AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2003 (II kadencja)

Uchwały Rady 2003 (II kadencja)

57 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.

Uchwała nr 57/X/2003

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 30 czerwca 2003 roku

 

 

w sprawie: nadania statutu Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni.

           

 

Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się statut Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2003 r.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Aleksandra Głowacka

 

Załącznik

 do uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 57/X/2003

z dnia 30 czerwca 2003r.

 

 STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO we WRZEŚNI

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Centrum Kształcenia Praktycznego zwane dalej Centrum jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, która realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

 

§ 2

Centrum ma siedzibę we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 28

 

§ 3

Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Wrzesiński.

 

§ 4

Centrum działa na podstawie:

1. Uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego.

2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na tej podstawie,

3. Niniejszego statutu.

 

Rozdział II

 

Zadania Centrum

§ 5

Do zadań Centrum należy w szczególności:

1.      Organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy publicznych i niepublicznych szkół zawodowych zasadniczych, ponadgimnazjalnych i policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych oraz umiejętności określonych w opisie zawodu.

2.      Organizowanie przygotowania zawodowego pracowników młodocianych prowadzone w formie:

      a/ nauki zawodu,

      b/ przyuczenia do wykonywania określonej pracy,

      c/ dokształcenia.

3.      Organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów uczących się w klasach przysposabiających do pracy zawodowej.

4.      Organizowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli zajęć praktycznych w zakresie pedagogiczno - metodycznym i specjalistycznym.

5.      Organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających uzyskanie innych kwalifikacji (przekwalifikowanie) zgodnie z nowymi standardami wymaganymi w gospodarce rynkowej, w formach pozaszkolnych.

6.      Przeprowadzanie egzaminów na tytuły kwalifikacyjne robotnika wykwalifikowanego i mistrza oraz egzaminów na dodatkowe uprawnienia.

7.      Organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zasadniczych.

8.      Opracowywanie i wydawanie materiałów metodycznych dla nauczycieli zajęć praktycznych (skrypty, poradniki, zeszyty metodyczne, przykładowe konspekty, rozkłady materiałów nauczania, ćwiczenia z wykorzystaniem metody przewodniego tekstu, pomiar dydaktyczny).

9.      Współpraca z liceami zawodowymi, liceami technicznymi w zakresie poradnictwa technicznego, udostępnienia bazy materiałowo – technicznej i organizowanie zajęć warsztatowych.

10.  Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi uprawnionymi do działalności pedagogicznej, podmiotami gospodarczymi wszystkich sektorów oraz uczelniami technicznymi i technologicznymi.

11.  Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przekwalifikowania bezrobotnych i ustalenia regionalnych potrzeb kształcenia zawodowego.

12.  Organizacja procesu kształcenia uczniów w modułach umiejętnościowych lub jednostkach modułowych obejmujących obszary zawodowe wynikające z potrzeb powiatowego rynku pracy.

 

§ 6

1.      Centrum realizuje zadania w pracowniach, laboratoriach i warsztatach wyposażonych w odpowiednie środki techniczne i pomoce dydaktyczne umożliwiające stosowanie nowoczesnych metod nauczania.

2.      Centrum realizuje zadania wynikające z głównych nurtów reformowania kształcenia zawodowego tj. modułowego kształcenia w liceum profilowanym – technicznym, modułowego kształcenia w zawodach szeroko profilowanych i organizowania kształcenia praktycznego uczniów na nowoczesnych stanowiskach dydaktycznych.

 

Rozdział III

 

Organy Centrum 

§ 7

1.      Organami Centrum są:

        1/ dyrektor Centrum,

        2/ rada pedagogiczna Centrum.

2.      Organy Centrum współdziałają z właściwymi organami szkół oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych, na których rzecz Centrum wykonuje zadania, o których mowa w § 5.

 

§ 8

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1.      W zakresie kierowania działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą:

1/ organizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej Centrum oraz innych zadań statutowych,

2/ reprezentowanie Centrum na zewnątrz, kształtowanie twórczej atmosfery, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,

3/ przedkładanie radzie pedagogicznej ramowych planów działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej Centrum, kierowanie ich realizacją oraz składanie radzie pedagogicznej określonych sprawozdań z ich realizacji,

4/ ustalenie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej tygodniowego rozkładu zajęć,

5/ przydzielanie nauczycielom w uzgodnieniu z radą pedagogiczną pracowni zajęć praktycznych zgodnie z ich kwalifikacjami,

6/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym hospitowanie zajęć praktycznych,

7/ kierowanie rekrutacją, ustalanie z radą pedagogiczną, Powiatowym Urzędem Pracy i organem prowadzącym Centrum przyjęć do Centrum oraz zawodów i specjalności,

8/ realizowanie uchwał organów Centrum zgodnie z przekazanymi kompetencjami w ramach obowiązujących przepisów.

2.    W zakresie spraw kadrowych i socjalnych:

1/ zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Centrum,

2/ przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Centrum,

3/ występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej o nadanie odznaczeń i wyróżnień nauczycielom i innym pracownikom Centrum,

4/ realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz nadanie stopni awansu zawodowego,

5/ wykonywanie innych spraw pracowniczych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3.      W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych i organizacji działalności Centrum:

1/ zarządzanie powierzonym przez organ prowadzący mieniem Centrum,

2/dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Centrum i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

3/organizowanie i nadzorowanie pracy administracji Centrum,

4/ organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektów Centrum, remontów i prac konserwacyjno – remontowych,

5/ organizowanie okresowych inwentaryzacji mienia Centrum zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

6/ zapewnienie odpowiedniego stanu bhp,

7/ egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników Centrum ustaleń zawartych w statucie,

8/ określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9/ sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Centrum,

10/ organizowanie wyposażenia Centrum w środki dydaktyczne i sprzęt.

 

§ 9

Dyrektor Centrum jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w Centrum.

 

§ 10

Stanowisko dyrektora Centrum powierza i odwołuje Zarząd Powiatu stosownie do przepisów ustawy o systemie oświaty.

 

§ 11

  1. Organem Centrum realizującym zadania wynikające z niniejszego statutu oraz innych przepisów prawa jest rada pedagogiczna.
  2. Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należą:

1/ zatwierdzanie planu dydaktycznego Centrum,

2/ zatwierdzanie wyników egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego uczniów,

3/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Centrum,

4/ ustalanie organizacji doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli.

  1. Rada pedagogiczna opiniuje:

1/ organizację pracy Centrum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć praktycznych,

2/ projekt planu finansowego Centrum,

3/ wnioski dyrektora w sprawie przyznania odznaczeń i wyróżnień,

4/ propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych,

5/ propozycje dyrektora na stanowiska kierownicze,

6/ powoływanie nowych kierunków kształcenia i szkolenia.

  1. Rada pedagogiczna ma prawo:

1/ realizacji uchwał i wniosków rady,

2/ tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania członków rady i agend Centrum,

3/ oddziaływanie na postawę, zachęcanie do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji,

4/ dbania o autorytet rady, ochrony praw i godności nauczycieli,

5/ zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Członek Rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1/ współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

2/ przestrzegania prawa Centrum oraz zarządzeń dyrektora,

3/ czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady,

4/ realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił swoje zastrzeżenia,

5/ składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

6/ nie ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Centrum.

 

§ 12

1.      Zebrania rady pedagogicznej zwołuje jej Przewodniczący (dyrektor Centrum). Zebrania mogą być również zwoływane z inicjatywy, co najmniej 1/3 członków rady lub organu prowadzącego.

2.      Zebranie zwyczajne rady pedagogicznej odbywa się w oparciu o tematykę i terminarz posiedzeń rady pedagogicznej.

3.      Posiedzenie nadzwyczajne może być zwołane w celu załatwienia ważnych spraw Centrum.

4.      Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków.

5.      Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane przez wybranych przedstawicieli. Protokół wpisuje się do „księgi protokołów” w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty posiedzenia. Protokół podpisuje nauczyciel protokołujący i prowadzący posiedzenie.

6.      Członkowie rady zobowiązani są do zapoznania się z protokołem i w ciągu 14 dni mogą zgłaszać poprawki. O wniesieniu poprawek decyduje rada pedagogiczna.

 

§ 13

Sprawy sporne między członkami rady rozstrzyga dyrektor na drodze negocjacji, wyjaśnienia lub organ prowadzący Centrum zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty).

 

Rozdział IV.

 

Sprawy organizacyjne i finansowe

 

§ 14

1.      W Centrum tworzy się:

- pracownie,

- laboratoria,

- magazyny.

2.      Podstawową jednostką organizacyjną Centrum jest pracownia.

3.      Zakres działania pracowni odpowiada działaniom określonym w programie zajęć praktycznych. Pracownią kieruje i odpowiada za jej działalność nauczyciel (opiekun pracowni).

4.      Podstawową formą pracy dydaktycznej w Centrum są zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach lub laboratoriach, a podstawową jednostką organizacyjną zajęć praktycznych jest grupa złożona z uczniów lub słuchaczy realizujący określony program.

5.      Organizację zajęć określają odrębne przepisy.

 

§ 15

Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, opracowany przez dyrektora Centrum i zatwierdzony przez organ prowadzący Centrum.

 

§ 16

1.      Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

2.      Działalność produkcyjna i usługowa oraz organizowane przez Centrum kursowe formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia mogą być prowadzone i finansowane w formie gospodarki pozabudżetowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

Rozdział V

 

Uczniowie, słuchacze i pracownicy Centrum

 

§ 17

1. Prawa i obowiązki uczniów i słuchaczy:

a/ każdy bez względu na swój wiek w Centrum ma prawo do poszanowania godności, dobrego imienia oraz własności osobistej,

b/ uczniowie, słuchacze Centrum mają obowiązek:

      - systematycznie uczęszczać na zajęcia,

      - przestrzegać przepisy BHP,

      - starannie i sumiennie prowadzić dzienniczek zajęć praktycznych, praktyk zawodowych,

   zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela,

      - dbać o schludny wygląd i czystość odzieży roboczej,

      - przestrzegać instrukcję obsługi maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni Centrum,

      - dbać o wyposażenie pracowni, laboratoriów i warsztatów Centrum,

      c/ uczniowie, słuchacze Centrum mają prawo do:

           - znajomości kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel,

           - sprawiedliwości, jawności i systematyczności w ocenianiu,

           - uzyskania od nauczycieli pomocy (instrukcji) w zakresie uzupełniania braków i poprawy oceny,

          - znajomości celu zajęć praktycznych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści ćwiczeń.

2. Dyrektor Centrum może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia z listy uczniów i słuchaczy. Przypadki, w którym może nastąpić skreślenie z listy określa rada pedagogiczna w trybie, o którym mowa w art.42 ust.1 Ustawy o systemie oświaty.

3. W Centrum zatrudnia się nauczycieli, oraz innych pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracji i obsługi.

4. Nauczyciel (opiekun pracowni) prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

5. Nauczyciele Centrum powinni być przygotowani do:

         - organizowania kształcenia na bazie praktyki poprzez działanie oraz refleksję nad działaniem,

         - łączenia znajomości procedur i twierdzeń z profesjonalnym osądem w celu optymalnego działania,

         - kształtowania postaw badawczych i twórczo - wynalazczych,

         - organizowania sytuacji dydaktycznych,

         - kształtowania u uczniów wiary w własne możliwości i w możliwość osiągnięć,

         - organizowanie zbiorowości uczniowskich w zespoły zadaniowe oraz inspirowania podziału pracy i reguł współdziałania,

         - wspierania integracji społecznej zespołu uczniowskiego oraz stosowania skutecznych technik rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i grupowych,

          - organizowania kształcenia zindywidualizowanego (praca w „poziomach”, praca w zespołach, zajęcia wyrównawcze, komunikacja sprzężona zwrotnie z jednym uczniem, perswazja, „kontakty”),

         - inicjowanie sytuacji symulacyjnych,

         - organizowanie samokształcenia uczniów a zwłaszcza przygotowanie ich do samodzielnego korzystania z tekstów i pozatekstowych źródeł informacji,

         - kształtowania umiejętności indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji oraz rozwiązywania procesów przeddecyzyjnych ,

        - kształtowania umiejętności samodzielnego planowania i przystosowania się do zmiennych warunków pracy,

        - kształtowania umiejętności konstruowania umysłowego i przedmiotowo- manipulacyjnego zgodnie z analitycznymi i syntetycznymi stadiami występowania przy rozwiązywaniu problemów technicznych,

        - organizowania egzaminów zawodowych,

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe.

 

§ 18

1.Ocenianie opanowania przez ucznia lub słuchacza umiejętności określonych programem zajęć praktycznych odbywa się na zasadach określonych dla uczniów i słuchaczy szkół publicznych.

2.W Centrum funkcjonuje Wewnętrzny System Oceniania (WSO) uczniów opracowany na postawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych.

3.      Zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego regulują odrębne przepisy.

 

§ 19

Centrum prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 20

1. Uczestnikom pozaszkolnych form kształcenia Centrum wydaje świadectwa potwierdzające ich ukończenie. Na świadectwach i innych dokumentach wydawanych przez Centrum podaje się nazwę:

Centrum Kształcenia Praktycznego

ul. Gnieźnieńska 28

62-300 Września

2. Nazwa Centrum umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

3. Umiejętności zawodowe zaprezentowane przez ucznia (słuchacza) w czasie egzaminu z nauki zawodu na poziomie wyróżniającym podlegają certyfikacji i są dokumentowane certyfikatem przyznawanym przez Komisję Egzaminacyjną.

 

§ 21

Centrum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (25/07/2003 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (25/07/2003 09:05:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (25/07/2003 09:05:17)
Lista wiadomości
101 / XVI / 2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
100 / XVI / 2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 64/X/2003 z dnia 30.06.2003 r. zmienionej uchwałami nr 67/XI/2003 z dnia 28.08.2003 r. i nr 88/XIV/2003 r. z dnia 20.11.2003 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
99 / XVI / 2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie: ustalenia nowego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego
98 / XV / 2003 z dnia 5.12.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
97 / XV / 2003 z dnia 05.12.2003 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 41/VII/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.04.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla: Powiatowego zarządu Dróg we Wrześni, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni, zmienionej Uchwałą nr 38/VI/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 marca 2003r.
96 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Wrzesińskiego
95 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wrzesińskiego
94 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
93 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Września
92 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie powierzenia Gminie Miłosław wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
91 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych we Wrześni a oznaczonych działkami nr 3800/49 o pow.0,0412 ha i 3800/50 o pow.0,0488 ha
90 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 3800/47 o pow.0,0178 ha ,będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego , położonej we Wrześni przy ulicy Koszarowej oraz przyznania pierwszeństwa jej nabycia na rzecz najemcy
89 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 58/X/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
88 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 64/X/2003 r. z dnia 30.06.2003 r. zmienionej uchwałą nr 67/XI/2003 r. z dnia 28.08.2003 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
87 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 7 / II / 2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5.12.2002 r.
86 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Wrzesiński w roku 2003 kredytu długoterminowego
85 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
84 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: utworzenia środka specjalnego przy samorządowej jednostce budżetowej oświaty i wychowania
83 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września
82 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego
81 / XII / 2003 z dnia 07.10.2003 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego
80 / XII / 2003 z dnia 07.10.2003 r.
w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
79 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Wrzesiński w roku 2003 kredytu długoterminowego
78 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
77 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/48 we Wrześni
76 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego a oznaczonej działką nr 1271/8, położoną we Wrześni na działkę nr 1292/6 i działkę nr 1271/3 stanowiące własność Gminy Września, położone we Wrześni
75 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: przekazania Gminie Września do realizacji zadania Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Września
74 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
73 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
72 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
71 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji
70 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
69 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na okres od 1 sierpnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
68 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: powołania Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni
67 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 64/X/2003 r. z dnia 30.06.2003 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
66 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty – nie będących nauczycielami
65 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Wrzesińskim
64 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003
63 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
62 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Województwem Wielkopolskim
61 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: powołania Powiatowej Rady Sportu
60 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
59 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 21/III/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
58 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
57 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: nadania statutu Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni
56 / IX / 2003 z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie emisji obligacji
55 / IX / 2003 z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
54 / IX / 2003 z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
53 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: skargi Andrzeja Pacochy na Starostę Wrzesińskiego
52 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
51 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni.
50 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do podjęcia czynności niezbędnych do przygotowania emisji obligacji komunalnych.
49 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
48 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok.
47 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na dofinansowanie programu promocji zdrowia p.n. „Polskie sztuczne serce”.
46 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 4 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu strychu do adaptacji - w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/21 we Wrześni
45 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
44 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
43 / VII / 2003 z dnia 23.03.2003 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
42 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok.
41 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok.
40 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni.
39 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni a oznaczonej działką nr 3840/21.
38 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
zmieniającą uchwałę Nr 41/VII/99 Rady Powiatu we Wrześni.
37 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Wrzesińskiego oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków poniesionych z związku z udziałem w pracach Komisji.
36 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie włączenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im prof.. Tomasza Dziamy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr gen. Romana Abrahama we Wrześni.
35 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 im. Prof. Tomasza Dziamy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni.
34 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
33 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.
32 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003.
31 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie pomocy finansowej Gminie Września na poprawę bezpieczeństwa w Powiecie Wrzesińskim.
30 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie uchwalenia Pomocy Gminie Września związanych z planem przestrzennym.
29 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tomasza Dziamy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni, włączenia szkół rozwiązanego Zespołu do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni i utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego.
28 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie powołania delegata Powiatu Wrzesińskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
27 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie odwołania delegata Powiatu Wrzesińskiego do związku Powiatów Polskich.
26 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
25 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetowo – Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji.
24 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.