AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2012 (IV kadencja)

82 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.

UCHWAŁA NR 82/XV/2012

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 26 stycznia 2012 roku

w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)
w związku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Wrzesińskiego, w tym zasady wynajmowania lokali, których najem związany jest ze stosunkiem pracy.

2. Powiatowy zasób mieszkaniowy, o którym mowa w ust. 1, stanowią lokale służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiące własność Powiatu, w tym wchodzące
w skład nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu.

3. W mieszkaniowym zasobie Powiatu nie wydziela się lokali socjalnych.

4. Wynajmowi podlegają wolne lokale mieszkalne nie przeznaczone do sprzedaży.

§ 2. 1. Lokale wchodzące w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego wynajmuje się na czas nieoznaczony, za wyjątkiem lokali, których najem związany jest ze stosunkiem pracy.      

2. Wszystkie lokale mieszkalne wchodzące w skład nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu przeznacza się do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

3. Lokale mieszkalne przeznaczone do wynajmu na czas trwania stosunku pracy wynajmuje się pracownikom zatrudnionym w powiatowych jednostkach organizacyjnych lub emerytom
i rencistom-byłym pracownikom tych jednostek.

§ 3. 1.Gospodarowanie powiatowym zasobem mieszkaniowym należy do zadań Zarządu Powiatu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Gospodarowanie powiatowym zasobem mieszkaniowym stanowiącym lokale mieszkalne, o których mowa w § 2 ust. 2, należy do zadań kierownika jednostki.

§ 4. 1. Lokale, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą być oddawane w najem osobom fizycznym pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych,  których średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi:

  1. w gospodarstwach jednoosobowych nie przekracza 250% najniższej emerytury,

  2. w gospodarstwach wieloosobowych nie przekracza 350% najniższej emerytury.

2. Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu powiatu nie mogą być wynajmowane osobom, które posiadają tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jego części a także lokalu w budynkach wielolokalowych.

3. Dochód, o którym mowa w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających jego uzyskanie w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, a za dochód uważać należy dochód określony w art. 3 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)

4. Regulacje zawarte w ust. 1 i ust. 2 nie mają zastosowania do osób będących pracownikami jednostek organizacyjnych Powiatu, którym lokale mieszkalne zostały przydzielone na czas trwania stosunku pracy.

§ 5. 1. Osoby ubiegające się o najem winny składać wnioski z uzasadnieniem do Zarządu Powiatu lub właściwego kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 rozpatruje odpowiednio Zarząd Powiatu lub kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej w przypadku lokalu mieszkalnego, o którym mowa
w § 2 ust. 2, w razie potrzeby powołując komisję w celu oceny wniosku i przeprowadzenia wizji lokalnej zajmowanego dotychczas lokalu.

§ 6. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i jednocześnie spełniają jedno z niżej wskazanych kryteriów:

1)  podlegają wykwaterowaniu z lokalu znajdującego się w budynku stanowiącym własność Powiatu przeznaczonym do zbycia lub do rozbiórki,

2)  zamieszkują  w pomieszczeniach znajdujących się w złym stanie technicznym,

3)  pozbawione zostały mieszkania w wyniku zdarzenia losowego. 

§ 7. 1.Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera:

1) kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu- w przypadku lokali mieszkalnych, o których mowa w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2.

2) Zarząd Powiatu– w pozostałych przypadkach.

2. W przypadku, gdy najemcą lokalu mieszkalnego jest kierownik jednostki organizacyjnej, zawarcie umowy najmu należy do kompetencji Zarządu Powiatu.

§ 8. Zamiana lokali może być dokonana pomiędzy najemcami lokali wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego po uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego
tj. odpowiednio Zarządu Powiatu lub kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej, na wniosek najemców obu lokali proponowanych do dokonania zamiany.

§ 9. 1. Po ustaniu stosunku pracy, najemca obowiązany jest zwolnić zajmowany lokal najpóźniej w terminie trzech miesięcy od dnia ustania stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy najemca przechodzi na rentę lub emeryturę, Zarząd może wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu, zawartą na czas trwania stosunku pracy, do czasu uzyskania lokalu z innego zasobu mieszkaniowego.

§ 10. 1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy na mocy art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, są zobowiązane do zwolnienia zajmowanego lokalu w terminie trzech miesięcy od opuszczenia lokalu przez najemcę lub od śmierci najemcy.

2. Do dnia opuszczenia lokalu, osoby zajmujące lokal zobowiązane są do uiszczania odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego w wysokości czynszu, jaki wynajmujący mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu.

3. Przepis ust. 2 stosuje się również do najemców, którzy po ustaniu stosunku pracy zobowiązani są do zwolnienia zajmowanego lokalu.

§ 11. 1. Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Zarząd Powiatu w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odstąpić od pobrania kaucji przy zawieraniu umowy najmu.

2. Kaucja, o której mowa w ust. 1 nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu lokalu.

3. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kwota pobranej kaucji.

4. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, w kwocie zwaloryzowanej zgodnie z ust. 3, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

§ 12. 1.Stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala Zarząd Powiatu w formie uchwały, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności:

1)  położenia budynku np. wieś, miasto, peryferie, zabudowa zwarta lub wolnostojąca,

2)  położenia lokalu w budynku np. kondygnacja, stopień nasłonecznienia lokalu,

3)  wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu,

4)  ogólnego stanu technicznego budynku.

2. Ustalając stawki czynszu Zarząd może zdecydować o przyjęciu stawek czynszu najmu stosowanych przez gminę, na terenie której położony jest dany lokal mieszkalny. 

§ 13. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.  

§ 14. 1.W stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujący może pobierać opłaty niezależne od wynajmującego, a związane z eksploatacją lokalu, w szczególności opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, zimnej i ciepłej wody oraz odbiór nieczystości płynnych i stałych odpadów komunalnych.

2. Opłaty niezależne od wynajmującego będą pobierane przez wynajmującego tylko
w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

§ 15. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m² mogą być oddane w najem za zapłatą czynszu wolnego, przy czym najemcę lokalu należy wyłonić w drodze przetargu.

§ 16. Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do umów zawieranych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 18. Traci moc Uchwała Nr 70/X/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27.09.2007r.
w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Grzegorz Kaźmierczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (02/02/2012 09:59:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (22/02/2012 13:29:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (22/02/2012 13:29:25)
Lista wiadomości
162 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
161 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2013 rok.
160 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
159 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2013 rok.
158 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2013
157 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
156 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 285/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.06.2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
155 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
154 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
153 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2025.
152 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
151 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
150 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 191/XXX/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński .
149 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.
148 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
dotycząca zmiany Uchwały nr 31/IV/11 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
147 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
146 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
145 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012-2025.
144 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2013 za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
143 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
142 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „Students teach students the world of recycling” (Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu) w ramach programu „Comenius – Partnerskie Projekty Szkół”.
141 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”
140 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
139 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
138 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni”.
137 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 130/XXI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 31 sierpnia 2012 roku dotyczącej likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
136 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni.
135 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
134 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
133 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2013.
132 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.
131 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.
130 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
129 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do konkursu nr POKL/9.2/./12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
128 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
127 / XX / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
126 / XX / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do realizacji projektu w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Różnych we Wrześni pt. „Mój zawód – moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
125 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2011 rok.
124 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2011 rok.
123 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012-2015.
122 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
121 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.
120 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego.
119 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 60/XI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 r. dotyczącej zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 „ Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
118 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
117 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych we Wrześni.
116 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych we Wrześni.
115 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych we Wrześni.
114 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych we Wrześni.
113 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego we Wrześni.
112 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego we Wrześni.
111 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego we Wrześni.
110 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni.
109 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni.
108 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni.
107 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Wrześni.
106 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie założenia publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
105 / XVII / 2012 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
104 / XVII / 2012 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.
103 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
102 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
101 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
100 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3.
99 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni.
98 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni.
97 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego.
96 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych we Wrześni.
95 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych.
94 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych.
93 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych.
92 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego we Wrześni.
91 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego we Wrześni.
90 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego we Wrześni.
89 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Września dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
88 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
87 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
86 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
85 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
84 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.
83 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 72/XI/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia p.n. „Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska”.
82 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.
81 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ul. Opieszyn, oznaczonej geodezyjnie działką nr 3703/17.