AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2011 (IV kadencja)

217 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.

UCHWAŁA NR 217/2011

ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 28 grudnia 2011 r.w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we WrześniNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje:§ 1. Zarząd Powiatu we Wrześni przekazuje nieodpłatnie Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, jako jednostce organizacyjnej Powiatu, mienie będące własnością Powiatu, stanowiące wyposażenie dla szkół oraz pomoce edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


§ 2. Mienie o którym mowa w § 1 zostało zakupione w ramach realizowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Dobry zawód to dobry start na rynku pracy nr POKL.09.02.00-30-091/09 (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).


§ 3. Wykaz składników mienia, o których mowa w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (16/03/2012 09:05:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (16/03/2012 09:09:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (16/03/2012 09:09:06)
Lista wiadomości
222 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
221 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
220 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.
219 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.
218 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni.
217 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.
216 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.
215 / 2011 z dnia 27.12.2011 r.
w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego.
214 / 2011 z dnia 27.12.2011 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
213 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
212 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
211 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
210 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
209 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
208 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
207 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
206 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
205 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
204 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
203 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
202 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
201 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
200 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
199 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
198 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
197 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
196 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
195 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
194 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
193 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
192 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
191 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem.
190 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.
189 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Wrzesińskiego.
188 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego.
187 / 2011 z dnia 06.12.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 EURO na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
186 / 2011 z dnia 30.11.2011 r.
w sprawie zmiany „Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2011 roku” przyjętego uchwałą nr 99/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 maja 2011r. w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego.
185 / 2011 z dnia 22.11.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
184 / 2011 z dnia 22.11.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
183 / 2011 z dnia 22.11.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
182 / 2011 z dnia 16.11.2011 r.
w sprawie: przyznanie Stypendiów edukacyjno-socjalnych Rady Powiatu we Wrześni dla studentów.
181 / 2011 z dnia 09.11.2011 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
180 / 2011 z dnia 09.11.2011 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.
179 / 2011 z dnia 31.10.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
178 / 2011 z dnia 31.10.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
177 / 2011 z dnia 31.10.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
176 / 2011 z dnia 31.10.2011 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
175 / 2011 z dnia 31.10.2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
174 / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
173 / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
172 / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego.
171 / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego
170 / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego.
169 / 2011 z dnia 11.10.2011 r.
w sprawie wywieszenia wykazu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Kaliskiej 1 stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego.
168 / 2011 z dnia 11.10.2011 r.
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.
167 / 2011 z dnia 11.10.2011 r.
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha.
166 / 2011 z dnia 04.10.2011 r.
w sprawie przyznania stypendiów edukacyjno-socjalnych Rady Powiatu we Wrześni dla uczniów.
165 / 2011 z dnia 04.10.2011 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni wyposażenia do nowo wybudowanej hali i wiaty magazynowej z przebudowywanym budynkiem warsztatowym do ćwiczeń budowlano – instalatorskich.
164 / 2011 z dnia 04.10.2011 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni nowo wybudowanej hali i wiaty magazynowej z przebudowywanym budynkiem warsztatowym do ćwiczeń budowlano – instalatorskich.
163 / 2011 z dnia 04.10.2011 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni środka trwałego – odcinka drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna (Tarnowa - Spławie - Nowa Wieś Podgórna).
162 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu konkursowego „Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
161 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
160 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
159 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
158 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
157 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni samochodu osobowego marki Opel Combo nr rej. PWR CL 10.
156 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”
155 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
154 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
153 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie ogłoszenia IV rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.
152 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: przyznanie stypendiów edukacyjno – motywacyjnych za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
151 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: wyboru wykonawcy w ramach postępowania na zaciągnięcie kredytu długoterminowego, zwany dalej „kredytem” w kwocie 7.166.177,00 zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
150 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym.
149 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025.
148 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 142/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych .
147 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011-2025.
146 / 2011 z dnia 09.08.2011 r.
w sprawie: wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalatorskiej oraz do prac budowlanych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część C – wyposażenie do pracowni instalatorskiej.
145 / 2011 z dnia 09.08.2011 r.
w sprawie: wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalatorskiej oraz do prac budowlanych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część B - wyposażenie do pracowni ciesielsko-stolarskiej.
144 / 2011 z dnia 09.08.2011 r.
w sprawie: wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalatorskiej oraz do prac budowlanych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część A – wyposażenie do pracowni do prac budowlanych.
143 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie: rozszerzenia składu Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.”
142 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
141 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni, przy ulicy Objazdowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3839/8 o powierzchni 0,5987 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego.
140 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego.
139 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
138 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
137 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
136 / 2011 z dnia 06.07.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
135 / 2011 z dnia 06.07.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
134 / 2011 z dnia 06.07.2011 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego.
133 / 2011 z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
132 / 2011 z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
131 / 2011 z dnia 21.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego ” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - część III
130 / 2011 z dnia 21.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego ” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - część II
129 / 2011 z dnia 21.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego ” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - część I.
128 / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
127 / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
126 /2011 z dnia 16.06.2011r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego " współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze " Działania 3.2 „ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ", Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 - część IV.
125/2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na wyłonienie inspektora nadzoru ds. budowlanych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze " Działania 3.2„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ", Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Dotyczy części IV.
124/2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na wyłonienie inspektora nadzoru ds. budowlanych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze " Działania 3.2„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ", Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Dotyczy części III.
123/2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na wyłonienie inspektora nadzoru ds. budowlanych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze " Działania 3.2„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ", Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Dotyczy części II.
122/2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na wyłonienie inspektora nadzoru ds. budowlanych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze " Działania 3.2„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ", Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Dotyczy części I.
121/2011 z dnia 16.06.2011r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego do nowo budowanej hali i przebudowywanego budynku warsztatowego dla PCEZ we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1”
120 / 2011 z dnia 15.06.2011 r.
w sprawie: przyznanie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.
119 / 2011 z dnia 15.06.2011 r.
w sprawie: przyznanie świadczeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
118 / 2011 z dnia 09.06.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 7.166.177,00zł.
117 / 2011 z dnia 09.06.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 7.166.177,00zł.
116 / 2011 z dnia 09.06.2011 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
115 / 2011 z dnia 07.06.2011
w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalacyjnej, do prac budowlanych i pracowni ogólno-dydaktycznej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część C  Wyposażenie do pracowni ogólno-dydaktycznej.
114 / 2011 z dnia 07.06.2011 r.
w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalacyjnej, do prac budowlanych i pracowni ogólno-dydaktycznej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część B Wyposażenie do pracowni ciesielsko-stolarskiej.
113 / 2011 z dnia 07.06.2011 r.
w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalacyjnej, do prac budowlanych i pracowni ogólno-dydaktycznej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część A Wyposażenie do pracowni budowlanej.
112 / 2011 z dnia 31.05.2011
w sprawie: przekazania w nieodpłatne używanie mienia w postaci chłodziarki Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni Sp. z o.o.
111/2011 z dnia 31.05.2011
w sprawie unieważnienia postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalacyjnej, do prac budowlanych i pracowni ogólno-dydaktycznej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część D pracownia instalatorska.
110/2011 z dnia 31.05.2011
w sprawie zmiany uchwały nr 62/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do rokowań na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni , oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3703/15 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.
109 / 2011 z dnia 31.05.2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazania do stacji demontażu pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.
108 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
w sprawie ogłoszenia III rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.
107 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 55/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011.
106 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 49/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011.
105 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenia oferty w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro na przeprowadzenie szkolenia pn.„Gospodarowanie mieniem gminy i powiatu” i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”
104 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty dodatkowe
103 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty dodatkowe
102 / 2011 z dnia 10.05.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
101 / 2011 z dnia 10.05.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
100 / 2011 z dnia 10.05.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
99 / 2011 z dnia 10.05.2011 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2011 roku” w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego
98 / 2011 z dnia 10.05.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest wybór banku do obsługi Powiatu Wrzesińskiego
97 / 2011 z dnia 04.05.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego
96 / 2011 z dnia 04.05.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego
95 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie przekazania dotacji na realizację porozumienia dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego w 2011 roku.
94 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.”
93 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy– dotyczy: cz.B „Rozwój osobisty dla pracowników samorządowych 45 +”
92 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy– dotyczy: cz. A „Doskonalenie standardów obsługi interesanta”
91 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”- dotyczy części C „Gospodarowanie mieniem gminy i powiatu”
90 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
89 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
88 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 ze zm.)
87 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych
86 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku do obsługi Powiatu Wrzesińskiego
85 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku do obsługi Powiatu Wrzesińskiego
84 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
83 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
82 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
81 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni
80 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni
79 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 70/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego
78 / 2011 z dnia 13.04.2011 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2011 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez panią Elżbietę Prentką
77 / 2011 z dnia 13.04.2011 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2011 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez pana Pawła Dziobę
76 / 2011 z dnia 13.04.2011 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2011 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział we Wrześni
75 / 2011 z dnia 13.04.2011 r.
w sprawie: wyłonienie trenerów szkoleń w ramach przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Rachunkowość budżetowa-budżet zadaniowy i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
74 / 2011 z dnia 13.04.2011 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011 z zakresu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, które zakończyły okres aktywności zawodowej
73 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – dotyczy: cz.B „Kodeks Postępowania Administracyjnego”
72 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – dotyczy: cz.A „Tworzenie prawa miejscowego”
71 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem było przeprowadzenie szkolenia pn. Rachunkowość budżetowa-budżet zadaniowy i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
70 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie: informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego
69 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2010 rok
68 / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
67 / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
66 / 2011 z dnia 22.03.2011 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w 2011 r. z zakresu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, które zakończyły okres aktywności zawodowej
65 / 2011 z dnia 17.03.2011 r.
w sprawie unieważnienia 1 części postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem było przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”- część C „Rachunkowość budżetowa - budżet zadaniowy”
64 / 2011 z dnia 17.03.2011 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
63 / 2011 z dnia 09.03.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup i dostawę sprzętu komputerowego – 5 sztuk notebooków wraz z oprogramowaniem.
62 / 2011 z dnia 09.03.2011 r.
w sprawie przystąpienia do rokowań na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3703/15 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.
61 / 2011 z dnia 09.03.2011 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011 r.
60 / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
59 / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
58 / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie ogłoszenia drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań
57 / 2011 z dnia 15.02.2011 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Włodzimierza Wawrzyniaka Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu „National and European Landmarks” („Narodowe i Europejskie miejsca pamięci”) w ramach Programu Comenius „Lifelong Learning Programme” („Uczenie się przez całe życie”)
56 / 2011 z dnia 15.02.2011 r.
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2011
55 / 2011 z dnia 15.02.2011 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011
54 / 2011 z dnia 15.02.2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub złomowanie środków trwałych będących na wyposażeniu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
53 / 2011 z dnia 09.02.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie instalacji wod-kan i co przy inwestycji polegającej na budowie hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1
52 / 2011 z dnia 09.02.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni.”
51 / 2011 z dnia 09.02.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.”
50 / 2011 z dnia 09.02.2011 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2011 r.
49 / 2011 z dnia 09.02.2011 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011
48 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
47 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
46 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni, w rejonie ulicy Kościuszki oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha
45 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha
44 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni, przy ulicy Objazdowej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3839/8 o powierzchni 0,5987 ha
43 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrześni, przy ulicy Witkowskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha
42 / 2011 z dnia 18.01.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego”
41 / 2011 z dnia 18.01.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego”
40 / 2011 z dnia 18.01.2011 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego z zakresu edukacji, kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
39 / 2011 z dnia 12.01.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie dróg przy inwestycji polegającej na budowie hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1
38 / 2011 z dnia 12.01.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie instalacji elektrycznej przy inwestycji polegającej na budowie hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1
37 / 2011 z dnia 12.01.2011 r.
w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
36 / 2011 z dnia 12.01.2011 r.
w sprawie: ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
35 / 2011 z dnia 04.01.2011 r.
w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego z zakresu edukacji, kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
34 / 2011 z dnia 04.01.2011 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011 r.