AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Uchwały zarządu powiatu » Uchwały Zarządu 2011 (IV kadencja)

192 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.

UCHWAŁA NR 192/2011

ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 15 grudnia 2011 rokuw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 229, 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zmianami) uchwala się, co następuje:§ 1. W uchwale 21/III/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 zmienionej uchwałą nr 43/VIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2011 roku, uchwałą nr 51/IX/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16 czerwca 2011 roku, uchwałą
nr 58/X/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 sierpnia 2011 roku, uchwałą nr 66/XI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 roku, uchwałą nr 69/XII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 października 2011 roku dokonuje się następujących zmian:


 1. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wprowadza się zmiany:


 1. w kolumnie Rok 2011

 1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „65.383.968,00 zł” zastępuje się kwotą „64.167.326,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „56.812.220,00 zł” zastępuje się kwotą „57.551.958,00 zł”,

 2. w wierszu lp. b „dochody majątkowe” kwotę „8.571.748,00 zł” zastępuje się kwotą „6.615.368,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „56.904.429,00 zł” zastępuje się kwotą „57.065.321,00 zł”, w tym:

 2. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „8.479.539,00 zł” zastępuje się kwotą „7.102.005,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 4 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki” kwotę „1.866.204,00 zł” zastępuje się kwotą „1.670.004,00 zł”,

 4. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „13.892.481,00 zł” zastępuje się kwotą „13.804.706,00 zł”,

 5. w wierszu lp. 11 „Przychody” kwotę 7.166.177,00 zł” zastępuje się kwotą „8.652.136,00 zł”,

 6. w wierszu lp. 13 „Kwota długu” kwotę 20.366.177,00 zł” zastępuje się kwotą „21.852.136,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „1.485.959,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 57.842.221,00 zł” zastępuje się kwotą „58.003.113,00 zł”,

 2. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „71.734.702,00 zł” zastępuje się kwotą „71.807.819,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „-6.350.734,00 zł” zastępuje się kwotą
  „-7.640.493,00 zł”,

 4. w wierszu lp. 22 „Przychody budżetu” kwotę „9.032.381,00 zł” zastępuje się kwotą „10.322.140,00 zł”,

 5. w wierszu lp. 24 „Sposób sfinansowania spłaty długu”, z tego:

 1. w wierszu lp. b „wolne środki” kwotę „1.866.204,00 zł” zastępuje się kwotą „1.670.004,00 zł”,

 2. w wierszu lp. c „przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji” kwotę „815.443,00 zł” zastępuje się kwotą „1.011.643,00 zł”,


 1. w kolumnie Rok 2012

 1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „61.095.758,00 zł” zastępuje się kwotą „60.768.420,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „57.999.207,00 zł” zastępuje się kwotą „55.507.799,00 zł”,

 2. w wierszu lp. b „dochody majątkowe” kwotę „3.096.551,00 zł” zastępuje się kwotą „5.260.621,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „53.453.325,00 zł” zastępuje się kwotą „51.161.853,00 zł”, w tym:

 2. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „7.642.433,00 zł” zastępuje się kwotą „9.606.567,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu „4.100.281,00 zł” zastępuje się kwotą „6.387.518,00 zł”, z tego:

 1. w wierszu lp. a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji” kwotę „3.275.000,00 zł” zastępuje się kwotą „5.310.959,00 zł”, z tego:

 2. w wierszu lp. b „wydatki bieżące na obsługę długu” kwotę „825.281,00 zł” zastępuje się kwotą „1.076.559,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „3.542.152,00 zł” zastępuje się kwotą „3.219.049,00 zł”,

 2. w wierszu lp. 13 „Kwota długu” kwotę 17.091.177,00 zł” zastępuje się kwotą „16.541.177,00 zł”, z tego:

     1. w wierszu lp. b „kwota wyłączeń z art. 169 ust. 3 sufp przypadający na dany rok budżetowy ” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „1.485.959,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 54.278.606,00 zł” zastępuje się kwotą „52.238.412,00 zł”,

 2. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „57.820.758,00 zł” zastępuje się kwotą „55.457.461,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „3.275.000,00 zł” zastępuje się kwotą
  „5.310.959,00 zł”,

 4. w wierszu lp. 23 „Rozchody budżetu” kwotę „3.275.000,00 zł” zastępuje się kwotą
  „5.310.959,00 zł”,

 5. w wierszu lp. 24 „Sposób sfinansowania spłaty długu” kwotę „3.275.000,00 zł” zastępuje się kwotę „5.310.959,00 zł” , z tego:

 1. w wierszu lp. f „nadwyżka bieżąca” kwotę „3.275.000,00 zł” zastępuje się kwotą „5.310.959,00 zł”,


3) w kolumnie Rok 2013

  1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „59.199.830,00 zł” zastępuje się kwotą „57.196.855,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „59.199.830,00 zł” zastępuje się kwotą „56.564.855,00 zł”,

 2. w wierszu lp. b „dochody majątkowe” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „632.000,00 zł”,

  1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „54.482.089,00 zł” zastępuje się kwotą „52.210.287,00 zł”,

  2. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „4.717.741,00 zł” zastępuje się kwotą „4.986.568,00 zł”,

  3. w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu „3.774.208,00 zł” zastępuje się kwotą „3.852.433,00 zł”, z tego:

     1. w wierszu lp. b „wydatki bieżące na obsługę długu” kwotę „683.031,00 zł” zastępuje się kwotą „761.256,00 zł”,

  4. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „943.533,00 zł” zastępuje się kwotą „1.134.135,00 zł”,

  5. w wierszu lp. 13 „Kwota długu” kwotę 14.000.000,00 zł” zastępuje się kwotą „13.450.000,00 zł”,

  6. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 55.165.120,00 zł” zastępuje się kwotą „52.971.543,00 zł”,

  7. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „56.108.653,00 zł” zastępuje się kwotą „54.105.678,00 zł”,


    1. w kolumnie Rok 2014

 1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „61.059.922,00 zł” zastępuje się kwotą „58.236.013,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „61.059.922,00 zł” zastępuje się kwotą „58.236.013,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „56.520.117,00 zł” zastępuje się kwotą „53.086.883,00 zł”,

 2. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „4.539.805,00 zł” zastępuje się kwotą „5.149.130,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu „3.067.799,00 zł” zastępuje się kwotą „2.567.987,00 zł”, z tego:

 1. w wierszu lp. a „rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji” kwotę „2.500.000,00 zł” zastępuje się kwotą „1.950.000,00 zł”,

 2. w wierszu lp. b „wydatki bieżące na obsługę długu” kwotę „567.799,00 zł” zastępuje się kwotą „617.987,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „1.472.006,00 zł” zastępuje się kwotą „2.581.143,00 zł”,

 2. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 57.087.916,00 zł” zastępuje się kwotą „53.704.870,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „58.559.922,00 zł” zastępuje się kwotą „56.286.013,00 zł”,

 4. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „2.500.000,00 zł” zastępuje się kwotą
  „1.950.000,00 zł”,

 5. w wierszu lp. 23 „Rozchody budżetu” kwotę „2.500.000,00 zł” zastępuje się kwotą
  „1.950.000,00 zł”,

 6. w wierszu lp. 24 „Sposób sfinansowania spłaty długu” kwotę „2.500.000,00 zł” zastępuje się kwotę „1.950.000,00zł” , z tego:

 1. w wierszu lp. f „nadwyżka bieżąca” kwotę „2.500.000,00 zł” zastępuje się kwotą „1.950.000,00 zł”,


    1. w kolumnie Rok 2015

     1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „62.540.922,00 zł” zastępuje się kwotą „58.872.900,00 zł”, w tym:

      1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „62.540.922,00 zł” zastępuje się kwotą „58.872.900,00 zł”,

     2. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „57.530.856,00 zł” zastępuje się kwotą „53.520.033,00 zł”,

     3. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „5.010.066,00 zł” zastępuje się kwotą „5.352.867,00 zł”,

     4. w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu „2.762.601,00 zł” zastępuje się kwotą „2.798.725,00 zł”, z tego:

      1. w wierszu lp. b „wydatki bieżące na obsługę długu” kwotę „462.601,00 zł” zastępuje się kwotą „498.725,00 zł”,

     5. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „2.247.465,00 zł” zastępuje się kwotą „2.554.142,00 zł”,

     6. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 57.993.457,00 zł” zastępuje się kwotą „54.018.758,00 zł”,

     7. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „60.240.922,00 zł” zastępuje się kwotą „56.572.900,00 zł”,


    1. w kolumnie Rok 2016

 1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „64.058.126,00 zł” zastępuje się kwotą „59.581.854,00 zł”, w tym:

    1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „64.058.126, 00 zł” zastępuje się kwotą „59.581.854,00 zł”,

 2. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „58.565.110,00 zł” zastępuje się kwotą „54.004.219,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „5.493.016,00 zł” zastępuje się kwotą „5.577.635,00 zł”,

 4. w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu „2.857.648,00 zł” zastępuje się kwotą „2.877.538,00 zł”, z tego:

 1. w wierszu lp. b „wydatki bieżące na obsługę długu” kwotę „357.648,00 zł” zastępuje się kwotą „377.538,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „2.635.368,00 zł” zastępuje się kwotą „2.700.097,00 zł”,

 2. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 58.922.758,00 zł” zastępuje się kwotą „54.381.757,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „61.558.126,00 zł” zastępuje się kwotą „57.081.854,00 zł”,


    1. w kolumnie Rok 2017

  1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „65.612.422,00 zł” zastępuje się kwotą „60.346.622,00 zł”, w tym:

    1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę 65.612.422,00 zł” zastępuje się kwotą „60.346.622,00 zł”,

  2. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „59.743.710,00 zł” zastępuje się kwotą „53.910.930,00 zł”,

  3. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „5.868.712,00 zł” zastępuje się kwotą „6.435.692,00 zł”,

  4. w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu „2.934.874,00 zł” zastępuje się kwotą „2.947.549,00 zł”, z tego:

    1. w wierszu lp. b „wydatki bieżące na obsługę długu” kwotę „234.874,00 zł” zastępuje się kwotą „247.549,00 zł”,

  5. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „2.933.838,00 zł” zastępuje się kwotą „3.488.143,00 zł”,

  6. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 59.978.584,00 zł” zastępuje się kwotą „54.158.479,00 zł”,

  7. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „62.912.422,00 zł” zastępuje się kwotą „57.646.622,00 zł”,    1. w kolumnie Rok 2018

  1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „67.204.722,00 zł” zastępuje się kwotą „61.137.873,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „67.204.722,00 zł” zastępuje się kwotą „61.137.873,00 zł”,

  1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „60.977.510,00 zł” zastępuje się kwotą „54.450.271,00 zł”,

  2. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „6.227.212,00 zł” zastępuje się kwotą „6.687.601,00 zł”,

  3. w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu „2.316.896,00 zł” zastępuje się kwotą „2.341.887,00 zł”, z tego:

 1. w wierszu lp. b „wydatki bieżące na obsługę długu” kwotę „116.896,00 zł” zastępuje się kwotą „141.887,00 zł”,

  1. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „3.910.316,00 zł” zastępuje się kwotą „4.345.714,00 zł”,

  2. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 61.094.406,00 zł” zastępuje się kwotą „54.592.158,00 zł”,

  3. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „65.004.722,00 zł” zastępuje się kwotą „58.937.873,00 zł”,


    1. w kolumnie Rok 2019

  1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „68.835.960,00 zł” zastępuje się kwotą „61.955.615,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „68.835.960,00 zł” zastępuje się kwotą „61.955.615,00 zł”,

  1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „62.337.394,00 zł” zastępuje się kwotą „54.992.350,00 zł”,

  2. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „6.498.566,00 zł” zastępuje się kwotą „6.963.265,00 zł”,

  3. w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu „1.813.210,00 zł” zastępuje się kwotą „1.844.436,00 zł”, z tego:

   1. w wierszu lp. b „wydatki bieżące na obsługę długu” kwotę „13.210,00 zł” zastępuje się kwotą „44.436,00 zł”,

  4. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „4.685.356,00 zł” zastępuje się kwotą „5.118.829,00 zł”,

  5. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 62.350.604,00 zł” zastępuje się kwotą „55.036.786,00 zł”,

  6. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „67.035.960,00 zł” zastępuje się kwotą „60.155.615,00 zł”,


    1. w kolumnie Rok 2020

  1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „70.507.092,00 zł” zastępuje się kwotą „62.799.885,00 zł”, w tym:

 1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „70.507.092,00 zł” zastępuje się kwotą „62.799.885,00 zł”,

  1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „63.529.271,00 zł” zastępuje się kwotą „55.612.277,00 zł”,

  2. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „6.977.821,00 zł” zastępuje się kwotą „7.187.608,00 zł”,

  3. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „6.977.821,00 zł” zastępuje się kwotą „7.187.608,00 zł”,

  4. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 63.529.271,00 zł” zastępuje się kwotą „55.612.277,00 zł”,

  5. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „70.507.092,00 zł” zastępuje się kwotą „62.799.885,00 zł”,


    1. w kolumnie Rok 2021

 1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „72.219.098,00 zł” zastępuje się kwotą „63.670.747,00 zł”, w tym:

   1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „72.219.098,00 zł” zastępuje się kwotą „63.670.747,00 zł”,

 1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „64.754.077,00 zł” zastępuje się kwotą „56.240.161,00 zł”,

 2. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „7.465.021,00 zł” zastępuje się kwotą „7.430.586,00 zł”,

 3. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „7.465.021,00 zł” zastępuje się kwotą „7.430.586,00 zł”,

 4. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 64.754.077,00 zł” zastępuje się kwotą „56.240.161,00 zł”,

 5. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „72.219.098,00 zł” zastępuje się kwotą „63.670.747,00 zł”,

    1. w kolumnie Rok 2022

     1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „73.972.982,00 zł” zastępuje się kwotą „64.989.043,00 zł”, w tym:

    1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „73.972.982,00 zł” zastępuje się kwotą „64.989.043,00 zł”,

     1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „66.017.780,00 zł” zastępuje się kwotą „57.239.765,00 zł”,

     2. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „7.955.202,00 zł” zastępuje się kwotą „7.749.278,00 zł”,

     3. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „7.955.202,00 zł” zastępuje się kwotą „7.749.278,00 zł”,

     4. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 66.017.780,00 zł” zastępuje się kwotą „57.239.765,00 zł”,

     5. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „73.972.982,00 zł” zastępuje się kwotą „64.989.043,00 zł”,


    1. w kolumnie Rok 2023

     1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „75.769.775,00 zł” zastępuje się kwotą „66.348.866,00 zł”, w tym:

      1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „75.769.775,00 zł” zastępuje się kwotą „66.348.866,00 zł”,

     2. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „67.161.375,00 zł” zastępuje się kwotą „58.260.409,00 zł”,

     3. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „8.608.400,00 zł” zastępuje się kwotą „8.088.457,00 zł”,

     4. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „8.608.400,00 zł” zastępuje się kwotą „8.088.457,00 zł”,

     5. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 67.161.375,00 zł” zastępuje się kwotą „58.260.409,00 zł”,

     6. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „75.769.775,00 zł” zastępuje się kwotą „66.348.866,00 zł”,


    1. w kolumnie Rok 2024

     1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „77.603.404,00 zł” zastępuje się kwotą „67.750.768,00 zł”, w tym:

      1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „77.603.404,00 zł” zastępuje się kwotą „67.750.768,00 zł”,

     2. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „67.475.890,00 zł” zastępuje się kwotą „59.302.567,00 zł”,

     3. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „10.127.514,00 zł” zastępuje się kwotą „8.448.201,00 zł”,

     4. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „10.127.514,00 zł” zastępuje się kwotą „8.448.201,00 zł”,

     5. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 67.475.890,00 zł” zastępuje się kwotą „59.302.567,00 zł”,

     6. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „77.603.404,00 zł” zastępuje się kwotą „67.750.768,00 zł”,


    1. w kolumnie Rok 2025

     1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „79.481.406,00 zł” zastępuje się kwotą „69.195.341,00 zł”, w tym:

      1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „79.481.406,00 zł” zastępuje się kwotą „69.195.341,00 zł”,

     2. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „68.412.384,00 zł” zastępuje się kwotą „60.366.728,00 zł”,

     3. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „11.069.022,00 zł” zastępuje się kwotą „8.828.613,00 zł”,

     4. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „11.069.022,00 zł” zastępuje się kwotą „8.828.613,00 zł”,

     5. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę 68.412.384,00 zł” zastępuje się kwotą „60.366.728,00 zł”,

     6. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „79.481.406,00 zł” zastępuje się kwotą „69.195.341,00 zł”.


 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


 1. Zmianie ulega załącznik nr 2 zawierający objaśnienia przyjętych wartości. Po dokonaniu zmian załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (22/06/2012 12:29:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (22/06/2012 14:30:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (22/06/2012 14:30:19)
Lista wiadomości
222 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
221 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
220 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.
219 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.
218 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni.
217 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.
216 / 2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.
215 / 2011 z dnia 27.12.2011 r.
w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego.
214 / 2011 z dnia 27.12.2011 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2012.
213 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
212 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
211 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
210 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
209 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
208 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
207 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
206 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
205 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
204 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
203 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
202 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
201 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
200 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
199 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
198 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
197 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
196 / 2011 z dnia 20.12.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
195 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
194 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
193 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
192 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025.
191 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem.
190 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.
189 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu w budynku stanowiącym własność Powiatu Wrzesińskiego.
188 / 2011 z dnia 15.12.2011 r.
w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego.
187 / 2011 z dnia 06.12.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 EURO na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
186 / 2011 z dnia 30.11.2011 r.
w sprawie zmiany „Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2011 roku” przyjętego uchwałą nr 99/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 maja 2011r. w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego.
185 / 2011 z dnia 22.11.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
184 / 2011 z dnia 22.11.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
183 / 2011 z dnia 22.11.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
182 / 2011 z dnia 16.11.2011 r.
w sprawie: przyznanie Stypendiów edukacyjno-socjalnych Rady Powiatu we Wrześni dla studentów.
181 / 2011 z dnia 09.11.2011 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025.
180 / 2011 z dnia 09.11.2011 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.
179 / 2011 z dnia 31.10.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
178 / 2011 z dnia 31.10.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
177 / 2011 z dnia 31.10.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
176 / 2011 z dnia 31.10.2011 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
175 / 2011 z dnia 31.10.2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
174 / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
173 / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
172 / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego.
171 / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego
170 / 2011 z dnia 20.10.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu wrzesińskiego.
169 / 2011 z dnia 11.10.2011 r.
w sprawie wywieszenia wykazu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Kaliskiej 1 stanowiącego własność Powiatu Wrzesińskiego.
168 / 2011 z dnia 11.10.2011 r.
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha.
167 / 2011 z dnia 11.10.2011 r.
w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha.
166 / 2011 z dnia 04.10.2011 r.
w sprawie przyznania stypendiów edukacyjno-socjalnych Rady Powiatu we Wrześni dla uczniów.
165 / 2011 z dnia 04.10.2011 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni wyposażenia do nowo wybudowanej hali i wiaty magazynowej z przebudowywanym budynkiem warsztatowym do ćwiczeń budowlano – instalatorskich.
164 / 2011 z dnia 04.10.2011 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni nowo wybudowanej hali i wiaty magazynowej z przebudowywanym budynkiem warsztatowym do ćwiczeń budowlano – instalatorskich.
163 / 2011 z dnia 04.10.2011 r.
w sprawie: przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg we Wrześni środka trwałego – odcinka drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna (Tarnowa - Spławie - Nowa Wieś Podgórna).
162 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu konkursowego „Kadra plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
161 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
160 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do zaciągania zobowiązań.
159 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
158 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
157 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni samochodu osobowego marki Opel Combo nr rej. PWR CL 10.
156 / 2011 z dnia 22.09.2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”
155 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
154 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
153 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie ogłoszenia IV rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.
152 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: przyznanie stypendiów edukacyjno – motywacyjnych za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
151 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie: wyboru wykonawcy w ramach postępowania na zaciągnięcie kredytu długoterminowego, zwany dalej „kredytem” w kwocie 7.166.177,00 zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
150 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym.
149 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025.
148 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 142/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych .
147 / 2011 z dnia 26.08.2011 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011-2025.
146 / 2011 z dnia 09.08.2011 r.
w sprawie: wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalatorskiej oraz do prac budowlanych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część C – wyposażenie do pracowni instalatorskiej.
145 / 2011 z dnia 09.08.2011 r.
w sprawie: wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalatorskiej oraz do prac budowlanych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część B - wyposażenie do pracowni ciesielsko-stolarskiej.
144 / 2011 z dnia 09.08.2011 r.
w sprawie: wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalatorskiej oraz do prac budowlanych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część A – wyposażenie do pracowni do prac budowlanych.
143 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie: rozszerzenia składu Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.”
142 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych.
141 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni, przy ulicy Objazdowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3839/8 o powierzchni 0,5987 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego.
140 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego.
139 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
138 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
137 / 2011 z dnia 15.07.2011 r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
136 / 2011 z dnia 06.07.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
135 / 2011 z dnia 06.07.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
134 / 2011 z dnia 06.07.2011 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego.
133 / 2011 z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
132 / 2011 z dnia 30.06.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok.
131 / 2011 z dnia 21.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego ” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - część III
130 / 2011 z dnia 21.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego ” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - część II
129 / 2011 z dnia 21.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzuceniu oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego ” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze ” Działania 3.2 „ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ”, Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 - część I.
128 / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok.
127 / 2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
126 /2011 z dnia 16.06.2011r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego " współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze " Działania 3.2 „ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ", Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 - część IV.
125/2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na wyłonienie inspektora nadzoru ds. budowlanych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze " Działania 3.2„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ", Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Dotyczy części IV.
124/2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na wyłonienie inspektora nadzoru ds. budowlanych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze " Działania 3.2„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ", Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Dotyczy części III.
123/2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na wyłonienie inspektora nadzoru ds. budowlanych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze " Działania 3.2„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ", Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Dotyczy części II.
122/2011 z dnia 16.06.2011 r.
w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na wyłonienie inspektora nadzoru ds. budowlanych zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego" współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „ Środowisko Przyrodnicze " Działania 3.2„Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ", Schematu 2 „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Dotyczy części I.
121/2011 z dnia 16.06.2011r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego do nowo budowanej hali i przebudowywanego budynku warsztatowego dla PCEZ we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1”
120 / 2011 z dnia 15.06.2011 r.
w sprawie: przyznanie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.
119 / 2011 z dnia 15.06.2011 r.
w sprawie: przyznanie świadczeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
118 / 2011 z dnia 09.06.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 7.166.177,00zł.
117 / 2011 z dnia 09.06.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 7.166.177,00zł.
116 / 2011 z dnia 09.06.2011 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
115 / 2011 z dnia 07.06.2011
w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru wykonawcy w ramach postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalacyjnej, do prac budowlanych i pracowni ogólno-dydaktycznej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część C  Wyposażenie do pracowni ogólno-dydaktycznej.
114 / 2011 z dnia 07.06.2011 r.
w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalacyjnej, do prac budowlanych i pracowni ogólno-dydaktycznej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część B Wyposażenie do pracowni ciesielsko-stolarskiej.
113 / 2011 z dnia 07.06.2011 r.
w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalacyjnej, do prac budowlanych i pracowni ogólno-dydaktycznej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część A Wyposażenie do pracowni budowlanej.
112 / 2011 z dnia 31.05.2011
w sprawie: przekazania w nieodpłatne używanie mienia w postaci chłodziarki Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni Sp. z o.o.
111/2011 z dnia 31.05.2011
w sprawie unieważnienia postępowania o wartości powyżej 14 tys. euro na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni ciesielsko-stolarskiej, instalacyjnej, do prac budowlanych i pracowni ogólno-dydaktycznej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Część D pracownia instalatorska.
110/2011 z dnia 31.05.2011
w sprawie zmiany uchwały nr 62/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do rokowań na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni , oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3703/15 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.
109 / 2011 z dnia 31.05.2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazania do stacji demontażu pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.
108 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
w sprawie ogłoszenia III rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.
107 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 55/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011.
106 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 49/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011.
105 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenia oferty w ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 tys. euro na przeprowadzenie szkolenia pn.„Gospodarowanie mieniem gminy i powiatu” i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”
104 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty dodatkowe
103 / 2011 z dnia 17.05.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty dodatkowe
102 / 2011 z dnia 10.05.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
101 / 2011 z dnia 10.05.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
100 / 2011 z dnia 10.05.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
99 / 2011 z dnia 10.05.2011 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2011 roku” w związku z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego
98 / 2011 z dnia 10.05.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest wybór banku do obsługi Powiatu Wrzesińskiego
97 / 2011 z dnia 04.05.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego
96 / 2011 z dnia 04.05.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego
95 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie przekazania dotacji na realizację porozumienia dotyczącego powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego w 2011 roku.
94 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.”
93 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy– dotyczy: cz.B „Rozwój osobisty dla pracowników samorządowych 45 +”
92 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy– dotyczy: cz. A „Doskonalenie standardów obsługi interesanta”
91 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”- dotyczy części C „Gospodarowanie mieniem gminy i powiatu”
90 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
89 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
88 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 ze zm.)
87 / 2011 z dnia 29.04.2011 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych
86 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku do obsługi Powiatu Wrzesińskiego
85 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku do obsługi Powiatu Wrzesińskiego
84 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
83 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
82 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
81 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni
80 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy edukacyjnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni
79 / 2011 z dnia 19.04.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr 70/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego
78 / 2011 z dnia 13.04.2011 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2011 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez panią Elżbietę Prentką
77 / 2011 z dnia 13.04.2011 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2011 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez pana Pawła Dziobę
76 / 2011 z dnia 13.04.2011 r.
w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2011 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział we Wrześni
75 / 2011 z dnia 13.04.2011 r.
w sprawie: wyłonienie trenerów szkoleń w ramach przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Rachunkowość budżetowa-budżet zadaniowy i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
74 / 2011 z dnia 13.04.2011 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011 z zakresu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, które zakończyły okres aktywności zawodowej
73 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – dotyczy: cz.B „Kodeks Postępowania Administracyjnego”
72 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach przetargu o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – dotyczy: cz.A „Tworzenie prawa miejscowego”
71 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem było przeprowadzenie szkolenia pn. Rachunkowość budżetowa-budżet zadaniowy i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
70 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie: informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego
69 / 2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2010 rok
68 / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
67 / 2011 z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
66 / 2011 z dnia 22.03.2011 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w 2011 r. z zakresu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, które zakończyły okres aktywności zawodowej
65 / 2011 z dnia 17.03.2011 r.
w sprawie unieważnienia 1 części postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 14 tys. euro, którego przedmiotem było przeprowadzenie szkoleń i opracowanie materiałów szkoleniowych (przeznaczonych dla uczestników) dla Powiatu Wrzesińskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesny powiat wrzesiński – kompetentny urzędnik samorządowy”- część C „Rachunkowość budżetowa - budżet zadaniowy”
64 / 2011 z dnia 17.03.2011 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
63 / 2011 z dnia 09.03.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert w ramach pakietu obejmującego swym zakresem zakup i dostawę sprzętu komputerowego – 5 sztuk notebooków wraz z oprogramowaniem.
62 / 2011 z dnia 09.03.2011 r.
w sprawie przystąpienia do rokowań na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3703/15 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.
61 / 2011 z dnia 09.03.2011 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011 r.
60 / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
59 / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
58 / 2011 z dnia 24.02.2011 r.
w sprawie ogłoszenia drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/23 oraz w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań
57 / 2011 z dnia 15.02.2011 r.
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Pana Włodzimierza Wawrzyniaka Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do podpisania wniosku aplikacyjnego, dokonywania wszystkich czynności związanych z zarządzaniem projektem, składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości planu oraz podpisywania umów o dofinansowanie projektu „National and European Landmarks” („Narodowe i Europejskie miejsca pamięci”) w ramach Programu Comenius „Lifelong Learning Programme” („Uczenie się przez całe życie”)
56 / 2011 z dnia 15.02.2011 r.
w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2011
55 / 2011 z dnia 15.02.2011 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011
54 / 2011 z dnia 15.02.2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub złomowanie środków trwałych będących na wyposażeniu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
53 / 2011 z dnia 09.02.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie instalacji wod-kan i co przy inwestycji polegającej na budowie hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1
52 / 2011 z dnia 09.02.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni.”
51 / 2011 z dnia 09.02.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.”
50 / 2011 z dnia 09.02.2011 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2011 r.
49 / 2011 z dnia 09.02.2011 r.
w sprawie: przyznania środków budżetowych na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011
48 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
47 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
46 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni, w rejonie ulicy Kościuszki oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha
45 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha
44 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrześni, przy ulicy Objazdowej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 3839/8 o powierzchni 0,5987 ha
43 / 2011 z dnia 25.01.2011 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrześni, przy ulicy Witkowskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1271/12 o powierzchni 1,1103 ha
42 / 2011 z dnia 18.01.2011 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego”
41 / 2011 z dnia 18.01.2011 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego”
40 / 2011 z dnia 18.01.2011 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego z zakresu edukacji, kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
39 / 2011 z dnia 12.01.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie dróg przy inwestycji polegającej na budowie hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1
38 / 2011 z dnia 12.01.2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie instalacji elektrycznej przy inwestycji polegającej na budowie hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano – instalatorskich przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1
37 / 2011 z dnia 12.01.2011 r.
w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2011 rok
36 / 2011 z dnia 12.01.2011 r.
w sprawie: ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
35 / 2011 z dnia 04.01.2011 r.
w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego z zakresu edukacji, kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
34 / 2011 z dnia 04.01.2011 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2011 r.