AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Otwarte konkursy ofert » 2013

Uchwała Zarządu Powiatu nr 532/2013 z dnia 21.05.2013 r.

UCHWAŁA NR 532/2013

ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 21 maja 2013 r.


w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały nr 141/XXIII/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.” uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyznaje się środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Dionizy Jaśniewicz

Załącznik

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (22/05/2013 12:43:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (22/05/2013 12:48:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (22/05/2013 12:48:45)
Lista wiadomości
Uchwała Zarządu Powiatu nr 532/2013 z dnia 21.05.2013 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Uchwała Zarządu Powiatu nr 485 / 2013 z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 461/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Zarząd Powiatu we Wrześni informuje
że zgodnie z uchwałą nr 461/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dn. 19 lutego 2013 r. przyznano środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Uchwała Zarządu Powiatu nr 461/2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Uchwała Zarządu Powiatu nr 438/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013.
Zapraszamy na spotkanie
temat: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2013