AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2003 (II kadencja)

Uchwały Rady 2003 (II kadencja)

60 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.

Uchwała nr 60/X/2003

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 30 czerwca 2003 r.

 

 

w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

 

 

Na podstawie art. 49 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:

  

§ 1. Uchwala się Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Aleksandra Głowacka

 

 

Załącznik

do Uchwały Rady Powiatu nr 60/X/2003

z dnia30 czerwca 2003 r.

 

 

Regulamin nagród dla nauczycieli

 

§ 1. 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

2. Nagrody noszą nazwę: Nagroda Starosty i Nagroda Dyrektora.

 

§ 2. Ilekroć jest mowa o:

1)      regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin

2)      szkole - rozumie się przez to każdą szkołę, placówkę oświatową, zespół szkół prowadzony przez Powiat Wrzesiński,

3)      nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach.

 

§ 3. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor szkoły uwzględniając je w rocznym planie finansowym, z tym że:

1. na Nagrody Dyrektora przeznacza się 80 % środków,

2. na Nagrody Starosty przeznacza się 20 % środków.

 

Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród.

 

§ 4. Nagrodę może otrzymać nauczyciel, który przepracował w szkole, co najmniej rok oraz spełnia odpowiednio przynajmniej 5 z następujących kryteriów:

 

1)  w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I – III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich, regionalnych oraz ogólnopolskich,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości, imprezy szkolne i środowiskowe (np.: kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe),

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

g) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

h) osiąga dobre wyniki w pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej z uczniami,

 

2)  w zakresie pracy opiekuńczej:

 

a) zabiega o pomoc i opiekę dla uczniów lub wychowanków będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d)  organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami,

 

3)  w zakresie działalności wewnątrzszkolnej i pozaszkolnej:

 

a) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b)  udziela pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielom podejmującym pracę po raz pierwszy,

c)   współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi i pozarządowymi.

 

4)  nauczyciel jako dyrektor szkoły:

 

a)      wzorowo kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

b)      prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodaruje powierzonym mieniem,

c)      dba o przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

d)      dba o przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły,

e)      prawidłowo sprawuje nadzór pedagogiczny,

f)        z zaangażowaniem sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

g)      właściwie realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

h)      prawidłowo organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

i)        współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 

§ 5.

1.   Wysokość Nagrody Starosty wynosi maksymalnie 500 % brutto najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

2.   Wysokość Nagrody Dyrektora wynosi maksymalnie 300 % brutto najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustala się następujący tryb przyznawania nagród.

 

§ 6.

1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Starosty mogą wystąpić:

1) w stosunku do dyrektorów szkół – naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego, rady pedagogiczne właściwych szkół lub zakładowe organizacje związkowe,

2)  w stosunku do pozostałych nauczycieli – dyrektorzy właściwych szkół, rady pedagogiczne właściwych szkół lub zakładowe organizacje związkowe,

2. Nagrody Dyrektora szkoły, przyznaje i wypłaca dyrektor po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i rady pedagogicznej.

 

§ 7.

Wzór wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 8.

1. Wnioski, o których mowa w § 6 ust. 1 składane są corocznie w terminie do 20 września w Wydziale Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego.

2.   W przypadku określonym w § 10 ust. 2 złożenie stosownego wniosku nie jest określone terminem.

 

§ 9.

1.   Wnioski, o których mowa w § 6 ust. 1 opiniuje komisja nagród w składzie:

a)   przedstawiciel organu prowadzącego,

b)  przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu,

c)   przedstawiciel Kuratorium Oświaty,

d)  przedstawiciele organizacji związkowych.

2.   Komisja może pracować w składzie co najmniej 3 osób.

3.   Komisję, o której mowa w ust. 1 powołuje Starosta Wrzesiński.

4.   Komisja opiniuje wnioski w ciągu 10 dni, od terminu określonego w § 8 ust. 1.

5.   Opinia, o której mowa w ust. 4 nie ma charakteru wiążącego.

6.   Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią, wyrażoną przez Komisję. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.

 

§ 10.

1.   Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Wrzesiński (dyrektor szkoły), za zgodą Zarządu Powiatu, może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi w innym terminie niż określony w ust. 1. W tym przypadku wniosek podlega zaopiniowaniu przez Komisję nagród.

 

§ 11. Sprawozdanie z wykorzystanych środków, o których mowa w § 3 pkt 1 Dyrektorzy Szkół, złożą w terminie do 30 grudnia danego roku, do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

§ 12.Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje ponadto dyplom; odpis dyplomu umieszcza się w aktach osobowych nagrodzonego.

 


 

Załącznik do Regulaminu

 

WNIOSEK

 

o przyznanie nagrody Starosty Wrzesińskiego

 

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Starosty Wrzesińskiego

 

Panu/Pani .....................................................

 

urodzonemu/ej .................................................

(data)

 

...............................................................

         (wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce)

 

zatrudnionemu/ej w ............................................

     (nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)

 

...............................................................

(stanowisko)

 

...............................................................

(dotychczas otrzymane nagrody, - rok otrzymania)

 

...............................................................

ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień)

 

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

Organ sporządzający wniosek

 

 

..................... ........... .............

(miejscowość i data) (pieczęć) (podpis)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (25/07/2003 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (25/07/2003 09:42:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (25/07/2003 09:42:34)
Lista wiadomości
101 / XVI / 2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
100 / XVI / 2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 64/X/2003 z dnia 30.06.2003 r. zmienionej uchwałami nr 67/XI/2003 z dnia 28.08.2003 r. i nr 88/XIV/2003 r. z dnia 20.11.2003 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
99 / XVI / 2003 z dnia 29.12.2003 r.
w sprawie: ustalenia nowego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego
98 / XV / 2003 z dnia 5.12.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
97 / XV / 2003 z dnia 05.12.2003 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 41/VII/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.04.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla: Powiatowego zarządu Dróg we Wrześni, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni, zmienionej Uchwałą nr 38/VI/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 marca 2003r.
96 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Wrzesińskiego
95 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wrzesińskiego
94 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
93 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Września
92 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie powierzenia Gminie Miłosław wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
91 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych we Wrześni a oznaczonych działkami nr 3800/49 o pow.0,0412 ha i 3800/50 o pow.0,0488 ha
90 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 3800/47 o pow.0,0178 ha ,będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego , położonej we Wrześni przy ulicy Koszarowej oraz przyznania pierwszeństwa jej nabycia na rzecz najemcy
89 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 58/X/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
88 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 64/X/2003 r. z dnia 30.06.2003 r. zmienionej uchwałą nr 67/XI/2003 r. z dnia 28.08.2003 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
87 / XIV / 2003 z dnia 20.11.2003 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 7 / II / 2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5.12.2002 r.
86 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Wrzesiński w roku 2003 kredytu długoterminowego
85 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
84 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: utworzenia środka specjalnego przy samorządowej jednostce budżetowej oświaty i wychowania
83 / XIII / 2003 z dnia 23.10.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września
82 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego
81 / XII / 2003 z dnia 07.10.2003 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego
80 / XII / 2003 z dnia 07.10.2003 r.
w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
79 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Wrzesiński w roku 2003 kredytu długoterminowego
78 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
77 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/48 we Wrześni
76 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego a oznaczonej działką nr 1271/8, położoną we Wrześni na działkę nr 1292/6 i działkę nr 1271/3 stanowiące własność Gminy Września, położone we Wrześni
75 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: przekazania Gminie Września do realizacji zadania Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Września
74 / XII / 2003 z dnia 7.10.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
73 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
72 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
71 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji
70 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
69 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na okres od 1 sierpnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
68 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: powołania Rodzinnego Domu Dziecka we Wrześni
67 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 64/X/2003 r. z dnia 30.06.2003 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
66 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty – nie będących nauczycielami
65 / XI / 2003 z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Wrzesińskim
64 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003
63 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
62 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Województwem Wielkopolskim
61 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: powołania Powiatowej Rady Sportu
60 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
59 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 21/III/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
58 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
57 / X / 2003 z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie: nadania statutu Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni
56 / IX / 2003 z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie emisji obligacji
55 / IX / 2003 z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
54 / IX / 2003 z dnia 16.06.2003 r.
w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
53 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: skargi Andrzeja Pacochy na Starostę Wrzesińskiego
52 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok
51 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni.
50 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu we Wrześni do podjęcia czynności niezbędnych do przygotowania emisji obligacji komunalnych.
49 / VIII / 2003 z dnia 29.05.2003 r.
w sprawie: powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
48 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok.
47 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na dofinansowanie programu promocji zdrowia p.n. „Polskie sztuczne serce”.
46 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 4 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargu strychu do adaptacji - w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/21 we Wrześni
45 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
44 / VII / 2003 z dnia 23.04.2003 r.
w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
43 / VII / 2003 z dnia 23.03.2003 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
42 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2003 rok.
41 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok.
40 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrześni.
39 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni a oznaczonej działką nr 3840/21.
38 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
zmieniającą uchwałę Nr 41/VII/99 Rady Powiatu we Wrześni.
37 / VI / 2003 z dnia 27.03.2003 r.
w sprawie zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Wrzesińskiego oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków poniesionych z związku z udziałem w pracach Komisji.
36 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie włączenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im prof.. Tomasza Dziamy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr gen. Romana Abrahama we Wrześni.
35 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 im. Prof. Tomasza Dziamy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni.
34 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
33 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.
32 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2003.
31 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie pomocy finansowej Gminie Września na poprawę bezpieczeństwa w Powiecie Wrzesińskim.
30 / V / 2003 z dnia 20.02.2003 r.
w sprawie uchwalenia Pomocy Gminie Września związanych z planem przestrzennym.
29 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Tomasza Dziamy Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni, włączenia szkół rozwiązanego Zespołu do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni i utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego.
28 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie powołania delegata Powiatu Wrzesińskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
27 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie odwołania delegata Powiatu Wrzesińskiego do związku Powiatów Polskich.
26 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
25 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetowo – Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji.
24 / IV / 2003 z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.