AAA|rss

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2,
62-300 Września, woj. wielkopolskie, tel. 061 6403535, faks 061 6402110.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupwrzesnia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni wyszczególnionych w tabeli nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ).

  2. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe. Oznacza to, że wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów eksploatacyjnych będą fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, kompletne, do których produkcji użyto 100% materiałów nowych, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, nieregenerowane, niewchodzące wcześniej w całości lub w części w skład innych materiałów.

  3. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne (oryginalne tzn. pochodzące od producenta sprzętu lub równoważne) muszą pochodzić z bieżącej produkcji i muszą być umieszczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, muszą posiadać nazwę producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, opis zawartości oraz musza posiadać wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem lub atramentem. Oznaczenia muszą być umieszczone na opakowaniach zewnętrznych.

  4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry. Prze produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia.

  5. Materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych wykazanych w tabeli nr 1, muszą zapewnić pod względem technicznym i jakościowym właściwą eksploatację, bezawaryjność i żywotność ww. urządzeń.

  6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych nie spowodują utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.

  7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów. Wykonawca musi zagwarantować, że w przypadku awarii urządzenia spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem materiałów eksploatacyjnych, pokryje koszt transportu, naprawy uszkodzonego sprzętu lub w przypadku trwałego uszkodzenia ograniczającego lub uniemożliwiającego eksploatację zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu nowego sprzętu.

  8. Jeżeli na skutek awarii urządzenia wynikłej z winy stosowania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych Zamawiający utraci gwarancję producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia obowiązków gwaranta na pozostały okres udzielonej gwarancji, bez zmiany jej warunków.

  9. Dostarczone materiały muszą posiadać minimum 12 miesięczny okres gwarancji, licząc od dnia dostawy.

  10. Zamawiający nie dopuszcza dostawy materiałów eksploatacyjnych posiadających pojemności startowe.

  11. Materiały eksploatacyjne muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, zamknięte hermetycznie przez producenta i opatrzone plombami samoprzylepnymi, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem.

  12. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone materiały eksploatacyjne są uszkodzone, mają wady uniemożliwiające użytkowanie, nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy oraz opisie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe na własny koszt w terminie 4 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną o stwierdzonych nieprawidłowościach. Wymiana nastąpi na koszt Wykonawcy.

  13. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych i oddaniu ich do recyklingu.

  14. Wykonawca zapewni transport, rozładowanie i wniesienie zamówionych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostarczone materiały powinny być spakowane w taki sposób aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu, rozładunku i wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

  15. Wykonawca będzie dostarczał zamawiane materiały eksploatacyjne do siedziby Zamawiającego w ilościach wskazanych w każdorazowym zamówieniu złożonym drogą elektroniczną w ciągu 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania, w godz. 8:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku).

  16. Płatność: za dostarczone materiały eksploatacyjne Wykonawca w oparciu o zamówienie wystawi fakturę VAT i złoży ją w siedzibie Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia zrealizowania dostawy. Za każdorazową dostawę zostanie wystawiona faktura, której płatność w formie przelewu nastąpi w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.12.43.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30 listopada 2014 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
   w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
   z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
   3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
   i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupwrzesnia.pl - zakładka zamówienia publiczne.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września (sekretariat pok. nr 13).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 3.04.2014 r. godzina 9:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, pok. nr 13 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2014 r. pod numerem 99284-2014


Września, 24.03.2014 r.Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

we Wrześni

Eugeniusz Wiśniewski

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eugeniusz Wiśniewski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (24/03/2014 15:24:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (24/03/2014 15:25:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (24/03/2014 15:25:19)
Lista wiadomości
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego" dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszej oferty Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6.
Powiatowy Urząd pracy ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego” dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
że, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac" dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Fundacja Gospodarcza Pro Europa, 87-100 Toruń, ul. Warszawska 4/7.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac” dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Nr CAZ.4222.28.2014.BG na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Spawanie MAG i TIG z cięciem tlenowym” dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
że, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Roboty wykończeniowe w budownictwie" dla 10 osób bezbrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie we Wrześni, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
że, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Spawanie MAG i TIG z cięciem tlenowym" dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
że, w przetargu nieograniczonym na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Spawanie MAG i TIG z cięciem tlenowym” dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Roboty wykończeniowe w budownictwie” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
że, w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: PRAXIS ŁÓDŹ, Pilecka i Petlak spółka jawna, 90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Sprzedawca fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszą ofertę firmy Neo Consulting & Investment SP. z o. o., 61-306 Poznań, ul. Porzeczkowa 47.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” dla 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszej oferty Fundacji Gospodarczej Pro Europa, 87-100 Toruń, ul. Warszawska 4/7.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Sprzedawca fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6 z ceną 10.950,00 zł.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” dla 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.