AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2009 (III kadencja)

208 / XXXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.

Uchwała nr 208/XXXIII/2009

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 8 grudnia 2009 roku

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałą nr 164/XXIV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 stycznia 2009 roku, uchwałą nr 312/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 lutego 2009 roku, uchwałą nr 169/XXV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 4 marca 2009 roku, uchwałą nr 174/XXVI/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 2009 roku, uchwałą nr 182/XXVIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 maja 2009 roku uchwałą nr 190/XXIX/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 czerwca 2009 roku, uchwałą nr 406/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 lipca 2009 roku, uchwałą nr 426/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 sierpnia 2009 roku, uchwałą nr 196/XXX/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 3 września 2009 roku, uchwałą nr 200/XXXI/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 września 2009 roku, uchwałą nr 205/XXXII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 października 2009 roku, uchwałą nr 451/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 17 listopada 2009 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody

zmniejsza się o kwotę 414.429,00 zł

to jest do kwoty 56.112.326,00 zł

z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 85.571,00 zł

to jest do kwoty 53.033.366,00 zł

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 zł

to jest do kwoty 3.078.960,00 zł.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zmniejsza się łączne dochody o kwotę 414.429,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 60.800,00 zł

to jest do kwoty 6.870.612,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę 85.571,00 zł

to jest do kwoty 63.318.396,00 zł.

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki o kwotę 85.571,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W wydatkach określonych w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 83.354,00 zł

to jest do kwoty 53.996.311,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

o kwotę 22.187,00 zł

to jest do kwoty 34.461.094,00 zł

 1. zwiększa się dotacje o kwotę 16.514,00 zł

to jest do kwoty 1.108.501,00 zł,

c) nie zmienia się wydatków na obsługę długu w kwocie 430.000,00 zł,

d) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 44.653,00 zł

to jest do kwoty 17.996.716,00 zł.

7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.217,00 zł

to jest do kwoty 9.322.085,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 60.800,00 zł

to jest do kwoty 6.870.612,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwiększa się wydatki w okresie realizacji projektów

o kwotę 264.178,00 zł

to jest do kwoty 19.925.906,00 zł

w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 26.328,00 zł na projekt pn.:„Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolność do zatrudnienia” zapisany pod pozycją nr 2.3,

2) dodaje się wydatki bieżące w kwocie 290.506,00 zł na projekt pn.: „Pomocna dłoń II” zapisany pod pozycją 2.7,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

10. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 7.206.070,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym”.

11. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i rozchodów budżetu

zwiększa się przychody

o kwotę 500.000,00 zł

to jest do kwoty 10.006.070,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

12. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 8.622,00 zł

to jest do kwoty 910.766,00 zł

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 10.000,00 zł

to jest do kwoty 41.913,00 zł

z tego:

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł,

b) zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli która po zmianach wynosi 31.913,00 zł.

13. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej zawierającym Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się:

o kwotę 167.514,00 zł

to jest do kwoty 1.788.501,00 zł

w tym:

1) zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 16.514,00 zł, to jest do kwoty 117.840,00 zł w rozdziale 85201 § 2320,

2) zwiększa się dotację majątkową o kwotę 151.000,00 zł, to jest do kwoty 451.000,00 zł w rozdziale 75020 § 6610,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

14. Załączniku nr 10 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2009 zmienia się w następujący sposób:

 1. przychody zwiększa się o kwotę 37.550,00 zł

to jest do kwoty 1.053.150,00 zł

 1. wydatki zwiększa się o kwotę 37.550,00 zł

to jest do kwoty 1.053.150,00 zł.

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej zawierającym plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków na rok 2009 zmienia się w następujący sposób:

 1. dochody zwiększa się o kwotę 71.266,00 zł

to jest do kwoty 903.753,00 zł

 1. wydatki zwiększa się o kwotę 71.266,00 zł

to jest do kwoty 984.393,00 zł

 1. zwiększa się dochody o kwotę 54.002,00 zł i wydatki o kwotę 54.002,00 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zapisane pod pozycją 3,

 2. zwiększa się dochody o kwotę 2.577,00 zł i wydatki o kwotę 2.577,00 zł realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni zapisane pod pozycją 5,

 3. zwiększa się dochody o kwotę 14.687,00 zł i wydatki o kwotę 14.687,00 zł realizowane przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni zapisane pod pozycją 7,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

16. W § 7. uchwały budżetowej zmienia się plan przychodów i wydatków:

 1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. nie zmienia się przychodów w kwocie 262.000,00 zł

 2. nie zmienia się wydatków w kwocie 339.187,00 zł.

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

17. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się limit zaciąganych w ciągu roku budżetowego kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 11.000.000,00 zł,

z tego:

1) kredyty i pożyczki krótkoterminowe w kwocie 2.500.000,00 zł;

2) kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 8.500.000,00 zł”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Załączniki do Uchwały nr 208 / XXXIII / 2009 Rady Powiatu we Wrześni

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (23/12/2009 08:41:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (23/12/2009 08:46:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (23/12/2009 08:46:58)
Lista wiadomości
220 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
219 / XXXIV / /2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
218 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
217 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
216 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
215 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
214 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej
213 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2010 rok
212 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania Gminie Kołaczkowo dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej Zieliniec-Żydowo na działkach nr ewidencyjny 237/3, 238, 231, 235/3, 235/19, 266, 278, 280, 281, 235/1, 237/4, 235/6, 134/4, 235/5, 134/1, 135, 279, 273, 235/12, 267/1, 267/2, 265/1, 264/2, 265/2, 264/1, 271/1, 271/2, 273/2, 270/1, 270/2, 272/1, 235/15 położonej w miejscowości Zieliniec oraz na działkach nr ewidencyjny 10/6, 8 w miejscowości Żydowo
211 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 166/XXV/2009 z dnia 26.02.2009 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
210 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Zdrowotnego Powiatu Wrzesińskiego na Lata 2010-2015”
209 / XXXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
208 / XXXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
207 / XXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
206 / XXXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie utworzenia przez powiat wrzesiński, wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i innymi podmiotami, spółki prawa handlowego pod firmą „Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią” sp. z o.o.
205 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
204 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 166/XXV/2009 z dnia 26.02.2009 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
203 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku powiatowym we Wrześni przy ul. Chopina 10
202 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie powierzenia gminie Września wykonywania zadania publicznego – organizacji i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
201 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
200 / XXXI / 2009 z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
199 / XXXI / 2009 z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września w roku 2010
198 / XXXI / 2009 z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2010
197 / XXXI / 2009 z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wrzesińskiego”
196 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
195 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Im więcej nas łączy, tym mniej dzieli – integracja lokalnej społeczności w gminie Kołaczkowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
194 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 188/XXIX/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków Powiatu Wrzesińskiego” i upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do wystawienia weksla in blanco
193 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
192 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23
191 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
190 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
189 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
188 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków Powiatu Wrzesińskiego” i upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do wystawienia weksla in blanco
187 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu we Wrześni umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” i upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do wystawienia weksla in blanco
186 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Pomocna dłoń II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
185 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej działką nr 3839/8
184 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej działką nr 3896/20
183 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy – dla nieruchomości położonej w Kołaczkowie
182 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
181 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
180 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kamień Pomorski
179 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: przyjęcia programu wspierania osób niepełnosprawnych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2009-2013
178 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 166/XXV/2009 z dnia 26.02.2009 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
177 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 157/XXIII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.12.2008 r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009
176 / XXVII / 2009 z dnia 24.04.2009 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni za 2008 rok
175 / XXVII / 2009 z dnia 24.04.2009 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości
174 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
173 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nekla
172 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
171 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 175/2, położonej w Nekielce, gmina Nekla
170 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 30/5, położoną w Podstolicach, gmina Nekla
169 / XXV / 2009 z dnia 4.03.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
168 / XXV / 2009 z dnia 4.03.2009 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
167 / XXV / 2009 z dnia 26.02.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia z Gminą Miłosław nieruchomości zabudowanej położonej w Miłosławiu, gmina Miłosław, oznaczonej wg ewidencji gruntów działką nr 609, zapisanej w KW 15322 jako własność Gminy Miłosław
166 / XXV / 2009 z dnia 26.02.2009 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
165 / XXIV / 2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 153/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2008 rok
164 / XXIV / 2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
163 / XXIV / 2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kołaczkowo