AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2009 (III kadencja)

191 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.

Uchwała nr 191/XXX/2009

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 3 września 2009 roku

 

 

w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. nr 97, poz. 674, nr 170, poz. 1218 i nr 220 poz. 1600, z 2007 r. nr 17, poz. 5, nr 80, poz. 542, nr 102 poz. 689, nr 158, poz. 1103, nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369 i nr 247, poz. 1821, z 2008 r. nr 145, poz. 917 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. nr 1, poz. 1), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu we Wrześni uchwala

 

Regulamin wynagradzania

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

prowadzonych przez Powiat Wrzesiński:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński, zwany dalej regulaminem, określa:

 1. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

 2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad-wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

 3. wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć, szkołę lub placówkę oświatową prowadzoną przez Powiat Wrzesiński albo zespół szkół i placówek,

 2. pracodawcy – rozumie się przez to szkołę, bądź w zależności od kontekstu - dyrektora szkoły albo inną osobę wyznaczoną do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

 3. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcę,

 4. kadrze kierowniczej – należy przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły.

 

§ 3. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół.

 

Rozdział II. Dodatki

§ 4. Nauczycielom dodatek za wysługę lat przysługuje na zasadach określonych w art. 33 Karty Nauczyciela.

 

§ 5. Na wypłaty dodatku motywacyjnego dla nauczycieli przeznacza się w skali roku środki finansowe będące sumą środków wyliczonych wg zasad określonych w punktach.1 – 3 pomnożonych przez 12 miesięcy:

 1. 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego (tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym) pomnożone przez liczbę nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin wg stanu osobowego wynikającego ze sprawozdania SIO z 30 września roku poprzedzającego dany rok budżetowy;

 2. 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego (tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym) pomnożone przez liczbę członków kadry kierowniczej;

 3. kwota dodatku motywacyjnego dyrektora szkoły określona na podstawie decyzji starosty.

 

§ 6. 1. Do szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:

 1. uzyskanie określonych wyników dydaktycznych,

 2. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

 3. sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne uczniów,

 4. własne programy autorskie,

 5. sukcesy wychowawcze,

 6. podejmowanie zadań i czynności dodatkowych,

 7. osiągnięcia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

2. Przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół warunkuje ponadto:

 1. celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych szkoły,

 2. racjonalna polityka personalna,

 3. dbałość o estetykę obiektów szkolnych,

 4. wpływ szkoły na miejscowe środowisko.

 

§ 7. Comiesięczny dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości do 60 % wynagrodzenia zasdniczego nauczyciela mianowanego (tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym), nie mniej jednak niż 80 zł.

 

§ 8. W przypadku, gdy niemożliwa jest wypłata wynagrodzenia w formie godzin ponad-wymiarowych oraz wykonywanych zadań nie można zaliczyć do pensum dydaktycznego, dyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom wykonującym prace związane z prawidłową realizacją egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przysługuje odrębny dodatek motywacyjny wypłacany z puli środków ustalonych w § 5 pkt 1-3 i przyznawany w miesiącach, w których nauczyciel wykonuje wymienione zadania

 

§ 9. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego pracodawca uwzględnia w szczególności wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole i złożoność zadań wynikających ze stanowiska kierowniczego lub pełnionej funkcji.

 

§ 10. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi oddzielnie za każdą sprawowaną funkcję i zajmowane stanowisko.

 

§ 11. 1. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego z zastrzeżeniem ust. 2 wynosi:

 1. dla dyrektora szkoły – do 75% wynagrodzenia zasadniczego;

 2. dla wicedyrektora do 40% wynagrodzenia zasadniczego;

 3. dla kierownika szkolenia praktycznego – do 30%;

 4. dla kierownika internatu – do 30% wynagrodzenia zasadniczego;

 5. dla doradcy metodycznego do 20% wynagrodzenia zasadniczego;

 6. dla wychowawcy klasy do 3% wynagrodzenia zasadniczego;

 7. dla opiekuna stażu do 2% wynagrodzenia zasadniczego.

 1. Kwota dodatku funkcyjnego określona w ust. 1 odnosi się do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

 

§ 12. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela, w następującej wysokości:

 1. w szkołach rolniczych za prowadzenie zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa– 5% wynagrodzenia zasadniczego,

 2. za prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w poradni psychologiczno-pedagogicznej – 5% wynagrodzenia zasadniczego,

 3. prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach specjalnych – od 5% do 30% wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 13. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki za warunki pracy w Zespole Szkół Specjalnych należy przyjąć w wysokości 20% środków planowanych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w placówce.

Rozdział III

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 14. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się, dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

 

§ 15. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 14 również wtedy gdy nauczyciel zastępujacy jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.


 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Treść regulaminu została uzgodniona ze związkami zawodowymi.

2. Zmiany regulaminu następują w trybie przewidzianym w ust. 1.

 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (11/09/2009 12:59:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (11/09/2009 12:59:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (11/09/2009 12:59:54)
Lista wiadomości
220 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
219 / XXXIV / /2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
218 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
217 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
216 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
215 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
214 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej
213 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2010 rok
212 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania Gminie Kołaczkowo dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej Zieliniec-Żydowo na działkach nr ewidencyjny 237/3, 238, 231, 235/3, 235/19, 266, 278, 280, 281, 235/1, 237/4, 235/6, 134/4, 235/5, 134/1, 135, 279, 273, 235/12, 267/1, 267/2, 265/1, 264/2, 265/2, 264/1, 271/1, 271/2, 273/2, 270/1, 270/2, 272/1, 235/15 położonej w miejscowości Zieliniec oraz na działkach nr ewidencyjny 10/6, 8 w miejscowości Żydowo
211 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 166/XXV/2009 z dnia 26.02.2009 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
210 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Zdrowotnego Powiatu Wrzesińskiego na Lata 2010-2015”
209 / XXXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
208 / XXXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
207 / XXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
206 / XXXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie utworzenia przez powiat wrzesiński, wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i innymi podmiotami, spółki prawa handlowego pod firmą „Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią” sp. z o.o.
205 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
204 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 166/XXV/2009 z dnia 26.02.2009 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
203 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku powiatowym we Wrześni przy ul. Chopina 10
202 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie powierzenia gminie Września wykonywania zadania publicznego – organizacji i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
201 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
200 / XXXI / 2009 z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
199 / XXXI / 2009 z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września w roku 2010
198 / XXXI / 2009 z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2010
197 / XXXI / 2009 z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wrzesińskiego”
196 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
195 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Im więcej nas łączy, tym mniej dzieli – integracja lokalnej społeczności w gminie Kołaczkowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
194 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 188/XXIX/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków Powiatu Wrzesińskiego” i upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do wystawienia weksla in blanco
193 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
192 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23
191 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
190 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
189 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
188 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków Powiatu Wrzesińskiego” i upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do wystawienia weksla in blanco
187 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu we Wrześni umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” i upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do wystawienia weksla in blanco
186 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Pomocna dłoń II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
185 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej działką nr 3839/8
184 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej działką nr 3896/20
183 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy – dla nieruchomości położonej w Kołaczkowie
182 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
181 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
180 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kamień Pomorski
179 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: przyjęcia programu wspierania osób niepełnosprawnych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2009-2013
178 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 166/XXV/2009 z dnia 26.02.2009 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
177 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 157/XXIII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.12.2008 r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009
176 / XXVII / 2009 z dnia 24.04.2009 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni za 2008 rok
175 / XXVII / 2009 z dnia 24.04.2009 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości
174 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
173 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nekla
172 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
171 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 175/2, położonej w Nekielce, gmina Nekla
170 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 30/5, położoną w Podstolicach, gmina Nekla
169 / XXV / 2009 z dnia 4.03.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
168 / XXV / 2009 z dnia 4.03.2009 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
167 / XXV / 2009 z dnia 26.02.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia z Gminą Miłosław nieruchomości zabudowanej położonej w Miłosławiu, gmina Miłosław, oznaczonej wg ewidencji gruntów działką nr 609, zapisanej w KW 15322 jako własność Gminy Miłosław
166 / XXV / 2009 z dnia 26.02.2009 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
165 / XXIV / 2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 153/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2008 rok
164 / XXIV / 2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
163 / XXIV / 2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kołaczkowo