AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2012 (IV kadencja)

103 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.

UCHWAŁA NR 103/XVI/2012

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 28 lutego 2012 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 229, 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale 75/XIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 – 2025, dokonuje się następujących zmian:

 1. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 – 2025 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wprowadza się zmiany:

 1. w kolumnie Rok 2012

 1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „60.768.420,00 zł” zastępuje się kwotą „62.207.965,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „55.507.799,00 zł” zastępuje się kwotą

56.614.549,00 zł”,

 1. w wierszu lp. b „dochody majątkowe” kwotę „5.260.621,00 zł” zastępuje się kwotą „5.593.416,00 zł”, w tym:

 • w wierszu lp. c „ze sprzedaży majątku” kwotę „1.246.500,00 zł” zastępuje się kwotą „1.250.200,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „51.161.853,00 zł” zastępuje się kwotą „52.527.541,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „33.233.836,00 zł” zastępuje się kwotą „33.292.405,00 zł”,

 2. w wierszu lp. b „związane z funkcjonowaniem organów JST” kwotę „8.403.273,00 zł” zastępuje się kwotą „8.404.373,00 zł”,

 3. w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” kwotę „2.168.350,00 zł” zastępuje się kwotą „2.198.350,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „9.606.567,00 zł” zastępuje się kwotą „9.680.424,00 zł”,

 2. w wierszu lp. 4 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „395.270,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 6 „Środki do dyspozycji” kwotę „9.606.567,00 zł” zastępuje się kwotą „10.075.694,00 zł”,

 4. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „3.219.049,00 zł” zastępuje się kwotą „3.688.176,00 zł”,

 5. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „3.219.049,00 zł” zastępuje się kwotą „3.688.176,00 zł”,

 6. w wierszu lp. 13 „Kwota długu” kwotę „16.541.177,00 zł” zastępuje się kwotą „ 16.375.000,00 zł”,

 7. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,080660” zastępuje się wskaźnikiem „0,078793”,

 8. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „8,07 %” zastępuje się wskaźnikiem „7,88%”,

 9. w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „27,22 %” zastępuje się wskaźnikiem „26,32 %”,

 10. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 52.238.412,00 zł” zastępuje się kwotą „53.604.100,00 zł”,

 11. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „55.457.461,00 zł” zastępuje się kwotą „57.292.276,00 zł”,

 12. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „5.310.959,00 zł” zastępuje się kwotą
  „4.915.689,00 zł”,

 13. w wierszu lp. 22 „Przychody budżetu” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „395.270,00 zł”,

 14. w wierszu lp. 24 „Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:

 1. w wierszu lp. b „wolne środki” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „395.270,00 zł”,

 2. w wierszu lp. f „nadwyżka bieżąca” kwotę „5.310.959,00 zł” zastępuje się kwotą „4.915.689,00 zł”.

 1. w kolumnie Rok 2013

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)”, w tym:

 1. w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” kwotę „3.532.019,00 zł” zastępuje się kwotą „3.538.019,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 13 „Kwota długu” kwotę „13.450.000,00 zł” zastępuje się kwotą „ 13.283.823,00 zł”,

 2. wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „23,52 %” zastępuje się wskaźnikiem „23,22 %”,

 1. w kolumnie Rok 2014

 1. w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu”, z tego: kwotę „2.567.987,00 zł”, zastępuje się kwotą „2.517.987,00 zł”,

 2. w wierszu lp. a „rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji” kwotę „1.950.000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1.900.000,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „2.581.143,00 zł” zastępuje się kwotą „2.631.143,00 zł”,

 4. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „2.581.143,00 zł” zastępuje się kwotą „2.631.143,00 zł”,

 5. wierszu lp. 13 „Kwota długu” kwotę „11.500.000,00 zł” zastępuje się kwotą „ 11.383.823,00 zł”,

 6. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,044096” zastępuje się wskaźnikiem „0,043238”,

 7. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „4,41 %” zastępuje się wskaźnikiem „4,32%”,

 8. w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „19,75 %” zastępuje się wskaźnikiem „19,55%”,

 9. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „56.286.013,00 zł” zastępuje się kwotą „56.336.013,00 zł”,

 10. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „1.950.000,00 zł” zastępuje się kwotą
  „1.900.000,00 zł”,

 11. w wierszu lp. 23 „Rozchody budżetu” kwotę „1.950.000,00 zł” zastępuje się kwotą „1.900.000,00 zł”,

 12. w wierszu lp. 24 „Sposób sfinansowania spłaty długu” kwotę „1.950.000,00 zł” zastępuje się kwotą „1.900.000,00 zł”, z tego:

 1. w wierszu lp. f „nadwyżka bieżąca” kwotę „1.950.000,00 zł” zastępuje się kwotą „1.900.000,00 zł”.

 1. w kolumnie Rok 2015

 1. w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu”, z tego: kwotę „2.798.725,00 zł”, zastępuje się kwotą „2.748.725,00 zł”,

 2. w wierszu lp. a „rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji” kwotę „2.300.000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2.250.000,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „2.554.142,00 zł” zastępuje się kwotą „2.604.142,00 zł”,

 4. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „2.554.142,00 zł” zastępuje się kwotą „2.604.142,00 zł”,

 5. wierszu lp. 13 „Kwota długu” kwotę „9.200.000,00 zł” zastępuje się kwotą „9.133.823,00 zł”, w tym:

 6. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,047538” zastępuje się wskaźnikiem „0,046689”,

 7. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „4,75 %” zastępuje się wskaźnikiem „4,67%”,

 8. w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „15,63 %” zastępuje się wskaźnikiem „15,51%”,

 9. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „56.572.900,00 zł” zastępuje się kwotą „56.622.900,00 zł”,

 10. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „2.300.000,00 zł” zastępuje się kwotą
  „2.250.000,00 zł”,

 11. w wierszu lp. 23 „Rozchody budżetu” kwotę „2.300.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.250.000,00 zł”,

 12. w wierszu lp. 24 „Sposób sfinansowania spłaty długu” kwotę „2.300.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.250.000,00 zł”, z tego:

 1. w wierszu lp. f „nadwyżka bieżąca” kwotę „2.300.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.250.000,00 zł”.

 1. w kolumnie Rok 2016

 1. w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu”, z tego: kwotę „2.877.538,00 zł”, zastępuje się kwotą „2.811.361,00 zł”,

 2. w wierszu lp. a „rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji” kwotę „2.500.000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2.433.823,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „2.700.097,00 zł” zastępuje się kwotą „2.766.274,00 zł”,

 4. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „2.700.097,00 zł” zastępuje się kwotą „2.766.274,00 zł”,

 5. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,048296” zastępuje się wskaźnikiem „0,047185”,

 6. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „4,83 %” zastępuje się wskaźnikiem „4,72 %”

 7. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „57.081.854,00 zł” zastępuje się kwotą „57.148.031,00 zł”,

 8. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „2.500.000,00 zł” zastępuje się kwotą
  „2.433.823,00 zł”,

 9. w wierszu lp. 23 „Rozchody budżetu” kwotę „2.500.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.433.823,00 zł”,

 10. w wierszu lp. 24 „Sposób sfinansowania spłaty długu” kwotę „2.500.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.433.823,00 zł”,”, z tego:

 1. w wierszu lp. f „nadwyżka bieżąca” kwotę „2.500.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.433.823,00 zł”.

 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 1. Zmianie ulega załącznik nr 2 zawierający objaśnienia przyjętych wartości. Po dokonaniu zmian załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 1. W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 – 2025 obejmującym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się zmiany:

 1. w wierszu przedsięwzięcia ogółem

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „32.513.848,00 zł” zastępuje się kwotą „32.549.848,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „2.168.350,00 zł” zastępuje się kwotą „2.198.350,00 zł”,

 3. w kolumnie „2013” kwotę „3.532.019,00 zł” zastępuje się kwotą „3.538.019,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „3.694.992,00 zł” zastępuje się kwotą „2.466.100,00 zł”,

 1. w wierszu wydatki bieżące

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „32.513.848,00 zł” zastępuje się kwotą „32.549.848,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „2.168.350,00 zł” zastępuje się kwotą „2.198.350,00 zł”,

 3. w kolumnie „2013” kwotę „3.532.019,00 zł” zastępuje się kwotą „3.538.019,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „3.694.992,00 zł” zastępuje się kwotą „2.466.100,00 zł”,

 1. w wierszu umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają
  w okresie dłuższym niż rok

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „3.450.076,00 zł” zastępuje się kwotą „3.486.076,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „1.204.658,00 zł” zastępuje się kwotą „1.234.658,00 zł”,

 3. w kolumnie „2013” kwotę „1.245.554,00 zł” zastępuje się kwotą „1.251.554,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „3.441.220,00 zł” zastępuje się kwotą
  „2.212.328,00 zł”,

 1. w wierszu wydatki bieżące

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „3.450.076,00 zł” zastępuje się kwotą „3.486.076,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” kwotę „1.204.658,00 zł” zastępuje się kwotą „1.234.658,00 zł”,

 3. w kolumnie „2013” kwotę „1.245.554,00 zł” zastępuje się kwotą „1.251.554,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „3.441.220,00 zł” zastępuje się kwotą
  „2.212.328,00 zł”,

 1. w wydatkach bieżących dodaje się przedsięwzięcia:

 1. wiersz Audyt wewnętrzny (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań

 1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „36.000,00 zł”,

 2. w kolumnie „2012” dodaje się kwotę „30.000,00 zł”,

 3. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „6.000,00 zł”,

 4. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „36.000,00 zł”.

 1. w wierszu zakup druków komunikacyjnych (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań

 1. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „2.643.000,00 zł” zastępuje się kwotą „1.932.000,00 zł”,

 1. w wierszu usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych

 1. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „6.520,00 zł” zastępuje się kwotą „1,00 zł”,

 1. w wierszu przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań

 1. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „547.700,00 zł” zastępuje się kwotą „327,00 zł”.

 1. Załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2025 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Załącznik

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Grzegorz Kaźmierczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (15/06/2012 08:05:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (15/06/2012 10:31:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (15/06/2012 10:31:16)
Lista wiadomości
162 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
161 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2013 rok.
160 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
159 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2013 rok.
158 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w roku 2013
157 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
156 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 285/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.06.2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
155 / XXV / 2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
154 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
153 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2025.
152 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
151 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
150 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 191/XXX/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński .
149 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.
148 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
dotycząca zmiany Uchwały nr 31/IV/11 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
147 / XXIV / 2012 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
146 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
145 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012-2025.
144 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2013 za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
143 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 88/XVI/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
142 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu „Students teach students the world of recycling” (Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu) w ramach programu „Comenius – Partnerskie Projekty Szkół”.
141 / XXIII / 2012 z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”
140 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
139 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
138 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni”.
137 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 130/XXI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 31 sierpnia 2012 roku dotyczącej likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
136 / XXII / 2012 z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni.
135 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
134 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
133 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2013.
132 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław.
131 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.
130 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
129 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do konkursu nr POKL/9.2/./12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
128 / XXI / 2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
127 / XX / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
126 / XX / 2012 z dnia 27.06.2012 r.
w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do realizacji projektu w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Różnych we Wrześni pt. „Mój zawód – moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
125 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2011 rok.
124 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2011 rok.
123 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012-2015.
122 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
121 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.
120 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego.
119 / XIX / 2012 z dnia 05.06.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 60/XI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 r. dotyczącej zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 „ Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
118 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
117 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych we Wrześni.
116 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych we Wrześni.
115 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych we Wrześni.
114 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych we Wrześni.
113 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego we Wrześni.
112 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego we Wrześni.
111 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego we Wrześni.
110 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni.
109 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni.
108 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni.
107 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Wrześni.
106 / XVIII / 2012 z dnia 26.04.2012 r.
w sprawie założenia publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
105 / XVII / 2012 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
104 / XVII / 2012 z dnia 29.03.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.
103 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
102 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok.
101 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września.
100 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3.
99 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni.
98 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni.
97 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego.
96 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych we Wrześni.
95 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych.
94 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych.
93 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych.
92 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego we Wrześni.
91 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego we Wrześni.
90 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego we Wrześni.
89 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Września dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
88 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
87 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
86 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
85 / XVI / 2012 z dnia 28.02.2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.
84 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.
83 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 72/XI/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia p.n. „Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska”.
82 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.
81 / XV / 2012 z dnia 26.01.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ul. Opieszyn, oznaczonej geodezyjnie działką nr 3703/17.