AAA|rss

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

na przeprowadzenie szkolenia grupowego „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” dla 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, woj. wielkopolskie, tel. 061 6403535, faks 061 6402110.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupwrzesnia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie ABC prowadzenia działalności gospodarczej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie szkolenia grupowego pn. „ABC PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” dla 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni. Szkolenie powinno odbywać się w trzech grupach po 20 osób. Łączna liczba godzin szkolenia dla każdej z grup musi wynosić 60 godzin zegarowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

I.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80410000-1

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2014r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nieIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełniania warunków określonych dla wykonawców, będzie dokonywana na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, które Zamawiający określił w SIWZ, przy zastosowaniu kryterium : „spełnia”, „nie spełnia”.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełniania warunków określonych dla wykonawców, będzie dokonywana na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, które Zamawiający określił w SIWZ, przy zastosowaniu kryterium : „spełnia”, „nie spełnia”.

III.3.3) Potencjał techniczny

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełniania warunków określonych dla wykonawców, będzie dokonywana na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, które Zamawiający określił w SIWZ, przy zastosowaniu kryterium : „spełnia”, „nie spełnia”.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonywania zamówienia

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełniania warunków określonych dla wykonawców, będzie dokonywana na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, które Zamawiający określił w SIWZ, przy zastosowaniu kryterium : „spełnia”, „nie spełnia”.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełniania warunków określonych dla wykonawców, będzie dokonywana na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, które Zamawiający określił w SIWZ, przy zastosowaniu kryterium : „spełnia”, „nie spełnia”.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz zaświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 7 do SIWZ);.

 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami(załącznik nr 8 do SIWZ); .

 • Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień.

III.4.2) w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na postawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 9 do SIWZ);

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy;

 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 • Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKRESLONYM WYMAGANIOM: ---------

III.6) INNE DOKUMENTY:

Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) Oświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ). Oświadczenie wykonawcy w sprawie wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu (załącznik nr 5 do SIWZ). Oświadczenie
o posiadaniu aktualnego certyfikatu jakości usług lub akredytacji kuratora oświaty (załącznik nr 6 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) ZMIANA UMOWY

 • Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany zawartej umowy:

 • zmianę miejsca wykonania zamówienia pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz pod warunkiem, że nie zmieni się miejscowość wykonania zamówienia a warunki lokalowe zaproponowane przez Wykonawcę będą porównywalne do warunków wskazanych w ofercie,

 • zmianę terminu wykonania zamówienia pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz pod warunkiem, że zachowany zostanie przeciętny tygodniowy wymiar 25 godzin zegarowych szkolenia,

 • zmianę składu osób tworzących kadrę dydaktyczną, którą Wykonawca zapewnił do wykonania zamówienia, jeżeli zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz zostanie dokonana pod warunkiem zachowania wymogów, co do uprawnień i wykształcenia nowozaproponowanych osób, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wzór umowy został przedstawiony w załączniku nr 11 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupwrzesnia.pl – zakładka zamówienia publiczne.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem; Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września (sekretariat pok. nr 13).

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę so składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: data: 19.02.2014; godzina: 09:30; miejsce: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września, pok. nr 13 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania z ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenie finansowane w ramach projektu „Człowiek najlepszą inwestycją” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.3 PO KL.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu07.02.2014 r. pod numerem 44830-2014.


Września, dnia 07.02.2014r.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

we Wrześni

Eugeniusz Wiśniewski

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eugeniusz Wiśniewski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (07/02/2014 13:37:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (07/02/2014 13:38:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (07/02/2014 13:38:16)
Lista wiadomości
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego" dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszej oferty Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6.
Powiatowy Urząd pracy ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego” dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
że, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac" dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Fundacja Gospodarcza Pro Europa, 87-100 Toruń, ul. Warszawska 4/7.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac” dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Nr CAZ.4222.28.2014.BG na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Spawanie MAG i TIG z cięciem tlenowym” dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
że, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Roboty wykończeniowe w budownictwie" dla 10 osób bezbrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie we Wrześni, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
że, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Spawanie MAG i TIG z cięciem tlenowym" dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
że, w przetargu nieograniczonym na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski, Psary Małe, ul. Krótka 1a
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Spawanie MAG i TIG z cięciem tlenowym” dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Roboty wykończeniowe w budownictwie” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem i oświetleniem o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
że, w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: PRAXIS ŁÓDŹ, Pilecka i Petlak spółka jawna, 90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego "Sprzedawca fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszą ofertę firmy Neo Consulting & Investment SP. z o. o., 61-306 Poznań, ul. Porzeczkowa 47.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
o wyborze, w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia grupowego „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” dla 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, jako najkorzystniejszej oferty Fundacji Gospodarczej Pro Europa, 87-100 Toruń, ul. Warszawska 4/7.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Sprzedawca fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6 z ceną 10.950,00 zł.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” dla 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.