AAA|rss

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Nr CAZ.4310.01.2014.BG

na przeprowadzenie szkolenia grupowego „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” dla 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni.Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni - działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkolenia grupowego „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” dla 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, informuje, że:

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Fundacji Gospodarczej Pro Europa, 87-100 Toruń, ul. Warszawska 4/7.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy zastosowaniu kryterium wyboru 100% ceny Fundacja Gospodarcza Pro Europa uzyskała najwyższą ilość punktów
(100 pkt).


Oprócz wybranego Wykonawcy ofertę podlegającą ocenie złożyli:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6. Wykonawca uzyskał 69,84 punktów.

 • Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, 60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51. Wykonawca uzyskał 63,22 punktów.

 • Konsorcjum firm: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73; Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego w ewidencji placówek prowadzonej przez Prezydenta M. Kraków, 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73. Wykonawca uzyskał 40,97 punktów.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały jeszcze złożone oferty Wykonawców:

 1. Leader School Damian Królicki, 62-200 Gniezno, ul. Warszawska 28. Wykonawca na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlega wykluczeniu, gdyż nie spełnia warunku określonego w punkcie VI podpunkt 6 i 10 SIWZ. Wykonawca złożył wykaz usług szkoleniowych, który nie przedstawia wykonania 3 usług grupowych w zakresie tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia. Jednocześnie ww. Wykonawca nie przedstawił aktualnego (na dzień otwarcia ofert) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Ponadto Leader School Damian Królikcki nie przedłożył dokumentu w postaci pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ww. ustawy oraz dowodów potwierdzających należyte wykonie usług zawartych w załączniku nr 7 do SIWZ. Z przedłożonej oferty nie wynika jednoznacznie czy Wykonawca zapewnieni, od pierwszego do ostatniego dnia szkolenia, każdemu uczestnikowi kursu oddzielnego stanowiska komputerowego wyposażonego w odpowiednie programy oraz czy opracowane przez uczestników szkolenia biznes plany zostaną sprawdzone i opatrzone datą i podpisem osoby sprawdzającej (zgodnie z pkt. 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ).

Na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Zamawiający odstąpił od wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, gdyż zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 1. Konsorcjum składające się z firm: Centrum Szkoleń „Alternatywa” Jacek Kraśny, F.H. „MOGLIMED” S.C. Paweł Kraśny, Beata Kraśna, 88-300 Mogilno, Świerkówiec 49, którego oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca przedstawił program szkolenia, który będzie realizowany przez 7-8 dni. Szkolenie dla każdej z grup musi zakończyć się w terminie 2 tygodni od terminu rozpoczęcia szkolenia (zgodnie z pkt. 4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ). Ponadto, Wykonawca złożył preliminarz kosztów zawierający błędy w obliczeniu ceny. Z przedłożonej oferty nie wynika jednoznacznie czy Wykonawca zapewnieni, od pierwszego do ostatniego dnia szkolenia, każdemu uczestnikowi kursu oddzielnego stanowiska komputerowego wyposażonego w odpowiednie programy oraz czy opracowane przez uczestników szkolenia biznes plany zostaną sprawdzone i opatrzone datą i podpisem osoby sprawdzającej (zgodnie z pkt. 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ). Zatem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega odrzuceniu.

 2. Agencja Rozwoju Regionalnego SA, 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4, którego oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie wykazał możliwości osobistego wykonania usługi, zatem treść oferty jest niezgodna z punktem XI podpunkt 6 SIWZ. Ponadto Wykonawca nie przedłożył 2 dowodów potwierdzających należyte wykonie usług zawartych w załączniku nr 7 do SIWZ. Z przedłożonej oferty nie wynika jednoznacznie czy opracowane przez uczestników szkolenia biznes plany zostaną sprawdzone i opatrzone datą i podpisem osoby sprawdzającej (zgodnie z pkt. 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ). Zatem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega odrzuceniu.

 3. Neo Consulting & Investment Sp. z o.o., 61-306 Poznań, ul. Porzeczkowa 47, którego oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie wykazał możliwości osobistego wykonania usługi, treść oferty jest zatem niezgodna z punktem XI podpunkt 6 SIWZ. Ponadto z przedłożonej oferty nie wynika jednoznacznie czy Wykonawca zapewnieni, od pierwszego do ostatniego dnia szkolenia, każdemu uczestnikowi kursu oddzielnego stanowiska komputerowego wyposażonego w odpowiednie programy oraz czy opracowane przez uczestników szkolenia biznes plany zostaną sprawdzone i opatrzone datą i podpisem osoby sprawdzającej (zgodnie z pkt. 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ). Zatem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega odrzuceniu.Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

we Wrześni

Eugeniusz Wiśniewski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eugeniusz Wiśniewski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (05/03/2014 14:31:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (05/03/2014 14:31:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (05/03/2014 14:31:51)
Lista wiadomości
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego" dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszej oferty Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6.
Powiatowy Urząd pracy ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego” dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
że, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac" dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Fundacja Gospodarcza Pro Europa, 87-100 Toruń, ul. Warszawska 4/7.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac” dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Nr CAZ.4222.28.2014.BG na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Spawanie MAG i TIG z cięciem tlenowym” dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
że, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Roboty wykończeniowe w budownictwie" dla 10 osób bezbrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie we Wrześni, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
że, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Spawanie MAG i TIG z cięciem tlenowym" dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
że, w przetargu nieograniczonym na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Spawanie MAG i TIG z cięciem tlenowym” dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Roboty wykończeniowe w budownictwie” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
że, w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: PRAXIS ŁÓDŹ, Pilecka i Petlak spółka jawna, 90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Sprzedawca fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszą ofertę firmy Neo Consulting & Investment SP. z o. o., 61-306 Poznań, ul. Porzeczkowa 47.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” dla 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszej oferty Fundacji Gospodarczej Pro Europa, 87-100 Toruń, ul. Warszawska 4/7.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Sprzedawca fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6 z ceną 10.950,00 zł.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” dla 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.