja)

46 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.

Uchwała nr 46/VIII/2011

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

 

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 221, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale 20/III/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok, zmienionej uchwałą nr 33/IV/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 stycznia 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 37/VI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 lutego 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 40/VII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę 776.121,00 zł

to jest do kwoty 65.150.885,00 zł

z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 769.221,00 zł

to jest do kwoty 56.173.181,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.900,00 zł

to jest do kwoty 8.977.704,00 zł

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę 776.121,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 4) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

o kwotę 689.471,00 zł

to jest do kwoty 7.130.998,00 zł.

4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę 1.634.434,00 zł

to jest do kwoty 70.331.380,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.207.074,00 zł

to jest do kwoty 55.946.887,00 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 427.360,00 zł

to jest do kwoty 14.384.493,00 zł.

 1. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki o kwotę 1.634.434,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 2. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych zwiększa się wydatki majątkowe

o kwotę 427.360,00 zł

to jest do kwoty 14.384.493,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.

 1. W § 2 ust. 3 pkt 4) uchwały budżetowej zawierającym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t., zwiększa się wydatki

o kwotę 811.757,00 zł

to jest do kwoty 11.528.821,00 zł.

 1. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5.180.495,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym”.

 1. W § 5 uchwały budżetowej ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.862.142,00 zł.”

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 14.020,00 zł

to jest do kwoty 91.757,00 zł

2) nie zmienia się rezerwy celowej w kwocie 571.591,00 zł

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł,

b) nie zmienia się rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli w kwocie 471.591,00 zł.

 1. § 7 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.666.177,00 zł.

w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.500.000,00 zł.

 1. W załączniku nr 7 uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dokonuje się zmian w następujący sposób:

 1. zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 149.873,00 zł

to jest do kwoty 870.631,00 zł,

 1. zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

o kwotę 67.325,00 zł

to jest do kwoty 1.118.425,00 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

 1. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą” dokonuje się zmian w następujący sposób:

 1. nie zmienia się dochodów w kwocie 290.000,00 zł

 2. wydatki zwiększa się o kwotę 191.074,00 zł

to jest do kwoty 481.074,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

 1. W § 10 uchwały budżetowej ust. 1) otrzymuje nowe brzmienie:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 7.166.177,00 zł”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

 

Załączniki do Uchwały nr 46 / VIII / 2011 Rady Powiatu we Wrześni

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Grzegorz Kaźmierczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (07/05/2011 15:36:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (07/05/2011 15:37:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (07/05/2011 15:37:57)
Lista wiadomości
80 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
79 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
78 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
77 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
76 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
75 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
74 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
73 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
72 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
71 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24 lutego 2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
70 / XI / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
69 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
68 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”
67 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
66 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
65 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyzdry.
64 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.
63 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 247/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
62 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obo-wiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
61 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu powiatu wrzesińskiego niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.
60 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 „Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
59 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
58 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
57 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
56 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24.02.2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
55 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: powierzenia Powiatowi Słupeckiemu zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
54 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2010 rok.
53 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2010 rok.
52 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
51 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
50 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
49 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 39/VII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
48 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
47 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej przepisów porządkowych regulujących sprawę używania artykułów pirotechnicznych tzw. widowiskowych na terenie powiatu wrzesińskiego.
46 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
45 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
44 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
43 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011-2025
42 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
41 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
40 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
39 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
38 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2012
37 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
36 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
35 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
34 / V / 2011 z dnia 08.02.2011 r.
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu
33 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
32 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
31 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
30 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
29 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
28 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
27 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
26 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
25 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej
24 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
23 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2011 rok
22 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni