AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2006 (II kadencja)

Uchwały Rady 2006 (II kadencja)

295 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.

Uchwała nr 295/XLV/2006

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 24 sierpnia 2006 roku
w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży

Na podstawie art. 90t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. - Dz. U. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 10a i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się co następuje:I. Postanowienia ogólne

§ 1. Powiat Wrzesiński tworzy Powiatowy Program Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży zwany dalej Programem.

§ 2. Głównym celem programu jest wsparcie finansowe i instytucjonalne edukacji i rozwoju uczniów poprzez program stypendialny, nagrody za wybitne osiągnięcia, oferty zajęć pozalekcyjnych i pomoc doradczą, świadczoną przez wychowawców, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Program określa następujące obszary oddziaływania:

 1. wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów Starosty Wrzesińskiego. Stypendia są skierowane do uczniów, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen w poprzednim roku nauki,

 2. wspieranie i motywowanie uczniów do rozwijania swoich uzdolnień poprzez Nagrody Starosty Wrzesińskiego przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, społeczne, kulturalne itp.,

 3. wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży poprzez zajęcia pozalekcyjne realizowane zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów,

 4. wspieranie zawodowe realizowane poprzez pomoc doradczą skierowaną do uczniów, stających przed koniecznością wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodu. Zadanie to realizować będą w szczególności doradcy zawodowi, wychowawcy i odpowiedni pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

§ 4. 1. Programem objęci są uczniowie szkół, kształcący się w szkołach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

2. Nagrody Starosty Wrzesińskiego określone w § 3 pkt 2 mogą być przyznane uczniom szkół, mających siedzibę na terenie Powiatu Wrzesińskiego, z wyłączeniem szkół podstawowych.

II. Zasady realizacji Programu

§ 5. Środki na realizację Programu określone są w uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego.

§ 6. Dyrektorzy szkół i placówek zostają powiadomieni o wysokości środków i terminie składania wniosków. Informacje te przekazują nauczycielom i uczniom.

§ 7. Osoby zainteresowane przystępują do realizacji programu poprzez:

  1. złożenie wniosku przez wychowawcę ucznia ubiegającego się o Stypendium Starosty Wrzesińskiego, dyrektorowi szkoły do zaopiniowania,

  2. złożenie wniosku przez wychowawcę, organizację szkolną i społeczną ubiegających się o Nagrodę Starosty dla ucznia/wychowanka.

  3. złożenie opracowanych przez nauczycieli projektów zajęć pozalekcyjnych, kierowanych do uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi, dyrektorowi szkoły do zaopiniowania,

§ 8. Dyrektor szkoły opiniuje złożone wnioski i przekazuje do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

§ 9. Dyrektorzy szkół przygotowując plany pracy szkoły uwzględniają problematykę wspierania zawodowego uczniów. Na koniec roku szkolnego dokonują analizy stopnia realizacji oraz skuteczności podjętych działań. Sprawozdanie i analizę przekazują do Starostwa Powiatowego we Wrześni w terminie do 15 lipca.

§ 10. Starosta Wrzesiński powołuje Komisje do zaopiniowania złożonych wniosków i przedłożenia Zarządowi.

§ 11. Zarząd Powiatu we Wrześni przyznaje środki, biorąc pod uwagę propozycje komisji.

§ 12. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zajęć pozalekcyjnych następuje na koniec roku szkolnego, nie później jednak niż 30 dni od daty odbycia ostatnich zajęć przyjętych do realizacji.

III. Tryb i zasady przyznawania Stypendium Starosty Wrzesińskiego:

§ 13. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy roku szkolnego, w kwocie 200 zł miesięcznie.

§ 14. Warunkiem koniecznym do otrzymywania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej, równej co najmniej 5,0.

§ 15. Wnioski zgodne ze wzorem ustalonym przez Zarząd Powiatu we Wrześni składane są do dyrektora szkoły do 30 września. Dyrektor szkoły przekazuje zaopiniowane wnioski, w terminie 1 tygodnia od daty otrzymania, do Starostwa Powiatowego we Wrześni. Opinia zawiera w szczególności informację o aktywności społecznej, zachowaniu i środowisku ucznia.

§ 16. Starosta Wrzesiński powołuje Komisję do zaopiniowania złożonych wniosków. Komisja przedstawia propozycję przydziału stypendiów Zarządowi.

§ 17. Zarząd podejmuje decyzję o przyznaniu Stypendium na podstawie opinii Komisji.

§ 18. W przypadku, gdy liczba spełniających kryterium przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie, pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają osoby o najwyższej średniej. W wypadku, gdy średnia ocen jest równa, o przyznaniu Stypendium decyduje Zarząd Powiatu na podstawie opinii dyrektora szkoły.

§ 19. Wręczenie Stypendium Starosty Wrzesińskiego następuje w sposób uroczysty.

§ 20. Wypłaty Stypendium dokonuje szkoła.

§ 21. Po dokonaniu wypłaty Stypendium szkoła obciąża notą księgową Starostwo Powiatowe we Wrześni.

IV. Tryb i zasady przyznawania Nagrody Starosty Wrzesińskiego:

§ 22. Nagrody mogą otrzymywać uczniowie, którzy w poprzednim semestrze roku szkolnego wykazali się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie naukowej, działalności społecznej, kulturalnej lub innej – w szczególności laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego.

§ 23. Wysokość i formę nagrody (pieniężną lub rzeczową) określa Zarząd Powiatu.

§ 24. Z wnioskiem o Nagrodę Starosty Wrzesińskiego dla ucznia mogą wystąpić: wychowawcy, dyrektorzy szkół, organizacje szkolne, kulturalne i społeczne.

§ 25. Wnioski ze wzorem ustalonym przez Zarząd Powiatu we Wrześni składane są do dyrektora szkoły do końca semestru, w którym uczeń dokonał wybitnego osiągnięcia (nie później jednak, niż do końca semestru następnego). Dyrektor szkoły w terminie 2 tygodni przekazuje zaopiniowane wnioski do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

§ 26. Starosta Wrzesiński powołuje Komisję do zaopiniowania złożonych wniosków. Komisja przedstawia propozycję przydziału nagród Zarządowi.

§ 27. Zarząd Powiatu we Wrześni na podstawie opinii Komisji przyznaje Nagrody Starosty Wrzesińskiego.

§ 28. Wręczenie przyznanej Nagrody Starosty Wrzesińskiego odbywa się w sposób uroczysty.

V. Tryb i zasady przyznawania środków na zajęcia pozalekcyjne:

§ 29. Projekty zajęć pozalekcyjnych mogą składać nauczyciele (zespoły nauczycieli).

§ 30. Projekty należy składać zgodnie ze wzorem wniosku ustalonym przez Zarząd Powiatu we Wrześni, do dyrektora szkoły w terminie do 30 września.

§ 31. Dyrektor w terminie 2 tygodni opiniuje projekty i przekazuje do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

§ 32. Starosta Wrzesiński powołuje Komisję do rozpatrzenia wniosków. Komisja przedstawia propozycję wniosków, które uzyskały akceptację Komisji do zatwierdzenia Zarządowi.

§ 33. Zarząd Powiatu we Wrześni dokonuje podziału środków na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zatwierdzone zajęcia pozalekcyjne.

VI. Postanowienia końcowe

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Tadeusz Świątkiewicz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (04/09/2006 00:00:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (04/09/2006 11:16:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (04/09/2006 11:16:55)
Lista wiadomości
307 / XLVII / 2006 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
306 / XLVII / 2006 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. zmienioną uchwałami nr 279/XLIII/2006 z dnia 25.05.2006r. i nr 302/XLVI/2006 z dnia 29.09.2006r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
305 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
304 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: określenia dochodów własnych uzyskiwanych przez samorządowe jednostki budżetowe oświaty i wychowania na wydzielonym rachunku dochodów własnych
303 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do przesunięcia terminu spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji
302 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. zmienionej uchwałą nr 279/XLIII/2006 z dnia 25.05.2006r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
301 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 168/XXVI/2005 z dnia 27.01.2005r. w sprawie uchwalenia warunków odpłatności uczestnika za pobyt w ośrodkach wsparcia – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni
300 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego zapisanej w księdze wieczystej pod numerem KW 25782
299 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gnieźnieńskiej
298 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania Nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
297 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ we Wrześni
296 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
295 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
294 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007
293 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
292 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, oznaczonej działką nr 1542/2
291 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
290 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze danego roku oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze danego roku
289 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Nr 168/XXVI/2005 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie uchwalenia warunków odpłatności uczestnika za pobyt w ośrodkach wsparcia – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni
288 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
287 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach
286 / /XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni
285 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
284 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni
283 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
282 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
281 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej działki nr 1271/11
280 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej działki nr 3896/12
279 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
278 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 220/XXXII/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006
277 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: nadania statutu Technikum Uzupełniającemu nr 3 dla Dorosłych we Wrześni
276 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: utworzenia Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych we Wrześni
275 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
274 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 41/VII/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmienionej uchwałą Nr 38/VI/2003 z dnia 27.03.2003 r. i Nr 97/XV/2003 z dnia 5.12.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla: Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
273 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie
272 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni
271 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
270 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
269 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej działką nr 3846/4
268 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrześni
267 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 194/XXX/2001 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu budynku byłej Przychodni ZOZ
266 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: uchwalenie programu o nazwie „Program integracji społecznej i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2006-2008”
265 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
264 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
263 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
262 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
261 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
260 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
259 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na rok 2006
258 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
257 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 220/XXXII/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006
256 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 124/XII/2000 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
255 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: określenia zmiany warunków płacy Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Powiatu Wrzesińskiego – Pani Elżbiecie Staszak-Małeckiej
254 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
zmieniająca uchwałę Nr 242/XIII/2002 z dnia 25 września 2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym
253 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie