AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Otwarte konkursy ofert » 2013

Uchwała Zarządu Powiatu nr 438/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR 438/2013

ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 22 stycznia 2013 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013

 

Na podstawie art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały nr 141/XXIII/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r." uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013 w składzie:

1) Rafał Zięty - członek Zarządu Powiatu we Wrześni - przewodniczący,

2) Kamil Perlik -Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,

3) Aleksandra Głowacka - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,

4) Katarzyna Balicka - Wydział Promocji i Kultury,

5) Jacek Zieliński - Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej,

6) Paweł Puzdrakiewicz - stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych oraz zarządzania kryzysowego,

7) Artur Czajkowski - stanowisko ds. promocji i ochrony zdrowia.

2. W posiedzeniu komisji uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1) Halina Rembowicz - prezes Stowarzyszenia Wrzesiński Klub „AMAZONKI"

2) Irena Hrycaj-Wołoszyn - członek zarządu Fundacji „Dzieci Wrzesińskich".

§ 2. Zadaniem komisji jest ocena merytoryczna ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawienie Zarządowi Powiatu we Wrześni opinii o złożonych ofertach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

(-) Dionizy Jaśniewicz

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Orwat (25/01/2013 13:53:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Orwat (25/01/2013 13:54:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Orwat (25/01/2013 13:54:13)
Lista wiadomości
Uchwała Zarządu Powiatu nr 532/2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Uchwała Zarządu Powiatu nr 485 / 2013 z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 461/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Zarząd Powiatu we Wrześni informuje
że zgodnie z uchwałą nr 461/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dn. 19 lutego 2013 r. przyznano środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Uchwała Zarządu Powiatu nr 461/2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Uchwała Zarządu Powiatu nr 438/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Zapraszamy na spotkanie
temat: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013