AAA|rss

Zarządzenie nr 51 / 2012 z dnia 10.12.2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2012

STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 grudnia 2012 r.


w sprawie pieczęci urzędowych, pieczęci i stempli stosowanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 16c ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. nr 235, poz. 2000 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. nr 47, poz. 316 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Zarządzenie określa:

1) rodzaje i stosowanie pieczęci urzędowych,

2) rodzaje, treści pieczęci i stempli,

3) uprawnienie oraz odpowiedzialność za używane pieczęcie,

4) zamawianie i postępowanie z pieczęciami i stemplami.


§ 2. W Starostwie Powiatowym we Wrześni zwanym dalej „Starostwem” stosuje się:

1) pieczęcie urzędowe,

2) pieczęcie nagłówkowe,

3) pieczęcie imienne do podpisu (podpisowe),

4) stemple.


§ 3. 1. Pieczęcią urzędową, której odcisk stosuje się na dokumentach w sprawach z zakresu administracji rządowej, jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, a w otoku napis: „Starosta Wrzesiński”.

2. Pieczęcią urzędową, której odcisk stosuje się na dokumentach w sprawach z zakresu zadań własnych powiatu, jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, a w otoku napis: „Starostwo Powiatowe we Wrześni” lub „Starosta Wrzesiński”.

§ 4. 1. Pieczęć urzędową lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, stanowiących podstawę do podjęcia określonych czynności prawnych i są to, w szczególności:

1) decyzja,

2) postanowienie,

3) zaświadczenie,

4) licencja,

5) wypis.

2. Odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt sprawy oraz innych pismach wysyłanych z Urzędu, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.


§ 5. Pieczęcie urzędowe stosują organy Powiatu, Starosta Wrzesiński oraz z jego upoważnienia pracownicy Starostwa.


§ 6. Do określania wymiarów pieczęci urzędowych, podmiotów uprawnionych do ich wytwarzania, zasad ich zamawiania, sposobu przechowywania oraz postępowania z pieczęciami, które utraciły swoją wartość użytkową oraz postępowania w sytuacji utraty pieczęci stosuje się odpowiednio rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. nr 47, poz. 316 ze zm.).


§ 7. Do postępowania z pieczęciami urzędowymi mają zastosowanie odpowiednio przepisy §11, §12 ust. 3 oraz §13.


§ 8. 1. Pieczęcie nagłówkowe zawierają w treści:

1) nazwę urzędu, /oraz/ nazwę komórki organizacyjnej, nazwę miejscowości stanowiącej siedzibę urzędu, adres, telefon, /i/ fax, adres e-mail,

2) nazwę organu, nazwę miejscowości, adres urzędu,

2. Pieczęcie nagłówkowe stosują wszelkie komórki organizacyjne.


§ 9.1. Pieczęcie imienne do podpisu zawierają w treści: stanowisko podpisującego oraz imię i nazwisko.

2. Uprawnienie do używania pieczęci imiennych do podpisu posiadają:

1) Starosta Wrzesiński,

2) Wicestarosta,

3) Przewodniczący Rady Powiatu,

4) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,

5) Członkowie Zarządu,

6) Sekretarz Powiatu,

7) Skarbnik Powiatu,

8) Naczelnicy Wydziałów i ich zastępcy,

9) Kierownicy referatów

10) pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy,

11) inni pracownicy upoważnieni przez przełożonego.

§ 10. 1. W Starostwie mogą być zastosowane stemple, które dzielą się na:

1) stemple formularzowe - stemple, których odciśnięty tekst wymaga wypełnienia (uzupełnienia) ręcznego, stemple takie mogą obejmować wzór całego formularza,

2) stemple informacyjne - stemple zawierające pojedyncze wyrazy lub krótkie teksty typu: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, „Zastrzeżone”, „Pilne”, inne,

3) stemple faksymilowe - stemple odtwarzające własny podpis,

4) stemple znakowe (symbolowe) - stemple zawierające znaki w postaci litery, cyfry, rysunku,

5) stemple datownikowe - stemple, które charakteryzują się odciśnięciem daty: stemple takie mogą zawierać inne elementy, w szczególności nazwę Urzędu.

2. O ostatecznej treści stempla decyduje Starosta Wrzesiński.


§ 11. 1 Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, odpowiedzialny jest za zapewnienie takiej liczby pieczęci i stempli, która uzasadnia właściwą organizację pracy.

2. Wniosek o wykonanie pieczęci/stempli składają naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy do kierownika Referatu Gospodarczego w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. We wniosku należy określić treść oraz zasadność wykonania pieczęci/stempla.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 12. 1. Używane pieczęcie (urzędowe, nagłówkowe oraz podpisowe), z zastrzeżeniem ust. 3, należy przechowywać na stanowiskach pracy w zamkniętych szafach biurowych w sposób gwarantujący ich ochronę przed uszkodzeniem, zagubieniem, kradzieżą bądź nieuprawnionym użyciem.

2. Pieczątki nagłówkowe Urzędu będące w używaniu przez pracowników poszczególnych wydziałów, referatów i samodzielnych stanowisk pracy winny być przyporządkowane osobie lub osobom wyznaczonym przez naczelników, kierowników referatów lub pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy, które będą ponosić za nie  odpowiedzialność.

3. Pieczęcie urzędowe, imienne do podpisu Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu przechowuje się w Sekretariacie w metalowej kasetce.

4. O przypadkach utraty (kradzieży) pieczęci należy niezwłocznie zawiadomić kierownika Referatu Gospodarczego w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.


§ 13. 1 Pieczęcie i stemple ewidencjonuje się w Rejestrze Pieczęci, który prowadzi Referat Gospodarczy w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

2. W przypadku zużycia, uszkodzenia lub dezaktualizacji pieczęci z powodu zmian organizacyjnych, rozwiązania stosunku pracy z osobą używającą pieczęci imiennej do podpisu, należy niezwłocznie zwrócić ją do Referatu Gospodarczego w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich celem likwidacji.

3. Fakt likwidacji pieczęci odnotowuje się w Rejestrze.


§ 14. Komisję do spraw likwidacji pieczęci Starosta powołuje odrębnym zarządzeniem.


§ 15. 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.


§ 16. Traci moc Zarządzenie Nr 20/2011 Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie pieczęci urzędowych, pieczęci i stempli stosowanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni.


§ 17 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


/-/ Starosta

Dionizy Jaśniewicz

Załącznik

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Dionizy Jaśniewicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (19/04/2013 11:40:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (19/04/2013 11:40:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (19/04/2013 11:40:47)
Lista wiadomości
Zarządzenie nr 51 / 2012 z dnia 10.12.2012 r.
w sprawie pieczęci urzędowych, pieczęci i stempli stosowanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 50 / 2012 z dnia 10.12.2012 r.
w sprawie przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.
Zarządzenie nr 49 / 2012 z dnia 10.12.2012 r.
w sprawie wydawania pracownikom napojów i posiłków profilaktycznych.
Zarządzenie nr 48 / 2012 z dnia 13.11.2012 r.
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni ustalonego Zarządzeniem nr 16/2009 z dnia 12.06.2009 r.
Zarządzenie nr 45 / 2012 z dnia 03.10.2012 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej do prowadzenia postępowań, w których Zamawiającym jest Skarb Państwa.
Zarządzenie nr 44 / 2012 z dnia 03.10.2012 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowań, w których Zamawiającym jest Skarb Państwa.
Zarządzenie nr 42 / 2012 z dnia 24.09.2012 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Zarządzenie nr 41 / 2012 z dnia 14.09.2012 r.
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Września.
Zarządzenie nr 38 / 2012 z dnia 29.08.2012 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Zarządzenie nr 36 / 2012 z dnia 26.07.2012 r.
w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków na realizację Powiatowego Grantu Edukacyjnego w formie zajęć sportowych i rekreacyjno – sportowych z młodzieżą szkolną z terenu powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2012/2013.
Zarządzenie nr 35 / 2012 z dnia 18.06.2012 r.
w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą „tajemnica skarbowa” w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 34 / 2012 z dnia 18.06.2012 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej.
Zarządzenie nr 33 / 2012 z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2008 Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów realizowanych w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Zarządzenie nr 32 / 2012 r. z dnia 01.06.2012 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu oraz przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej.
Zarządzenie nr 30 / 2012 z dnia 10.05.2012 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zabezpieczenia budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni w godzinach pracy i poza godzinami pracy urzędu.
Zarządzenie nr 29 / 2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ( w tym kierownicze) - geodeta powiatowy.
Zarządzenie nr 28 / 2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Starostwie powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 27 / 2012 z dnia 18.04.2012 r.
w sprawie : powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych przez pracodawców o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Zarządzenie nr 26 / 2012 z dnia 04.04.2012 r.
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Zarządzenie nr 25 / 2012 z dnia 04.04.2012 r.
w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Zarządzenie nr 24 / 2012 z dnia 28.03.2012 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.
Zarządzenie nr 23 / 2012 z dnia 28.03.2012 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Środowiska i Rolnictwa.
Zarządzenie nr 22 / 2012 z dnia 28.03.2012 r.
w sprawie powołania dwóch dodatkowych członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Starosty Wrzesińskiego nr 21 /2012 z dnia 28 marca 2012r.
Zarządzenie nr 21 / 2012 z dnia 28.03.2012 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie nr 20 / 2012 z dnia 26.03.2012 r.
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków m.Września.
Zarządzenie nr 19 / 2012 z dnia 20.03.2012 r.
w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu realizowanego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Zarządzenie nr 18 / 2012 z dnia 15.03.2012 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2012 Starosty Wrzesińskiego z dnia 17.01.2012r. w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Zarządzenie nr 17 / 2012 z dnia 07.03.2012 r.
w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Zarządzenie nr 16 / 2012 z dnia 07.03.2012 r.
w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
Zarządzenie nr 15 / 2012 z dnia 24.02.2012 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny w starostwie powiatowym.
Zarządzenie nr 14 / 2012 z dnia 24.02.2012 r.
w sprawie organizacji stanowiska kierowania Starosty Wrzesińskiego w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
Zarządzenie nr 13 / 2012 z dnia 24.02.2012 r.
w sprawie powołania składu osobowego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Zarządzenie nr 12 / 2012 z dnia 24.02.2012 r.
w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Zarządzenie nr 11 / 2012 z dnia 24.02.2012 r.
w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Wrzesińskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Zarządzenie nr 10 / 2012 z dnia 24.02.2012 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Zarządzenie nr 9 / 2012 z dnia 01.02.2012 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla uczestników szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz ustalenia wynagrodzenia dla egzaminatorów.
Zarządzenie nr 8 / 2012 z dnia 23.01.2012r.
w sprawie opisu stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Zarządzenie nr 7 / 2012 z dnia 23.01.2012 r.
w sprawie warunków realizacji zastępstwa naczelników podczas ich nieobecności do wykonywania bieżących zadań wydziałów.
Zarządzenie nr 6 / 2012 z dnia 17.01.2012 r.
w sprawie: przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z inwestycją „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu V – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.2 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schematu II – Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Zarządzenie nr 5 / 2012 z dnia 17.01.2012 r.
w sprawie: utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS).
Zarządzenie nr 4 / 2012 z dnia 17.01.2012 r.
w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Zarządzenie nr 3 / 2012 z dnia 9.01.2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.