AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Protokół nr 37 / 2014
 

PROTOKÓŁ NR 37/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,

SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 22 października 2014 r.


Otwierając posiedzenie komisji, w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni, przewodniczący Stefan Tomczak stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyli Bogdan Nowak, dyrektor szkoły, Anita Rembowicz – Robaszkiewicz, wicedyrektor oraz Róża Kosińska, główna księgowa. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a po akceptacji członków komisji przystąpił do realizacji punktów dot. funkcjonowania szkoły:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

 3. Przedstawienie przez dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych problematyki związanej z bieżącym funkcjonowaniem placówki oraz potrzeb z tym związanych.

 4. Baza szkoły – najważniejsze potrzeby w najbliższym okresie funkcjonowania.

 5. Projekt oferty szkoły na rok szkolny 2015/2016.

 6. Sprawy kadrowe związane z projektem organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015 oraz w perspektywie następnych lat szkolnych.

 7. Sprawy bieżące.

 8. Wolne głosy i wnioski.


Pkt 3

Bogdan Nowak odwołał się do inwestycji, które w ciągu ostatnich lat, przy udziale środków z budżetu powiatu, udało się w szkole zrealizować:

 1. w 2013 r. powstał kompleks boisk sportowych (obiekt zewnętrzny) składający się z: boiska do piłki nożnej, boisk do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, bieżni lekkoatletycznej, do skoku w dal, do rzutu kulą. Zaznaczył, że obiekt umożliwił realizację podstawy programowej z wychowania fizycznego w pełnym zakresie. Podkreślił, iż procedura przetargowa została przeprowadzona przez pracowników szkoły, przy współpracy z pracownikami Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich,

 2. w roku bieżącym zainstalowano bezprzewodową sieć składającą się z 28 punktów dostępu w obydwu budynkach szkoły, które zostały połączone za pomocą światłowodu. Zaznaczył, że koszt budowy wyniósł 79.750,00zł.

Podkreślił, że planuje wprowadzić w szkole, w drugim semestrze, elektroniczny dziennik lekcyjny. Nadmienił, że nawiązał współpracę z firmą, która pod koniec roku przeprowadzi szkolenie z funkcjonowania programu.


Pkt 4

Omawiając bazę szkoły Bogdan Nowak wymienił najważniejsze potrzeby, tj.:

 1. budowa hali sportowej, gdyż w chwili obecnej przez szkołę użytkowane są obiekty po „byłych” warsztatach szkolnych, które zostały zaadaptowane na obiekty sportowe, jednak nie spełniają wymaganych standardów,

 2. budowa łącznika między dwoma budynkami szkoły wraz z budową auli szkolnej, co pozwoliłoby w efektywny sposób wykorzystywać energię cieplną,

 3. wyposażenie w sprzęt komputerowy, gdyż najstarsze pracownie komputerowe pochodzą z 2005 r., a egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe prowadzone są według nowej formuły i wymagają użycia nowoczesnego sprzętu.


Pkt 5 i pkt 6

Bogdan Nowak zwrócił uwagę na fakt, iż procedury związane z przeprowadzeniem egzaminów, różnego typu tj. przykładowo egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i egzaminów maturalnych, powodują trudności w funkcjonowaniu szkoły. Zaznaczył, że Zespół, jako jedna z nielicznych szkół, uzyskał zgodę na przeprowadzenie egzaminów zawodowych, pisemnych w formie elektronicznej. Podkreślił, że wyposażenie stanowisk do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zostało sfinansowane, w znacznym zakresie, ze środków budżetu powiatu. Nadmienił, iż wymogi stawiane szkołom przewyższają znacznie ich możliwości finansowe, a jednostki samorządowe, które są organem prowadzącym dla kilku szkół, nie są w stanie ich doposażyć w pełnym zakresie.


Nawiązując do projektu naboru na rok szkolny 2015/2016 Bogdan Nowak zaznaczył, że:

 1. w kontekście budowy fabryki Volkswagen należy rozpocząć naukę w zawodzie monter mechatronik. Podkreślił, że praktyki zawodowe odbywać się będą w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej, natomiast kształcenie praktyczne zawodowe i ogólnokształcące w Zespole. Nadmienił, iż wpływają do szkoły liczne oferty z firm, które chcą zatrudnić absolwentów technikum mechanicznego i technikum elektronicznego,

 2. nabór do szkoły, mimo zmniejszenia liczby oddziałów, utrzymuje się na wysokim poziomie, co powoduje, że w klasie średnio uczy się 34 uczniów,

 3. trudności w układaniu planów zajęć stanowią przedmioty językowe tj. tworzenie grup międzyoddziałowych w celu zapewnienia możliwości kontynuacji języka realizowanego w gimnazjum w mniejszym zakresie. Zaznaczył, że w znacznym zakresie dotyczy to nauki języka niemieckiego i w przyszłości może skutkować koniecznością zwolnienia nauczycieli.

Podkreślił, że problem stanowią również dojazdy uczniów z odległych miejscowości powiatu i sąsiednich powiatów, gdyż szkoła nie dysponuje internatem, a dostęp do miejsc w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest ograniczony.


Odnosząc się do efektywności nauczania w Zespole dyrektor zaznaczył, że zdawalność matur utrzymuje się na wysokim poziomie. Dodał, ze średnie wyniki matury z matematyki są wyższe od wyników, które osiągają uczniowie w poznańskich liceach. Podkreślił, iż w lidze matematycznej organizowanej w ramach projektu Uniwersytet w Twojej Szkole, Technikum nr 1 zdobyło III miejsce.


W pkt. Wolne głosy i wnioski przewodniczący komisji podziękował dyrektorowi za rzetelne omówienie kwestii objętych porządkiem obrad, a następnie zamknął posiedzenie.


Na tym protokół zakończono.Przewodniczący komisji
/-/Stefan Tomczak


Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (19/12/2014 10:36:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (19/12/2014 10:50:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (19/12/2014 10:50:05)
Lista wiadomości
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2015 roku.
Protokół nr 2 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 38 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 października 2014 r.
Protokół nr 37 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2014 r.
Protokół nr 36 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2014 r.
Protokół nr 35 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 czerwca 2014 r.
Protokół nr 34 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Protokół nr 33 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r.
Protokół nr 32 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2013 r.
Protokół nr 31 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2013 r.
Protokół nr 30 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2013 r.
Protokół nr 29 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 maja 2013 r.
Protokół nr 28 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2013 roku.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Lokalnego z dnia 6 marca 2013 roku.
Protokół nr 25 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2013 r.