AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2013 (IV kadencja)

169 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.

UCHWAŁA NR 169/ XXVII/ 2013

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 6 marca 2013 r.


w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 r.poz.73), uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się podział środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej  i  społecznej w roku 2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Grzegorz Kaźmierczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Łukasz Jakubowski (15/03/2013 12:18:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Łukasz Jakubowski (15/03/2013 12:22:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (15/03/2013 12:22:32)
Lista wiadomości
236 / XXXVI / 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok
235 / XXXVI / 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2023
234 / XXXVI / 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
233 / XXXVI / 2013 z dnia 27.12.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023
232 / XXXVI / 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przyjęcia ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania
231 / XXXVI/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry
230 / XXXVI/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie ustalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni na 2014 rok
229 / XXXVI/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
228 / XXXVI/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na 2014 rok
227 / XXXVI/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu wrzesińskiego w 2014 roku
226 / XXXVI/ 2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2027
225 / XXXV/ 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
224 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023
223 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
222 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013-2032"
221 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 169/XXVII/2013 z dnia 6 marca 2013 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
220 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2014-2016
219 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”
218 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”
217 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”
216 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie przyjęcia ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania
215 / XXXV / 2013 z dnia 28.11.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 3.5, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
214 / XXXIV/ 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
213 / XXXIV / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023
212 / XXXIV / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2014 za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
211 / XXXIV / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego
210 / XXXIV / 2013 z dnia 24.10.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 60/XI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 r. zmienioną uchwałą nr 119/XIX/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia powiatu wrzesińskiego do realizacji projektu „Kadra plus” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudniania oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
209 / XXXIII / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
208 / XXXIII / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2023
207 / XXXIII / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław
206 / XXXIII / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie"
205 / XXXIII / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
204 / XXXIII / 2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie przyjęcia od Powiatu Słupeckiego do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia -środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
203 / XXXII / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok
202 / XXXII / 2013 z dnia 25.07.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2023
201 / XXXI / 2013 z dnia 27.06.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
200 / XXXI / 2013 z dnia 27.06.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 – 2023.
199 / XXXI / 2013 z dnia 27.06.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”.
198 / XXXI / 2013 z dnia 27.06.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego
197 / XXX / 2013 z dnia 14.06.2013 r.
w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2012 rok.
196 / XXX / 2013 z dnia 14.06.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2012 rok.
195 / XXX / 2013 z dnia 14.06.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
194 / XXX / 2013 z dnia 14.06.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2023.
193 / XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
192 / XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013 - 2023.
191 / XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.
190 / XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni.
189 / XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr 9/II/10 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Finansowej i ustalenia składu osobowego.
188 / XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr 10/II/10 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i ustalenia składu osobowego.
187 / XXIX / 2013 z dnia 25.04.2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr 86/XVI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
186 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
185 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2025.
184 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo.
183 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września.
182 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 155/XXV/2012 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
181 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni, Pana Andrzeja Szablikowskiego.
180 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Powiatu we Wrześni.
179 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr 4/I/10 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu.
178 / XXVIII / 2013 z dnia 26.03.2013 r.
w sprawie wstąpienia w skład Rady Powiatu we Wrześni Pana Stanisława Antoniego Hałasa.
177 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
176 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo.
175 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego.
174 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 12/II/10 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa i ustalenia składu osobowego.
173 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 9/II/10 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Finansowej i ustalenia składu osobowego.
172 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Przemysława Kuczory.
171 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji oraz zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu we Wrześni Pana Przemysława Kuczory.
170 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Our Identity: National and European? – A Research of National and European Landmarks” (Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi) w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie”.
169 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
168 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
w sprawie nadania Statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach.
167 / XXVII / 2013 z dnia 06.03.2013 r.
zmieniająca uchwałę nr 285/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.06.2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
166 / XXVI / 2013 z dnia 31.01.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2013 rok.
165 / XXVI / 2013 z dnia 31.01.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będących własnością powiatu wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie działkami nr 139/77, 139/50, 146/4, 146/2, 162/3.
164 / XXVI / 2013 z dnia 31.01.2013 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013 - 2015.
163 / XXVI / 2013 z dnia 31.01.2013 r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.