AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2006 (II kadencja)

Uchwały Rady 2006 (II kadencja)

307 / XLVII / 2006 z dnia 19.10.2006 r.

Uchwała nr 307/XLVII/2006

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 19.10.2006 r.


w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok.


Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art.182 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:


§ 1.W uchwale nr 252/XXXVIII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu na 2006 rok zmienionej uchwałą nr 258/XXXIX/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23.02.2006 r., uchwałą nr 271/XLI/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.03.2006 r., uchwałą nr 275/XLII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27.04.2006 r. uchwałą nr 282/XLIII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25.05.2006 r., uchwałą nr 291/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.06.2006 r., uchwałą nr 296/XLV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24.08.2006 r. i uchwałą nr 305/XLVI/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.09.2006 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody zmniejsza się o kwotę - 945.714,00 zł

to jest do kwoty - 43.761.029,00 zł

w tym :

1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

zwiększa się o kwotę - 21.672,00 zł

to jest do kwoty - 4.159.353,00 zł

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu, zmniejsza się łączne dochody budżetowe o kwotę 945.714,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki zwiększa się o kwotę - 54.286,00 zł

to jest do kwoty - 45.731.340,00 zł

w tym:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

zwiększa się o kwotę - 21.672,00 zł

to jest do kwoty - 4.159.353,00 zł

3) rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę - 385.562,00 zł

to jest do kwoty - 414.507,00 zł

4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki budżetowe o kwotę 54.286,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 uchwały budżetowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

a) pkt.10. dotacje dla organizacji pozarządowych na

realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

zmniejsza się o kwotę - 15.000,00 zł

to jest do kwoty - 6.000,00 zł

b) pkt 11. dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację

zadania: „Organizacja imprez stanowiących atrakcyjną

i wartościową ofertę wypoczynku i spędzenia czasu

wolnego dzieci i młodzieży powiatu wrzesińskiego

zmniejsza się o kwotę - 9.500,00 zł

to jest do kwoty - 10.500,00 zł

c) dodaje się punkt 15 w brzmieniu :

„15. dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań

z zakresu turystyki - 15.000,00 zł”

6. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej zawierającym przychody i rozchody budżetu na

2006 rok dokonuje się następujących zmian :

a) Rozchody budżetu Powiatu

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych

zmniejsza się o kwotę - 1.000.000,00 zł

to jest do kwoty - 0

7. Załącznik nr 9 po dokonaniu zmian otrzymuje nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu

terytorialnego na 2006 r. przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej

uchwały.

9. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym plan wydatków majątkowych

wprowadza się niżej wymienione zmiany:

a) w pkt I kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 414.316,00 zł

to jest do kwoty - 2.122.818,00 zł

b) w pkt I ppkt 1 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 374.316,00 zł

to jest do kwoty - 454.808,00 zł

c) w pkt I ppkt 1 skreśla się literę „a”

d) w pkt I ppkt 1 zapis oznaczony literą „b” przyjmuje

oznaczenie literą „a”

e) w pkt I ppkt 1 skreśla się literę „c”

f) w pkt I ppkt 1 zapis oznaczony literą „d” przyjmuje

oznaczenie literą „b”

g) w pkt I skreśla się pkt „3.”

h) dotychczasowe ppkty w pkt I załącznika nr 8 do uchwały

budżetowej o numerach od 4 do 8 otrzymują numery

odpowiednio od 3 do 7

i) w pkt II kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 10.000,00 zł

to jest do kwoty - 1.409.290,00 zł

j) w pkt II ppkt 8 kolumnę nr 3

zwiększa się o kwotę - 10.000,00 zł

to jest do kwoty - 25.000,00 zł

k) w pkt II ppkt 8 litera „a” kolumnę nr 3

zwiększa się o kwotę - 10.000,00 zł

to jest do kwoty - 25.000,00 zł

l) wiersz „Ogółem wydatki majątkowe”

zmniejsza się o kwotę - 404.316,00 zł

to jest do kwoty - 3.532.108,00 zł

10. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5

do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska wprowadza się niżej wymienione zmiany:

a) w pkt III ppkt 1 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 25.000,00 zł

to jest do kwoty - 124.500,00 zł

b) w pkt III ppkt 1 § 2440 kolumnę nr 3

zmniejsza się o0 kwotę - 25.000,00 zł

to jest do kwoty - 12.000,00 zł

  1. w pkt III ppkt 1 § 2440 skreśla się literę „b”

  2. w pkt III dodaje się ppkt nr 3 w brzmieniu:

„3. Wydatki majatkowe - 25.000,00 zł

§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych - 25.000,00 zł

z tego:

a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego

przeznaczone na budowę przydomowych

oczyszczalni ścieków - 25.000,00 zł

z tego:

- Gmina Kołaczkowo - 5.000,00 zł

- Gmina Miłosław - 5.000,00 zł

- Gmina Nekla - 5.000,00 zł

- Gmina Pyzdry - 5.000,00 zł

- Gmina Września - 5.000,00 zł”

12. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6

do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni .


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Tadeusz Świątkiewicz

Zalaczniki_-_U.R.307-XLVII-06.pdf (Załączniki do Uchwały Rady Powiatu nr 307 / XLVII / 2006)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (09/11/2006 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (09/11/2006 10:21:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (09/11/2006 10:21:09)
Lista wiadomości
307 / XLVII / 2006 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
306 / XLVII / 2006 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. zmienioną uchwałami nr 279/XLIII/2006 z dnia 25.05.2006r. i nr 302/XLVI/2006 z dnia 29.09.2006r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
305 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
304 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: określenia dochodów własnych uzyskiwanych przez samorządowe jednostki budżetowe oświaty i wychowania na wydzielonym rachunku dochodów własnych
303 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do przesunięcia terminu spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji
302 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. zmienionej uchwałą nr 279/XLIII/2006 z dnia 25.05.2006r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
301 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 168/XXVI/2005 z dnia 27.01.2005r. w sprawie uchwalenia warunków odpłatności uczestnika za pobyt w ośrodkach wsparcia – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni
300 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego zapisanej w księdze wieczystej pod numerem KW 25782
299 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gnieźnieńskiej
298 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania Nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
297 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ we Wrześni
296 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
295 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
294 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007
293 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
292 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, oznaczonej działką nr 1542/2
291 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
290 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze danego roku oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze danego roku
289 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Nr 168/XXVI/2005 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie uchwalenia warunków odpłatności uczestnika za pobyt w ośrodkach wsparcia – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni
288 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
287 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach
286 / /XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni
285 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
284 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni
283 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
282 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
281 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej działki nr 1271/11
280 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej działki nr 3896/12
279 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
278 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 220/XXXII/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006
277 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: nadania statutu Technikum Uzupełniającemu nr 3 dla Dorosłych we Wrześni
276 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: utworzenia Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych we Wrześni
275 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
274 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 41/VII/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmienionej uchwałą Nr 38/VI/2003 z dnia 27.03.2003 r. i Nr 97/XV/2003 z dnia 5.12.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla: Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
273 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie
272 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni
271 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
270 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
269 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej działką nr 3846/4
268 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrześni
267 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 194/XXX/2001 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu budynku byłej Przychodni ZOZ
266 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: uchwalenie programu o nazwie „Program integracji społecznej i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2006-2008”
265 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
264 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
263 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
262 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
261 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
260 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
259 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na rok 2006
258 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
257 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 220/XXXII/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006
256 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 124/XII/2000 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
255 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: określenia zmiany warunków płacy Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Powiatu Wrzesińskiego – Pani Elżbiecie Staszak-Małeckiej
254 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
zmieniająca uchwałę Nr 242/XIII/2002 z dnia 25 września 2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym
253 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie