AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2011 (IV kadencja)

68 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.

UCHWAŁA NR 68 / XII / 2011

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 20 października 2011 r.


w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536), uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się „Program współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”.


§ 2. Ilekroć w programie mówimy o:

ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536),

organizacjach pozarządowych” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,

dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,
poz. 1240 z późn. zm),

konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11,
ust. 2 oraz w art. 13 ustawy,

zadaniach publicznych” - rozumie się przez to sferę zadań publicznych określonych
w art. 4 ust. 1 ustawy,

ofercie” - rozumie się ofertę zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz. 25) oraz ofertę zgodną z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005 r. nr 44, poz. 427).


§ 3.1. Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu wrzesińskiego oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy powiatem wrzesińskim
a organizacjami pozarządowymi.

2. Celami szczegółowymi programu są:

1) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,

2) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,

3) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej
w powiecie.


§ 4. Współpraca powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi odbywa się
na zasadach:

 1. partnerstwa - oznaczającej dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
  w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganie razem wytyczonych celów,

 2. pomocniczości - oznaczającej, że powiat powierza organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

 3. suwerenności – oznaczającej, że stosunki pomiędzy powiatem a organizacjami kształtowane są z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności,

 4. efektywności - polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,

 5. uczciwej konkurencji – oznaczającej realizację wymogu udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywania działań zarówno przez podmioty publiczne, jak
  i niepubliczne, a także realizację obowiązku stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,

 6. jawności - oznaczającej, że wszystkie możliwości współpracy władzy samorządowej
  z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne
  i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.


§ 5. Zakres przedmiotowy współpracy obejmuje zadania publiczne, które są określone w art. 4 ust. 1 ustawy i są zbieżne z zakresem zadań powiatu określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.).


§ 6. Powiat wrzesiński realizuje zadania publiczne współpracując z organizacjami pozarządowymi w formie:

 1. zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych poprzez powierzanie lub wspieranie wykonania zadania,

 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 4. tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym
  i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów powiatu wrzesińskiego,

 5. konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia przez samorząd powiatowy.


§ 7. Do priorytetowych zadań publicznych realizowanych przy współudziale organizacji pozarządowych w 2012 roku należą przedsięwzięcia związane z:

 1. kulturą, sztuką i ochroną tradycji:

 1. propagowanie kultury poprzez wsparcie organizacji imprez i festynów plenerowych, konkursów, przeglądów, festiwali, plenerów artystycznych i innych,

 2. kultywowanie regionalnych tradycji i historii,

 3. promowanie powiatu wrzesińskiego,

 4. promowanie wiedzy o krajach europejskich, w tym o powiatach partnerskich,

 1. edukacją, kulturą fizyczną i sportem:

 1. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz mieszkańców powiatu wrzesińskiego poprzez:

- wypoczynek dzieci i młodzieży,

- realizację projektów promujących aktywność ruchową i zdrowy styl życia,

- zachęcanie do uprawiania turystyki,

3) ratownictwem i ochroną ludności:

a) wspieranie działań zmierzających do poszerzania wiedzy i umiejętności dotyczących zasad bezpieczeństwa,

4) ochroną i promocją zdrowia:

a) inicjowanie i wspieranie działań dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej,

b) propagowanie profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży,

5) działalnością na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.


§ 8.1. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego
w 2012 roku.


§ 9.1. Otwarte konkursy ofert będą przeprowadzane wg następujących zasad:

 1. zlecanie realizacji zadań powiatu wrzesińskiego organizacjom pozarządowym
  w pierwszej kolejności obejmuje priorytetowe zadania i odbywać się będzie poprzez otwarte konkursy ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można będzie zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych,

 2. otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd Powiatu we Wrześni,

 3. termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia podjęcia Uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert,

 4. otwarty konkurs ofert ogłasza się:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego,

b) na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl,

c) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni,

d) w „Przeglądzie Powiatowym” – biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego,

 1. ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

 1. rodzaju zadania,

 2. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,

 3. zasadach przyznawania dotacji,

 4. terminach i warunkach realizacji zadania,

 5. terminie składania ofert,

 6. trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,

 7. zrealizowanych przez samorząd powiatowy w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

2. Zarząd Powiatu powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

3. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu we Wrześni, pracownicy Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, które biorą udział w konkursie, a także pracownicy Starostwa Powiatowego we Wrześni, którzy byliby w jakiś sposób związani z tymi organizacjami pozarządowymi.

6. Złożone oferty, przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez merytorycznych pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni.


§ 10.1. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, podejmuje Zarząd Powiatu we Wrześni w formie uchwały.

2. Uchwała jest podstawą do zawarcia pisemnych umów pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę, określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia.

3. Wyniki konkursu są publikowane:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego,

2) na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl,

3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni,

4) w „Przeglądzie Powiatowym” – biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego.


§ 11. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych wymienionych w § 7 określać będzie uchwała Rady Powiatu we Wrześni w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wrzesińskiego na rok 2012.


§ 12.1. Zarząd Powiatu składa Radzie Powiatu we Wrześni sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

2. Do corocznej oceny realizacji programu zostaną zastosowane następujące wskaźniki:

 1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,

 2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

 3. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,

 4. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez powiat wrzesiński,

 5. wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach współpracy.


§ 13.1. Projekt programu został poddany konsultacji społecznej.

2. Konsultacja została przeprowadzona w trybie ustalonym uchwałą 255/XLI/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.


§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Grzegorz Kaźmierczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (12/12/2011 12:59:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (12/12/2011 12:59:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (12/12/2011 12:59:38)
Lista wiadomości
80 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
79 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
78 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
77 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2012 rok.
76 / XIV / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
75 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
74 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
73 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
72 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
71 / XIII / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24 lutego 2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
70 / XI / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
69 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
68 / XII / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”
67 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
66 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
65 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyzdry.
64 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.
63 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 247/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
62 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obo-wiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
61 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych z budżetu powiatu wrzesińskiego niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.
60 / XI / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 „Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
59 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
58 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
57 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
56 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 35/VI/11 z dnia 24.02.2011r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
55 / X / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: powierzenia Powiatowi Słupeckiemu zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
54 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2010 rok.
53 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2010 rok.
52 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
51 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
50 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
49 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 39/VII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
48 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
47 / IX / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej przepisów porządkowych regulujących sprawę używania artykułów pirotechnicznych tzw. widowiskowych na terenie powiatu wrzesińskiego.
46 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
45 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
44 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
43 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011-2025
42 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze danego roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
41 / VIII / 2011 z dnia 28.04.2011 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
40 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
39 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
38 / VII / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2012
37 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
36 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
35 / VI / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
34 / V / 2011 z dnia 08.02.2011 r.
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu
33 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
32 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
31 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
30 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
29 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
28 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
27 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
26 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
25 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej
24 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
23 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2011 rok
22 / IV / 2011 z dnia 20.01.2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni