AAA|rss

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Nr CAZ.4222.01.2014.BG

na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni.

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni - działając na podstawie art. 92 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907
z późn. zm.), po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, informuje, że:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6 z ceną 10.950,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz warunkami określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy zastosowaniu kryterium wyboru 100% ceny Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu uzyskał najwyższą ilość punktów
(100 pkt).


Oprócz wybranego Wykonawcy ofertę podlegającą ocenie złożyło:

- Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1.

Wykonawca uzyskał 94,81 punktów.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty Wykonawców:

 1. BEHAP-BUD s.c. Ewa, Eugeniusz Winiarscy, 32-541 Trzebinia, ul. Grunwaldzka 71/2, którego oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca wskazał w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) adres zorganizowania zajęć teoretycznych i praktycznych, który jest niezgodny z pkt. 5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się na terenie miasta Września. Zatem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca podlega odrzuceniu.

 2. PRIMUS Krzysztof Krysztofiak, 64-500 Szamotuły, ul. Kopernika 2c/6. Wykonawca
  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie złożył dokumentów lub oświadczenia potwierdzającego czy wykonane zamówienie będzie realizowane przy pomocy jego zasobów czy tez osób trzecich.
  Ww. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu i zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega wykluczeniu.

 3. Szkoleniowiec Sp. z o.o., 60-650 Poznań, ul. Obornicka 229. Wykonawca na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlega wykluczeniu, gdyż nie spełnia on warunku określonego w punkcie VI podpunkt 6 SIWZ - złożył wykaz usług szkoleniowych, który nie przedstawia wykonania 3 usług grupowych w zakresie tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia. Ponadto, Szkoleniowiec Sp. z o.o. nie przedłożył dokumentu w postaci pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ww. ustawy, bądź przedłożył niepoprawnie wypełnione Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) – bez odpowiedniego wykreślenia. Z treści złożonej oferty nie wynika jednoznacznie czy wykonywane zamówienie będzie realizowane przy pomocy zasobów Wykonawcy czy też osób trzecich. Poza tym, Wykonawca wskazał w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) adres zorganizowania zajęć teoretycznych i praktycznych, który jest niezgodny z pkt. 5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się na terenie miasta Września.

 4. Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski, 45-087 Opole, ul. Powstańców Śląskich 26/2. Wykonawca na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlega wykluczeniu, gdyż nie spełnia on warunku określonego w punkcie VI podpunkt 6 SIWZ - złożył wykaz usług szkoleniowych, który nie przedstawia wykonania 3 usług grupowych w zakresie tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia. Ww. Wykonawca nie przedłożył dokumentu w postaci pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ww. ustawy, bądź przedłożył niepoprawnie wypełnione Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) – bez odpowiedniego wykreślenia. Z treści oferty nie wynika jednoznacznie czy wykonywane zamówienie będzie realizowane przy pomocy zasobów Wykonawcy czy też osób trzecich, a także nie przedstawił aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Zamawiający odstąpił od wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, gdyż zgodnie
z art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

we Wrześni

Eugeniusz Wiśniewski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eugeniusz Wiśniewski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (17/02/2014 15:57:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (17/02/2014 15:58:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (17/02/2014 15:58:37)
Lista wiadomości
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego" dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszej oferty Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6.
Powiatowy Urząd pracy ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego” dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
że, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac" dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Fundacja Gospodarcza Pro Europa, 87-100 Toruń, ul. Warszawska 4/7.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac” dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Nr CAZ.4222.28.2014.BG na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Spawanie MAG i TIG z cięciem tlenowym” dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
że, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Roboty wykończeniowe w budownictwie" dla 10 osób bezbrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie we Wrześni, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
że, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Spawanie MAG i TIG z cięciem tlenowym" dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
że, w przetargu nieograniczonym na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Spawanie MAG i TIG z cięciem tlenowym” dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Roboty wykończeniowe w budownictwie” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
że, w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: PRAXIS ŁÓDŹ, Pilecka i Petlak spółka jawna, 90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Sprzedawca fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszą ofertę firmy Neo Consulting & Investment SP. z o. o., 61-306 Poznań, ul. Porzeczkowa 47.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” dla 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszej oferty Fundacji Gospodarczej Pro Europa, 87-100 Toruń, ul. Warszawska 4/7.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Sprzedawca fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6 z ceną 10.950,00 zł.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” dla 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.