AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2005 (II kadencja)

Uchwały Rady 2005 (II kadencja)

249 / XXXVII / 2005 z dnia 20.12.2005 r.

Uchwała nr 249/XXXVII/2005

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 20.12.2005 r.

           

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok.

 

 

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art.109 i art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz.148 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr 165/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu na 2005 rok zmienionej uchwałą nr 187/XXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24.02.2005r., uchwałą nr 192/XXVIII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16.03.2005r., uchwałą nr 204/XXX/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.04.2005 r., uchwałą nr 217/XXXI/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 31.05.2005r., uchwałą nr 222/XXXII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.06.2005 r, uchwałą nr 285/2005 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 26.07.2005 r., uchwałą nr 229/XXXIII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25.08.2005 r , uchwałą nr 232/XXXIV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.09.2005 r., uchwałą nr 308/2005 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 19.10.2005 r., uchwałą nr 242/XXXV/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 17.11.2005 r. i uchwałą nr 320/2005 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 29.11.2005 r., dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały budżetowej

1) DOCHODY zwiększa się o kwotę - 76.083,00 zł

to jest do kwoty      -                40.014.333,00 zł

2) WYDATKI zwiększa się o kwotę - 76.083,00 zł

to jest do kwoty  -               45.838.591,00 zł

     w tym :

     b) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

          szkół publicznych  zmniejsza się o kwotę - 241.642,00 zł

          to jest  do kwoty -                   292.292,00 zł

          z tego:

          - Niepaństwowe Policealne Studium Ekonomiczne

            i Liceum Ekonomiczne Stowarzyszenia Oświatowców

            Polskich we Wrześni zmniejsza się o kwotę -        59.178,00 zł

           to jest do kwoty - 172.740,00 zł

          - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu

             zmniejsza się o kwotę - 185.464,00 zł

           to jest do kwoty - 119.552,00 zł

    h) dotacje dla powiatów na przekazane do realizacji zadania na podstawie umów zmniejsza się o kwotę - 97.242,00 zł

     to jest do kwoty - 271.303,00 zł

    o) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie

        zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zmniejsza się o kwotę - 5.100,00 zł

       to jest do kwoty - 34.900,00 zł

         litera „p” otrzymuje brzmienie :

     „p) dotacje na dofinansowanie remontów i konserwacji

           obiektów zabytkowych - 135.500,00 zł 

           z tego :

          - Parafia Kościoła Katolickiego Pyzdry - 15.000,00 zł

          - Parafia Kościoła Katolickiego Biechowo - 10.000,00 zł

          - Parafia Kościoła Katolickiego Miłosław - 5.000,00 zł

          - Parafia Kościoła Katolickiego p.w. Św. Krzyża Września - 30.000,00 zł

          - Parafia Kościoła Katolickiego Kaczanowo - 25.000,00 zł

          - Parafia Kościoła Katolickiego Września – Fara - 30.000,00 zł

          - Parafia Kościoła Katolickiego Targowa Górka - 2.500,00 zł

           - Parafia Kościoła Katolickiego Kołaczkowo - 3.000,00 zł

           - Parafia Kościoła Katolickiego Nowa Wieś Królewska - 5.000,00 zł

           - Parafia Kościoła Katolickiego Zieliniec - 5.000,00 zł

           - Parafia Kościoła Katolickiego Bardo - 5.000,00 zł

 

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu, zwiększa się łączne dochody budżetowe o kwotę   76.083,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki budżetowe o kwotę  76.083,00 zł poprzez wprowadzenie zmian w/g załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

4. Załacznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2005 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi  załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i  wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska wprowadza się niżej wymienione zmiany :

      a) w pkt III ppkt 1 § 2440  kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę     -              5.200,00 zł

to jest do kwoty -            30.200,00 zł

       b) w pkt III ppkt 1 § 2440  dodaje się literę „c” w brzmieniu :

           „c) dotacja dla Gminy Pyzdry na likwidację zagrożenia środowiska - 5.200,00 zł”

      c) w pkt III ppkt 1 § 4210  kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 5.200,00 zł

to jest do kwoty -            31.011,00 zł

       d) w pkt III ppkt 1 § 4210 litera „a” kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 5.200,00 zł

to jest do kwoty -              9.800,00 zł

 

6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych wprowadza się niżej wymienione zmiany :

     a) w pkt 2  kolumnę nr 4 zwiększa się o kwotę - 1.010,00 zł

to jest do kwoty -       1.010.730,00 zł

      b) w pkt 2  kolumnę nr 6 zwiększa się o kwotę - 1.010,00 zł

to jest do kwoty -       1.010.730,00 zł

       c) dodaje się pkt „3” w brzmieniu :

          „3. Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego

       kolumna nr 4 – Przychody własne w zł - 175.965,00 zł

       kolumna nr 6 – Wydatki w zł - 166.458,00 zł

       kolumna nr 8 – Stan środków na koniec 2005 r. w zł - 9.507,00zł” 

 

8. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 

9. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym plan  wydatków majątkowych wprowadza się niżej wymienione zmiany :

    a) w pkt I kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 17.700,00 zł

to jest do kwoty -       1.825.010,00 zł

    b) w pkt I ppkt 4 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 12.000,00 zł

to jest do kwoty -          266.000,00 zł

   c) w pkt I ppkt 4 litera „a”kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę  -            12.000,00 zł

to jest do kwoty -          266.000,00 zł

   d) w pkt II kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 58.507,00 zł

to jest do kwoty -       1.697.073,00 zł

    e) w pkt II ppkt 1 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 48.500,00 zł

to jest do kwoty -          237.366,00 zł

     f) w pkt II pakt 1 dodaje się literę „d” i „e” w brzmieniu :

        „d) zakup kserokopiarek - 20.000,00 zł

          e) zakup nagłośnienia do sali posiedzeń - 28.500,00 zł”

     g) w pkt II ppkt 2 litera „a” przyjmuje nowe brzmienie

       „a) zakup zestawu komputerowego - 6.000,00 zł”

     h) w pkt II ppkt 6 kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 362,00 zł

to jest do kwoty - 38.638,00 zł

     i) w pkt II ppkt 6 litera „a” kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 21,00 zł

to jest do kwoty - 34.979,00 zł

    j) w pkt II ppkt 6 litera „b” kolumnę nr 3 zmniejsza się o kwotę - 341,00 zł

to jest do kwoty - 3.659,00 zł

     k) w pkt II dodaje się ppkt 10 w brzmieniu :

        „10. Dział 853 Rozdział 85333 - 10.369,00 zł

                z tego :

        a) zakup systemu alarmowego - 10.369,00 zł”

l) w pkt I ppk 8 kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 5.700,00 zł

to jest do kwoty - 173.869,00 zł

ł) w pkt I ppk 8 litera „a” kolumnę nr 3 zwiększa się o kwotę - 5.700,00 zł

to jest do kwoty - 79.800,00 zł

m) wiersz „Ogółem wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę - 76.207,00 zł

to jest do kwoty - 3.522.083,00 zł

10. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Tadeusz Świątkiewicz

Zalaczniki-U.R.-249-XXXVII.pdf (Załączniki do Uchwały Rady Powiatu nr 249 / XXXVII / 2005 z dnia 20.12.2005 r.)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (02/01/2006 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (02/01/2006 09:30:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (02/01/2006 09:30:43)
Lista wiadomości
252 / XXXVIII / 2005 z dnia 28.12.2005 r.
w sprawie: budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2006
251 / XXXVIII / 2005 z dnia 28.12.2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok
250 / XXXVIII / 2005 z dnia 28.12.2005 r.
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2005
249 / XXXVII / 2005 z dnia 20.12.2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok
248 / XXXVII / 2005 z dnia 20.12.2005 r.
zmieniająca uchwałę nr 191/XXVIII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16.03.2005 r. w sprawie: udzielenia dotacji parafiom Kościoła Katolickiego z terenu Powiatu Wrzesińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach stanowiących zabytki wpisane do rejestru zabytków
247 / XXXVII / 2005 z dnia 20.12.2005 r.
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2005
246 / XXXVII / 2005 z dnia 20.12.2005 r.
w sprawie: podjęcia przez Zarząd Powiatu działań zmierzających do modernizacji i rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
245 / XXXVII / 2005 z dnia 20.12.2005 r.
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2006
244 / XXXVII / 2005 z dnia 20.12.2005 r.
w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2005 – 2008
243 / XXXVII / 2005 z dnia 20.12.2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 149/XXII/2004r. z dnia 29 września 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2004-2006
242 / XXXV / 2005 z dnia 17.11.2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok.
241 / XXXV / 2005 z dnia 17.11.2005 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zakupu inwestycyjnego - tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni.
240 / XXXV / 2005 z dnia 17.11.2005 r.
w sprawie: udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
239 / XXXV / 2005 z dnia 17.11.2005 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.
238 / XXXV / 2005 z dnia 17.11.2005r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 176/XXVI/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005.
237 / XXXV / 2005 z dnia 17.11.2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 186/XXVII/2005r z dnia 24.02.2005 r. zmienionej uchwałą nr 227/XXXIII/2005 r. z dnia 25.08.2005 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
236 / XXXV / 2005 z dnia 17.11.2005r.
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
235 / XXXV / 2005 z dnia 17.11.2005 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
234 / XXXV / 2005 z dnia 17.11.2005 r.
w sprawie: ustalenia planu sieci szkół publicznych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym
233 / XXXV / 2005 z dnia 17.11.2005 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania Nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
232 / XXXIV / 2005 z dnia 29.09.2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok.
231 / XXXIV / 2005 z dnia 29.09.2005 r.
w sprawie: przekazania Gminie Września do realizacji zadania Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Września.
230 / XXXIV / 2005 z dnia 29.09.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ we Wrześni.
229 / XXXIII / 2005 z dnia 25.08.2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok
228/XXXIII/2005 z dnia 25.08.2005 r.
zmieniająca uchwałę nr 191/XXVIII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16.03.2005 r. zmienioną uchwałą nr 202/XXX/2005 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie: udzielenia dotacji parafiom Kościoła Katolickiego z terenu Powiatu Wrzesińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach stanowiących zabytki wpisane do rejestru zabytków
227 / XXXIII / 2005 z dnia 25.08.2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 186/XXVII/2005r. z dnia 24.02.2005 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
226 / XXXIII / 2005 z dnia 25.08.2005 r.
w sprawie: uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2005/2006”
225 / XXXIII / 2005 z dnia 25.08.2005 r.
w sprawie: nadania statutu Szkole Policealnej nr 3 dla Dorosłych we Wrześni
224 / XXXIII /2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie: nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Dorosłych we Wrześni
223 / XXXIII / 2005 z dnia 25.08.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej działką nr 52/3, położonej w Sędziwojewie, gmina Września
222 / XXXII / 2005 z dnia 30.06.2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok
221 / XXXII / 2005 z dnia 30.06.2005 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006
220 / XXXII / 2005 z dnia 30.06.2005 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006
219 / XXXII / 2005 z dnia 30.06.2005 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni o dotację na wsparcie działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu oraz jakości świadczeń zdrowotnych
218 / XXXII / 2005 z dnia 30.06.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa
217 / XXXI / 2005 z dnia 31.05.2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok
216 / XXXI / 2005 z dnia 31.05.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego zapisanej w księdze wieczystej pod numerem KW 33375
215 / XXXI / 2005 z dnia 31.05.2005 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław
214 / XXXI / 2005 z dnia 31.05.2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 19/III/2002 z dnia 27.12.2002 r.
213 / XXXI / 2005 z dnia 31.05.2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 15/III/2002 z dnia 27.12.2002 r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr 151/XXIII/2004 z dnia 27.10.2004 r.
212 / XXXI / 2005 z dnia 31.05.2005 r.
w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwoju sportu i rekreacji w powiecie wrzesińskim na lata 2005-2012”
211 / XXXI / 2005 z dnia 31.05.2005 r.
w sprawie: utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych we Wrześni
210 / XXXI / 2005 z dnia 31.05.2005 r.
w sprawie: utworzenia Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych we Wrześni
209 / XXXI / 2005 z dnia 31.05.2005 r.
w sprawie: przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński w szkoły policealne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit g) ustawy o systemie oświaty
208 / XXXI / 2005 z dnia 31.05.2005 r.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Szansa dla młodych”
207 / XXXI / 2005 z dnia 31.05.2005 r.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Kolejny start”
206 /XXXI /2005 z dnia 31.05.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 3
205 / XXXI / 2005 z dnia 31.05.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrześni, przy ulicy Słowackiego – Legii Wrzesińskiej
204 / XXX / 2005 z dnia 29.04.2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok
203 / XXX / 2005 z dnia 29.04.2005 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 189/XXVIII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16.03.2005 r.
202 / XXX / 2005 z dnia 29.04.2005 r.
zmieniająca uchwałę nr 191/XXVIII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16.03.2005 r. w sprawie : udzielenia dotacji parafiom Kościoła Katolickiego z terenu Powiatu Wrzesińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach stanowiących zabytki wpisane do rejestru zabytków
201 / XXX / 2005 z dnia 29.04.2005 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław
200 / XXX / 2005 z dnia 29.04.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu pt” Szkolenie dotyczące metod pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną”, który został opracowany w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”; Działanie 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”; schemat a) „Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy”, ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
199 / XXX / 2005 z dnia 29.04.2005 r.
w sprawie: wyboru banku do kompleksowej obsługi budżetu Powiatu Wrzesińskiego
198 / XXX / 2005 z dnia 29.04.2005 r.
w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni
197 / XXIX / 2005 z dnia 12.04.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Wrześni w 2004 roku
196 / XXIX / 2005 z dnia 12.04.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Zielińcu, gmina Kołaczkowo, oznaczonej wg ewidencji gruntów działką nr 235/15 a zapisanej w KW 28174 jako własność Powiatu Wrzesińskiego
195 / XXIX / 2005 z dnia 12.04.2005 r.
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej
194 / XXIX / 2005 z dnia 12.04.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomości oznaczonej działką nr 1271/11 o pow. 0,1479 ha zapisanej w KW Nr 34318
193 / XXVIII / 2005 z dnia 16.03.2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego a oznaczonej działką nr 1271/11 o pow.0,1479 ha, położoną we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 2 - na rzecz Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na cel publiczny
192 / XXVIII / 2005 z dnia 16.03.2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok
191 / XXVIII / 2005 z dnia 16.03.2005 r.
w sprawie: udzielenia dotacji parafiom Kościoła Katolickiego z terenu Powiatu Wrzesińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach stanowiących zabytki wpisane do rejestru zabytków
190 / XXVIII / 2005 z dnia 16.03.2005 r.
w sprawie: określenia dochodów własnych uzyskiwanych przez samorządowe jednostki budżetowe oświaty i wychowania na wydzielonym rachunku dochodów własnych
189 / XXVIII / 2005 z dnia 16.03.2005 r.
w sprawie: określenia dochodów własnych uzyskiwanych przez jednostki budżetowe Powiatu Wrzesińskiego gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych
188 / XXVIII / 2005 z dnia 16.03.2005 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli szkól zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
187 / XXVII / 2005 z dnia 24.02.2005 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok
186 / XXVII / 2005 z dnia 24.02.2005 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
185 / XXVII / 2005 z dnia 24.02.2005 r.
w sprawie: powołania składu osobowego Powiatowej Rady Sportu
184 / XXVII / 2005 z dnia 24.02.2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 61/X/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu
183 / XXVII / 2005 z dnia 24.02.2005 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
182 / XXVII / 2005 z dnia 24.02.2005 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
181 / XXVII / 2005 z dnia 24.02.2005 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński
180 / XXVI / 2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie: określenia zmiany warunków płacy Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Powiatu Wrzesińskiego – Pani Elżbiecie Staszak-Małeckiej
179 / XXVI / 2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wrzesińskiego
178 / XXVI / 2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
177 / XXVI / 2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji
176 / XXVI / 2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005
175 / XXVI / 2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
174 / XXVI / 2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
173 / XXVI / 2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
172 / XXVI / 2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu we Wrześni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
171 / XXVI / 2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni
170 / XXVI / 2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 7/II/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
169 / XXVI / 2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie: likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego we Wrześni
168 / XXVI / 2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie: uchwalenia warunków odpłatności uczestnika za pobyt w ośrodkach wsparcia – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrześni