AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2003 (II kadencja)

Uchwały Rady 2003 (II kadencja)

55 / IX / 2003 z dnia 16.06.2003 r.

Uchwała Nr 55/IX/2003

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 16.06.2003 r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok.

  

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy a dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 109 i art. 124 ust. 1  ustawy z dnia  26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Rada Powiatu  we Wrześni uchwala co następuje:                                                     

§ 1. W uchwale Nr 32/V/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie budżetu na 2003 rok  zmienionej Uchwałą Nr 42/VI/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27.03.2003 r , Uchwałą Nr 48/VII/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23.04.2003 r. , Uchwałą Nr 52/VIII?2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.05.2003 r. i Uchwałą Nr 46/2003 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30.05.2003 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały budżetowej

1) DOCHODY zmniejsza się o kwotę                                  -                 1.504.842,00 zł

     to jest do kwoty                                                             -               32.494.333,00 zł

2) WYDATKI zwiększa się o kwotę                                  -                    495.158,00 zł

     to jest do kwoty                                                             -               32.679.333,00 zł

3) Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany  przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 9 .

2. W załączniku Nr 9 dokonuje się następujących zmian :

1)     zmienia się tytuł załącznika poprzez nadanie mu nowego brzmienia

„Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2003„ 

2)     dodaje się przychody budżetu w § 911 – Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych

      na rynku krajowym w wysokości 2.000.000,00 zł      

3. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .

4. W załączniku Nr 1  do  uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu  zmniejsza  się  łączne dochody budżetowe o kwotę  1.504.842,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 2 do  uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu zwiększa się łączne wydatki budżetowe o kwotę  495.158,00 zł poprzez wprowadzenie zmian  wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz wydatków majątkowych na 2003 rok wprowadza się niżej wymienione zmiany :

a) w pkt I kolumnę „Plan wydatków” zwiększa się o kwotę            -             281.905,00 zł

    to jest do kwoty                                                                         -            1.624.147,00 zł

b) w pkt I ppkt 1 kolumnę  plan wydatków zwiększa  się o kwotę            - 281.905,00 zł

     to jest do kwoty                                                                         -          1.286.747,00 zł

c) w pkt I ppkt 1 litera „a” kolumnę  plan wydatków zwiększa 

    się o kwotę                                                                                    -             281.905,00 zł

     to jest do kwoty                                                                         -          1.286.747,00 zł

d) w pkt II kolumnę „Plan wydatków” zwiększa się o kwotę            -             213.253,00 zł

    to jest do kwoty                                                                         -             243.253,00 zł

e) w pkt II dodaje się ppkt 2  w brzmieniu :

    „2. Dział 801 Rozdział 80130                                                -             213.253,00 zł

      z tego :

a)zakup wyposażenia w oddanej do użytku części w nowo

   wybudowanym budynku Zespołu Szkół Politechnicznych -      213.253,00 zł”

f) wiersz „Ogółem wydatki majątkowe” zwiększa się o kwotę -          495.158,00 zł

    to jest do kwoty                                                                         -         1.867.400,00 zł

7. Załącznik Nr 8 do chwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

    „ Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań do

    wysokości przychodów i rozchodów określonej w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej„.

9. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej zawierający prognozę kwoty długu przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały .

10. Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik Nr 11 określający limit wydatków na

wieloletnie programy inwestycyjne w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Aleksandra Głowacka

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr  55/IX/2003

Rady Powiatu weWrześni                                                                                                                             z dnia 16.06.2003 r.

  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 32/V/2003 Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 20.002.2003 r.

           

Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2003

  

PRZYCHODY   BUDŻETU  POWIATU  NA  ROK  2003

§

 Treść

Plan na 2003  rok

 

911

 

 

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym

 

2.000.000,00 zł

 

 

 

 

ROZCHODY   BUDŻETU  POWIATU  NA  ROK  2003

§

 Treść

Plan na 2003  rok

 

992

 

 

 

 

 

 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

 

1.815.000,00 zł

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr  55/IX/2003

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia  16.06.2003 r.

 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 32/V/2003 Rady Powiatu we Wrześni  z dnia 20.02.2003 r.

 

WYKAZ   WYDATKÓW   MAJĄTKOWYCH NA  ROK 2003

 

L.p.

 Nazwa zadania

Plan wydatków

I.

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

II.

 

1.

 

 

 

Wydatki inwestycyjne

 

Dział 801 Rozdział 80130

z tego:

a) Inwestycja w Zespole Szkół Politechnicznych-

    kontynuacja budowy budynku dydaktycznego

 

Dział 851 Rozdział 85111

z tego :

a)Kontynuacja inwestycji w szpitalu polegająca na

   utworzeniu Oddziału Ratownictwa Medycznego –

   modernizacja bloku operacyjnego

 

Dział 754 Rozdział 75495

z tego :

a) monitoring miasta Wrześni

 

Dział 600 Rozdział 60014

z tego :

a) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 461 i nr

    501 ul. Dworcowa w Nekli w zakresie: opracowanie

     projektu budowlanego

 

Dział 851 Rozdział 85195

z tego :

a)dofinansowanie programu promocji zdrowia p.n.

   „Budowa Polskiego sztucznego serca „

 

Zakupy inwestycyjne

 

Dział 750 Rozdział 75020

z tego:

a) zakup zestawów komputerowych

 

1.624.147,00 zł

 

1.286.747,00 zł

 

1.286.747,00 zł

 

            

300.000,00 zł            

 

 

 

300.000,00 zł

 

25.000,00 zł

 

25.000,00 zł

 

12.000,00 zł 

 

 

 

12.000,00 zł

 

400,00 zł

 

 

400,00 zł

 

243.253,00 zł

 

30.000,00 zł

 

             30.000,00 zł

 

 

L.p.

Nazwa zadania

Plan wydatków

 

2.

               

Dział  Dział 801 Rozdział 80130

z tego :

a)zakup wyposażenia w oddanej do użytku części w

    nowo wybudowanym budynku Zespołu Szkół 

    Politechnicznych

 

213.253,00 zł

 

 

 

213.253,00 zł

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (25/07/2003 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (25/07/2003 08:46:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (25/07/2003 08:46:31)
Lista wiadomości
101 / XVI / 2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
100 / XVI / 2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 64/X/2003 z dnia 30.06.2003 r. zmienionej uchwałami nr 67/XI/2003 z dnia 28.08.2003 r. i nr 88/XIV/2003 r. z dnia 20.11.2003 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
99 / XVI / 2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie: ustalenia nowego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego
98 / XV / 2003 z dnia 5.12.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
97 / XV / 2003 z dnia 05.12.2003 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 41/VII/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.04.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla: Powiatowego zarządu Dróg we Wrześni, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni, zmienionej Uchwałą nr 38/VI/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 marca 2003r.
96 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Wrzesińskiego
95 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wrzesińskiego
94 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
93 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Września
92 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie powierzenia Gminie Miłosław wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
91 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych we Wrześni a oznaczonych działkami nr 3800/49 o pow.0,0412 ha i 3800/50 o pow.0,0488 ha
90 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 3800/47 o pow.0,0178 ha ,będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego , położonej we Wrześni przy ulicy Koszarowej oraz przyznania pierwszeństwa jej nabycia na rzecz najemcy
89 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 58/X/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
88 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 64/X/2003 r. z dnia 30.06.2003 r. zmienionej uchwałą nr 67/XI/2003 r. z dnia 28.08.2003 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
87 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 7 / II / 2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5.12.2002 r.
86 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Wrzesiński w roku 2003 kredytu długoterminowego
85 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
84 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: utworzenia środka specjalnego przy samorządowej jednostce budżetowej oświaty i wychowania
83 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września
82 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego
81 / XII / 2003 z dnia 07.10.2003 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego
80 / XII / 2003 z dnia 07.10.2003 r.
w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
79 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Wrzesiński w roku 2003 kredytu długoterminowego
78 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
77 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/48 we Wrześni
76 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego a oznaczonej działką nr 1271/8, położoną we Wrześni na działkę nr 1292/6 i działkę nr 1271/3 stanowiące własność Gminy Września, położone we Wrześni
75 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: przekazania Gminie Września do realizacji zadania Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Września
74 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
73 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
72 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
71 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji
70 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
69 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na okres od 1 sierpnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
68 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: powołania Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni
67 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 64/X/2003 r. z dnia 30.06.2003 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
66 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty – nie będących nauczycielami
65 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Wrzesińskim
64 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003
63 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
62 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Województwem Wielkopolskim
61 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: powołania Powiatowej Rady Sportu
60 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
59 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 21/III/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
58 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
57 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: nadania statutu Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni
56 / IX / 2003 z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie emisji obligacji
55 / IX / 2003 z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
54 / IX / 2003 z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
53 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: skargi Andrzeja Pacochy na Starostę Wrzesińskiego
52 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
51 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni.
50 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do podjęcia czynności niezbędnych do przygotowania emisji obligacji komunalnych.
49 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
48 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok.
47 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na dofinansowanie programu promocji zdrowia p.n. „Polskie sztuczne serce”.
46 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 4 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu strychu do adaptacji - w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/21 we Wrześni
45 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
44 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
43 / VII / 2003 z dnia 23.03.2003 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
42 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok.
41 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok.
40 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni.
39 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni a oznaczonej działką nr 3840/21.
38 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
zmieniającą uchwałę Nr 41/VII/99 Rady Powiatu we Wrześni.
37 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Wrzesińskiego oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków poniesionych z związku z udziałem w pracach Komisji.
36 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie włączenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im prof.. Tomasza Dziamy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr gen. Romana Abrahama we Wrześni.
35 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 im. Prof. Tomasza Dziamy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni.
34 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
33 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.
32 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003.
31 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie pomocy finansowej Gminie Września na poprawę bezpieczeństwa w Powiecie Wrzesińskim.
30 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie uchwalenia Pomocy Gminie Września związanych z planem przestrzennym.
29 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tomasza Dziamy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni, włączenia szkół rozwiązanego Zespołu do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni i utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego.
28 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie powołania delegata Powiatu Wrzesińskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
27 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie odwołania delegata Powiatu Wrzesińskiego do związku Powiatów Polskich.
26 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
25 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetowo – Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji.
24 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.