AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2006 (II kadencja)

Uchwały Rady 2006 (II kadencja)

293 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.

Uchwała nr 293/XLV/2006

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1. „obszary wiejskie”:

1) tereny położone poza granicami administracyjnymi miast,

2) miasta do 5 tys. mieszkańców,

3) miasta do 20 tys. mieszkańców, o ile nie mają szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się egzaminem maturalnym,

2. „trudna sytuacja materialna” – definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 Nr 228, poz.2255).


§ 2. 1. W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z terenów wiejskich przyznawane będą stypendia na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym.

2. Wnioski uczniów rozpatrywane są przez szkolną komisję ds. pomocy materialnej, zwaną dalej „Komisją”. W posiedzeniach komisji uczestniczy przedstawiciel Starostwa Powiatowego.

3. Komisję na okres roku szkolnego powołuje Dyrektor szkoły.

4. Komisja przedstawia Zarządowi Powiatu listę kandydatów do stypendium.

5. Stypendia przyznaje Zarząd Powiatu we Wrześni.

6. Listę stypendystów zatwierdza Zarząd Powiatu w oparciu o propozycje Komisji Szkolnych w ramach przyznanych środków finansowych Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego§ 3. 1. Stypendia są przekazywane w formie finansowej.

2. Stypendia mogą być wydatkowane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:

1) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,

2) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,

3) zakupu podręczników i innych pomocy do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,

4) związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

5) czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej,

6) wydatki związane z wykonaniem pracy dyplomowej,

7) których bezpośredni związek z pobieraniem przez ucznia nauki w szkole potwierdzi dyrektor szkoły.

3. Decyzje o wyborze świadczeń możliwych do refundacji podejmują stypendyści.§ 4. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr 228, poz. 2255). Dochody oblicza się w sposób i za okres wskazany w tej ustawie,

2) posiadający stałe zameldowanie na jednym z poniżej wymienionych obszarów:

  1. na obszarach wiejskich tzn. terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast,

  2. w miastach do 5.000 mieszkańców,

  3. w miastach do 20.000 mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą,

3) podejmujący naukę lub uczący się w szkole kończącej się maturą z wyłączeniem szkół dla dorosłych, lub rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Wsparcie udzielone zostanie uczniom szkół publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą z siedzibą na terenie Powiatu Wrzesińskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w ust. 1 jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby:

1) posiadające najniższy dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie,

2) które nie powtarzają roku szkolnego,

3) które rozpoczęły naukę w szkole ponadgimnazjalnej w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończyły edukację w gimnazjum i naukę tę kontynuują.

3. Stypendium może być przyznane maksymalnie na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

4. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje Szkoła.§ 5. 1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest:

1) złożenie wniosku w szkole o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały w terminie do 15 września 2006 roku.

2) dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 uchwały, udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach.

3) dołączenie kserokopii dowodu osobistego jako potwierdzenia miejsca zameldowania (kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem przez osobę zajmującą się w szkole weryfikacją formalną wniosku) lub zaświadczenia o zameldowaniu z biura meldunkowego w przypadku osób nie posiadających dowodu osobistego.

2. Komisja szkolna w terminie do 22 września 2006 r. sprawdza prawidłowość złożonych wniosków i przedstawia Zarządowi Powiatu listę kandydatów do stypendium.

4. Szkoła wypłacająca stypendium zawiadomi rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 niniejszej uchwały. W przypadku, gdy uczeń jest pełnoletni zawiadomienie otrzymuje uczeń.

5. Szkoła wypłacająca stypendium podpisuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia Umowę przekazywania stypendium w roku szkolnym 2006/2007, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do uchwały. W przypadku, gdy uczeń jest pełnoletni, Szkoła podpisuje umowę z uczniem.


§ 6. 1.Kwota stypendium w skali roku szkolnego wynosi 1.250,00 zł, co stanowi kwotę 125,00 zł w skali miesiąca.

2. Stypendysta jest zobowiązany do:

  1. złożenia pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne wymienione w § 3 ust.2 – jednorazowo na cały rok szkolny (oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5),

  2. w trakcie roku szkolnego uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych (zaświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6),

  3. a także przedstawić, na koniec roku szkolnego, świadectwo kończenia klasy lub świadectwo maturalne.

3. Zarząd Powiatu może zmienić kwotę stypendium określoną w ust. 1 w ramach środków finansowych określonych w § 9.§ 7. Obsługę programu stypendialnego prowadzi Szkoła.


§ 8. 1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:

1) powtarza rok nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę,

2) przerwał naukę w szkole,

3) został skreślony z listy uczniów,

4) przestał spełniać kryteria wymienione w rozdziale § 4. ust. 1,

5) z przyczyn nieusprawiedliwionych nie brał udziału w obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

2. Stypendysta powiadamia Szkołę o zaprzestaniu spełniania kryteriów pomocy w terminie 7 dni.

3. W przypadkach wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto wskazane przez Szkołę.


§ 9. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.


§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Tadeusz Świątkiewicz

Wniosek_dla_ucznia.pdf (Stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - 2006/2007)
oswiadczenie_rycz._i_karta_podatk..pdf (Stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - 2006/2007)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (04/09/2006 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (04/09/2006 11:11:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (04/09/2006 11:11:51)
Lista wiadomości
307 / XLVII / 2006 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
306 / XLVII / 2006 z dnia 19.10.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. zmienioną uchwałami nr 279/XLIII/2006 z dnia 25.05.2006r. i nr 302/XLVI/2006 z dnia 29.09.2006r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
305 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
304 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: określenia dochodów własnych uzyskiwanych przez samorządowe jednostki budżetowe oświaty i wychowania na wydzielonym rachunku dochodów własnych
303 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do przesunięcia terminu spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji
302 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. zmienionej uchwałą nr 279/XLIII/2006 z dnia 25.05.2006r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
301 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 168/XXVI/2005 z dnia 27.01.2005r. w sprawie uchwalenia warunków odpłatności uczestnika za pobyt w ośrodkach wsparcia – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni
300 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego zapisanej w księdze wieczystej pod numerem KW 25782
299 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gnieźnieńskiej
298 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania Nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
297 / XLVI / 2006 z dnia 29.09.2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ we Wrześni
296 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
295 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
294 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007
293 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
292 / XLV / 2006 z dnia 24.08.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, oznaczonej działką nr 1542/2
291 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
290 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze danego roku oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze danego roku
289 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Nr 168/XXVI/2005 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie uchwalenia warunków odpłatności uczestnika za pobyt w ośrodkach wsparcia – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni
288 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
287 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach
286 / /XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni
285 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
284 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni
283 / XLIV / 2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
282 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
281 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej działki nr 1271/11
280 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej dotyczącej działki nr 3896/12
279 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 265/XLI/2006 z dnia 30.03.2006 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
278 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 220/XXXII/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006
277 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: nadania statutu Technikum Uzupełniającemu nr 3 dla Dorosłych we Wrześni
276 / XLIII / 2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie: utworzenia Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych we Wrześni
275 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
274 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 41/VII/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmienionej uchwałą Nr 38/VI/2003 z dnia 27.03.2003 r. i Nr 97/XV/2003 z dnia 5.12.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla: Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni
273 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie
272 / XLII / 2006 z dnia 27.04.2006 r.
w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni
271 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
270 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
269 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej działką nr 3846/4
268 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrześni
267 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 194/XXX/2001 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu budynku byłej Przychodni ZOZ
266 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: uchwalenie programu o nazwie „Program integracji społecznej i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2006-2008”
265 / XLI / 2006 z dnia 30.03.2006 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
264 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
263 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
262 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
261 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
260 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
259 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na rok 2006
258 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2006 rok
257 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 220/XXXII/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006
256 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 124/XII/2000 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
255 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: określenia zmiany warunków płacy Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Powiatu Wrzesińskiego – Pani Elżbiecie Staszak-Małeckiej
254 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
zmieniająca uchwałę Nr 242/XIII/2002 z dnia 25 września 2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym
253 / XXXIX / 2006 z dnia 23.02.2006 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Kołaczkowie