AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Uchwały rady powiatu » Uchwały Rady 2010 (IV kadencja)

20 / III / 2010 z dnia 30.12.2010 r.

Uchwała nr 20/III/2010

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 30 grudnia 2010 roku

 

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 62.454.535,00 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 55.483.731,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 6.970.804,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.141.439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.1,

  2. dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.2,

  3. dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 429.358,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

  4. dotacje i środki zewnętrze na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 6.441.527,00 zł.

 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 66.776.717,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 54.867.584,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 11.909.133,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik nr 5 do uchwały.

 1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.141.439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.3,

 2. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.4,

 3. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 429.358,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t, w wysokości 10.682.884,00 zł.

 

§ 3. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.5.

 

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4.322.182,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

 

§ 5.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.003.829,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.681.647,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 6. Tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 238.567,00 zł;

 2. celowe w wysokości 820.176,00 zł, z tego:

 1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł,

 2. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli w wysokości 720.176,00 zł.

 

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.391.177,00 zł.

w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.500.000,00 zł.

 

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 700.758,00 zł,

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.061.600,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 6.891.177,00 zł.

 1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu,

 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach kwot wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym rozdziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,

 3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi określonych w załączniku nr 5 zawierającym wykaz zadań majątkowych w ramach danego działu,

 4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,

 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 

§ 11. Określa się sumę 2.500.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

 

Załączniki do Uchwały nr 20 / III / 2010 Rady Powiatu we Wrześni

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Grzegorz Kaźmierczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (13/01/2011 10:49:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (13/01/2011 10:49:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Kamil Perlik (13/01/2011 10:49:49)
Lista wiadomości
21 / III / 2010 z dnia 30.12.2010 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025
20 / III / 2010 z dnia 30.12.2010 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok
19 / III / 2010 z dnia 30.12.2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
18 / III / 2010 z dnia 30.12.2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu jako aportu na rzecz „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego
17 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok
16 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 225/XXXVI/2010 z dnia 25.03.2010r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej
15 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu „Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
14 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego
13 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Lokalnego i ustalenia składu osobowego
12 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa i ustalenia składu osobowego
11 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej i ustalenia składu osobowego
10 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i ustalenia składu osobowego
9 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Finansowej i ustalenia składu osobowego
8 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, wyboru przewodniczącego Komisji i ustalenia składu osobowego
7 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni
6 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie wyboru liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu we Wrześni
5 / II / 2010 z dnia 15.12.2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 7/II/2002 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5.12.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego
4 / I / 2010 z dnia 02.12.2010 r.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu
3 / I / 2010 z dnia 02.12.2010 r.
w sprawie wyboru wicestarosty wrzesińskiego
2 / I / 2010 z dnia 02.12.2010 r.
w sprawie wyboru starosty wrzesińskiego
1 / I / 2010 z dnia 02.12.2010 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu we Wrześni