AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2004 (II kadencja)

Uchwały Rady 2004 (II kadencja)

165 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.

Uchwała nr 165/XXV/2004

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 28.12.2004 r.w sprawie: budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005.Na podstawie art.12 pkt 5), pkt 8) lit. d) i pkt 9) oraz art. 51 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr. 142 poz.1592 ze zm.), art.109, art. 116, art. 122, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 ze zmianami), art.407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 ze zm.), oraz art. 8, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203 poz. 1966 ) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody i wydatki budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2005 rok w kwotach:

1) DOCHODY - 37.169.069,00 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania

z zakresu administracji rządowej

wykonywane przez powiat - 3.285.867,00 zł

Szczegółowy podział dochodów określa załącznik Nr 1.

2) WYDATKI - 41.654.069,00 zł

w tym:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej w wysokości - 3.285.867,00 zł

b)dotacje dla szkół niepublicznych

o uprawnieniach szkół publicznych - 533.934,00 zł

z tego:

- Niepaństwowe Policealne Studium

Ekonomiczne i Liceum Ekonomiczne

Stowarzyszenia Oświatowców

Polskich we Wrześni - 228.918,00 zł

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

w Miłosławiu - 305.016,00 zł

c)dotacja dla Gminy Września na przekazane

do realizacji zadanie związane z zimowym

utrzymaniem dróg powiatowych - 11.000,00 zł

d) dotacja dla Gminy Września

na prowadzenie biblioteki - 40.000,00 zł

e) dotacje dla : Gminy Kołaczkowo, Gminy

Pyzdry, Gminy Miłosław, na prowadzenie

świetlic opiekuńczo – wychowawczych - 6.000,00 zł

f) dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej we Wrześni na

termomodernizację szpitala - 800.000,00 zł

g) dotacje dla organów prowadzących na dofinansowanie

Warsztatów Terapii Zajęciowej - 124.510,00 zł

z tego:

- Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych

i Walorów Naturalnych Ciemi Czeszewski

w Czeszewie - 43.495,00 zł

- Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie

Komorskiej - 43.495,00 zł

- Gmina Września - 37.520,00 zł

h) dotacje dla powiatów na przekazane do realizacji

zadania na podstawie porozumień - 143.505,00 zł

i) rezerwa celowa - 960.643,00 zł

z przeznaczeniem na : nagrody jubileuszowe,

odprawy emerytalno – rentowe, odszkodowania

z tytułu chorób zawodowych nauczycieli,

awanse zawodowe nauczycieli, praktyki zawodowe,

wzrost wynagrodzeń, nauczanie indywidualne,

nagrody Starosty, stypendia Starosty dla

utalentowanej młodzieży, remonty szkół”.

j) rezerwa ogólna - 314.150,00 zł

k) dotacja dla organizacji pozarządowych na

wykonywanie zadania związanego z

prowadzeniem świetlicy opiekuńczo –

wychowawczej w Gorzycach - 2.000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków określa załącznik Nr 2.

3) Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii (prefinansowanie) i przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 8.

§ 2. Uchwala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 3. Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 4. Uchwala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2005 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 5. Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 6. Uchwala się wykaz wydatków majątkowych na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 7.


§ 7. Uchwala się plan przychodów i rozchodów na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem Nr 8.


§ 8. Prognozę kwoty długu określa załącznik Nr 9.


§ 9. Określa się wysokość sumy w kwocie 1.500.000,00 zł do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.


§ 10. Uchwala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu do kwoty 2.000.000,00 zł.


§ 11. Upoważnia się Zarząd do spłat długu do wysokości rozchodów określonej w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej.


§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.


§ 13.1.Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w budżecie polegających na:

1) przenoszeniu wydatków między rozdziałami w ramach działu,

2) przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu,

3) zmianach kwot wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym rozdziale.

2.Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu z zastrzeżeniem, że przeniesienia te nie mogą powodować zmian kwot wydatków majątkowych i łącznej kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.


§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.


§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Tadeusz Świątkiewicz 

Zalacznik1-U.R.165-XXV-04.pdf (Załącznik nr 1 Uchwały Rady Powiatu nr 165 / XXV / 2004)
Zalacznik3-U.R.165-XXV-04.pdf (Załącznik nr 3 Uchwały Rady Powiatu nr 165 / XXV / 2004)
Zalaczniki4-9-U.R.165-XXV-04.pdf (Załączniki nr 4-9 Uchwały Rady Powiatu nr 165 / XXV / 2004)
Zalacznik2-U.R.165-XXV-04.pdf (Załącznik nr 2 do Uchwały Rady nr 165 / XXV / 2004)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (12/01/2005 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (12/01/2005 13:46:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (12/01/2005 13:46:05)
Lista wiadomości
167 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kołaczkowo wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
166 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie Pyzdry wykonywania zadań publicznych powiatu z zakresu pomocy społecznej
165 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2005
164 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
163 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. zmienionej uchwałami nr 147/XXII/2004 r. z dnia 29.09.2004 r., nr 154/XXIV/2004 z dnia 29.11.2004 r., o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
162 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Września oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września
161 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Września
160 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 77/XII/2003 z dnia 7 października 2003 roku dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w budynku zlokalizowanym na działce nr 3800/48 we Wrześni
159 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: ustalenia numeru porządkowego dla Gimnazjum Specjalnego w Kołaczkowie
158 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie ustalenia Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
157 / XXV / 2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie: Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2004 – 2015
156 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: podjęcia działań w kierunku poprawy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni
155 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
154 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. zmienionej uchwałą nr 147/XXII/2004 r. z dnia 29.09.2004 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
153 / XXIV / 2004 z dnia 29.11.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrześni, przy ulicy Słowackiego
152 / XXIII / 2004 z dnia 27.10.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
151 / XXIII / 2004 z dnia 27.10.2004 r.
zmieniająca uchwałę Nr 15/III/2002 z dnia 27.12.2002 r.
150 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
149 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2004-2006
148 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego
147 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni Nr 117/XIX/2004 r. z dnia 29.04.2004 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
146 / XXII / 2004 z dnia 29.09.2004 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i zatwierdzenia wartości jednego punktu służących do ustalenia tabeli wynagrodzeń dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
145 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
144 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: przekazania Gminie Września do realizacji zadania Powiatu dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Września
143 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Września oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września
142 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005
141 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005
140 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 124/XX/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.06.2004 r. w sprawie: likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
139 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: powołania Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
138 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
137 / XXI / 2004 z dnia 26.08.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
136 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok
135 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji
134 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Wrzesiński pomocy finansowej z budżetu Gminy Miłosław oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Miłosław
133 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
132 / XX / 2004 z dnia 29.06.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ Września
131 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: współpracy w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży
130 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad udzielania Stypendium Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe
129 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia zasad udzielania Stypendium Starosty za szczególne osiągnięcia artystyczne i za wyróżniające wyniki w nauce
128 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: ustalenia numerów porządkowych szkół
127 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: przekształcenia szkół ponadpodstawowych dla dorosłych powadzonych przez Powiat Wrzesiński w technika i licea uzupełniające
126 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego we Wrześni
125 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyzdrach
124 / XX /2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
123 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
122 / XX / 2004 z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie: uchwalenia warunków częściowego i całkowitego zwalniania rodziców dziecka lub rodziców osoby pełnoletniej z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
121 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego
120 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2004 rok.
119 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004
118 / XIX / 2004 r. z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.
117 / XIX / 2004 r. z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
116 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: określenia zmiany warunków pracy i płacy Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Powiatu Wrzesińskiego – Pani Elżbiecie Staszak-Małeckiej.
115 / XIX / 2004 z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Wrześni w 2003 roku.
114 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wrzesińskiego
113 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: powołania Powiatowego Ośrodka Socjalizacyjnego w Kołaczkowie
112 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Turnusowego Ośrodka Socjoterapii w Kołaczkowie
111 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyzdrach
110 / XVIII / 2004 z dnia 26.02.2004 r.
w sprawie: budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2004
109 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
108 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
107 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji
106 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
105 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
104 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu we Wrześni na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
103 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrześni, przy ulicy Kościuszki
102 / XVII / 2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 193/XXXII/2001 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 października 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku i Kaczanowie