AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2010 (III kadencja)

Lista wiadomości
277 / XLIII / 2010 z dnia 21.10.2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 225/XXXVI/2010 z dnia 25.03.2010 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
276 / XLIII / 2010 z dnia 21.10.2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
275 / XLIII / 2010 z dnia 21.10.2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wrzesińskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawionego
274 / XLIII / 2010 z dnia 21.10.2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
273 / XLIII / 2010 z dnia 21.10.2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
272 / XLIII / 2010 z dnia 21.10.2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 178/6, położonej w Nekielce, gmina Nekla
271 / XLIII / 2010 z dnia 21.10.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pyzdrach, przy ul. Rynek 7
270 / XLIII / 2010 z dnia 21.10.2010 r.
w sprawie: uchwalenia rocznego Programu Współpracy Powiatu Wrzesińskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 r.
269 / XLIII / 2010 z dnia 21.10.2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Moja przyszłość w moich rękach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
268 / XLII / 2010 z dnia 29.09.2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
267 / XLII / 2010 z dnia 29.09.2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”
266 / XLII / 2010 z dnia 29.09.2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław w roku 2011
265 / XVII / 2010 z dnia 29.09.2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 225/XXXVI/2010 z dnia 25.03.2010 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
264 / XLII / 2010 z dnia 29.09.2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 157/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2004 r. w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2004 – 2015
263 / XLII / 2010 z dnia 29.09.2010 r.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Kozubiec – Sarnice – Czeszewo – Orzechowo”, współfinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
262 / XLI / 2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
261 / XLI / 2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września w roku 2011
260 / XLI / 2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kołaczkowo
259 / XLI / 2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nekla
258 / XLI / 2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
257 / XLI / 2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kołaczkowo
256 / XLI / 2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyzdry
255 / XLI / 2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
254 / XLI / 2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 „Dobry zawód to dobry start na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
253 / XLI / 2010 z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 „Moja wiedza = mój sukces zawodowy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
252 / XL / 2010 z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 240/XXXIX/2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
251 / XL / 2010 z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
250 / XL / 2010 z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
249 / XL / 2010 z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyzdry
248 / XL / 2010 z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2010 roku
247 / XL / 2010 z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
246 / XL / 2010 z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
245 / XL / 2010 z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1271/12
244 / XL / 2010 z dnia 30.06.2010 r.
zmieniająca Uchwałę nr 138/XIX/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3 i 4 położonych w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni
243 / XXXIX / 2010 z dnia 25.05.2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
242 / XXXIX / 2010 z dnia 25.05.2010 r.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Remont drogi powiatowej nr 4181P na odcinku od granicy powiatu jarocińskiego w Rudzie Komorskiej do drogi wojewódzkiej nr 442”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.2. – „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego
241 / XXXIX / 2010 z dnia 25.05.2010 r.
w sprawie: zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy
240 / XXXIX / 2010 z dnia 25.05.2010 r.
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
239 / XXXVIII / 2010 z dnia 29.04.2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni za 2009 rok
238 / XXXVII / 2010 z dnia 22.04.2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
237 / XXXVII / 2010 z dnia 22.04.2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kołaczkowo
236 / XXXVII / 2010 z dnia 22.04.2010 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach Programu Priorytetowego pn. System zielonych inwestycji: Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
235 / XXXVI / 2010 z dnia 25.03.2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
234 / XXXVI / 2010 z dnia 25.03.2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Września
233 / XXXVI / 2010 z dnia 25.03.2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miłosław
232 / XXXVI / 2010 z dnia 25.03.2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nekla
231 / XXXVI / 2010 z dnia 25.03.2010 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
230 / XXXVI / 2010 z dnia 25.03.2010 r.
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami
229 / XXXVI / 2010 z dnia 25.03.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3703/15
228 / XXXVI / 2010 z dnia 25.03.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/24
227 / XXXVI / 2010 z dnia 25.03.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości, położonej we Wrześni przy ulicy Kaliskiej, należącej do powiatu wrzesińskiego i Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00014725/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni
226 / XXXVI / 2010 z dnia 25.03.2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Kobiety z inicjatywą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
225 / XXXVI / 2010 z dnia 25.03.2010 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
224 / XXXVI / 2010 z dnia 25.03.2010 r.
w sprawie powierzenia Miastu Poznań wykonywania zadania publicznego powiatu z zakresu pomocy społecznej
223 / XXXV / 2010 z dnia 04.02.2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
222 / XXXV / 2010 z dnia 04.02.2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Program formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Program Operacyjnego Kapitał Ludzki
221 / XXXV / 2010 z dnia 04.02.2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego