AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2012 (IV kadencja)

86 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.

UCHWAŁA NR 86/XVI/2012

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 12 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 115 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ l. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celu:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
  w pkt. 1 – 3.


§ 2. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych w celu, o którym mowa w § l pkt. 1 i 4 za 1 dzień zajęcia:

1)

szerokości jezdni pozwalającej na zachowanie dwukierunkowego ruchu pojazdów na jezdni

-

4,00 zł

2)

szerokości jezdni wymagającej wprowadzenia ograniczenia ruchu pojazdów do jednego pasa - ruch wahadłowy na jezdni

-

6,00 zł

3)

szerokości jezdni wymagającej prowadzenie ruchu pojazdów wytyczonym i oznakowanym objazdem.

-

9,00 zł

4)

pozostałych utwardzonych elementów pasa drogowego znajdujących
się poza jezdnią

-

4,00 zł

5)

pozostałych nieutwardzonych elementów pasa drogowego znajdujących
się poza jezdnią

-

3,00 zł


§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych zajętego przez rzut poziomy umieszczonych urządzeń, o którym mowa
w § l pkt. 2 za 1 rok umieszczenia:

1)

poza obszarem zabudowanym i w obszarze zabudowanym

-

21,90 zł

2)

na drogowym obiekcie inżynierskim

-

131,40 zł

 1. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stawki określone
  w ust. 1 pkt. 1 pomniejsza się o 50%.


§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za 1 dzień umieszczenia w pasie drogowym dróg powiatowych obiektów budowlanych oraz reklam, o którym mowa w § l pkt. 3 za 1 m2 powierzchni:

1)

pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego

-

1,50 zł

2)

reklamy

-

2,00 zł

3)

reklamy zawierające informacje o województwie, powiecie
lub gminie w postaci planów, map, tablic, plansz itp. umieszczane przez jednostki sektora publicznego

-

0,01 zł


§ 5. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.


§ 6. Traci moc uchwała nr 236/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17.11.2005r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie:

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Niniejsza uchwała jest wypełnieniem upoważnienia zawartego w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych, zgodnie, z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala w drodze uchwały wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu we Wrześni.

Przy ustaleniu stawek uwzględniono, zgodnie z upoważnieniem art. 40 ust. 9 ustawy
o drogach publicznych :

 1. kategorię drogi,

 2. rodzaj elementu zajętego pasa drogowego,

 3. procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni,

 4. rodzaj zajęcia pasa drogowego,

 5. rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczanego w pasie drogowym

Wzięto również pod uwagę dotychczas obowiązujące stawki opłat ustalone Uchwałą Rady Powiatu we Wrześni Nr 236/XXXV/2005 z dnia 17.11.2005r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.12.2005r. Nr 197 poz. 5489).

Z uwagi na rodzaj elementu zajętego pasa drogowego ustalono oddzielne stawki dla zajęcia jezdni i dla zajęcia pozostałych elementów pasa drogowego (tj. chodniki, pobocza, rowy itp.). Dla jezdni ustalono trzy stawki, gdzie wysokość uzależniona jest od wpływu szerokości zajętej jezdni na ruch drogowy co ma odniesienie do procentowej wielkości zajmowanej szerokości jezdni:

 • zajęcie szerokości jezdni pozwalające na zachowanie dwukierunkowego ruchu pojazdów na jezdni,

 • zajęcie szerokości jezdni wymagające wprowadzenia ograniczenia ruchu pojazdów
  do jednego pasa - ruch wahadłowy na jezdni,

 • zajęcie szerokości jezdni wymagające prowadzenie ruchu pojazdów wytyczonym i oznakowanym objazdem.

Dla pozostałych elementów pasa drogowego ustalono dwie stawki z rozgraniczeniem
na rodzaj nawierzchni:

 • utwardzone tj. chodniki, utwardzone pobocza itp.

 • nieutwardzone tj. pobocza nieutwardzone, rowy itp.

Ustalono dwie wysokości stawek za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

 • poza obszarem zabudowanym i w obszarze zabudowanym,

 • na drogowym obiekcie inżynierskim.


Powyższe stawki pobierane są za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, lecz w przypadku, gdy umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim opiewa na okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w związku, z czym stawka stanowi wielokrotność ilości dni
w roku (tj. 365 dni) i wynosi 0,06 zł na dzień dla urządzeń umieszczanych poza obszarem zabudowanym i w obszarze zabudowanym, oraz 0,36 zł na dzień dla urządzeń umieszczanych na obiekcie inżynierskim.

Dla umieszczania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zastosowano pomniejszenie stawki o 50 %. Adresatami tych stawek są głównie gminy, wobec czego umniejszenie
ma na celu ograniczenie obciążania budżetów gdzie umieszczenia w/w urządzeń stanowi ustawowy obowiązek i ma nie dopuścić do większych obciążeń użytkowników końcowych
tj. społeczności lokalnej.

Za umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustalono dwie wysokości stawek:

 • dla obiektów budowlanych,

 • dla reklam.

W przypadku reklam zawierających informacje o województwie, powiecie lub gminie
w postaci planów, map, tablic, plansz itp. (w myśl przepisów ustawy o drogach publicznych reklamą jest nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie) opłaty
za zajecie pasa będą pobierane w wysokości 0,01 zł za 1 m2 na dzień, ale wyłącznie
dla jednostek sektora publicznego, ponieważ zawierają one głównie treści o charakterze informacyjnym.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (16/03/2012 11:15:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (16/03/2012 11:20:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (16/03/2012 11:20:15)
Lista wiadomości
162 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
161 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2013 rok.
160 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
159 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2013 rok.
158 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2013
157 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
156 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 285/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.06.2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
155 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
154 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
153 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2025.
152 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
151 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
150 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 191/XXX/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński .
149 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.
148 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
dotycząca zmiany Uchwały nr 31/IV/11 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
147 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
146 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
145 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012-2025.
144 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2013 za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
143 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
142 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „Students teach students the world of recycling” (Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu) w ramach programu „Comenius – Partnerskie Projekty Szkół”.
141 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”
140 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
139 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
138 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni”.
137 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 130/XXI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 31 sierpnia 2012 roku dotyczącej likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
136 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni.
135 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
134 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
133 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2013.
132 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.
131 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.
130 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
129 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do konkursu nr POKL/9.2/./12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
128 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
127 / XX / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
126 / XX / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do realizacji projektu w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Różnych we Wrześni pt. „Mój zawód – moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
125 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2011 rok.
124 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2011 rok.
123 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012-2015.
122 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
121 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.
120 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego.
119 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 60/XI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 r. dotyczącej zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 „ Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
118 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
117 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych we Wrześni.
116 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych we Wrześni.
115 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych we Wrześni.
114 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych we Wrześni.
113 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego we Wrześni.
112 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego we Wrześni.
111 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego we Wrześni.
110 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni.
109 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni.
108 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni.
107 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Wrześni.
106 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie założenia publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
105 / XVII / 2012 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
104 / XVII / 2012 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.
103 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
102 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
101 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
100 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3.
99 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni.
98 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni.
97 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego.
96 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych we Wrześni.
95 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych.
94 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych.
93 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych.
92 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego we Wrześni.
91 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego we Wrześni.
90 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego we Wrześni.
89 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Września dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
88 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
87 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
86 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
85 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
84 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.
83 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 72/XI/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia p.n. „Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska”.
82 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.
81 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ul. Opieszyn, oznaczonej geodezyjnie działką nr 3703/17.