AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Protokół nr 3 / 2015
 

PROTOKÓŁ NR 3/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,

SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 23 marca 2015 roku

 

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność czterech członków komisji, co wobec statutowego jej składu stanowiło quorum do rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad. W spotkaniu uczestniczyła Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po jego akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji następujących punktów:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

 3. Przedstawienie przez dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych problematyki związanej
  z bieżącym funkcjonowaniem placówki oraz potrzeb z tym związanych.

 4. Baza szkoły – najważniejsze potrzeby w najbliższym okresie funkcjonowania.

 5. Sprawy kadrowe związane z projektem organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 oraz w perspektywie następnych lat szkolnych.

 6. Przedstawienie i omówienie projektów uchwał na V sesję Rady Powiatu.

 7. Sprawy bieżące.

 8. Wolne głosy i wnioski.

 

Ad 3 i 4

Omawiając bieżące funkcjonowanie placówki, jej bazę i potrzeby Ewa Kaczmarek, dyrektor szkoły zaznaczyła, że:

1) w placówce funkcjonują: szkoła podstawowa (53 uczniów: 31 uczniów lekko upośledzonych i 22 uczniów z umiarkowanym upośledzeniem), gimnazjum (56 uczniów: 34 uczniów lekko upośledzonych i 22 uczniów z umiarkowanym upośledzeniem) i szkoła zawodowa (36 uczniów), łącznie w szkole uczy się 157 uczniów w 18 oddziałach, w tym 11 uczniów nauczanych jest indywidualnie,

2) dla 12 uczniów z głębokim upośledzeniem prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (w domu),

3) w przyszłym roku szkolnym planowane jest otwarcie szkoły zawodowej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym, którzy ukończyli gimnazjum. Dodała, że uczniowie będą realizowali trzy przedmioty: przysposobienie do pracy (tj. przykładowo: rękodzieło, ogrodnictwo, gotowanie, sprzątanie, zajęcia komputerowe i itp.), funkcjonowanie w środowisku oraz wychowanie fizyczne,

4) trudność w organizowaniu pracy szkoły stwarzają:

 1. oddziały łączone dla uczniów z lekkim upośledzeniem i dlatego, za zgodą Zarządu zostały przydzielone dodatkowe godziny, by uczniowie klasy czwartej i piątej mogli odbyć oddzielnie naukę języka polskiego i matematyki,

 2. konieczność ułożenia planu zajęć odpowiadającego godzinom odjazdu autobusów odwożących uczniów z gmin powiatu, szczególnie w przypadku uczniów w gimnazjum. Nadmieniła, że w bieżącym roku szkolnym do szkoły dowożonych jest: 13 uczniów z gminy Kołaczkowo, 16 uczniów z gminy Nekla, 12 uczniów z gminy Pyzdry, 18 uczniów z gminy Miłosław i 26 uczniów z gminy Września (dodatkowo 5 uczniów dowożonych jest przez rodziców),

5) w szkole zawodowej kształci się uczniów w 13 zawodach w klasach wielozawodowych,

6) w budynku szkoły znajduje się: 13 sal lekcyjnych, świetlica, sala rehabilitacyjna, sala tzw. doświadczania świata, 2 sale do zajęć logopedycznych, pokój nauczycieli, biblioteka z centrum multimedialnym, gabinet psychologa/pedagoga, gabinet pielęgniarski, sala gimnastyczna z szatniami, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, pomieszczenia socjalne,

7) zdarzają się sytuacje, gdy dwie klasy odbywają zajęcia jednocześnie w jednym pomieszczeniu,

8) istnieje potrzeba modernizacji pracowni komputerowej, by móc przeprowadzić egzamin zawodowy według przyjętych wymogów,

9) istnieje potrzeba przeniesienia szkoły do innego budynku lub nowego obiektu, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

 

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że rozpatrywana jest możliwość przeniesienia szkoły do budynku Spółdzielni Inwalidów „Wiosna Ludów”, jednak jest to zależne od decyzji wojewody. Jerzy Mazurkiewicz, członek komisji dodał, że problem stanowi obciążenie finansowe budynku firmy.

 

Rafał Zięty, członek komisji zaznaczył, że jednym z rozwiązań byłoby utworzenie filii szkoły specjalnej w jednej z gmin powiatu.

 

Ad 5

Ewa Kaczmarek poinformowała, że w szkole pracuje:

1) 46 nauczycieli, w tym dwóch na niepełnym etacie (1/2 etatu psychologa i 3 godz./tygodniowo etatu nauczyciela podstaw przedsiębiorczości),

2) pracownik administracyjno-biurowy,

3) 7 pracowników obsługi (2 sprzątaczki, woźny, kierowca, 3 pomoce nauczyciela w klasach dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym),

4) w przypadku przejścia nauczycieli na emeryturę, nie zaistnieje konieczność zatrudnienia nowego pracownika, gdyż pozostali mają szerokie kwalifikacje zawodowe i będą w stanie przejąć dodatkowe obowiązki.

 

Ad 6

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że projekty uchwał Rady dotyczą:

1) utworzenia szkoły przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni,

2) przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących do realizacji projektów umożliwiającym im pozyskanie środków zewnętrznych w ramach Programu Erasmus+.

 

Członkowie komisji zaakceptowali jednomyślnie projekty uchwał Rady podlegające rozpatrzeniu na V sesji.

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Przewodniczący komisji

 

/-/ Stefan Tomczak

 

 

Protokołowała:

 

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Stefan Tomczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Kowalczyk (24/04/2015 14:09:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Natalia Kowalczyk (24/04/2015 14:10:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Natalia Kowalczyk (24/04/2015 14:10:12)
Lista wiadomości
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2015 roku.
Protokół nr 2 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 38 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 października 2014 r.
Protokół nr 37 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2014 r.
Protokół nr 36 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2014 r.
Protokół nr 35 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 czerwca 2014 r.
Protokół nr 34 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Protokół nr 33 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r.
Protokół nr 32 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2013 r.
Protokół nr 31 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2013 r.
Protokół nr 30 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2013 r.
Protokół nr 29 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 maja 2013 r.
Protokół nr 28 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2013 roku.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Lokalnego z dnia 6 marca 2013 roku.
Protokół nr 25 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2013 r.