AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2012 (IV kadencja)

121 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.

UCHWAŁA NR 121/XIX/2012

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 5.06.2012 r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”


Na podstawie art. 90t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. – Dz. U. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 10a i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. Powiat Wrzesiński przyjmuje „Powiatowy Program Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” zwany dalej Programem.

§ 2. Zasady finansowania Programu:

  1. Środki na realizację Programu pochodzą:

 1. ze środków własnych Powiatu i są corocznie określone w uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego,

 2. ze środków zewnętrznych (w tym z Unii Europejskiej),

 3. fundusz stypendialny mogą zasilać także środki finansowe pochodzące z darowizn, spadków i innych źródeł,

  1. W związku z zapisami §5, §9, §10, §11 i §12 niniejszej uchwały, planem wypłaty stypendium i realizacji grantów edukacyjnych w roku szkolnym, czyli w dwóch kolejnych latach budżetowych, przyjmuje się zasadę kontynuacji wypłaty stypendium i realizacji umów na zajęcia w następnym roku budżetowym.

  2. Wzory wniosków o stypendia i granty edukacyjne ustali Zarząd Powiatu we Wrześni w drodze uchwały.

§ 3. Cele Programu:

 1. Wyrównanie szans edukacyjnych i kulturowych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych,

 2. Stymulowanie aktywności twórczej, rozbudzanie aspiracji edukacyjnych młodzieży,

 3. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,

 4. Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym, poprzez inspirowanie nauczycieli i dyrektorów szkół do poszerzenia oferty edukacyjnej służącej rozwijaniu indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów,

 5. Wspieranie warsztatu dydaktycznego nauczycieli służące rozwojowi działalności pozaszkolnej i aktywizowania środowiska szkolnego i pozaszkolnego w powiecie wrzesińskim.

 6. Kreowanie i wspieranie współpracy międzyszkolnej uczniów i nauczycieli w powiecie wrzesińskim.

§ 4. Obszary i formy realizacji Programu:

 1. Pomoc materialna udzielana uczniom w formie:

 1. stypendium o charakterze edukacyjno– socjalnym przyznawanego uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej,

 2. jednorazowego stypendium motywacyjnego przyznawanego uczniom w celu wspierania uzdolnień i nagradzania osiągnięć za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe,

 3. jednorazowego stypendium edukacyjnego TALENT przyznawanego uczniom-absolwentom szkoły, w każdym roku szkolnym, którzy swoją pracą, pasją i talentem osiągali spektakularne sukcesy w różnych obszarach, szkolnych i pozaszkolnych.

 1. Wspieranie uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych finansowanych w postaci tzw. Powiatowych Grantów Edukacyjnych realizowanych w następujących dziedzinach:

 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, przeznaczone głównie dla uczniów o ograniczonym dostępie do edukacji, ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi, z obniżonym potencjałem intelektualnym:

 2. zajęcia wspierające edukację uzdolnionej młodzieży realizowane zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami rozwojowymi, służące głównie stymulowaniu aktywności twórczej uzdolnionej młodzieży, inspirowaniu do podejmowania nowych działań;

 3. zajęcia sportowe oraz rekreacyjno-sportowe realizowane jako zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, służące rozwijaniu aktywności, sprawności fizycznej, kształtowaniu nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego;

 4. innowacyjne formy nauczania – pomoc finansowa i organizacyjna na wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne (innowacje i eksperymenty pedagogiczne);

 5. współpraca szkół i nauczycieli powiatu wrzesińskiego w zakresie realizacji podstaw programowych (np. realizacja projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimna-zjalnej”).

 1. Wspieranie warsztatu pracy nauczycieli powiatu wrzesińskiego (np.: realizacja projektów „Wrzesiński standard - Wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego” oraz „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej”).

§ 5. Tryb i zasady przyznawania stypendium edukacyjno–socjalnego:

 1. Stypendium edukacyjno-socjalne przeznaczone jest dla uczniów szkół ponad-gimnazjalnych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

 2. O stypendium edukacyjno–socjalne mogą się ubiegać uzdolnieni uczniowie którzy uzyskali wysoką średnią ocen w poprzednim roku nauki (co najmniej 4,50), jednakże ze względu na trudną sytuację materialną nie mają możliwości rozwoju swoich zdolności i realizacji właściwej ścieżki edukacyjnej.

 3. Tryb ubiegania się o stypendium:

 1. uczeń składa w szkole wniosek o przyznanie stypendium w terminie do 20 września,

 2. do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną (zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach wszystkich członków rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający rok składania wniosku),

 3. do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o średniej z ocen uzyskanych w roku szkolnym poprzedzającym datę złożenia wniosku lub kserokopię świadectwa z klasy trzeciej gimnazjum, w przypadku ucznia klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej,

 4. szkolne komisje stypendialne przeprowadzą weryfikację złożonych wniosków i ustalą listę kandydatów do otrzymania stypendium uporządkowaną w kolejności uwzględniającej wyniki w nauce i sytuację materialną.

 1. Dyrektor Szkoły przekazuje do Starostwa Powiatowego we Wrześni zaopiniowane wnioski w terminie do 30 września z załączoną listą kandydatów. Opinia zawiera w szczególności informację uzasadniającą potrzebę przyznania stypendium, (np.: informacje o działalności szkolnej i pozaszkolnej ucznia oraz o jego środowisku rodzinnym i społecznym).

 2. Stypendium pochodzi ze środków Powiatowego Funduszu Stypendialnego i przyznawane jest:

 1. uczniom – na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy), z zastrzeżeniem pkt. 2,

 2. w przypadku uczniów klas maturalnych – na okres roku szkolnego liczonego od 1 września do 30 kwietnia (8 miesięcy),

 1. Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej przeprowadza formalną i meryto-ryczną ocenę złożonych wniosków.

 2. Stypendium edukacyjno-socjalne przyznaje Starosta Wrzesiński po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami.

 3. O decyzji Starosty powiadomione zostaną szkoły, które będą zobowiązane do poinformowania zainteresowanych uczniów.

 4. Wręczenie stypendiów następuje w sposób uroczysty.

 5. Uczeń traci prawo do stypendium:

 1. gdy przerwie naukę w danej szkole i nie będzie jej kontynuował w innej szkole prowadzonej przez Powiat Wrzesiński,

 2. gdy zostanie skreślony z listy uczniów,

 3. na uzasadniony wniosek dyrektora szkoły.

 1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do poinformowania Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej o utracie prawa do stypendium przez ucznia jego szkoły w terminie 7 dni od zaistnienia faktu skutkującego utratą stypendium.

 2. Nienależnie pobrane stypendium podlegać będzie zwrotowi na konto wskazane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

 3. W miejsce skreślonego stypendysty Starosta Wrzesiński, może przyznać stypendium edukacyjno-socjalne kolejnemu uczniowi z listy kandydatów z zastrzeżeniem ust. 14.

 4. Stypendium edukacyjno-socjalne przyznane w trybie określonym w ust. 13 zostaje przyznane na pozostałe miesiące roku szkolnego.

§ 6. Tryb i zasady przyznawania jednorazowego stypendium motywacyjnego za osiągnięcia naukowe i artystyczne.

 1. Jednorazowe stypendium motywacyjne przyznawane jest w dwóch kategoriach:

 1. za osiągnięcia naukowe,

 2. za osiągnięcia artystyczne.

 1. Jednorazowe stypendium motywacyjne określone w ust. 1 ma na celu rozbudzanie aspiracji uczniów, wspieranie uzdolnień oraz nagradzanie osiągnięć.

 2. Tryb ubiegania się o jednorazowe stypendium motywacyjne za osiągnięcia naukowe i artystyczne:

 1. jednorazowe stypendium motywacyjne określone w ust. 1 mogą otrzymać uzdolnieni uczniowie szkół, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym, którzy w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku, osiągnęli wybitne rezultaty w dziedzinie naukowej lub kulturalno–artystycznej, w szczególności laureaci wielo–etapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego

 2. z wnioskiem o przyznanie stypendium motywacyjnego za osiągnięcia w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku, mogą wystąpić dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, prawni opiekunowie ucznia, organizacje szkolne, kulturalne i społeczne w terminie do 20 września,

 3. do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub artystyczne kandydata,

 4. wnioskodawca może złożyć wniosek o stypendium motywacyjne dla grupy uczniów, którzy zespołowo osiągnęli znaczący sukces.

 1. Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej przeprowadza formalną i meryto-ryczną ocenę złożonych wniosków.

 2. Stypendium motywacyjne przyznawane jest raz w roku.

 3. Stypendium motywacyjne przyznaje Starosta Wrzesiński po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami.

 4. O decyzji Starosty powiadomiony zostaje wnioskodawca, który jest zobowiązany do poinformowania zainteresowanych uczniów.

 5. Wręczenie stypendiów motywacyjnych odbywa się w sposób uroczysty.

§ 7. Tryb i zasady przyznawania jednorazowego stypendium za osiągnięcia sportowe;

 1. Jednorazowe stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe może być przyznane młodym sportowcom, którzy w momencie uzyskania osiągnięcia reprezentowali klub lub szkołę z terenu Powiatu Wrzesińskiego.

 2. Jednorazowe stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe mogą otrzymać uczniowie/zawodnicy, którzy w systemie ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego uzyskali następujące wyniki:

 1. medal mistrzostw województwa w rozgrywkach klubowych i szkolnych,

 2. miejsca od 1 do 4 w mistrzostwach międzywojewódzkich,

 3. miejsca od 1 do 8 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,

 4. miejsca od 1 do 16 w Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieży.

 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku, w terminie do 20 września, mogą wystąpić:

 1. dyrektorzy szkół – za osiągnięcia ucznia/drużyny w rozgrywkach szkolnych,

 2. zarządy klubów – za osiągnięcia zawodnika/drużyny w rozgrywkach klubowych.

 1. Do wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe.

 2. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznawane jest raz w roku.

 3. Złożone wnioski są opiniowane przez komisję powołaną przez Starostę Wrzesińskiego, w której z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele środowiska sportowego Powiatu Wrzesińskiego.

 4. Starosta Wrzesiński po zapoznaniu się z opinią komisji podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium biorąc pod uwagę w szczególności:

 1. wyniki i osiągnięcia kandydatów,

 2. znaczenie uzyskanych wyników dla promocji Powiatu Wrzesińskiego.

 1. O decyzji Starosty powiadomiony zostaje wnioskodawca, który jest zobowiązany do poinformowania zainteresowanych kandydatów.

 2. Wręczenie stypendiów odbywa się w sposób uroczysty.

§ 8. Tryb i zasady przyznawania jednorazowego stypendium TALENT

 1. Jednorazowe stypendium TALENT przyznawane jest uczniom-absolwentom szkół, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym, którzy swoim talentem, pracą i pasją osiągali spektakularne sukcesy edukacyjne, artystyczne, sportowe.

 2. Stypendium TALENT przyznawane jest raz w roku.

 3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium TALENT mogą wystąpić dyrektorzy szkół w terminie do 20 września.

 4. Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły kandydata.

 5. Kandydata do stypendium TALENT nominuje dyrektor szkoły.

 6. Kapituła, której skład ustali Starosta Wrzesiński, dokona analizy złożonych wniosków.

 7. Kapituła pracuje w oparciu o regulamin zaakceptowany przez Starostę Wrzesińskiego.

 8. Kapituła wskazuje kandydata/kandydatów do stypendium TALENT.

 9. Stypendium TALENT przyznaje Starosta Wrzesiński po zapoznaniu się z wnioskami Kapituły.

 10. O decyzji Starosty powiadomiony zostaje wnioskodawca, który jest zobowiązany do poinformowania zainteresowanych uczniów.

 11. Wręczenie stypendium TALENT odbywa się w sposób uroczysty.

§ 9. Starosta Wrzesiński z własnej inicjatywy może przyznać stypendium edukacyjno-socjalne lub motywacyjne.

§ 10. Tryb i zasady przyznawania Powiatowych Grantów Edukacyjnych na zajęcia określone w §4 ust. 2, pkt 1,2,4,5 oraz ust. 3:

 1. Granty edukacyjne na zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację, określone w § 4 ust. 2 pkt 1, 2, będą realizowane jako zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne.

 2. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o grant edukacyjny są dyrektorzy szkół, nauczyciele, zespoły nauczycieli zatrudnieni w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. O granty edukacyjne realizowane w ramach projektu „Konstruowanie zasad spójności nauczania przedmiotów ogólnokształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej” mogą ubiegać się także nauczyciele z terenu powiatu wrzesińskiego.

 4. Grant edukacyjny określony w §4 ust. 2 pkt 4 służy wspieraniu inicjatyw mających na celu:

 1. wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkół,

 2. zachęcanie nauczycieli do rozwijania warsztatu pracy,

 3. zaktywizowanie nauczycieli i dyrektorów szkół do organizowania nowych form działalności edukacyjnej.

 1. Grant określony w ust. 4 może być realizowany w szkołach, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym oraz w innych szkołach z terenu powiatu wrzesińskiego realizujących projekt wspólnie ze szkołami ponadgimnazjalnymi.

 2. Pomocą finansową i organizacyjną na innowacje pedagogiczne objęte zostaną projekty wdrażające aktywizujące metody nauczania i organizacji procesu dydaktycznego, służące podniesieniu jakości nauczania, a także atrakcyjności i innowacyjności oferty edukacyjnej szkoły.

 3. Wsparcie mogą otrzymać projekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne, eksperymenty pedagogiczne, jeśli zostaną przygotowane zgodnie z procedurą określoną w odrębnych przepisach prawa.

 4. Wspieranie warsztatu pracy nauczycieli z terenu powiatu wrzesińskiego może być realizowane poprzez:

 1. dofinansowanie szkoleń doskonalących,

 2. udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach organizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

 1. Wnioski o przyznanie grantów edukacyjnych należy składać za pośrednictwem dyrekcji szkoły/placówki w terminie do 15 września każdego roku.

 2. Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej dokonuje oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.

 3. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski zawierające błędy i braki formalne, nie będą rozpatrywane.

 4. Starosta Wrzesiński po zapoznaniu się z wnioskami podejmuje decyzję przydzielając granty edukacyjne.

 5. O decyzji Starosty zostanie powiadomiony dyrektor szkoły/placówki.

 6. Decyzja Starosty o odmowie przyznania grantu edukacyjnego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 7. Przyznanie grantu edukacyjnego jest podstawą do zawarcia umowy z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

 8. Granty edukacyjne są realizowane maksymalnie przez dziewięć miesięcy w danym roku szkolnym.

 9. W ramach przyznanego grantu edukacyjnego mogą być finansowane:

 1. wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenie za realizację od 1 do 4 godzin lekcyjnych tygodniowo,

 2. wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia dla nauczycieli,

 3. wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i przyborów niezbędnych do realizacji projektu, uzgodnionych indywidualnie z prowadzącym.

§ 11. Tryb i zasady przyznawania Powiatowych Grantów Edukacyjnych na zajęcia określone w §4 ust. 2, pkt 3 tzn. zajęcia sportowe oraz rekreacyjno–sportowe

 1. Zajęcia realizować mogą nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu lub trenerzy.

 2. Grupa trenująca powinna być powiązana z klubem sportowym, funkcjonującym na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

 3. Wnioski na realizację grantu należy składać w Starostwie Powiatowym we Wrześni, do 15 września każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 4.

 4. W przypadkach określonych w ust. 16 wnioski należy składać do 30 czerwca.

 5. Pracownik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej dokonuje oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.

 6. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski zawierające błędy i braki formalne, nie będą rozpatrywane.

 7. Starosta Wrzesiński powołuje Komisję do zaopiniowania wniosków, w której z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele środowiska sportowego Powiatu Wrzesińskiego.

 8. Preferowane będą wnioski zawierające projekty, w których grupy treningowe, bądź zawodnicy uczestniczą w systemie rozgrywek organizowanych przez okręgowe związki sportowe, lub są przygotowywani w ramach prowadzonego szkolenia do uczestnictwa w tych rozgrywkach.

 9. Preferowane dyscypliny sportowe:

  1. lekkoatletyka,

  2. piłka koszykowa,

  3. piłka nożna,

  4. piłka siatkowa,

  5. szachy,

  6. tenis stołowy.

 1. Istnieje możliwość objęcia grantem edukacyjnym zajęć w innej dyscyplinie niż wymienione w ust. 9 pod warunkiem, że zainteresowany ich prowadzeniem nauczyciel/instruktor/trener przedstawi wieloletnią koncepcję szkolenia zawodników aż do wieku juniora starszego.

 2. Starosta Wrzesiński po zapoznaniu się z opinią Komisji podejmuje decyzję o przyznaniu grantu.

 3. Wnioskodawcy otrzymują pisemną informację o decyzji w ich sprawie.

 4. Przyznanie grantu przez Starostę Wrzesińskiego jest podstawą do zawarcia umowy z nauczycielem/instruktorem/trenerem.

 5. Decyzja Starosty o odmowie przyznania grantu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 6. Granty są realizowane maksymalnie przez 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 7. W uzasadnionych przypadkach realizacja grantu może być wdrożona w sierpniu przed nowym rokiem szkolnym.

 8. W ramach przyznanego grantu mogą być finansowane wydatki osobowe w następującym zakresie:

 1. realizacja zajęć wskazanych w ust. 15 w wymiarze od 2 do 6 godzin tygodniowo,

 2. realizacja zajęć prowadzonych na obozach lub zgrupowaniach sportowych.

 1. Starosta Wrzesiński może przyznać grant (do 4 godziny tygodniowo) dla realizacji zadań koordynatora sportu szkolnego na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

§ 12. Starosta Wrzesiński z własnej inicjatywy może przyznać grant edukacyjny w każdej kategorii.

§ 13. Prowadzenie nadzoru i rozliczenie z realizacji Powiatowych Grantów Edukacyjnych.

 1. Realizatorzy grantów są zobowiązani do przedłożenia sprawozdania w terminie 14 dni od zakończenia projektu.

 2. Realizacja zajęć w ramach przyznanych grantów podlega nadzorowi Starosty Wrzesińskiego, reprezentowanego przez upoważnionego pracownika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

 3. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu i jakości realizacji projektu, Starosta może wstrzymać jego realizację, co jest równoznaczne z zaprzestaniem jego finansowania.

 4. Dokumentację związaną z przyznawaniem grantów przechowuje i archiwizuje Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

§ 14. Traci moc uchwała nr 134/XVIII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 sierpnia 2008r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Grzegorz Kaźmierczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (15/06/2012 10:12:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (15/06/2012 10:27:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (15/06/2012 10:27:05)
Lista wiadomości
162 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
161 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2013 rok.
160 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
159 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2013 rok.
158 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2013
157 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
156 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 285/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.06.2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
155 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
154 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
153 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2025.
152 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
151 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
150 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 191/XXX/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński .
149 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.
148 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
dotycząca zmiany Uchwały nr 31/IV/11 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
147 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
146 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
145 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012-2025.
144 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2013 za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
143 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
142 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „Students teach students the world of recycling” (Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu) w ramach programu „Comenius – Partnerskie Projekty Szkół”.
141 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”
140 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
139 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
138 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni”.
137 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 130/XXI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 31 sierpnia 2012 roku dotyczącej likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
136 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni.
135 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
134 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
133 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2013.
132 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.
131 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.
130 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
129 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do konkursu nr POKL/9.2/./12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
128 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
127 / XX / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
126 / XX / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do realizacji projektu w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Różnych we Wrześni pt. „Mój zawód – moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
125 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2011 rok.
124 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2011 rok.
123 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012-2015.
122 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
121 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.
120 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego.
119 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 60/XI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 r. dotyczącej zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 „ Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
118 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
117 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych we Wrześni.
116 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych we Wrześni.
115 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych we Wrześni.
114 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych we Wrześni.
113 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego we Wrześni.
112 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego we Wrześni.
111 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego we Wrześni.
110 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni.
109 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni.
108 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni.
107 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Wrześni.
106 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie założenia publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
105 / XVII / 2012 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
104 / XVII / 2012 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.
103 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
102 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
101 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
100 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3.
99 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni.
98 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni.
97 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego.
96 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych we Wrześni.
95 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych.
94 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych.
93 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych.
92 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego we Wrześni.
91 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego we Wrześni.
90 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego we Wrześni.
89 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Września dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
88 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
87 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
86 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
85 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
84 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.
83 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 72/XI/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia p.n. „Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska”.
82 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.
81 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ul. Opieszyn, oznaczonej geodezyjnie działką nr 3703/17.