AAA|rss

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni ogłasza

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni

62-300 Września ul. Wrocławska 44

tel. 48 61 437 40 00, fax 48 61 437 40 03

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro

na zakup i dostawę jednego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego

(CPV – 34113000-2):

 

Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zadania: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu otwarcia ofert.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej: www.straz.wrzesnia.powiat.pl

Od wykonawców nie wymaga się wniesienia wadium.

 

Oferty należy składać w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, ul. Wrocławska 44, 62-300 Września– I piętro, sekretariat do dnia 23.10.2008r. do godz.11:00

Wykonawca winien na kopercie zamieścić:

 • adres Zamawiającego: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, ul. Wrocławska 44, 62-300 Września

 • nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę złożoną po terminie,

 • oznaczenie: „Oferta przetargowa na zakup i dostawę jednego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego” oraz

 • Nie otwierać przed 23 października 2008r. godz. 11:15

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2008r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego, w świetlicy ul. Wrocławska 44, 62 – 300 Września

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- mł. bryg. Krzysztof Orzeł, Komendant Powiatowy PSP we Wrześni
tel. 48 61 437 40 00 – w godzinach od 9:00 do 14:00,

- kpt. Piotr Trawiński, starszy specjalista ds. kontrolno – rozpoznawczych
KP PSP we Wrześni tel. 48 61 437 40 00 – w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

- cena ofertowa - 80%

- gwarancja mechaniczna – 20%

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.:

 1. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

 2. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z pkt 4 SIWZ, przy zastosowaniu kryterium spełnia/nie spełnia

W przypadkach określonych ustawą wykonawca zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy (wg załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ) Oświadczenie winno być podpisane przez Wykonawcę lub osoby występujące w jego imieniu zgodnie z przepisami prawa. W przypadku działania przez pełnomocnika firmy należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo.

- Aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców prowadzących działalność w ramach spółki cywilnej reprezentacja spółki winna wynikać z umowy spółki lub uchwały wspólników, które to dokumenty należy załączyć. Zaświadczenie lub odpisy mogą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczeni a Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli wykonawca ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów opisanych w pkt. 4.3 i 4.4, składa dokument lub dokumenty potwierdzające że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym wykonawca ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 4.3 i 4,4, zastępuje się je dokumentem oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy złożenia oświadczeń obowiązują odpowiednio.

 

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

 

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.10.2008 r.

 

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (13/10/2008 12:40:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (13/10/2008 12:40:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (13/10/2008 12:40:55)
Lista wiadomości
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni informuje
iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej polegającą na m.in. ociepleniu stropodachu wraz z towarzyszącymi pracami dekarsko-blacharskimi, dostawą i montażem kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem CWU biwalentnym oraz skonfigurowaniem z istniejącym systemem kotłowni, ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z demontażem i montażem daszków, rury odprowadzenia spalin oraz przełożeniem rury zasilającej gazowej, wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego K-C Kinga Czysta Topola – Osiedle, ul. Krańcowa 11, 63-424 Przygodzice
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni informuje
że w efekcie prowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego swym zakresem zakup i dostawę jednego specjalnego samochodu rozpoznawczo–ratowniczego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Szybicki Spółka Jawna, Os. Powstańców Warszawy 1/97, 61-656 Poznań
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na zakup i dostawę jednego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego CPV – 34113000-2)