AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2013 (IV kadencja)

193 / XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r.

UCHWAŁA NR 193/XXIX/2013

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 25 kwietnia 2013 rokuw sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 221, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:§ 1. W uchwale 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok, zmienionej uchwałą nr 166/XXVI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 31 stycznia 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 177/XXVII/20113 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 marca 2013 roku, zmienionej uchwałą nr 478/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12 marca 2013 roku, zmienionej uchwała nr 186/XXVIII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2013 roku dokonuje się następujących zmian:


 1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2013 rok

zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł

to jest do kwoty 61.042.563,00 zł

z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł

to jest do kwoty 57.805.114,00 zł

2) nie zmienia się dochodów majątkowych w kwocie 3.237.449,00 zł.


 1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2013 rok zwiększa się łączne dochody o kwotę 3.000,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.


 1. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2013 rok

zwiększa się o kwotę 203.873,00 zł

to jest do kwoty 60.544.554,00 zł

z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 203.873,00 zł

to jest do kwoty 56.952.921,00 zł

2) nie zmienia się wydatków majątkowych w kwocie 3.591.633,00 zł.


 1. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej zawierającym wydatki budżetu na 2013 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę 203.873,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.


 1. Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.


 1. W § 2 ust. 3 pkt 4) uchwały budżetowej zawierającym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t., zwiększa się wydatki

o kwotę 1.623,00 zł

to jest do kwoty 1.627.644,00 zł.


 1. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 498.009,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”.


 1. W § 5 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.593.168,00 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.091.177,00 zł”.

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.


9. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

1) nie zmienia się rezerwa ogólna w kwocie 20.000,00 zł,

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 30.900,00 zł

to jest do kwoty 489.790,00 zł

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 98.000,00 zł,

b) zmniejsza się rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli która po zmianach wynosi 391.790,00 zł.


 1. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dokonuje się zmian w następujący sposób:

1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 30.000,00 zł

to jest do kwoty 829.731,00 zł,

2) zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

o kwotę 2.000,00 zł

to jest do kwoty 993.169,00 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Grzegorz Kaźmierczak

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Grzegorz Kaźmierczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (13/05/2013 08:58:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (13/05/2013 08:59:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (13/05/2013 08:59:31)
Lista wiadomości
236 / XXXVI / 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
235 / XXXVI / 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2023
234 / XXXVI / 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
233 / XXXVI / 2013 z dnia 27.12.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023
232 / XXXVI / 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przyjęcia ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania
231 / XXXVI/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry
230 / XXXVI/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2014 rok
229 / XXXVI/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
228 / XXXVI/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2014 rok
227 / XXXVI/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w 2014 roku
226 / XXXVI/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2027
225 / XXXV/ 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
224 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023
223 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
222 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013-2032"
221 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 169/XXVII/2013 z dnia 6 marca 2013 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
220 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2014-2016
219 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”
218 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”
217 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”
216 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie przyjęcia ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania
215 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 3.5, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
214 / XXXIV/ 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
213 / XXXIV / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023
212 / XXXIV / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2014 za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
211 / XXXIV / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego
210 / XXXIV / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 60/XI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 r. zmienioną uchwałą nr 119/XIX/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia powiatu wrzesińskiego do realizacji projektu „Kadra plus” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudniania oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
209 / XXXIII / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
208 / XXXIII / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023
207 / XXXIII / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław
206 / XXXIII / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie"
205 / XXXIII / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
204 / XXXIII / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie przyjęcia od Powiatu Słupeckiego do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia -środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
203 / XXXII / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
202 / XXXII / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2023
201 / XXXI / 2013 z dnia 27.06.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
200 / XXXI / 2013 z dnia 27.06.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 – 2023.
199 / XXXI / 2013 z dnia 27.06.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”.
198 / XXXI / 2013 z dnia 27.06.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
197 / XXX / 2013 z dnia 14.06.2013 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2012 rok.
196 / XXX / 2013 z dnia 14.06.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2012 rok.
195 / XXX / 2013 z dnia 14.06.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
194 / XXX / 2013 z dnia 14.06.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2023.
193 / XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
192 / XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2023.
191 / XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.
190 / XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni.
189 / XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr 9/II/10 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Finansowej i ustalenia składu osobowego.
188 / XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr 10/II/10 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i ustalenia składu osobowego.
187 / XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr 86/XVI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
186 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
185 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2025.
184 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo.
183 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września.
182 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 155/XXV/2012 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
181 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni, Pana Andrzeja Szablikowskiego.
180 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Powiatu we Wrześni.
179 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr 4/I/10 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu.
178 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu we Wrześni Pana Stanisława Antoniego Hałasa.
177 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
176 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo.
175 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego.
174 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 12/II/10 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa i ustalenia składu osobowego.
173 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 9/II/10 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Finansowej i ustalenia składu osobowego.
172 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Przemysława Kuczory.
171 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji oraz zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu we Wrześni Pana Przemysława Kuczory.
170 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Our Identity: National and European? – A Research of National and European Landmarks” (Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi) w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”.
169 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
168 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach.
167 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 285/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.06.2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
166 / XXVI / 2013 z dnia 31.01.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
165 / XXVI / 2013 z dnia 31.01.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będących własnością powiatu wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie działkami nr 139/77, 139/50, 146/4, 146/2, 162/3.
164 / XXVI / 2013 z dnia 31.01.2013 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013 - 2015.
163 / XXVI / 2013 z dnia 31.01.2013 r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.