AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2006 (II kadencja)

Uchwały Rady 2006 (II kadencja)

291 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.

Uchwała nr 291/XLIV/2006

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 30.06.2006 r.w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok.Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art.182 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:


§ 1.W uchwale nr 252/XXXVIII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu na 2006 rok zmienionej uchwałą nr 258/XXXIX/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23.02.2006 r., uchwałą nr 271/XLI/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.03.2006 r., uchwałą nr 275/XLII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27.04.2006 r. i uchwałą nr 282/XLIII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25.05.2006 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę - 398.665,00 zł

to jest do kwoty - 44.147.600,00 zł

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu, zwiększa się łączne dochody budżetowe o kwotę 398.665,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę - 456.218,00 zł

to jest do kwoty - 45.117.921,00 zł

w tym:

2) rezerwę celową zmniejsza się o kwotę - 122.943,00 zł

to jest do kwoty - 107.922,00 zł

3) rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę - 47.412,00 zł

to jest do kwoty - 4.632,00 zł

4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki budżetowe o kwotę 456.218,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym z 2005 roku.

6. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej zawierającym przychody i rozchody budżetu na 2006 rok dokonuje się następujących zmian:

a) § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych –

wolne środki pozostające na rachunku bankowym

zwiększa się o kwotę - 57.553,00 zł

to jest do kwoty - 1.970.311,00 zł

7. Załącznik nr 9 po dokonaniu zmian otrzymuje nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W § 2 uchwały budżetowej pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:

- „8. na malowanie wnętrza kościoła w Marzeninie - 15.000,00 zł”.

9. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska wprowadza się niżej wymienione zmiany:

a) w pkt III § 4210 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 8.000,00 zł

to jest do kwot - 22.900,00 zł

b) w pkt III § 4210 dodaje się literę „e” w brzmieniu :

e) zakup nagród dla uczestników i zwycięzców

konkursów z zakresu edukacji ekologicznej - 8.000,00 zł”

c) ) w pkt III § 4300 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 8.000,00 zł

to jest do kwot - 74.000,00 zł

d) w pkt III § 4300 litera „b” kolumnę nr 3 zmniejsza się

o kwotę - 8.000,00 zł

to jest do kwot - 2.000,00 zł

10. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wprowadza się niżej wymienione zmiany:

a) w pkt I kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 35.468,00 zł

to jest do kwoty - 49.532,00 zł

b) w pkt II kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 60.000,00 zł

to jest do kwoty - 410.000,00 zł

c) w pkt II § 0690 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 50.000,00 zł

to jest do kwoty - 410.000,00 zł

d) w pkt II skreśla się zapis paragrafu 0920

e) w pkt III kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 94.000,00 zł

to jest do kwoty - 445.000,00 zł

f) w pkt III ppkt 1 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 84.000,00 zł

to jest do kwoty - 430.000,00 zł

g) w pkt III ppkt 1 § 4300 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 72.000,00 zł

to jest do kwoty - 328.000,00 zł

h) w pkt III ppkt 1 § 4300 litera „a” kolumnę nr 3

zmniejsza się o kwotę - 72.000,00 zł

to jest do kwoty - 328.000,00 zł

i) w pkt III ppkt 1 § 2960 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 12.000,00 zł

to jest do kwoty - 82.000,00 zł

j) w pkt III ppkt 2 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 10.000,00 zł

to jest do kwoty - 15.000,00 zł

k) w pkt III ppkt 2 § 6120 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 10.000,00 zł

to jest do kwoty - 15.000,00 zł

l) w pkt III ppkt 2 § 6120 litera „a” kolumnę nr 3

zmniejsza się o kwotę - 10.000,00 zł

to jest do kwoty - 15.000,00 zł

ł) w pkt IV kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 1.468,00 zł

to jest do kwoty - 14.532,00 zł

12. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym plan wydatków majątkowych wprowadza się niżej wymienione zmiany :

a) w pkt I kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 230.365,00 zł

to jest do kwoty - 2.296.589,00 zł

b) w pkt I ppkt 1 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 75.000,00 zł

to jest do kwoty - 904.124,00 zł

c) w pkt I ppkt 1 dodaje się literę „e” w brzmieniu :

e) przebudowa odcinka Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś

Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa

Wieś Podgórna – wykonanie dokumentacji budowlanej - 75.000,00 zł”

d) w pkt I ppkt 2 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 35.365,00 zł

to jest do kwoty - 379.365,00 zł

e) w pkt I ppkt 2 dodaje się litery „f” i „g” w brzmieniu :

f) wykonanie klimatyzacji na poddaszu budynku

Starostwa - 30.000,00 zł

g) wykonanie systemu alarmowego w budynku

przy ul. Kościuszki - 5.365,00 zł”

f) w pkt I ppkt 6 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 120.000,00 zł

to jest do kwoty - 129.000,00 zł

g) w pkt I ppkt 6 dodaje się literę „b” w brzmieniu :

b) wykonanie parkingu - 120.000,00 zł”

h) w pkt II kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 30.000,00 zł

to jest do kwoty - 1.390.541,00 zł

i) w pkt II ppkt 1kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 30.000,00 zł

to jest do kwoty - 130.000,00 zł

j) w pkt II ppkt 1 skreśla się literę „b”

k) w pkt II ppkt 1 zapis oznaczony literą „c” przyjmuje oznaczenie literą „b”

l) wiersz „Ogółem wydatki majątkowe”

zwiększa się o kwotę - 200.365,00 zł

to jest do kwoty - 3.687.130,00 zł

14. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Tadeusz Świątkiewicz

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (12/07/2006 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (12/07/2006 11:46:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (12/07/2006 11:46:22)
Lista wiadomości
307 / XLVII / 2006 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
306 / XLVII / 2006 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. zmienioną uchwałami nr 279/XLIII/2006 z dnia 25.05.2006r. i nr 302/XLVI/2006 z dnia 29.09.2006r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
305 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
304 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: określenia dochodów własnych uzyskiwanych przez samorządowe jednostki budżetowe oświaty i wychowania na wydzielonym rachunku dochodów własnych
303 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do przesunięcia terminu spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji
302 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. zmienionej uchwałą nr 279/XLIII/2006 z dnia 25.05.2006r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
301 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 168/XXVI/2005 z dnia 27.01.2005r. w sprawie uchwalenia warunków odpłatności uczestnika za pobyt w ośrodkach wsparcia – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni
300 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego zapisanej w księdze wieczystej pod numerem KW 25782
299 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gnieźnieńskiej
298 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania Nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
297 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ we Wrześni
296 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
295 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
294 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007
293 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
292 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, oznaczonej działką nr 1542/2
291 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
290 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze danego roku oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze danego roku
289 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Nr 168/XXVI/2005 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie uchwalenia warunków odpłatności uczestnika za pobyt w ośrodkach wsparcia – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni
288 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
287 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach
286 / /XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni
285 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
284 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni
283 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
282 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
281 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej działki nr 1271/11
280 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej działki nr 3896/12
279 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
278 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 220/XXXII/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006
277 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: nadania statutu Technikum Uzupełniającemu nr 3 dla Dorosłych we Wrześni
276 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: utworzenia Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych we Wrześni
275 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
274 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 41/VII/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmienionej uchwałą Nr 38/VI/2003 z dnia 27.03.2003 r. i Nr 97/XV/2003 z dnia 5.12.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla: Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
273 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie
272 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni
271 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
270 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
269 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej działką nr 3846/4
268 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrześni
267 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 194/XXX/2001 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu budynku byłej Przychodni ZOZ
266 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: uchwalenie programu o nazwie „Program integracji społecznej i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2006-2008”
265 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
264 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
263 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
262 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
261 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
260 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
259 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na rok 2006
258 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
257 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 220/XXXII/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006
256 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 124/XII/2000 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
255 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: określenia zmiany warunków płacy Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Powiatu Wrzesińskiego – Pani Elżbiecie Staszak-Małeckiej
254 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
zmieniająca uchwałę Nr 242/XIII/2002 z dnia 25 września 2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym
253 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie