AAA|rss

Zarządzenie nr 50 / 2012 z dnia 10.12.2012 r.

ZARZĄDZANIE 50/2012

STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 grudnia 2012 r.w sprawie przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistejNa podstawie art. 233 oraz art. 237, 237,237, 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) zarządza się co następuje:


§1. 1. Pracownikom przydziela się nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej.

2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy.


§2. 1. Środki ochrony indywidualnej, obuwie i odzież robocza powinny być używane przez pracowników w miejscu pracy, zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywane w należytym stanie zapewniającym właściwości ochronne i użytkowe.

2. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracodawca zapewni nowe środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, chyba że utrata lub zniszczenie nastąpi z winy pracownika. W takim przypadku pracownik zobowiązany jest uiścić kwotę w wysokości niezamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

3. W razie rozwiązania stosunku pracy stale używane środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze pracownik przejmuje na własność za zwrotem kwoty nie zamortyzowanej części wartości przejmowanych przedmiotów.

4. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze po upływie okresu użytkowania nie podlegają zwrotowi.


§3. 1. Wykaz stanowisk pracy, na których stosuje się środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej określa tabela norm wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego.

3. Pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia zostanie wypłacony ekwiwalent za ich używanie w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.


§4. 1. Pracownikom przysługuje pieniężny ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i odzieży własnej.

2. Wysokość ekwiwalentu będzie ustalana na podstawie aktualnych cen lokalnych usług pralniczych, stosowanych przez zakłady pralnicze z częstotliwością dwukrotnego korzystania w miesiącu.

3. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej nastąpi raz w miesiącu wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc.

4. Do wypłaty pieniężnego ekwiwalentu zostanie sporządzona imienna lista pracowników uprawnionych do otrzymania ww. ekwiwalentu.

5. Za sporządzenie listy uprawnionych pracowników otrzymujących pieniężny ekwiwalent odpowiedzialny będzie Referat Gospodarczy w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

6. Podstawą do obniżenia pracownikowi pieniężnego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej będzie 14 dniowa absencja w pracy.


§5. Ewidencja rodzajowa i ilościowa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wydanych uprawnionym pracownikom (wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia) prowadzona będzie przez Referat Gospodarczy w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.


§6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarczemu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.


§7. Traci moc Zarządzenie Nr 43/2012 Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.


§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (11/07/2013 13:01:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (11/07/2013 13:01:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (11/07/2013 13:01:35)
Lista wiadomości
Zarządzenie nr 51 / 2012 z dnia 10.12.2012 r.
w sprawie pieczęci urzędowych, pieczęci i stempli stosowanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 50 / 2012 z dnia 10.12.2012 r.
w sprawie przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.
Zarządzenie nr 49 / 2012 z dnia 10.12.2012 r.
w sprawie wydawania pracownikom napojów i posiłków profilaktycznych.
Zarządzenie nr 48 / 2012 z dnia 13.11.2012 r.
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni ustalonego Zarządzeniem nr 16/2009 z dnia 12.06.2009 r.
Zarządzenie nr 45 / 2012 z dnia 03.10.2012 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej do prowadzenia postępowań, w których Zamawiającym jest Skarb Państwa.
Zarządzenie nr 44 / 2012 z dnia 03.10.2012 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowań, w których Zamawiającym jest Skarb Państwa.
Zarządzenie nr 42 / 2012 z dnia 24.09.2012 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie nr 41 / 2012 z dnia 14.09.2012 r.
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Września.
Zarządzenie nr 38 / 2012 z dnia 29.08.2012 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Zarządzenie nr 36 / 2012 z dnia 26.07.2012 r.
w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków na realizację Powiatowego Grantu Edukacyjnego w formie zajęć sportowych i rekreacyjno – sportowych z młodzieżą szkolną z terenu powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2012/2013.
Zarządzenie nr 35 / 2012 z dnia 18.06.2012 r.
w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą „tajemnica skarbowa” w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 34 / 2012 z dnia 18.06.2012 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej.
Zarządzenie nr 33 / 2012 z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2008 Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów realizowanych w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Zarządzenie nr 32 / 2012 r. z dnia 01.06.2012 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu oraz przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej.
Zarządzenie nr 30 / 2012 z dnia 10.05.2012 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zabezpieczenia budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni w godzinach pracy i poza godzinami pracy urzędu.
Zarządzenie nr 29 / 2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ( w tym kierownicze) - geodeta powiatowy.
Zarządzenie nr 28 / 2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Starostwie powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 27 / 2012 z dnia 18.04.2012 r.
w sprawie : powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych przez pracodawców o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Zarządzenie nr 26 / 2012 z dnia 04.04.2012 r.
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Zarządzenie nr 25 / 2012 z dnia 04.04.2012 r.
w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Zarządzenie nr 24 / 2012 z dnia 28.03.2012 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.
Zarządzenie nr 23 / 2012 z dnia 28.03.2012 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Środowiska i Rolnictwa.
Zarządzenie nr 22 / 2012 z dnia 28.03.2012 r.
w sprawie powołania dwóch dodatkowych członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Starosty Wrzesińskiego nr 21 /2012 z dnia 28 marca 2012r.
Zarządzenie nr 21 / 2012 z dnia 28.03.2012 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie nr 20 / 2012 z dnia 26.03.2012 r.
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków m.Września.
Zarządzenie nr 19 / 2012 z dnia 20.03.2012 r.
w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu realizowanego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Zarządzenie nr 18 / 2012 z dnia 15.03.2012 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2012 Starosty Wrzesińskiego z dnia 17.01.2012r. w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Zarządzenie nr 17 / 2012 z dnia 07.03.2012 r.
w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Zarządzenie nr 16 / 2012 z dnia 07.03.2012 r.
w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
Zarządzenie nr 15 / 2012 z dnia 24.02.2012 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny w starostwie powiatowym.
Zarządzenie nr 14 / 2012 z dnia 24.02.2012 r.
w sprawie organizacji stanowiska kierowania Starosty Wrzesińskiego w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
Zarządzenie nr 13 / 2012 z dnia 24.02.2012 r.
w sprawie powołania składu osobowego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Zarządzenie nr 12 / 2012 z dnia 24.02.2012 r.
w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Zarządzenie nr 11 / 2012 z dnia 24.02.2012 r.
w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Wrzesińskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Zarządzenie nr 10 / 2012 z dnia 24.02.2012 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Zarządzenie nr 9 / 2012 z dnia 01.02.2012 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla uczestników szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz ustalenia wynagrodzenia dla egzaminatorów.
Zarządzenie nr 8 / 2012 z dnia 23.01.2012r.
w sprawie opisu stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 7 / 2012 z dnia 23.01.2012 r.
w sprawie warunków realizacji zastępstwa naczelników podczas ich nieobecności do wykonywania bieżących zadań wydziałów.
Zarządzenie nr 6 / 2012 z dnia 17.01.2012 r.
w sprawie: przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z inwestycją „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.2 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schematu II – Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Zarządzenie nr 5 / 2012 z dnia 17.01.2012 r.
w sprawie: utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS).
Zarządzenie nr 4 / 2012 z dnia 17.01.2012 r.
w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Zarządzenie nr 3 / 2012 z dnia 9.01.2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.