AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Protokół nr 2 / 2015
  

PROTOKÓŁ NR 2/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,

SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 21 stycznia 2015 r.

 

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków komisji. W obradach uczestniczyła Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2015 rok.

 4. Przedstawienie oraz analiza oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu wrzesińskiego w świetle liczby absolwentów oraz przeprowadzonych ankiet dotyczących preferencji wyboru kierunków kształcenia absolwentów szkół gimnazjalnych.

 5. Stan przygotowania szkół do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w kontekście wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych.

 6. Aktualne sprawy oświatowe.

 7. Sprawy bieżące.

 8. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad.

 

Pkt 3

Przewodniczący komisji odczytał plany pracy komisji na 2015 rok stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

Rafał Zięty, członek komisji zauważył, że należy rozważyć potrzebę powołania Powiatowej Rady Sportu i/lub zastanowić się nad przejęciem przez komisję jej kompetencji.

Stefan Tomczak zaproponował, by analizą ww. kwestii zająć się na jednym z posiedzeń.

 

Członkowie komisji zaakceptowali jednomyślnie plan pracy komisji na 2015 rok.

 

Pkt 4

Katarzyna Starzyńska przedstawiła analizę oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych/projekt/wyniki ankiety preferencji uczniów stanowiące załącznik nr 3 do protokołu.

Odwołując się do projektu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, który został zatwierdzony przez Zarząd w grudniu 2014 r. Katarzyna Starzyńska zaznaczyła, iż:

1) przy określaniu liczby oddziałów uwzględniono:

 1. propozycje kierunków/liczby oddziałów zgłoszone przez dyrektorów,

 2. liczbę absolwentów gimnazjów na terenie powiatu, liczbę uczniów chętnych do podjęcia nauki z innych powiatów i liczbę uczniów, którzy zamierzają kształcić się w szkołach ponadgimnazjalnych poza powiatem,

 3. wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas trzecich gimnazjów,

 4. poziom edukacji w szkołach,

 5. tzw. „mody edukacyjne” tj. kierunki innowacyjne,

2) utworzenie trzeciego oddziału w II Liceum Ogólnokształcącym jest uwarunkowane naborem co najmniej 30 uczniów spoza powiatu, gdyż poziom przyjmowanych uczniów jest niższy od założonego progu 100 pkt. w kryterium ich przyjęcia,

3) przyjmowanie uczniów ze słabymi wynikami, na poziomie 60 – 70 punktów, do klas licealnych skutkuje zagrożeniem, iż nie ukończą oni nauki i/lub nie przystąpią do egzaminu maturalnego, jednocześnie wpływa na zaniżenie liczby oddziałów
w zasadniczej szkole zawodowej,

4) liczba chętnych do podjęcia nauki w danym typie szkoły musi być weryfikowana z wynikami egzaminów gimnazjalnych, co pozwoli utrzymać poziom wrzesińskiej edukacji na przyzwoitym poziomie,

5) Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie naboru w II Liceum Ogólnokształcącym na profile: wojskowy, policyjny i ratownictwo medyczne, jednak przy zachowaniu warunku naboru co najmniej 30 uczniów spoza powiatu,

6) niespełnienie ww. warunku może skutkować utworzeniem jedynie dwóch oddziałów, w tym jednego łączonego.

 

Rafał Zięty, członek komisji zapytał:

1) o sposób weryfikacji warunku rekrutacji co najmniej 30 uczniów spoza powiatu,

2) czy aspekt mieszkania poza powiatem będzie ważniejszy od liczby uzyskanych punktów w rankingu tj. czy uczeń mieszkający poza powiatem zostanie przyjęty przed uczniem z lepszym wynikiem, zamieszkującym powiat.

 

Katarzyna Starzyńska zaznaczyła, iż system generuje listy uczniów według siły naboru (uzyskanych punktów) nie rozróżniając miejsca zamieszkania. Podkreśliła, iż co najmniej 30 uczniów spoza powiatu musi się znaleźć w ogólnej liczbie uczniów przyjmowanych do II Liceum, dlatego nie zaistnieje sytuacja, że uczeń ze słabszym wynikiem mieszkający poza powiatem zostanie przyjęty do szkoły.

 

Pkt 5

Katarzyna Starzyńska omówiła zestawienie kwalifikacji zawodowych stanowiące załącznik nr 4 do protokołu. Poinformowała, że reforma kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych spowodowała konieczność przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nadmieniła, że w 2013 r. na jednostki prowadzące szkoły nałożony został obowiązek wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych. Dodała, że stanowiska, na których odbędą się kwalifikacje w roku szkolnym 2014/2015 są wyposażone, a niewielkiego doposażenia będą wymagały stanowiska do kwalifikacji planowanych w przyszłym roku szkolnym. Zaznaczyła, iż w 2013 r. powiat dofinansował szkoły na ten cel w wysokości 218.193,00zł, natomiast w 2014 r. w wysokości 293.726,00zł.

 

Pkt 6

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że:

1) na podstawie art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, w terminie do dnia 20 stycznia, organ prowadzący szkoły jest zobowiązany przeprowadzić analizę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń wynikających z ustawy oraz struktury zatrudnienia na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego. Zaznaczyła, że wystąpiła niedopłata w wysokości 5.541,24zł w grupie nauczycieli stażystów, która po przeliczeniu na poszczególne osoby musi być wypłacona do 31.01.2014 r.,

 

2) projekt zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów przewiduje utworzenie w dziale „801 – Oświata i wychowanie” nowych rozdziałów związanych z regulacjami dotyczącymi realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Dodała, że ww. zmiany mają umożliwić odrębne ewidencjowanie przez powiat, wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej nauki tj. zajęć indywidualnych, rewalidacyjnych itp.,

 

3) w Zespole Szkół Specjalnych powstanie szkoła zawodowa dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum,

 

4) plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości około 120.000,00zł, został poddany weryfikacji przez Zarząd i następnie zaopiniowany przez związki nauczycielstwa polskiego powiatu wrzesińskiego,

5) projekt ORE jest realizowany i będzie kontynuowany,

6) szkolny związek sportowy nie podjął działań w celu pozyskiwania środków na realizację zadań sportowych np. powszechną naukę pływania.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta poinformował, że:

1) zgłosił się kandydat, za pośrednictwem jednego z nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, do pełnienia funkcji koordynatora ds. obronnych w klasach o profilu wojskowym,

2) Rada Rodziców ZSTiO zgłosiła potrzebę założenia sieci informatycznej i e-dziennika oraz wymiany instalacji elektrycznej w budynku B szkoły.

Zaznaczył, iż w sprawie koordynatora ds. obronnych poprosił dyrektora szkoły o zajęcie oficjalnego stanowiska. Poinformował, że Zarząd podejmie działania zmierzające do założenia sieci informatycznej i wymiany instalacji w szkole.

 

Ponadto Dionizy Jaśniewicz poinformował, że burmistrz gminy Września zaproponował adaptację budynku Zespołu Szkół w Marzeninie (parter wraz z dobudowaną, niewykończoną częścią) na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych. Nadmienił, iż koszt adaptacji budynku będzie skalkulowany z kosztami budowy nowego obiektu, by dokonać wyboru rozwiązania, które zaspokoi potrzeby edukacyjne i lokalowe uczniów oraz ich rodziców.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Przewodniczący komisji

 

/-/ Stefan Tomczak

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Kowalczyk (16/02/2015 11:52:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Natalia Kowalczyk (16/02/2015 11:53:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Natalia Kowalczyk (16/02/2015 11:53:18)
Lista wiadomości
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2015 roku.
Protokół nr 2 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 38 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 października 2014 r.
Protokół nr 37 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2014 r.
Protokół nr 36 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2014 r.
Protokół nr 35 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 czerwca 2014 r.
Protokół nr 34 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Protokół nr 33 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r.
Protokół nr 32 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2013 r.
Protokół nr 31 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2013 r.
Protokół nr 30 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2013 r.
Protokół nr 29 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 maja 2013 r.
Protokół nr 28 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2013 roku.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Lokalnego z dnia 6 marca 2013 roku.
Protokół nr 25 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2013 r.