AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2006 (II kadencja)

Uchwały Rady 2006 (II kadencja)

275 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.

Uchwała nr 275/XLII/2006

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 27.04.2006 r.


w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok.
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art.182 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104) oraz art. 10 b ust.2 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (Dz. U. nr 123 poz. 776 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale nr 252/XXXVIII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu na 2006 rok zmienionej uchwałą nr 258/XXXIX/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23.02.2006 r. i uchwałą nr 271/XLI/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.03.2006 r., dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę - 257.348,00 zł

to jest do kwoty - 43.673.645,00 zł

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu, zwiększa się łączne dochody budżetowe o kwotę 257.348,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę - 862.544,00 zł

to jest do kwoty - 43.788.559,00 zł

w tym :

2) rezerwę celową zmniejsza się o kwotę - 28.072,00 zł

to jest do kwoty - 290.781,00 zł

4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki budżetowe o kwotę 862.544,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym z 2005 roku.

6. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej zawierającym przychody i rozchody budżetu na 2006 rok dokonuje się następujących zmian :

a) § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych –

wolne środki pozostające na rachunku bankowym

zwiększa się o kwotę - 605.196,00 zł

to jest do kwoty - 1.114.914,00 zł

7. Załącznik nr 9 po dokonaniu zmian otrzymuje nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W § 2 uchwały budżetowej dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu :

12. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej we Wrześni na wykonanie projektu

budowlanego i wykonawczego modernizacji i

rozbudowy szpitala powiatowego we Wrześni,

opracowanie przedmiarów robót kosztorysu

inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót - 385.000,00 zł

13. dla organu prowadzącego na dofinansowanie

Warsztatów Terapii Zajęciowej - 33.000,00 zł

z tego :

- Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych

i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej

w Czeszewie na dofinansowanie projektu „Ośrodek

Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej” związanego z

rozszerzeniem działalności WTZ - 33.000,00 zł”

9. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu

terytorialnego na 2006 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym plan wydatków majątkowych wprowadza się niżej wymienione zmiany :

a) w pkt I kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 434.000,00 zł

to jest do kwoty - 1.385.280,00 zł

b) w pkt I ppkt 2 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 40.000,00 zł

to jest do kwoty - 137.000,00 zł

c) w pkt I ppkt 2 literę „c” zwiększa się o kwotę - 40.000,00 zł

to jest do kwoty - 80.000,00 zł

d) w pkt I dodaje się ppkt-y 5 – 6 w brzmieniu :

5. Dział 851 Rozdział 85111 - 385.000,00 zł

z tego :

a) wykonanie projektu

budowlanego i wykonawczego modernizacji i

rozbudowy szpitala powiatowego we Wrześni,

opracowanie przedmiarów robót kosztorysu

inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót - 385.000,00 zł

6. Dział 852 Rozdział 85218 - 9.000,00 zł

z tego :

a) wykonanie systemu alarmowego - 9.000,00 zł”

e) w pkt II kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 225.858,00 zł

to jest do kwoty - 1.410.541,00 zł

f) w pkt II ppkt nr 6 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 9.000,00 zł

to jest do kwoty - 6.000,00 zł

g) w pkt II ppkt nr 6 skreśla się literę „b”

h) w pkt II ppkt 3 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 234.858,00 zł

to jest do kwoty - 379.858,00 zł

i) w pkt II ppkt 3 litera „a” kolumnę nr 3

zwiększa się o kwotę - 234.858,00 zł

to jest do kwoty - 379.858,00 zł

j) wiersz „Ogółem wydatki majątkowe”

zwiększa się o kwotę - 659.858,00 zł

to jest do kwoty - 2.795.821,00 zł

11. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni .


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr 3

do Uchwały nr 275/XLII/2006

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 27.04.2006 r.Załącznik nr 9 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2006 Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 28.12.2005 r.


Przychody i rozchody budżetu na 2006 rok


PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2006.


§

Treść

Plan na 2006 rok


955


Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki pozostające na rachunku bankowym


1.114.914,00 złROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2006.


§

Treść

Plan na 2006 rok


982


Wykup innych papierów wartościowych


1.000.000,00 zł
Załącznik nr 5

do Uchwały nr 275/XLII/2006

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 27.04.2006 r.


Załącznik nr 8 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005 Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 28.12.2005 r.WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2006


L.p.

Nazwa zadania

Plan wydatków

1

2

3


I.


1.

.

2.


3.


4.


Wydatki inwestycyjne


Dział 600 Rozdział 60014

z tego :

a) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455

(2948 P) Bierzglinek - Gozdowo

b) przebudowa drogi powiatowej nr 32525 (2910 P)

Kołaczkowo - Wszembórz

c) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32528

(2905P) w Szczodrzejewie

d) przebudowa drogi powiatowej nr 3020 w Pyzdrach

ul. 3-go Maja


Dział 750 Rozdział 75020

z tego :

a) rozbudowa sieci alarmowej

b) rozbudowa sieci informatycznej i telefonicznej

c) wykonanie sieci klimatyzacyjnej


Dział 852 Rozdział 85202

z tego :

a) modernizacja budynku DPS w ramach realizacji

programu naprawczego w Domach Pomocy

Społecznej


Dział 926 Rozdział 92605

z tego :

a) modernizacja obiektów sportowych (LO,ZSP, ZSTiO)

- wykonanie dokumentacji technicznej


1.385.280,00 zł


790.280,00 zł

277.024,00 zł

345.964,00 zł


97.292,00 zł


70.000,00 zł137.000,00 zł


7.000,00 zł

50.000,00 zł

80.000,00 zł


40.000,00 zł


40.000,00 zł
24.000,00 zł


24.000,00 zł


Lp.

Nazwa zadania

Plan wydatków

1

2

2


5.
6.

II.


1.


2.


3.

4.

5.


Dział 851 Rozdział 85111

z tego :

a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

modernizacji i rozbudowy szpitala powiatowego we

Wrześni, opracowanie przedmiarów robot kosztorysu

inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót


Dział 852 Rozdział 85218

z tego :

a) wykonanie systemu alarmowegoZakupy inwestycyjne


Dział 750 Rozdział 75020

z tego:

a) zakup zestawów komputerowych

b) zakup kserokopiarek

c) zakup serwera wraz z oprogramowania


Dział 754 Rozdział 75405

a) Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej

Policji

z tego na :

- dofinansowanie zakupu dwóch samochodów

policyjnych dla Komendy Powiatowej Policji

w Kołaczkowie,

- dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla

Komisariatu Policji w Nekli


Dział 754 Rozdział 75411

z tego :

a) zakup samochodu specjalistycznego – podnośnik

hydrauliczny SH 25


Dział 851 Rozdział 85111

z tego :

a) zakup tomografu komputerowego dla Szpitala

Powiatowego we Wrześni


Dział 801 Rozdział 80140

z tego :

a) zakup sprzętu na wyposażenie pracowni elektrycznej,

elektronicznej i spawalniczej dla CKP


385.000,00 zł


385.000,00 zł


9.000,00 zł


9.000,00 zł1.410.541,00 zł


160.000,00 zł


50.000,00 zł

30.000,00 zł

80.000,00 zł


40.000,00 zł

40.000,00 zł


20.000,00 zł20.000,00 zł379.858,00 zł


379.858,00 zł650.000,00 zł


650.000,00 zł174.683,00 zł


174.683,00 złL.p.

Nazwa zadania

Plan wydatków

1

2

3


6.Dział 852 rozdział 85218

z tego :

a) zakup nagłośnienia do sali posiedzeń


6.000,00 zł


6.000,00 zł


Ogółem wydatki majątkowe :

2.795.821,00 zł

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (05/05/2006 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (05/05/2006 14:43:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (05/05/2006 14:43:36)
Lista wiadomości
307 / XLVII / 2006 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
306 / XLVII / 2006 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. zmienioną uchwałami nr 279/XLIII/2006 z dnia 25.05.2006r. i nr 302/XLVI/2006 z dnia 29.09.2006r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
305 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
304 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: określenia dochodów własnych uzyskiwanych przez samorządowe jednostki budżetowe oświaty i wychowania na wydzielonym rachunku dochodów własnych
303 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do przesunięcia terminu spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji
302 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. zmienionej uchwałą nr 279/XLIII/2006 z dnia 25.05.2006r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
301 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 168/XXVI/2005 z dnia 27.01.2005r. w sprawie uchwalenia warunków odpłatności uczestnika za pobyt w ośrodkach wsparcia – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni
300 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego zapisanej w księdze wieczystej pod numerem KW 25782
299 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gnieźnieńskiej
298 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania Nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
297 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ we Wrześni
296 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
295 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
294 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007
293 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
292 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, oznaczonej działką nr 1542/2
291 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
290 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze danego roku oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze danego roku
289 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Nr 168/XXVI/2005 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie uchwalenia warunków odpłatności uczestnika za pobyt w ośrodkach wsparcia – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni
288 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
287 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach
286 / /XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni
285 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
284 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni
283 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
282 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
281 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej działki nr 1271/11
280 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej działki nr 3896/12
279 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
278 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 220/XXXII/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006
277 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: nadania statutu Technikum Uzupełniającemu nr 3 dla Dorosłych we Wrześni
276 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: utworzenia Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych we Wrześni
275 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
274 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 41/VII/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmienionej uchwałą Nr 38/VI/2003 z dnia 27.03.2003 r. i Nr 97/XV/2003 z dnia 5.12.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla: Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
273 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie
272 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni
271 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
270 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
269 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej działką nr 3846/4
268 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrześni
267 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 194/XXX/2001 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu budynku byłej Przychodni ZOZ
266 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: uchwalenie programu o nazwie „Program integracji społecznej i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2006-2008”
265 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
264 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
263 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
262 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
261 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
260 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
259 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na rok 2006
258 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
257 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 220/XXXII/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006
256 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 124/XII/2000 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
255 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: określenia zmiany warunków płacy Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Powiatu Wrzesińskiego – Pani Elżbiecie Staszak-Małeckiej
254 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
zmieniająca uchwałę Nr 242/XIII/2002 z dnia 25 września 2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym
253 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie