AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2008 (III kadencja)

Uchwały Rady 2008 (III kadencja)

Lista wiadomości
162 / XXIII / 2008 z dnia 29.12.2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
161 / XXIII / 2008 z dnia 29.12.2008 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Lokalnego
160 / XXIII / 2008 z dnia 29.12.2008 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
159 / XXIII / 2008 z dnia 29.12.2008 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
158 / XXIII / 2008 z dnia 29.12.2008 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
157 / XXIII / 2008 z dnia 29.12.2008 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
156 / XXIII / 2008 z dnia 29.12.2008 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej
155 / XXIII / 2008 z dnia 29.12.2008 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2009 rok
154 / XXII / 2008 z dnia 11.12.2008 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009
153 / XXII / 2008 z dnia 11.12.2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
152 / XXII / 2008 z dnia 11.12.2008 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 141/XIX/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
151 / XXII / 2008 z dnia 11.12.2008 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
150 / XXII / 2008 z dnia 11.12.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 110/XIV/2008 o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
149 / XXII / 2008 z dnia 11.12.2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński wszystkich nowo utworzonych udziałów w Spółce
148 / XXII / 2008 z dnia 11.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
147 / XXI / 2008 z dnia 6.11.2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
146 / XXI / 2008 z dnia 6.11.2008 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
145 / XXI / 2008 z dnia 6.11.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 110/XIV/2008 z dnia 28.02.2008 r. z późniejszymi zmianami o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
144 / XXI / 2008 z dnia 6.11.2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału nieruchomości będącej w 13125/14608 części własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej działką nr 3703/15
143 / XX / 2008 z dnia 7.10.2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
142 / XIX / 2008 z dnia 25.09.2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
141 / XIX / 2008 z dnia 25.09.2008 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
140 / XIX / 2008 z dnia 25.09.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do realizacji projektu „Moja kariera w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
139 / XIX / 2008 z dnia 25.09.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 „Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolność do zatrudnienia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
138 / XIX / 2008 z dnia 25.09.2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3 i 4 położonych w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni.
137 / XIX / 2008 z dnia 25.09.2008 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przez działki nr 545/17, 545/19 i 545/21, stanowiące własność Powiatu Wrzesińskiego na rzecz właściciela działek nr 545/6 oraz nr 271/15 położonych w Orzechowie.
136 / XIX / 2008 z dnia 25.09.2008 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrzesińskiego
135 / XVIII / 2008 z dnia 21.08.2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
134 / XVIII / 2008 z dnia 21.08.2008 r.
w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
133 / XVIII / 2008 z dnia 21.08.2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
132 / XVII / 2008 z dnia 27.06.2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
131 / XVII / 2008 z dnia 27.06.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 110/XIV/2008 z dnia 28.02.2008 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
130 / XVII / 2008 z dnia 27.06.2008 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wrzesińskiego
129 / XVII / 2008 z dnia 27.06.2008 r.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Z NAMI WARTO”
128 / XVII / 2008 z dnia 27.06.2008 r.
zmieniająca uchwałę nr 113/XV/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
127 / XVII / 2008 z dnia 27.06.2008 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.
126 / XVII / 2008 z dnia 27.06.2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, na nieruchomość stanowiącą własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika we Wrześni
125 / XVII / 2008 z dnia 27.06.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały określającej zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli szkól zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
124 / XVII / 2008 z dnia 27.06.2008 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych
123 / XVI / 2008 z dnia 24.04.2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
122 / XVI / 2008 z dnia 24.04.2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni za 2007 rok
121 / XVI / 2008 z dnia 24.04.2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu we Wrześni Stanisławem Oliwą
120 / XVI / 2008 z dnia 24.04.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 35/V/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego.
119 / XVI / 2008 z dnia 24.04.2008 r.
w sprawie powierzenia miastu Poznań wykonywania zadania publicznego powiatu z zakresu pomocy społecznej
118 / XVI / 2008 z dnia 24.04.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 168/XXVI/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku, zmienionej Uchwałą nr 301/XLVI/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchwalenia warunków odpłatności uczestnika za pobyt w ośrodkach wsparcia – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie Gm. Pyzdry i Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni
117 / XVI / 2008 z dnia 24.04.2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrześni, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego aportem, zmianę aktu założycielskiego Spółki, objęcia przez Powiat Wrzesiński wszystkich nowo utworzonych udziałów w Spółce oraz przeniesienia własności ruchomości i nieruchomości na rzecz Spółki
116 / XV / 2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
115 / XV / 2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 110/XIV/2008 z dnia 28.02.2008r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
114 / XV / 2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli szkól zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
113 / XV / 2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni
112 / XV / 2008 z dnia 26.03.2008 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 57 / VIII / 2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
111 / XIV / 2008 z dnia 28.02.2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008
110 / XIV / 2008 z dnia 28.02.2008 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
109 / XIV / 2008 z dnia 28.02.2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Bierzglinku przy ul. Lipowej 8
108 / XIV / 2008 z dnia 28.02.2008 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 111/XXX/2000 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2000 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września, przy ul. Lipowej nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, zbywanych na rzecz ich najemców
107 / XIV / 2008 z dnia 28.02.2008 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wrzesińskiego szkołom i placówkom niepublicznym
106 / XIV / 2008 z dnia 28.02.2008 r.
w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
105 / XIV / 2008 z dnia 28.02.2008 r.
w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
104 / XIV / 2008 z dnia 28.02.2008 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni