AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2009 (III kadencja)

175 / XXVII / 2009 z dnia 24.04.2009 r.
  

Uchwała nr 175/XXVII/2009

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

 

 

w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1. „obszary wiejskie”:

1) tereny położone poza granicami administracyjnymi miast,

2) miasta do 5 tys. mieszkańców,

3) miasta do 20 tys. mieszkańców, o ile nie mają szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się egzaminem maturalnym,

2. „trudna sytuacja materialna” – definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2006 Nr 139, poz.992 ze zm.).

 

§ 2. 1. W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z terenów wiejskich przyznane zostaną stypendia na realizację nauki w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym.

2. Stypendia przyznawane będą przez Komisję Szkolną, zwaną dalej Komisją, na wniosek ucznia. W posiedzeniu komisji może uczestniczyć przedstawiciel Starostwa Powiatowego.

3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu we Wrześni w oparciu o propozycje Komisji w ramach przyznanych środków finansowych Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i jest ostateczna.

4. Komisja tworzy listę rezerwową kandydatów do stypendium.

5. Komisję na okres roku szkolnego powołuje Dyrektor szkoły.

 

§ 3. 1. Stypendia będą przekazywane w formie finansowej na cele edukacyjne związane z kształceniem w szkole ponadgimnazjalnej.

2.  Decyzje o wyborze rodzaju świadczeń podejmują stypendyści.

3. Uczniowie - stypendyści są zobowiązani do systematycznego uczestnictwa w zajęciach szkolnych, których liczba godzin nieusprawiedliwionych w okresie roku szkolnego nie przekracza 10 godzin lekcyjnych.

 

§ 4. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 Nr 139, poz. 992 ze zm.). W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 Nr 136, poz. 969 ze zm.). Miesięczną wartość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dochody oblicza się w sposób i za okres wskazany w tej ustawie (za rok 2007). Zgodnie z ustawa kwota dochodu wynosi maksymalnie 504 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie i maksymalnie 583 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2) posiadają stałe zameldowanie na jednym z poniżej wymienionych obszarów:

 1. na obszarach wiejskich tzn. terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast,

 2. w miastach do 5.000 mieszkańców,

 3. w miastach do 20.000 mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą,

3) podejmują naukę lub uczą się w szkole (w rozumieniu art. 9 ust.1 pkt 3) litery b), c), d), e), f) ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości (kończącej się maturą) z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w ust. 1 jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby:

1) posiadające najniższy dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie,

2) które nie powtarzają roku szkolnego, chyba, że wynika to z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych przez szkołę,

3) które rozpoczęły naukę w szkole ponadgimnazjalnej w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończyły edukację w gimnazjum i naukę tę kontynuują.

3. W momencie utraty przez stypendystę uprawnień do wypłaty stypendium w jego miejsce stypendium zostanie przyznane następnej osobie z listy rezerwowej.

4. Stypendium może być przyznane maksymalnie na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

5. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje Szkoła.

 

§ 5. 1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest:

1) złożenie wniosku w szkole o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały w terminie do 5 maja 2009 roku.

2) dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 uchwały, udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach. W świetle przepisów ustawy należy podać dochody rodziny z 2007r.

3) dołączenie kserokopii dowodu osobistego jako potwierdzenia miejsca zameldowania (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę zajmującą się w szkole weryfikacją formalną wniosku) lub zaświadczenia o zameldowaniu z biura meldunkowego w przypadku osób nie posiadających dowodu osobistego.

4) dołączenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności.

2. Komisja szkolna w terminie do 8 maja 2009 r. sprawdza prawidłowość złożonych wniosków i przedstawia Zarządowi Powiatu listę kandydatów do stypendium.

3.Zarząd Powiatu we Wrześni zatwierdza listę stypendystów do dnia 15 maja 2009 r.

4. Szkoła wypłacająca stypendium zawiadomi rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 niniejszej uchwały. W przypadku, gdy uczeń jest pełnoletni zawiadomienie otrzymuje uczeń.

5. Szkoła wypłacająca stypendium w terminie do 25 maja 2009 r. podpisuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia Umowę przekazywania stypendium w roku szkolnym 2008/2009, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do uchwały. W przypadku, gdy uczeń jest pełnoletni, Szkoła podpisuje umowę z uczniem.

 

§ 6. 1.Kwota stypendium w skali roku szkolnego wynosi 2.500,00 zł, co stanowi kwotę 250,00 zł w skali miesiąca.

2. Wypłata stypendium nastąpi na wskazany w umowie przekazywania stypendium numer rachunku bankowego lub w formie gotówkowej w kasie Szkoły do 29 maja 2009 r.

3. Stypendysta jest zobowiązany do:

 1. złożenia pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne wymienione w § 3 ust.2 – jednorazowo na cały rok szkolny (oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5),

 2. w trakcie roku szkolnego uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych (zaświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6),

 3. a także przedstawić, na koniec roku szkolnego, świadectwo kończenia klasy lub świadectwo maturalne.

 

§ 7. 1. Obsługę programu stypendialnego prowadzi Szkoła.

2. Nadzór nad prawidłowością realizacji projektu w szkołach sprawuje Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

§ 8. 1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:

1) przerwał naukę w szkole,

2) został skreślony z listy uczniów,

3) posiada w roku szkolnym więcej niż 10 godzin (lekcyjnych) nieusprawiedliwionych,

4) przestał spełniać kryteria wymienione w § 4. ust. 1,

2. Stypendysta powiadamia Szkołę o zaprzestaniu spełniania kryteriów pomocy w terminie 7 dni od zaistnienia takiej sytuacji.

3. W przypadkach wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto wskazane przez Szkołę.

 

§ 9. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Załączniki do Uchwały nr 175/XXVII/2009 Rady Powiatu we Wrześni

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (29/04/2009 13:06:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (04/05/2009 14:13:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (04/05/2009 14:13:40)
Lista wiadomości
220 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
219 / XXXIV / /2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
218 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
217 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
216 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
215 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
214 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej
213 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2010 rok
212 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania Gminie Kołaczkowo dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej Zieliniec-Żydowo na działkach nr ewidencyjny 237/3, 238, 231, 235/3, 235/19, 266, 278, 280, 281, 235/1, 237/4, 235/6, 134/4, 235/5, 134/1, 135, 279, 273, 235/12, 267/1, 267/2, 265/1, 264/2, 265/2, 264/1, 271/1, 271/2, 273/2, 270/1, 270/2, 272/1, 235/15 położonej w miejscowości Zieliniec oraz na działkach nr ewidencyjny 10/6, 8 w miejscowości Żydowo
211 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 166/XXV/2009 z dnia 26.02.2009 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
210 / XXXIV / 2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Zdrowotnego Powiatu Wrzesińskiego na Lata 2010-2015”
209 / XXXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
208 / XXXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
207 / XXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
206 / XXXIII / 2009 z dnia 08.12.2009 r.
w sprawie utworzenia przez powiat wrzesiński, wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i innymi podmiotami, spółki prawa handlowego pod firmą „Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią” sp. z o.o.
205 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
204 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 166/XXV/2009 z dnia 26.02.2009 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
203 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku powiatowym we Wrześni przy ul. Chopina 10
202 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie powierzenia gminie Września wykonywania zadania publicznego – organizacji i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
201 / XXXII / 2009 z dnia 29.10.2009 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
200 / XXXI / 2009 z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
199 / XXXI / 2009 z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września w roku 2010
198 / XXXI / 2009 z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2010
197 / XXXI / 2009 z dnia 24.09.2009 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wrzesińskiego”
196 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
195 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Im więcej nas łączy, tym mniej dzieli – integracja lokalnej społeczności w gminie Kołaczkowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
194 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 188/XXIX/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków Powiatu Wrzesińskiego” i upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do wystawienia weksla in blanco
193 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
192 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23
191 / XXX / 2009 z dnia 03.09.2009 r.
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
190 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
189 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
188 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków Powiatu Wrzesińskiego” i upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do wystawienia weksla in blanco
187 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu we Wrześni umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” i upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do wystawienia weksla in blanco
186 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Pomocna dłoń II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
185 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej działką nr 3839/8
184 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej działką nr 3896/20
183 / XXIX / 2009 z dnia 25.06.2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy – dla nieruchomości położonej w Kołaczkowie
182 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
181 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
180 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kamień Pomorski
179 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: przyjęcia programu wspierania osób niepełnosprawnych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2009-2013
178 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 166/XXV/2009 z dnia 26.02.2009 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
177 / XXVIII / 2009 z dnia 22.05.2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 157/XXIII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.12.2008 r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009
176 / XXVII / 2009 z dnia 24.04.2009 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni za 2008 rok
175 / XXVII / 2009 z dnia 24.04.2009 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości
174 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
173 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nekla
172 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
171 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 175/2, położonej w Nekielce, gmina Nekla
170 / XXVI / 2009 z dnia 24.03.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 30/5, położoną w Podstolicach, gmina Nekla
169 / XXV / 2009 z dnia 4.03.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
168 / XXV / 2009 z dnia 4.03.2009 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
167 / XXV / 2009 z dnia 26.02.2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia z Gminą Miłosław nieruchomości zabudowanej położonej w Miłosławiu, gmina Miłosław, oznaczonej wg ewidencji gruntów działką nr 609, zapisanej w KW 15322 jako własność Gminy Miłosław
166 / XXV / 2009 z dnia 26.02.2009 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
165 / XXIV / 2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 153/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2008 rok
164 / XXIV / 2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
163 / XXIV / 2009 z dnia 22.01.2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kołaczkowo