AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2003 (II kadencja)

Uchwały Rady 2003 (II kadencja)

53 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.

Uchwała Nr 53/VIII/2003

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 29 maja 2003 r.

 

w sprawie: skargi Andrzeja Pacochy na Starostę Wrzesińskiego

 

Na podstawie art. 223, 229 pkt 4, oraz 238 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Uznaje się skargę za bezzasadną i przyjmuje treść zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi według treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

(-) Aleksandra Głowacka

 

 

Załącznik

do Uchwały Rady Powiatu

Nr 53/VIII/2003 r.

 

Pan

Andrzej Pacocha

Otoczna 44

62-302 Węgierki

 

 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

 

Na podstawie art. 223, 229 pkt 4,  oraz 238 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 167 ze zm.) zawiadamia się, że co następuje.

 

Rada Powiatu we Wrześni

uznaje skargę Pana Andrzeja Pacochy na Starostę Wrzesińskiego za bezzasadną.

 

 

Uzasadnienie

Pan Andrzej Pacocha w dniu 13 marca 2003 r. przesłał do Ministra Ochrony Środowiska skargę skierowaną do RPO w celu objęcia nadzorem postępowania toczącego się w Starostwie Powiatowym we Wrześni dotyczącym działalności fabryki EUR-NEPA znajdującej się we wsi Otoczna w powiecie wrzesińskim Biuro Ministra przekazało skargę do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska , a Główny Inspektorat Ochrony Środowiska potraktował to pismo jako skargę na Starostę Wrzesińskiego i  przesłał ją do rozpatrzenia Radzie Powiatu Wrzesińskiego.

Skarga p. Andrzeja Pacochy dotyczy dwóch wydziałów Starostwa Powiatowego:

-         wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

-         wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Skarżący zarzuca naruszenie przepisów ustawy Prawo Budowlane i Prawo o ochronie i kształtowaniu środowiska w związku z działalnością fabryki EUR-NEPA.

Po zapoznaniu się z dokumentacją będącą w posiadaniu w/w wydziałów stwierdza się co następuje.

I. Pan Andrzej Pacocha dnia 03.12.2001r wniósł pismo do Starostwa Powiatowego we Wrześni o wznowienie postępowania w zakresie udzielonego pozwolenia na budowę kompleksu Fabryki Wsporników EUR – NEPA Sp. z o.o.

W wyniku pisma dokonano kontroli  dnia 5 lutego 2002 omawianego zakładu przez

-         Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrześni

-         Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Ochrony Środowiska

-         Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej 

i stwierdzono, że na dzień przejęcia spółki przez obecny Zarząd tj. 11.12.1995r pobudowane były budynki główne hali produkcyjnej z pomieszczeniami biurowymi. Obiekty te zostały pobudowane przez byłego prezesa Pana  Henryka Pacochę.  Zostały także pobudowane budynki  w terminie późniejszym na podstawie uzyskanych pozwoleń na budowę:

-         dobudowa wiaty do istniejących budynków produkcyjnych - pozwolenie na budowę z dnia 25.04.2000r nr CB-7351/28-GW/2000 (budowa zakończona)

-         wiata nad przenośnikami trocin – została zrealizowana na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Wrzesińskiego z dnia 23.02.2001r

      nr CB-7351/17-GW/2001 

-         wiata – na którą Starosta Wrzesiński wydał pozwolenie na budowę dnia 13.08.2001r nr CB-7351/107-GW/2001 na dzień dzisiejszy budowa nie jest rozpoczęta.  Decyzja ta została utrzymana w mocy przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzją z dnia  24 kwietnia 2003r nr RR-IV-2-7111/42/2002 – 2003. 

-         wiata - na którą Starosta Wrzesiński wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dnia  06.09.2001r  nr CB-7351/132-GW/2001 została wycofana z obrotu prawnego ze względu na zamiar realizacji innego  obiektu ( budynku produkcyjno - magazynowego) w miejscu zlokalizowanej wiaty.

Ze względu na zmianę użytkowania bez wymaganych pozwoleń Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrześni wydał decyzję dnia 17.06.2002r nr PINB-7354/4/2001/2002 nakazującą Fabryce Wsporników „EUR NEPA” Sp.z o.o. obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie całego kompleksu budynków.

Inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie dnia 28.08.2002 r. lecz „porealizacyjny” raport oddziaływania na środowisko nie posiadał uzgodnień z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrześni, oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, dlatego nie wszczęto postępowania administracyjnego. Dnia 14.01.2003 r. Fabryka Wsporników wystąpiła ponownie o wydanie pozwolenia na użytkowanie, Starostwo Powiatowe we Wrześni wszczęło postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

            Postanowieniem z dnia 20.01.2003 r. nr CB-7351/15/2003 nałożono na Fabrykę Wsporników EUR NEPA Sp. z o.o. obowiązek przedłożenia do dnia 28.02. 2003r oświadczeń o braku sprzeciwu lub uwag:

1.Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Delegatura Konin ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3A

2.Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni

3.Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu

4.Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni

Jednocześnie zobowiązano inwestora do przedłożenia ekspertyzy technicznej potwierdzającej przydatność zakładu do użytkowania.

Na postanowienie to Pan Andrzej Pacocha złożył zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego. Na postanowienie to Wojewoda Wielkopolski stwierdził niedopuszczalność wniesienia zażalenia – Postanowienie z dnia 28 luty 2003 r. nr RR-IV-2-7114/2003.

Inwestor przedłożył dnia 18.02.2003r oświadczenia: Państwowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu - o braku sprzeciwu wskazanego obiektu  do użytkowania.  Fabryka Wsporników pismem z dnia 18.03.2003 r. przekazała ekspertyzę techniczną o stanie obiektów oraz pismem z dnia 04.04.2003 r. poinformowała, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Delegatura Konin nie udzielił opinii, lecz skorzystał z art.56 ust.2 Ustawy Prawa Budowlanego - jednolity tekst Dz.U.nr 106 poz.1126 z 2000 r. Na tej podstawie zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz.1071) zostały zawiadomione strony o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Zakładu produkcyjnego. Pan  Andrzej Pacocha pismem z dnia 24 kwietnia 2003 r. wniósł uwagi do prowadzonego postępowania.

Ze względu na konflikt pomiędzy Panem Andrzejem Pacochą a Fabryką Wsporników EUR NEPA oraz wniesionych zarzutów, Starosta Wrzesiński pismem z dnia 06.05.2003r na podstawie art. 396 ust.4 Ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr  62 poz.627 z 2001 r.) zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą  o wydanie opinii czy zebrane materiały upoważniają do wydania decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej fabryce oraz czy nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania terenu wokół zakładu.

Decyzja z dnia 25.04.2000 r. nr CB-7351/28-GW/2000 udzielająca pozwolenia na dobudowę do  istniejących budynków produkcyjnych (przyległa do granicy nieruchomości Pana Andrzeja Pacochy). Decyzja ta jest zgodna z ostateczną decyzją Burmistrza Gminy Września o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr GGA-8330/43/2000 z dnia 15.02.2000r. Państwo Andrzej i Grażyna Pacochowie wyrazili pisemną zgodę na budowę omawianej wiaty na wspólnej granicy – oświadczenie z dnia 21.01.2000 r. Przed wydaniem pozwolenia na budowę brali udział w postępowaniu administracyjnym jako strona - zawiadomienie o wszczęciu postępowania z  dnia 10.04.2000 r. nr CB-7351/28-GW/2000.  Zawiadomienie z dnia 16.06.2000r. o zamierzonym przystąpieniu do wykonywania robót w dniu  02.07.2000r. Zakończenie robót zgłoszono 06.03.2001 r. Pozwolenie na użytkowanie obiektu wydano decyzją z dnia 10.04.2001 r. nr CB-7353/19/2001 r. Pan  Andrzej  Pacocha pismem z dnia 3 grudnia 2001 r. wystąpił do Starostwa o wznowienie postępowania administracyjnego. W postępowaniu  administracyjnym wyżej wymieniony wniósł pismem z dnia  06.03.2002 r. i 31.07.2002 r. o zawieszenie postępowania administracyjnego. Na wniosek strony dnia  06.11.2002 r. wznowiono postępowanie administracyjne i dnia  28.11.2002 r. Starosta wydał decyzję nr CB-7351/28-GW/2000/2002r odmawiającą uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 25.04.2000r nr CB-7351/28-GW/2000r. Od powyższej decyzji Pan Pacocha wniósł odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego.  Wojewoda Wielkopolski  decyzją z dnia 18 marca 2003r nr RR IV-2-7111/41/2002/2003 utrzymał decyzję Starosty Wrzesińskiego w mocy. Nadmienić należy, ze decyzja ta jest ostateczna w administracyjnym trybie  postępowania.

Decyzja Starosty Wrzesińskiego z dnia 23.02.2001r nr CB-7351/17-GW/2001 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Fabryce Wsporników pozwolenia na budowę wiaty nad przenośnikami trocin. Decyzja ta została wydana w oparciu o ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni  z dnia 19.01.2001r nr WGA 7331/11/2001. Inwestor zgłosił pismem z dnia 02.11.2001r o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych w dniu 09.11.2001r. Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku zgłoszono dnia  25 lutego 2002r. Pan  Andrzej Pacocha pismem z dnia 03.12.2001r wystąpił o wznowienie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę kompleksu fabryki „EUR -NEPA” w miejscowości  Otoczna. W postępowaniu administracyjnym Pan Andrzej Pacocha wniósł pisma dnia 06.03.2002r i 31.07.2002r o zawieszenie postępowania administracyjnego między innymi na powyższe zamierzenie inwestycyjne. Na ponowny wniosek Pana Pacochy dnia  06.11.2002r wznowiono postępowanie administracyjne w wyniku czego została wydana decyzja z dnia 28.11.2002r nr CB-7351/17-GW/2001/2002 uchylająca decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 23.02.2001r nr CB-7351/17-GW/2001, uzasadniając tym, że strona - Pan Andrzej Pacocha nie brał udziału w postępowaniu administracyjnym przy wydawaniu pierwotnej decyzji. Od powyższej decyzji zostało złożone odwołanie przez Pana Andrzeja Pacochę, w wyniku czego Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 18 marca 2003r nr RR-IV-2-7111/3/2003 uchylił decyzję z dnia 28.11.2002r nr CB-7351/17-GW/2001/2002 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Starosta Wrzesiński wydał decyzję dnia 25 marca 2003r nr CB-7351/17-GW/2001/2003 odmawiającą uchylenia decyzji  z dnia 23.02.2001r nr CB-7351/17-GW/2001 uzasadniając tym, że w myśl art.146 § 2 k.p.a. nie uchyla się decyzji jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej. Decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2003r  RR-IV-7111/3/2003r.

Jednocześnie informuje się, że została wydana decyzja przez Kierownika Urzędu   Rejonowego we Wrześni dnia 10.06.1991r nr NB-7351/38/91/W udzielająca Panu Henrykowi Pacosze (byłemu właścicielowi nieruchomości) pozwolenie na budowę budynku magazynowo – handlowego. Podczas realizacji inwestycji w budynku tym samowolnie zmieniono jego funkcję, z przeznaczeniem obiektu na cele produkcyjno - biurowe. Zgodnie z protokółem z dnia 5 lutego 2002r i 5 sierpnia 2002r  ustalono, że budynek ten pobudował Pan Henryk Pacocha. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia 17.06.2002r nr PINB-7354/4/2001/2002 nakazał Fabryce Wsporników  EUR – NEPA Sp. z o.o. w Otocznej obowiązek wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie całego kompleksu obiektów, w którym to kompleksie znajduje się zrealizowana inwestycja na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 10.06.1991r nr NB-7351/38/91/W

 

            II. W zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza przez Fabrykę Wsporników EUR NEPA Starosta Wrzesiński wydał pozwolenie z dnia 30.12.2002 r. (nr (CR-7644-1-12/2002), od którego Pan Pacocha wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO po rozpatrzeniu sprawy w dniu 19 maja 2003 r. utrzymało tę decyzje w mocy.

            Starosta wydał w dniu 8.05.2000 r. pozwolenie dla Fabryki Wsporników EUR NEPA na wytwarzanie odpadów (CR-7644-2-7/2002). Od tej decyzji Pan Pacocha wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO po rozpatrzeniu sprawy w dniu 3 lutego 2003 r. utrzymało tę decyzje w mocy.

Wyjaśnić należy, że ekspertyzy będące podstawą do wydania wszelkiego rodzaju pozwoleń wykonywane były na zlecenie Fabryki EUR „NEPA” w oparciu o firmę (EKOLAB) nie posiadającą zezwolenia Ministra Środowiska, ponieważ firma EKOLAB nie ma obowiązku posiadania sugerowanego przez Pana Pacochy zezwolenia.

Wobec zarzutu Pana Andrzeja Pacochy, że Fabryka EUR „NEPA” nie posiada opinii i uzgodnień w zakresie wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów i pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód deszczowych z terenu zakładu, wyjaśnić należy, że:

-           w myśl art. 184 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ( Dz. U. Nr 62, poz. 627) Prawo ochrony środowiska w postępowaniu o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga się opinii Burmistrza lub Inspektora Sanitarnego.

-           w myśl art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ( Dz. U. Nr 62, poz. 627) Prawo ochrony środowiska oraz art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) o odpadach, w postępowaniu o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie wymaga się opinii Burmistrza lub Inspektora Sanitarnego.

-           w myśl art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ( Dz. U. Nr 62, poz. 627) Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 131 i 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. Nr 115 poz. 1229) prawo wodne, w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód deszczowych z terenu zakładu nie wymaga się opinii Burmistrza lub Inspektora Sanitarnego.

-           w myśl art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) o odpadach, wytwórca odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbioru i odzysku odpadów powinien posiadać pozytywne opinie Burmistrza
i Inspektora Sanitarnego. Takie pozytywne opinie Fabryka EUR „NEPA” w Otocznej posiada. (akta sprawy przekazane do NSA w związku z

zaskarżeniem przez p. Pacochę decyzji SKO umarzającej postępowanie odwoławcze od pozwolenia na wytwarzanie odpadów przez firmę „NEPA”)

 

- Fabryka EUR „NEPA” posiada także pozwolenie wodnoprawne

Pan Andrzej Pacocha wielokrotnie zgłaszał interwencje dotyczące nadmiernej emisji pyłów na jego nieruchomość. W wyniku tych skarg oraz na wniosek Sołtysa wsi Otoczna przeprowadzano kilka wizji lokalnych, które potwierdzają duże zapylenie posesji pp. Pacochów. Dlatego uzgodniono, że Zakład zostanie zobowiązany do zastąpienia emitorów suszarni (które emitują najwięcej pyłu) jednym wspólnym 30 m kominem oraz zabudowania miejsca magazynowania  trocin.

Starosta działając zgodnie z prawem z zakresu ochrony środowiska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wsi Otoczna, chcąc maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko ww. zakładu, w pozwoleniu na emisję zanieczyszczeń nr CR-7644-1-12/02/03 z dnia 30.12.2002r. zobowiązał zakład do następujących inwestycji:

-   zastąpienia emitorów suszarni jednym wspólnym emitorem o wysokości h= 30m w terminie 6 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę,

-   zamontowania sprawniejszych urządzeń odpylających na emitorach pieców suszarniczych i wielopiłach,

-   zabudowy placu składowania trocin w celu wyeliminowanie emisji niezorganizowanej pyłu; w terminie 6 miesięcy od uzyskania pozwolenia budowlanego

-   przekazywania wyników pomiarów emisji zanieczyszczeń do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w ciągu 1 miesiąca od ich wykonania.

-   natychmiastowego przerwania procesu technologicznego w przypadku wystąpienia awarii urządzeń technologicznych, mających wpływ na zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zobowiązania nałożone na fabrykę ”NEPA” spotkały się z pozytywnym odbiorem mieszkańców wsi Otoczna, a także WIOŚ-u.

Nietrafne są również zarzuty p. A. Pacochy dotyczące naruszania przepisów art.60, 76, 221 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, gdyż w/w ustawa już nie obowiązuje.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (09/06/2003 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (09/06/2003 11:16:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (09/06/2003 11:16:02)
Lista wiadomości
101 / XVI / 2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
100 / XVI / 2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 64/X/2003 z dnia 30.06.2003 r. zmienionej uchwałami nr 67/XI/2003 z dnia 28.08.2003 r. i nr 88/XIV/2003 r. z dnia 20.11.2003 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
99 / XVI / 2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie: ustalenia nowego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego
98 / XV / 2003 z dnia 5.12.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
97 / XV / 2003 z dnia 05.12.2003 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 41/VII/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.04.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla: Powiatowego zarządu Dróg we Wrześni, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni, zmienionej Uchwałą nr 38/VI/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 marca 2003r.
96 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Wrzesińskiego
95 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wrzesińskiego
94 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
93 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Września
92 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie powierzenia Gminie Miłosław wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
91 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych we Wrześni a oznaczonych działkami nr 3800/49 o pow.0,0412 ha i 3800/50 o pow.0,0488 ha
90 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 3800/47 o pow.0,0178 ha ,będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego , położonej we Wrześni przy ulicy Koszarowej oraz przyznania pierwszeństwa jej nabycia na rzecz najemcy
89 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 58/X/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
88 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 64/X/2003 r. z dnia 30.06.2003 r. zmienionej uchwałą nr 67/XI/2003 r. z dnia 28.08.2003 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
87 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 7 / II / 2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5.12.2002 r.
86 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Wrzesiński w roku 2003 kredytu długoterminowego
85 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
84 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: utworzenia środka specjalnego przy samorządowej jednostce budżetowej oświaty i wychowania
83 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września
82 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego
81 / XII / 2003 z dnia 07.10.2003 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego
80 / XII / 2003 z dnia 07.10.2003 r.
w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
79 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Wrzesiński w roku 2003 kredytu długoterminowego
78 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
77 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/48 we Wrześni
76 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego a oznaczonej działką nr 1271/8, położoną we Wrześni na działkę nr 1292/6 i działkę nr 1271/3 stanowiące własność Gminy Września, położone we Wrześni
75 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: przekazania Gminie Września do realizacji zadania Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Września
74 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
73 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
72 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
71 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji
70 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
69 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na okres od 1 sierpnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
68 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: powołania Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni
67 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 64/X/2003 r. z dnia 30.06.2003 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
66 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty – nie będących nauczycielami
65 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Wrzesińskim
64 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003
63 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
62 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Województwem Wielkopolskim
61 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: powołania Powiatowej Rady Sportu
60 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
59 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 21/III/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
58 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
57 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: nadania statutu Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni
56 / IX / 2003 z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie emisji obligacji
55 / IX / 2003 z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
54 / IX / 2003 z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
53 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: skargi Andrzeja Pacochy na Starostę Wrzesińskiego
52 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
51 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni.
50 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do podjęcia czynności niezbędnych do przygotowania emisji obligacji komunalnych.
49 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
48 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok.
47 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na dofinansowanie programu promocji zdrowia p.n. „Polskie sztuczne serce”.
46 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 4 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu strychu do adaptacji - w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/21 we Wrześni
45 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
44 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
43 / VII / 2003 z dnia 23.03.2003 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
42 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok.
41 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok.
40 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni.
39 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni a oznaczonej działką nr 3840/21.
38 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
zmieniającą uchwałę Nr 41/VII/99 Rady Powiatu we Wrześni.
37 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Wrzesińskiego oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków poniesionych z związku z udziałem w pracach Komisji.
36 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie włączenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im prof.. Tomasza Dziamy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr gen. Romana Abrahama we Wrześni.
35 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 im. Prof. Tomasza Dziamy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni.
34 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
33 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.
32 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003.
31 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie pomocy finansowej Gminie Września na poprawę bezpieczeństwa w Powiecie Wrzesińskim.
30 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie uchwalenia Pomocy Gminie Września związanych z planem przestrzennym.
29 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tomasza Dziamy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni, włączenia szkół rozwiązanego Zespołu do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni i utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego.
28 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie powołania delegata Powiatu Wrzesińskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
27 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie odwołania delegata Powiatu Wrzesińskiego do związku Powiatów Polskich.
26 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
25 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetowo – Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji.
24 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.