AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Otwarte konkursy ofert » 2013

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza

Zarząd Powiatu we Wrześni

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami), Uchwały nr 141/XXIII/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”, Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok oraz Uchwały nr 186/XXVIII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok


ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych

powiatu wrzesińskiego w roku 2013


I. Rodzaj zadania:

1. W zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2012 r.

Środki poniesione
na realizację
w 2013 r.

Środki przeznaczone
na realizację
w obecnym konkursie

Sposób realizacji

1. Propagowanie kultury poprzez organizację konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, plastycznych, fotograficznych, teatralnych
i filmowych.

2. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, propagowanie historii
i tradycji słowiańskich.

3. Upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych, połączonych
z występami scenicznymi i koncertami.

4. Wspieranie organizacji plenerów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych.

5. Promocja kultury poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych w kościele poewangelickim w Miłosławiu.

6. Realizacja projektów artystycznych, promujących powiat wrzesiński w kraju
i poza jego granicami.

25 000 zł

9 000 zł

14 000 zł

wsparcie

2. W zakresie edukacji, kultury fizycznej i sportu:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2012 r.

Środki poniesione
na realizację
w 2013 r.

Środki przeznaczone
na realizację
w obecnym konkursie

Sposób realizacji

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (z terenu powiatu wrzesińskiego)
w miejscu zamieszkania.

0 zł

0 zł

10 000 zł

wsparcie

Sportowe kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
z terenu powiatu wrzesińskiego.

6 000 zł

8 000 zł

2 000 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-turystycznych promujących wiedzę
i aktywność ruchową (festyny, konkursy, biegi, rajdy, spływy itp.).

5 300 zł

5 080 zł

4 920 zł

3. W zakresie działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2012 r.

Środki poniesione
na realizację
w 2013 r.

Środki przeznaczone
na realizację
w obecnym konkursie

Sposób realizacji

1. Przeprowadzenie seminariów i warsztatów mających na celu pobudzenie aktywności ruchowej osób starszych
i niepełnosprawnych oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnym.

2. Organizacja różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez rekreacyjnych.

10 000 zł

20 000 zł

8 000 zł

wsparcie

3. Prowadzenie działań osłonowych
w stosunku do osób starszych
i niepełnosprawnych w związku z rosnącymi kosztami utrzymania i ograniczeniem wsparcia przez najbliższych w postaci darmowego posiłku.10 000 zł

4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2012 r.

Środki poniesione
na realizację
w 2013 r.

Środki przeznaczone
na realizację
w obecnym konkursie

Sposób realizacji

 1. Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

0 zł

4 000 zł

4 500 zł

wsparcie

 1. Propagowanie profilaktyki zdrowotnej
  i promocji zdrowia dzieci i młodzieży
  poprzez wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie konkursów, konferencji, prelekcji oraz festynów.

4 200 zł

 1. Promowanie zdrowego stylu życia
  i aktywności ruchowej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

0 zł


5. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2012 r.

Środki poniesione
na realizację
w 2013 r.

Środki przeznaczone
na realizację
w obecnym konkursie

Sposób realizacji

Organizacja obozów oraz zawodów sportowo-szkoleniowych, imprez i konkursów rozwijających wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa, ratownictwa
i ochrony ludności.

5 000 zł

7 000 zł

3 000 zł

wsparcie


II. Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 czerwca 2013 roku, a zakończy nie później niż 15 grudnia 2013 roku.

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Uprawnionymi do składania ofert są podmioty statutowo działające w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536).

IV. Warunki realizacji zadania:

  1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji
   na dofinansowanie jego realizacji.

  2. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

  3. Uchwała Zarządu Powiatu we Wrześni jest podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., nr 6, poz. 25).

  4. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

V. Terminy i warunki składania ofert:

 1. Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r Nr 6, poz. 25).

 2. Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni,
  ul. Chopina 10, ze strony internetowej powiatu (www.wrzesnia.powiat.pl) lub Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl).

 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536).

 4. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (na wniosek oferenta z klubu lub uczniowskiego klubu sportowego, będącego w ewidencji starosty wrzesińskiego,
nie podlega przedłożeniu),

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012 lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności,

c) odpis statutu organizacji (na wniosek oferenta z klubu lub uczniowskiego klubu sportowego, będącego w ewidencji starosty wrzesińskiego, nie podlega przedłożeniu),

d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będzie uczestniczyć w realizacji zadania – w przypadku wskazania partnera w ofercie.

e) oświadczenie o braku zobowiązań publiczno–prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

 1. W przypadku złożenia przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników (statut, aktualny odpis KRS, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne, oświadczenie). Należy wówczas wskazać do jakiego projektu załączniki zostały załączone.

 2. W przypadku złożenia kserokopii załączników (statutu, odpis KRS, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego, oświadczenia) należy potwierdzić je za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

 3. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25.04.2013 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

 4. Dodatkowych informacji udzielają: Magdalena Frydryszak, tel. kontaktowy: 61 640 44 14, Kamil Perlik, tel. kontaktowy: 61 640 44 23.

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty posiadające błędy formalne (nie uzupełnione po wezwaniu) zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty czytelne.

 2. Zarząd Powiatu we Wrześni podejmie uchwałę o wyborze ofert i udzieleniu dotacji.

 3. Podmioty składające ofertę zostaną pisemnie poinformowane o podjętej decyzji.

 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 5. Przyjmuje się następujące kryteria oceny i wyboru ofert:

a) zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy,

b) celowość oferty, zadanie mieszczące się w szczegółowym wykazie zadań,

c) innowacyjne metody służące realizacji zadania,

d) doświadczenie, kompetencje i wiarygodność wnioskodawcy,

e) zasięg terytorialny (obejmujący co najmniej dwie gminy),

f) korzyści społeczne realizacji zadania, liczba osób objętych projektem,

g) udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania zadania.

Oświadczenie

Wzór podania

Instrukcja wypełniania oferty

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (04/04/2013 07:52:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (04/04/2013 07:55:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (04/04/2013 07:55:34)
Lista wiadomości
Uchwała Zarządu Powiatu nr 532/2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Uchwała Zarządu Powiatu nr 485 / 2013 z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 461/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Zarząd Powiatu we Wrześni informuje
że zgodnie z uchwałą nr 461/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dn. 19 lutego 2013 r. przyznano środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Uchwała Zarządu Powiatu nr 461/2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Uchwała Zarządu Powiatu nr 438/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Zapraszamy na spotkanie
temat: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013