AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2003 (II kadencja)

Uchwały Rady 2003 (II kadencja)

94 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.

Uchwała Nr 94/XIV/2003

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 20.11.2003 roku

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy a dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592 ze zmianami), art. 109 i art. 124 ust. 1  ustawy z dnia  26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami),  Rada Powiatu  we Wrześni uchwala co następuje:                                                     

§ 1. W uchwale Nr 32/V/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie budżetu na 2003 rok zmienionej Uchwałą Nr 42/VI/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27.03.2003 r, Uchwałą Nr 48/VII/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23.04.2003 r., Uchwałą Nr 52/VIII/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.05.2003 r., Uchwałą Nr 46/2003 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30.05.2003 r., Uchwałą Nr 55/IX/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16.06.2003 r., Uchwałą Nr 63/X/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.06.2003 r., Uchwałą Nr 73/XI/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.08.2003r., Uchwałą Nr 88/2003 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 24.09.2003 r., Uchwałą Nr 78/XII/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 7.10.2003 r. i Uchwałą Nr 85/XIII/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23.10.2003 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały budżetowej

1) DOCHODY zwiększa się o kwotę                                  -                    291.780,00 zł

     to jest do kwoty                                                             -               31.769.052,00 zł

     w tym:

a)dotacje celowe na zadania z zakresu administracji

        rządowej wykonywane przez powiat

        zwiększa się o kwotę                                                    -                      12.590,00 zł

        to jest do kwoty                                                             -                 3.601.141,00 zł

2) WYDATKI zwiększa się o kwotę                                              -                    300.780,00 zł

     to jest do kwoty                                                             -               33.663.052,00 zł

     w tym :

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

        rządowej zwiększa się o kwotę                                              -                      12.590,00 zł

         to jest do kwoty                                                                    -                 3.601.141,00 zł

     dodaje się literę „k” w brzmieniu :

     „k) dotacja na udzieloną pomoc finansową Gminie

          Września z przeznaczeniem na dofinansowanie

          funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób

          niepełnosprawnych intelektualnie                                    -                        6.414,00 zł „

      dodaje się literę „l” w brzmieniu :

      „l) dotacja dla Gminy Miłosław na zorganizowanie

           i prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej           -                      800,00 zł

2. W załączniku Nr 1  do  uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu  zwiększa  się łączne dochody budżetowe o kwotę  291.780,00 zł poprzez  wprowadzenie zmian wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .

3. W załączniku Nr 2 do  uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu zwiększa się łączne wydatki budżetowe o kwotę  300.780,00 zł poprzez wprowadzenie zmian  wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2003 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej zwierającym plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003 rok wprowadza się niżej wymienione zmiany :

     a) w pkt II kolumnę Nr 3 zwiększa się o kwotę                                  -             20.000,00 zł

         to jest do kwoty                                                                                -          144.000,00 zł

     b) w pkt II ppkt 1 kolumnę Nr 3

         zwiększa się o kwotę                                                                -             20.000,00 zł

         to jest do kwoty                                                                                -          144.000,00 zł

      c) w pkt III kolumnę Nr 3 zwiększa się o kwotę                            -             22.000,00 zł

         to jest do kwoty                                                                                -          193.215,00 zł

      d) w pkt III ppkt 2 kolumnę Nr 3

         zwiększa się o kwotę                                                                -             22.000,00 zł

         to jest do kwoty                                                                                -          115.215,00 zł

      e) w pkt III ppkt 2 $ 6260 kolumnę Nr 3

         zwiększa się o kwotę                                                                -             22.000,00 zł

         to jest do kwoty                                                                                -          109.215,00 zł

      f) w pkt III ppkt 2 $ 6260 litera „b” kolumnę Nr 3

         zwiększa się o kwotę                                                                -             22.000,00 zł

         to jest do kwoty                                                                                -             72.000,00 zł

      g) w pkt IV kolumnę Nr 3 zmniejsza się o kwotę                      -               2.000,00 zł

         to jest do kwoty                                                                                -             18.000,00 zł

6. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 4 niniejszej uchwały .

 

7. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej zwierającym wykaz wydatków majątkowych na 2003 rok wprowadza się niżej wymienione zmiany :

     a) w  pkt II kolumnę Nr 3 zwiększa się o kwotę                      -               13.000,00 zł

          to jest do kwoty                                                                    -             256.253,00 zł

     b) w  pkt II ppkt 1 kolumnę Nr 3 zwiększa się o kwotę             -                 9.000,00 zł

          to jest do kwoty                                                                    -               39.000,00 zł

     c) w  pkt II ppkt 1 dodaje się literę „b” w brzmieniu :

         „ b) termomodernizacja budynku Starostwa – zakup okien-         9.000,00 zł”

 d) w  pkt II dodaje się ppkt 3  w brzmieniu :

          „3. Dział 710 Rozdział 71015 kolumna Nr 3                        -                 4.000,00 zł

           z tego : a) zakup komputera                                          -                 4.000,00 zł”

       e) Wiersz „Ogółem wydatki majątkowe „ w kolumnie Nr 3   

            zwiększa się o kwotę                                                          -               13.000,00 zł

            to jest do kwoty                                                                    -            1.580.400,00 zł

8. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 5 niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i rozchodów dokonuje się następujących zmian :

1)     w „Rozchodach budżetu”   § 992 – Spłaty otrzymanych

krajowych pożyczek i kredytów zmniejsza się o kwotę  -                  9.000,00 zł   

          to jest do kwoty                                                                    -          1.806.000,00 zł

10. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 6  niniejszej uchwały .

11. Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej zawierający  prognozę kwoty długu przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Tadeusz Świątkiewicz Zalaczniki-UR94-XIV-03.doc (Załączniki do Uchwały Rady Powiatu nr 94/XIV/2003)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (03/12/2003 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (03/12/2003 08:39:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (03/12/2003 08:39:48)
Lista wiadomości
101 / XVI / 2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
100 / XVI / 2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 64/X/2003 z dnia 30.06.2003 r. zmienionej uchwałami nr 67/XI/2003 z dnia 28.08.2003 r. i nr 88/XIV/2003 r. z dnia 20.11.2003 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
99 / XVI / 2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie: ustalenia nowego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego
98 / XV / 2003 z dnia 5.12.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
97 / XV / 2003 z dnia 05.12.2003 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 41/VII/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.04.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla: Powiatowego zarządu Dróg we Wrześni, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni, zmienionej Uchwałą nr 38/VI/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 marca 2003r.
96 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Wrzesińskiego
95 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wrzesińskiego
94 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
93 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Września
92 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie powierzenia Gminie Miłosław wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
91 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych we Wrześni a oznaczonych działkami nr 3800/49 o pow.0,0412 ha i 3800/50 o pow.0,0488 ha
90 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 3800/47 o pow.0,0178 ha ,będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego , położonej we Wrześni przy ulicy Koszarowej oraz przyznania pierwszeństwa jej nabycia na rzecz najemcy
89 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 58/X/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
88 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 64/X/2003 r. z dnia 30.06.2003 r. zmienionej uchwałą nr 67/XI/2003 r. z dnia 28.08.2003 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
87 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 7 / II / 2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5.12.2002 r.
86 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Wrzesiński w roku 2003 kredytu długoterminowego
85 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
84 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: utworzenia środka specjalnego przy samorządowej jednostce budżetowej oświaty i wychowania
83 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września
82 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego
81 / XII / 2003 z dnia 07.10.2003 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego
80 / XII / 2003 z dnia 07.10.2003 r.
w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
79 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Wrzesiński w roku 2003 kredytu długoterminowego
78 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
77 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/48 we Wrześni
76 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego a oznaczonej działką nr 1271/8, położoną we Wrześni na działkę nr 1292/6 i działkę nr 1271/3 stanowiące własność Gminy Września, położone we Wrześni
75 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: przekazania Gminie Września do realizacji zadania Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Września
74 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
73 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
72 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
71 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji
70 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
69 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na okres od 1 sierpnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
68 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: powołania Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni
67 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 64/X/2003 r. z dnia 30.06.2003 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
66 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty – nie będących nauczycielami
65 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Wrzesińskim
64 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003
63 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
62 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Województwem Wielkopolskim
61 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: powołania Powiatowej Rady Sportu
60 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
59 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 21/III/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
58 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
57 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: nadania statutu Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni
56 / IX / 2003 z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie emisji obligacji
55 / IX / 2003 z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
54 / IX / 2003 z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
53 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: skargi Andrzeja Pacochy na Starostę Wrzesińskiego
52 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
51 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni.
50 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do podjęcia czynności niezbędnych do przygotowania emisji obligacji komunalnych.
49 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
48 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok.
47 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na dofinansowanie programu promocji zdrowia p.n. „Polskie sztuczne serce”.
46 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 4 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu strychu do adaptacji - w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/21 we Wrześni
45 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
44 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
43 / VII / 2003 z dnia 23.03.2003 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
42 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok.
41 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok.
40 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni.
39 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni a oznaczonej działką nr 3840/21.
38 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
zmieniającą uchwałę Nr 41/VII/99 Rady Powiatu we Wrześni.
37 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Wrzesińskiego oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków poniesionych z związku z udziałem w pracach Komisji.
36 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie włączenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im prof.. Tomasza Dziamy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr gen. Romana Abrahama we Wrześni.
35 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 im. Prof. Tomasza Dziamy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni.
34 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
33 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.
32 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003.
31 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie pomocy finansowej Gminie Września na poprawę bezpieczeństwa w Powiecie Wrzesińskim.
30 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie uchwalenia Pomocy Gminie Września związanych z planem przestrzennym.
29 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tomasza Dziamy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni, włączenia szkół rozwiązanego Zespołu do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni i utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego.
28 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie powołania delegata Powiatu Wrzesińskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
27 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie odwołania delegata Powiatu Wrzesińskiego do związku Powiatów Polskich.
26 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
25 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetowo – Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji.
24 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.