AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zarząd Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Zarządu 2014 (V kadencja)

Protokół nr 4 / 2014
 

PROTOKÓŁ NR 4/2014

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 22 grudnia 2014 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok.

 1. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1) i 2)

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że zmiany w budżecie powiatu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte uchwałami Rady skutkują koniecznością dostosowania planów finansowych: dochodów i wydatków oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w bieżącym roku do realizacji.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 13/2014 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) 14/2014 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr: 2 i 3 do protokołu.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty

Beata Walkowiak poinformowała, że na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2) ustawy o samorządzie powiatowym i uchwały Rady uchwalającej budżet powiatu na 2014 rok należy upoważnić dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych powiatu tj.:

1) dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,

2) dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych,

3) dyrektora Liceum Ogólnokształcącego,

4) dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

5) dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej,

6) dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka,

7) dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

8) dyrektora Domu Pomocy Społecznej,

9) dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny,

10) kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

11) komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,

12) dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

13) dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

14) dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia działania jednostki. W związku z powyższym wnioskowała o podjęcie stosownych uchwał.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr: 15/2014, 16/2014, 17/2014, 18/2014, 19/2014, 20/2014, 21/2014, 22/2014, 23/2014, 24/2014, 25/2014, 26/2014, 27/2014 i 28/2014 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok zostały podjęte jednomyślnie (dla każdego z ww. dyrektorów/kierowników jednostek). Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki od nr. 4 do nr. 17 do protokołu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

 2. /-/ Waldemar Grzegorek

 3. /-/ Paweł Guzik

 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

 5. /-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dionizy Jaśniewicz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Kowalczyk (14/01/2015 09:35:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Natalia Kowalczyk (11/02/2015 10:12:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Natalia Kowalczyk (11/02/2015 10:12:02)
Lista wiadomości
Protokół nr 5 / 2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 4 / 2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 22 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 3 / 2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 17 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 2 / 2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12 grudnia 2014 roku.
Protokół nr 1 / 2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2014 roku.