AAA|rss

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni ogłasza

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert z dnia 05.05.2011 na 10.05.2011 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 


 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni ogłasza

przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni , ul. Wrocławska 44, 62-300 Września, woj. wielkopolskie, tel. 061 437 40 00, faks 061 437 40 03.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.wrzesnia.powiat.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Komenda Powiatowa Państwowej Staraży Pożarnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej polegająca na m.in. ociepleniu stropodachu wraz z towarzyszącymi pracami dekarsko-blacharskimi, dostawą i montażem kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem CWU biwaletnym oraz skonfigurowaniem z istniejącym systemem kotłowni, ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z demontażem i montażem daszków, rury odprowadzenia spalin oraz przełożeniem rury zasilającej gazowej. Kod CPV - 45000000-7 Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, oraz kosztów związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Kolorystyka budynku zaproponowana w projektach jest podglądowa. Ostateczny kolor zostanie ustalony z Inwestorem po przekazaniu placu budowy. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia miejsca wykonania robót, warunków związanych z wykonaniem robót oraz uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i wykonania robót będących przedmiotem postępowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten będzie przez Wykonawcę spełniony, gdy wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną określoną w opisie Przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości co najmniej 150.000,00 zł.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiada uprawnienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek ten będzie przez Wykonawcę spełniony, gdy wykaże, że posiada ubezpieczenie OC działalności na kwotę ubezpieczenia odpowiadającej kwocie co najmniej 200.000,00 zł (słownie dwustutysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy .

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. w sytuacji toczącego się postępowania odwoławczego, 2. zmiany składu osobowego przedstawicieli stron, 3. wystąpienia wad lub zmian projektowych, 4. braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 5. wyjątkowo niesprzyjających i nieprzewidzianych warunków fizycznych, 6. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót, 7. wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych, 8. rezygnacji części robót, 9. zmian w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych 10. zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.straz.wrzesnia.powiat.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul.Wrocławska 44 62-300 Wrzesnia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2011 godzina 09:00, miejsce: ul.Wrocławska 44 62-300 Wrzesnia w sekretariacie lub za posrednictwem poczty.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Uwaga! Plik o dużej objętości (7,5 MB)

Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 29.04.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Robert Wojtkowiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (21/04/2011 13:55:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (29/04/2011 14:56:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (29/04/2011 14:56:12)
Lista wiadomości
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni informuje
iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej polegającą na m.in. ociepleniu stropodachu wraz z towarzyszącymi pracami dekarsko-blacharskimi, dostawą i montażem kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem CWU biwalentnym oraz skonfigurowaniem z istniejącym systemem kotłowni, ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z demontażem i montażem daszków, rury odprowadzenia spalin oraz przełożeniem rury zasilającej gazowej, wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego K-C Kinga Czysta Topola – Osiedle, ul. Krańcowa 11, 63-424 Przygodzice
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni informuje
że w efekcie prowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem zakup i dostawę jednego specjalnego samochodu rozpoznawczo–ratowniczego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Szybicki Spółka Jawna, Os. Powstańców Warszawy 1/97, 61-656 Poznań
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na zakup i dostawę jednego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego CPV – 34113000-2)