AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2006 (II kadencja)

Uchwały Rady 2006 (II kadencja)

294 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.

Uchwała nr 294/XLV/2006

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007.
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1. „obszary zmarginalizowane”:

1) obszary wiejskie /obszary położone poza granicami administracyjnymi miast/,

2) miasta do 20.000 mieszkańców,

3) obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR,

2. „trudna sytuacja materialna” – definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub osoby uczącej się, nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255).


§ 2. Stypendium w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyznawane jest studentom w celu wspierania rozwoju edukacyjnego.


§ 3. 1. Stypendia przyznawane są na wniosek studenta przez komisję stypendialną, zwaną dalej „komisją” powołaną w ramach struktur organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego.

2. Komisję stypendialną na okres roku akademickiego powołuje Zarząd Powiatu we Wrześni.

3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu.§ 4. 1. Stypendia są przekazywane w formie finansowej.

2. Student może wydatkować stypendium na całkowite lub częściowe pokrycie:

1) kosztów zakwaterowania w akademiku lub na stancji,

2) kosztów posiłków w stołówce akademickiej lub prowadzonej przez inny podmiot,

3) kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach wyższych,

4) kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

5) opłat za studia w szkole wyższej prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym,

6) innych kosztów wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.

3. Decyzję o wyborze świadczeń możliwych do refundacji podejmują stypendyści.


§ 5. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228, poz. 2255). Dochody oblicza się w sposób i za okres wskazany w tej ustawie.

2) posiadają stałe zameldowanie na terenie Powiatu Wrzesińskiego,

3) studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz. U. nr 65, poz. 385, z dnia 27 września 1990 r. z póź. zm.) oraz na podstawie Ustawy o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997 r. (Dz. U. nr 96, poz. 590 z póź. zm. z dnia 13 sierpnia 1997 r.)

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w ust. 1 jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby:

1) o najniższych dochodach w przeliczeniu na osobę w rodzinie,

2) które nie powtarzają roku akademickiego,

3) które nie ukończyły 26 roku życia,

4) które studiują na studiach licencjackich/magisterskich stanowiących pierwszy fakultet.

3. Stypendium może być przyznane maksymalnie na okres 9 miesięcy.

4. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje Starostwo Powiatowe we Wrześni.


§ 6. 1. Warunkiem ubiegania się przez studenta o przyznanie stypendium jest:

1) złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym we Wrześni o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały, w terminie do 16 października 2006 r.

2) dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 uchwały, udokumentowanego odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach,

3) dołączenie do wniosku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub kontynuowaniu studiów w roku akademickim, w którym stypendium ma być udzielone,

4) dołączenie kserokopii dowodu osobistego jako potwierdzenia miejsca zameldowania (kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem przez osobę zajmującą się w Starostwie Powiatowym weryfikacją formalną wniosków).

2. Jeżeli jeden lub obydwoje ze współmałżonków małżeństwa studenckiego pracują zarobkowo, a praca ma charakter stały, to dochód na osobę jest obliczany na podstawie tych zarobków, a rodzinę stanowi małżeństwo studenckie i ich dzieci. Dla celów stypendialnych rodzinę stanowi również małżeństwo studenckie nie osiągające dochodów.

3. Komisja powołana przez Zarząd Powiatu we Wrześni w terminie do 23 października 2006 sprawdza prawidłowość złożonych wniosków i przedstawia Zarządowi listę kandydatów do stypendium.

4. Stypendia przyznaje Zarząd Powiatu we Wrześni.

5. Listę stypendystów zatwierdza Zarząd Powiatu w ramach środków finansowych przeznaczonych na „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” zgodnie ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.


§ 7. 1. Zarząd Powiatu zawiadomi studenta o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

2. Powiat podpisuje ze studentem/studentką Umowę przekazywania stypendium w roku akademickim 2006/2007 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do uchwały.

3. W Umowie przekazywania stypendium w roku akademickim 2006/2007 student zobowiązany jest podać numer konta bankowego, na które będzie przekazywane stypendium.

4. Kwota stypendium w skali roku wynosi 1.800,00 zł, co stanowi 200,00 zł miesięcznie.

5. Stypendium wypłacane jest w 9 ratach miesięcznych, od października do czerwca.


§ 8. Obsługę programu stypendialnego prowadzi Starostwo Powiatowe we Wrześni.


§ 9. 1. Stypendysta zawiadamia Zarząd Powiatu we Wrześni, w terminie 7 dni o:

1) otrzymaniu urlopu od zajęć w uczelni,

2) skreśleniu z listy studentów,

3) powtarzaniu roku nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych dokumentem z uczelni

4) zaprzestaniu spełniania kryteriów wymienionych w rozdziale § 5. ust. 1

2. W przypadkach określonych w ust. 1 student traci prawo do otrzymywania stypendium.

3. Stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi na wskazane przez Zarząd Powiatu we Wrześni konto.

4. Stypendysta zobowiązany jest dostarczyć do Starostwa Powiatowego we Wrześni zaświadczenie o kontynuowaniu studiów w II semestrze roku akademickiego 2006/2007 w terminie do 30 marca 2007 r.


§ 10. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju Regionalnego (ZPORR).


§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.


§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Tadeusz Świątkiewicz

Wniosek_dla_studenta.pdf (Stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - 2006/2007)
oswiadczenie_rycz._i_karta_podatk..pdf (Stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - 2006/2007)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (04/09/2006 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (04/09/2006 11:14:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (04/09/2006 11:14:30)
Lista wiadomości
307 / XLVII / 2006 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
306 / XLVII / 2006 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. zmienioną uchwałami nr 279/XLIII/2006 z dnia 25.05.2006r. i nr 302/XLVI/2006 z dnia 29.09.2006r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
305 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
304 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: określenia dochodów własnych uzyskiwanych przez samorządowe jednostki budżetowe oświaty i wychowania na wydzielonym rachunku dochodów własnych
303 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do przesunięcia terminu spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji
302 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. zmienionej uchwałą nr 279/XLIII/2006 z dnia 25.05.2006r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
301 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 168/XXVI/2005 z dnia 27.01.2005r. w sprawie uchwalenia warunków odpłatności uczestnika za pobyt w ośrodkach wsparcia – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni
300 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego zapisanej w księdze wieczystej pod numerem KW 25782
299 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gnieźnieńskiej
298 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania Nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
297 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ we Wrześni
296 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
295 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
294 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007
293 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
292 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, oznaczonej działką nr 1542/2
291 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
290 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze danego roku oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze danego roku
289 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Nr 168/XXVI/2005 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie uchwalenia warunków odpłatności uczestnika za pobyt w ośrodkach wsparcia – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni
288 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
287 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach
286 / /XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni
285 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
284 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni
283 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
282 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
281 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej działki nr 1271/11
280 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej działki nr 3896/12
279 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
278 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 220/XXXII/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006
277 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: nadania statutu Technikum Uzupełniającemu nr 3 dla Dorosłych we Wrześni
276 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: utworzenia Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych we Wrześni
275 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
274 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 41/VII/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmienionej uchwałą Nr 38/VI/2003 z dnia 27.03.2003 r. i Nr 97/XV/2003 z dnia 5.12.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla: Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
273 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie
272 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni
271 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
270 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
269 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej działką nr 3846/4
268 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrześni
267 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 194/XXX/2001 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu budynku byłej Przychodni ZOZ
266 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: uchwalenie programu o nazwie „Program integracji społecznej i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2006-2008”
265 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
264 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
263 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
262 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
261 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
260 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
259 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na rok 2006
258 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
257 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 220/XXXII/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006
256 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 124/XII/2000 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
255 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: określenia zmiany warunków płacy Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Powiatu Wrzesińskiego – Pani Elżbiecie Staszak-Małeckiej
254 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
zmieniająca uchwałę Nr 242/XIII/2002 z dnia 25 września 2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym
253 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie