AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2009 (III kadencja)

205 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.

Uchwała nr 205/XXXII/2009

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 29 października 2009 roku

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałą nr 164/XXIV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 stycznia 2009 roku, uchwałą nr 312/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 lutego 2009 roku, uchwałą nr 169/XXV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 4 marca 2009 roku, uchwałą nr 174/XXVI/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 2009 roku, uchwała nr 182/XXVIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 maja 2009 roku uchwałą nr 190/XXIX/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 czerwca 2009 roku, uchwałą nr 406/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 lipca 2009 roku, uchwałą nr 426/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 sierpnia 2009 roku, uchwałą nr 196/XXX/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 3 września 2009 roku, uchwała nr 200/XXXI/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 września 2009 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę 134.336,00 zł

to jest do kwoty 56.499.657,00 zł

z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 123.936,00 zł

to jest do kwoty 52.920.697,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.400,00 zł

to jest do kwoty 3.578.960,00 zł.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę 134.336,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 86.604,00 zł

to jest do kwoty 6.777.381,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę 134.336,00 zł

to jest do kwoty 63.205.727,00 zł.

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki o kwotę 134.336,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W wydatkach określonych w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 170.297,00 zł

to jest do kwoty 53.885.859,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

o kwotę 838.242,00 zł

to jest do kwoty 34.438.907,00 zł

 1. zmniejsza się dotacje

o kwotę 678.056,00 zł

to jest do kwoty 1.091.987,00 zł,

 1. zmniejsza się wydatki na obsługę długo o kwotę 100.000,00 zł

to jest do kwoty 430.000,00 zł,

d) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 110.111,00 zł

to jest do kwoty 17.924.965,00 zł.

7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych zmniejsza się wydatki majątkowe

o kwotę 35.961,00 zł

to jest do kwoty 9.319.868,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 86.604,00 zł

to jest do kwoty 6.777.381,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 1. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2012 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne

o kwotę 1.438.000,00 zł

to jest do kwoty 38.923.209,00 zł.

w tym:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 1.400.000,00 zł na projekt pn. „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy PCEZ we Wrześni” zapisany pod pozycją nr 3,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł na projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego” - budynek przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych zapisany pod pozycją 8,

3) zwiększa się wydatki o kwotę 400,00 zł na projekt pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynek Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych zapisany pod pozycją 10,

4) zwiększa się wydatki w kwocie 734,00 zł na projekt pn. „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - budynki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) zapisany pod pozycją nr 12,

5) zwiększa się wydatki w kwocie 366,00 zł na projekt pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zapisany pod pozycją nr 15,

5) zwiększa się wydatki w kwocie 21.500,00 zł na projekt pn. „Budowa budynków biurowo – socjalnego i garażowo – magazynowego” – wykonanie dokumentacji budowlanej – zapisany pod pozycją nr 20,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwiększa się wydatki w okresie realizacji projektów

o kwotę 1.418.138,00 zł

to jest do kwoty 19.661.728,00 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.400.000,00 zł na projekt pn.:„Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy PCEZ we Wrześni” zapisany pod pozycją nr 1.1,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł na projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego” - budynek przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych zapisany pod pozycją 1.8,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400,00 zł na projekt pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynek Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych zapisany pod pozycją 1.10,

4) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.738,00 zł na projekt pn.: „Pomocna dłoń” zapisany pod pozycją 2.2,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

11. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 17.779,00 zł

to jest do kwoty 919.388,00 zł

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 75.800,00 zł

to jest do kwoty 51.913,00 zł

z tego:

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł,

b) zmniejsza się o kwotę 75.800,00 zł na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli która po zmianach wynosi 41.913,00 zł.

12. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej zawierającym Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się:

o kwotę 678.056,00 zł

to jest do kwoty 1.620.987,00 zł

w tym:

1) zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 119.000,00 zł, to jest do kwoty 43.000,00 zł w rozdziale 80120 § 2540,

2) zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 231.000,00 zł, to jest do kwoty 66.000,00 zł w rozdziale 80120 § 2540,

3) zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 220.000,00 zł, to jest do kwoty 63.000,00 zł w rozdziale 80130 § 2540,

4) zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 130.000,00 zł, to jest do kwoty 15.000,00 zł w rozdziale 80130 § 2540,

5) zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 2.000,00 zł, to jest do kwoty 0,00 zł, w rozdziale 85201 § 2310,

6) zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 4.000,00 zł, to jest do kwoty 6.000,00 zł, w rozdziale 85201 § 2310,

7) zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 2.000,00 zł, to jest do kwoty 0,00 zł, w rozdziale 85201 § 2310,

8) zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 13.166,00 zł, to jest do kwoty 101.326,00 zł w rozdziale 85201 § 2320,

9) dodaje się dotację bieżącą w kwocie 10.000,00 zł w rozdziale 85295 § 2820,

10) zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 1.878,00 zł, to jest do kwoty 52.878,00 zł w rozdziale 85311 § 2570,

11) zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 4.011,00 zł, to jest do kwoty 89.011,00 zł w rozdziale 85311 § 2570,

12) zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 1.889,00 zł, to jest do kwoty 52.889,00 zł w rozdziale 85311 § 2580,

13) zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 9.000,00 zł, to jest do kwoty 11.000,00 zł w rozdziale 85412 § 2820,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

13. § 7. uchwały budżetowej zmienia się plan przychodów i wydatków:

1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) nie zmienia się przychodów w kwocie 262.000,00 zł

2) zwiększa się wydatki o kwotę 38.700,00 zł

to jest do kwoty 339.187,00 zł.

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

 1. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

 1. nie zmienia się przychodów w kwocie 550.000,00 zł

 2. nie zmienia się wydatków w kwocie 838.734,00 zł.

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. W związku z Uchwałą Nr 15/873/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 października 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. Doprowadza się do zgodności treść załącznika nr 7 z treścią załącznika nr 5 do uchwały budżetowej w zakresie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Rozbudowa odcinka Mała Górka – Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo – Targowa Górka” w ten sposób, że: w poz. 1.5 w kolumnie Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w wierszu 2009 r. kwotę 102.253,00 zł zastępuje się kwotą 42.253,00 zł. W uchwale nr 196/XXX/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 3 września 2009 roku w załączniku nr 3 obejmującym wykaz zadań majątkowych zmniejszono wydatki majątkowe zaplanowane w dziale 600 rozdział 60014 na zadanie pn. „Rozbudowa odcinka Mała Górka – Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo – Targowa Górka o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 42.253,00 zł lecz nie dokonano zmian w załączniku nr 5 do w/w uchwały. W związku z powyższym dokonuje się zmiany wymienionej powyżej.

 2. Doprowadza się do zgodności treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej w zakresie wydatków zaplanowanych w rozdziale 85395 i 85415 w ten sposób, że: prostuje się oczywisty błąd pisarski w Uchwale nr 182/XXVIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 maja 2009 roku w załączniku nr 6 do powołanej uchwały: w poz. 2.5 w kolumnie Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) wyrażenie 853/85395 zastępuje się wyrażeniem 854/85415.

 3. Doprowadza się do zgodności treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej w zakresie wydatków zaplanowanych w rozdziale 85395 w ten sposób, że: w Uchwale nr 169/XXV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 4 marca 2009 roku w załączniku nr 6 do powołanej uchwały w poz. 2.2 w kolumnie Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w wierszu 2009 r. kwotę 55.236,00 zł zastępuje się kwotą 57.974,00 zł, w wierszu Razem wydatki kwotę 97.657,00 zł zastępuje się kwotą 100.395,00 zł.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Załączniki do Uchwały nr 205/XXXII/2009 Rady Powiatu we Wrześni

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (20/11/2009 12:52:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (20/11/2009 12:53:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (20/11/2009 12:53:37)
Lista wiadomości
220 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
219 / XXXIV / /2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
218 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
217 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
216 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
215 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
214 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej
213 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2010 rok
212 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania Gminie Kołaczkowo dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej Zieliniec-Żydowo na działkach nr ewidencyjny 237/3, 238, 231, 235/3, 235/19, 266, 278, 280, 281, 235/1, 237/4, 235/6, 134/4, 235/5, 134/1, 135, 279, 273, 235/12, 267/1, 267/2, 265/1, 264/2, 265/2, 264/1, 271/1, 271/2, 273/2, 270/1, 270/2, 272/1, 235/15 położonej w miejscowości Zieliniec oraz na działkach nr ewidencyjny 10/6, 8 w miejscowości Żydowo
211 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 166/XXV/2009 z dnia 26.02.2009 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
210 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Zdrowotnego Powiatu Wrzesińskiego na Lata 2010-2015”
209 / XXXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
208 / XXXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
207 / XXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
206 / XXXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie utworzenia przez powiat wrzesiński, wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i innymi podmiotami, spółki prawa handlowego pod firmą „Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią” sp. z o.o.
205 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
204 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 166/XXV/2009 z dnia 26.02.2009 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
203 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku powiatowym we Wrześni przy ul. Chopina 10
202 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie powierzenia gminie Września wykonywania zadania publicznego – organizacji i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
201 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
200 / XXXI / 2009 z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
199 / XXXI / 2009 z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września w roku 2010
198 / XXXI / 2009 z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2010
197 / XXXI / 2009 z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wrzesińskiego”
196 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
195 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Im więcej nas łączy, tym mniej dzieli – integracja lokalnej społeczności w gminie Kołaczkowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
194 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 188/XXIX/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków Powiatu Wrzesińskiego” i upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do wystawienia weksla in blanco
193 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
192 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23
191 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
190 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
189 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
188 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków Powiatu Wrzesińskiego” i upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do wystawienia weksla in blanco
187 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu we Wrześni umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” i upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do wystawienia weksla in blanco
186 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Pomocna dłoń II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
185 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej działką nr 3839/8
184 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej działką nr 3896/20
183 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy – dla nieruchomości położonej w Kołaczkowie
182 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
181 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
180 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kamień Pomorski
179 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: przyjęcia programu wspierania osób niepełnosprawnych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2009-2013
178 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 166/XXV/2009 z dnia 26.02.2009 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
177 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 157/XXIII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.12.2008 r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009
176 / XXVII / 2009 z dnia 24.04.2009 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni za 2008 rok
175 / XXVII / 2009 z dnia 24.04.2009 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości
174 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
173 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nekla
172 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
171 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 175/2, położonej w Nekielce, gmina Nekla
170 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 30/5, położoną w Podstolicach, gmina Nekla
169 / XXV / 2009 z dnia 4.03.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
168 / XXV / 2009 z dnia 4.03.2009 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
167 / XXV / 2009 z dnia 26.02.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia z Gminą Miłosław nieruchomości zabudowanej położonej w Miłosławiu, gmina Miłosław, oznaczonej wg ewidencji gruntów działką nr 609, zapisanej w KW 15322 jako własność Gminy Miłosław
166 / XXV / 2009 z dnia 26.02.2009 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
165 / XXIV / 2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 153/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2008 rok
164 / XXIV / 2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
163 / XXIV / 2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kołaczkowo