AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2012 (IV kadencja)

141 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.

UCHWAŁA NR 141/XXIII /2012

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r.
nr 234, poz. 1536 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

§1.

Uchwala się „Program współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”.


§2.

Ilekroć w programie mówimy o:

ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 ze zm.),

organizacjach pozarządowych” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa
w art. 3 ustawy,

dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,
poz. 1240 z późn. zm),

konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11
ust. 2 oraz w art. 13 ustawy,

zadaniach publicznych” - rozumie się przez to sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy,

ofercie” - rozumie się ofertę zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz. 25).

§3.1.

Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu wrzesińskiego oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy powiatem wrzesińskim
a organizacjami pozarządowymi.

2.

Celami szczegółowymi programu są:

1) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,

2) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,

3) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej
w powiecie.


§4.

Współpraca powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi odbywa
się na zasadach:

1) partnerstwa - oznaczającej dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganie razem wytyczonych celów,

2) pomocniczości - oznaczającej, że powiat powierza organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

3) suwerenności – oznaczającej, że stosunki pomiędzy powiatem a organizacjami kształtowane są z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności,

4) efektywności - polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,

5) uczciwej konkurencji – oznaczającej realizację wymogu udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywania działań zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne, a także realizację obowiązku stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,

6) jawności - oznaczającej, że wszystkie możliwości współpracy władzy samorządowej z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome
i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.


§5.


Zakres przedmiotowy współpracy obejmuje zadania publiczne, które są określone
w art. 4 ust. 1 ustawy i są zbieżne z zakresem zadań powiatu określonych w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).


§6.


Powiat wrzesiński realizuje zadania publiczne współpracując z organizacjami pozarządowymi w formie:

1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych poprzez powierzanie lub wspieranie wykonania zadania,

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

3) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz przedstawicieli właściwych organów powiatu wrzesińskiego.

§7.

Do priorytetowych zadań publicznych realizowanych przy współudziale organizacji pozarządowych w 2013 roku należą przedsięwzięcia związane z:

1) kulturą, sztuką i ochroną tradycji:

a) propagowanie kultury poprzez zlecanie organizacji konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, wiedzy
o Europie i Unii Europejskiej, plastycznych, fotograficznych, teatralnych
i filmowych,

b) kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów
folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji słowiańskich,

c) upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami,

d) wspieranie organizacji plenerów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych,

e) promocja kultury poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych
w kościele poewangelickim w Miłosławiu,

f) realizacja projektów artystycznych, promujących powiat wrzesiński
w kraju i poza jego granicami,

g) organizacja w powiecie wrzesińskim międzynarodowych warsztatów artystycznych dla młodzieży –Września – Blois – Weimar – lipiec 2013 r.

2) edukacją, kulturą fizyczną i sportem:

a) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz mieszkańców powiatu wrzesińskiego w obszarach: wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywność ruchowa i zdrowy styl życia, turystyka,

3) ratownictwem i ochroną ludności:

a) wspieranie działań zmierzających do poszerzania wiedzy i umiejętności dotyczących zasad bezpieczeństwa i ratownictwa,

4) ochroną i promocją zdrowia:

a) inicjowanie i wspieranie działań dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

b) propagowanie profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży,

c) promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej,

5) działalnością na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

§8.1.


Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia
2013 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Wspieranie oraz powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 odbywa
się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.


§9.1.

Otwarte konkursy ofert będą przeprowadzane wg następujących zasad:

1) zlecanie realizacji zadań powiatu wrzesińskiego w formie wsparcia
lub powierzenia organizacjom pozarządowym w pierwszej kolejności obejmuje priorytetowe zadania i odbywać się będzie poprzez otwarte konkursy ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można będzie zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych,

2) otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd Powiatu we Wrześni,

3) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia podjęcia uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert,

4) otwarty konkurs ofert ogłasza się:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego,

b) na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl,

c) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni,

d) w „Przeglądzie Powiatowym”–biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego,

5) ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

a) rodzaju zadania,

b) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,

c) zasadach przyznawania dotacji,

d) terminach i warunkach realizacji zadania,

e) terminie składania ofert,

f) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,

g) zrealizowanych przez samorząd powiatowy w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

2.

Zarząd Powiatu powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, w skład której wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu i pracownicy Starostwa Powiatowego.

3.

W skład komisji konkursowej wchodzą również dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z zastrzeżeniem ust. 5.

4.

W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, które biorą udział w konkursie, a także pracownicy Starostwa Powiatowego we Wrześni, którzy byliby w jakikolwiek sposób związani z tymi organizacjami pozarządowymi.

6.

Złożone oferty, przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni.


§10.1.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji, po zasięgnięciu opinii Komisji
Konkursowej, podejmuje Zarząd Powiatu we Wrześni w formie uchwały.

2.

Uchwała jest podstawą do zawarcia pisemnych umów pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę, określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia.

3.

Wyniki konkursu są publikowane:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego,

2) na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl,

3) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni,

4) w „Przeglądzie Powiatowym” – biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego.


§11.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych wymienionych w § 7 określać będzie uchwała Rady Powiatu we Wrześni w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wrzesińskiego na rok 2013.


§12

Zarząd Powiatu składa Radzie Powiatu we Wrześni sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.


§13.1.

Projekt programu został poddany konsultacji społecznej.

2.

Konsultacja została przeprowadzona w trybie ustalonym uchwałą nr 255/XLI/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


§14.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§15.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (07/11/2012 13:53:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (29/01/2013 13:21:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (29/01/2013 13:21:56)
Lista wiadomości
162 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
161 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2013 rok.
160 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
159 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2013 rok.
158 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2013
157 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
156 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 285/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.06.2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
155 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
154 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
153 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2025.
152 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
151 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
150 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 191/XXX/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński .
149 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.
148 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
dotycząca zmiany Uchwały nr 31/IV/11 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
147 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
146 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
145 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012-2025.
144 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2013 za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
143 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
142 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „Students teach students the world of recycling” (Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu) w ramach programu „Comenius – Partnerskie Projekty Szkół”.
141 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”
140 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
139 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
138 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni”.
137 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 130/XXI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 31 sierpnia 2012 roku dotyczącej likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
136 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni.
135 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
134 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
133 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2013.
132 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.
131 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.
130 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
129 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do konkursu nr POKL/9.2/./12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
128 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
127 / XX / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
126 / XX / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do realizacji projektu w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Różnych we Wrześni pt. „Mój zawód – moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
125 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2011 rok.
124 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2011 rok.
123 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012-2015.
122 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
121 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.
120 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego.
119 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 60/XI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 r. dotyczącej zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 „ Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
118 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
117 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych we Wrześni.
116 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych we Wrześni.
115 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych we Wrześni.
114 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych we Wrześni.
113 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego we Wrześni.
112 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego we Wrześni.
111 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego we Wrześni.
110 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni.
109 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni.
108 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni.
107 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Wrześni.
106 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie założenia publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
105 / XVII / 2012 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
104 / XVII / 2012 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.
103 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
102 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
101 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
100 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3.
99 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni.
98 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni.
97 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego.
96 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych we Wrześni.
95 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych.
94 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych.
93 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych.
92 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego we Wrześni.
91 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego we Wrześni.
90 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego we Wrześni.
89 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Września dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
88 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
87 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
86 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
85 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
84 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.
83 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 72/XI/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia p.n. „Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska”.
82 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.
81 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ul. Opieszyn, oznaczonej geodezyjnie działką nr 3703/17.