AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Protokół nr 38 / 2014
 

PROTOKÓŁ NR 38/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,

SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 23 października 2014 r.


Przewodniczący komisji, Stefan Tomczak otworzył posiedzenie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, a następnie stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Maciej Mielczarek, dyrektor,

 2. Piotr Gruszecki , wicedyrektor ds. wychowawczych,

 3. Piotr Kapelak, kierownik praktycznej nauki zawodu,

 4. Urszula Wietrzyńska, główna księgowa

 5. Bożena Nowacka, sekretarz powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a po akceptacji członków komisji przystąpił do realizacji punktów dot. funkcjonowania szkoły:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

 3. Przedstawienie przez dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 problematyki związanej z bieżącym funkcjonowaniem placówki oraz potrzeb z tym związanych.

 4. Baza szkoły – najważniejsze potrzeby w najbliższym okresie funkcjonowania.

 5. Projekt oferty szkoły na rok szkolny 2015/2016.

 6. Sprawy kadrowe związane z projektem organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015 oraz w perspektywie następnych lat szkolnych.

 7. Sprawy bieżące.

 8. Wolne głosy i wnioski.


Pkt 3

Maciej Mielczarek omówił funkcjonowanie szkoły zaznaczając, że:

 1. Zespół tworzą cztery typy szkół:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa: jedynie 15% młodzieży uczy się w szkole zawodowej, a zapotrzebowanie na fachowców w branży budowlanej
  i usługowej wciąż wzrasta, niewielkie jest zainteresowanie nauką w Oddziale Zamiejscowym w Pyzdrach, gdyż absolwenci gimnazjów zamieszkujący tamtą część powiatu wybierają naukę we Wrześni,

 2. Technikum nr 3: nabór na rok szkolny 2014/2015 nie został przeprowadzony,

 1. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych:

 2. Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy: kształcą się w nim uczniowie, którzy nie ukończyli nauki w gimnazjach publicznych, młodzież
  z problemami wychowawczymi, uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, stając się specjalistami w tej konkretnej dziedzinie,

 1. niż demograficzny powoduje niewielkie zainteresowanie młodzieży ofertą edukacyjną szkoły, gdyż w przeważającej części, kształcenie w szkole podejmują absolwenci, którzy nie dostali się lub przenieśli się z innych szkół ponadgimnazjalnych
  w powiecie,

 2. w ubiegłym roku szkolnym poziom klasyfikacji uczniów do następnej klasy wyniósł 95% i jest wyższy od przewidywanego.Pkt 4

Omawiając bazę szkoły Maciej Mielczarek zaznaczył, że:

 1. został wymieniony dach i okna w budynku, jednak jego elewacja jest w złym stanie technicznym,

 2. istnieje potrzeba przeprowadzenia remontu: korytarzy, klatek schodowych, auli szkolnej oraz sali gimnastycznej,

 3. zostały wyremontowane toalety,

 4. konieczne jest przeprowadzenie wymiany instalacji centralnego ogrzewania (z wydzieleniem węzłów ciepłowniczych wyłącznie do budynku szkoły, obecnie funkcjonuje ogrzewanie łączące budynek szkoły z mieszkaniami lokatorów),

 5. szkoła nie dysponuje boiskiem zewnętrznym, uzasadnione jest utworzenie boiska wielofunkcyjnego wraz z jego ogrodzeniem,

 6. istnieją trudności w wyposażeniu pracowni do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, została utworzona pracownia kucharska,
  w trakcie wyposażania jest pracownia dla sprzedawców, utworzenie pracowni fryzjerskiej uatrakcyjniłoby ofertę edukacyjną szkoły.


Pkt 5

Maciej Mielczarek zaznaczył, że:

 1. największym problemem jest zachęcenie uczniów do nauki w technikum. Podkreślił, że uczniowie technikum angażowali się w życie szkoły, zachęcając uczniów szkoły zawodowej do udziału w świętach i przedsięwzięciach inicjowanych przez samorząd szkolny. Dodał, że uczestnictwo uczniów szkoły zawodowej jest utrudnione ze względu na ich niewielką obecność w szkole (2-3 dni nauki/tydzień) i konieczność uzyskiwania zgody pracodawców,

 2. w ofercie edukacyjnej technikum znajduje się możliwość kształcenia w zawodach: technik handlowiec, technik kelner, technik logistyk, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik technologii żywności (w minionych dwóch latach nie utworzono oddziału technikum),

 3. w następnym roku szkolnym planuje przeprowadzić nabór na kierunki technik handlowiec i technik kelner, powracając do oferty, która cieszyła się największym zainteresowaniem, gdyż w technikum może być utworzony wyłącznie jeden oddział,

 4. należy rozważyć kształcenie w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego,

 5. w szkole zawodowej kształcenie odbywa się w zawodzie: kucharz, sprzedawca, fryzjer i mechanik samochodowy,

 6. planuje utworzyć dwa oddziały gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy oraz oddział liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

 7. we wrześniu i w październiku do szkoły zgłaszają się uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w innych szkołach ponadgimnazjalnych, jednak z różnych powodu z niej zrezygnowali.


Maciej Mielczarek nadmienił, iż został opracowany informator dla absolwentów gimnazjów przedstawiający ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Podkreślił, iż ujęte w nim opisy poszczególnych kierunków kształcenia i zawodów uzupełniono o informacje na temat przedsiębiorców, którzy zadeklarowali współpracę ze szkołą zakresie przeprowadzania praktyk zawodowych. Dodał, że informator zostanie przekazany do szkół gimnazjalnych na terenie powiatu i powiatów sąsiadujących. Nadmienił, iż będzie on corocznie uaktualniany i wpłynie na poprawę współpracy szkoły z zakładami pracy, jak również ułatwi absolwentom gimnazjów podjęcie decyzji o profilu kształcenia.


Pkt 6

Maciej Mielczarek zaznaczył, że:

 1. dwóch nauczycieli jest uprawnionych do przejścia na emeryturę,

 2. mimo zmniejszenia liczby oddziałów, żaden nauczyciel nie został zwolniony,

 3. jeden z nauczycieli jest zatrudniony na mniejszą ilość etatu, który uzupełnia pracą
  w Liceum Ogólnokształcącym,

 4. sprawy kadrowe i arkusz organizacyjny jest opracowywany w sposób, który przewiduje możliwość nieutworzenia oddziału w technikum.


Stefan Tomczak, przewodniczący komisji zaznaczył, że ubogi jest rynek usług w powiecie, i z tego względu należy rozwijać ofertę edukacyjną szkoły. Podkreślił, że należy uświadamiać młodzież o potrzebach rynku pracy.


Rafał Zięty, członek komisji zaznaczył, że nie należy ograniczać liczby miejsc w technikum i dążyć do rozwoju jego oferty edukacyjnej, by uniknąć odpływu młodzieży z powiatu.


Bożena Nowacka, sekretarz powiatu podkreśliła, że funkcjonowanie klasy technikum jest znaczące dla szkoły. Nadmieniła, iż należy zastanowić się nad promowaniem technikum przetwórstwa mleczarskiego i technologii żywności. Dodała, że ważne jest dbanie o jakość współpracy z dobrymi zakładami pracy i przedsiębiorcami, gdyż w szkole kształci się wyłącznie w sposób praktyczny, a wiedzę fachową uczniowie zdobywają u pracodawców. Zaznaczyła, że należy kłaść większy nacisk na przygotowanie do egzaminów teoretycznych, ale również kontrolować przebieg praktyk.


Maciej Mielczarek poinformował, że planuje zorganizować spotkanie z przedsiębiorcami. Zaznaczył, że będzie dążyć do poprawy jakości tej współpracy.


W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji przyjęli jednomyślnie sprawozdanie z jej działalności w 2014 r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący komisji


/-/Stefan Tomczak


Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (19/12/2014 10:42:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (19/12/2014 10:49:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (19/12/2014 10:49:12)
Lista wiadomości
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2015 roku.
Protokół nr 2 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 38 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 października 2014 r.
Protokół nr 37 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2014 r.
Protokół nr 36 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2014 r.
Protokół nr 35 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 czerwca 2014 r.
Protokół nr 34 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Protokół nr 33 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r.
Protokół nr 32 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2013 r.
Protokół nr 31 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2013 r.
Protokół nr 30 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2013 r.
Protokół nr 29 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 maja 2013 r.
Protokół nr 28 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2013 roku.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Lokalnego z dnia 6 marca 2013 roku.
Protokół nr 25 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2013 r.