AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rada Powiatu we Wrześni » Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu » Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Protokół nr 36 / 2014
 

PROTOKÓŁ NR 36/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,

SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 29 września 2014 r.


Otwierając posiedzenie komisji, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, przewodniczący Stefan Tomczak stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyli dyrektor szkoły, Włodzimierz Wawrzyniak oraz jego zastępcy: Bernadetta Szcześniak i Roman Ciesielczyk.


Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a po akceptacji członków komisji przystąpił do realizacji punktów dot. funkcjonowania szkoły:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

 3. Przedstawienie przez dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących problematyki związanej z bieżącym funkcjonowaniem placówki oraz potrzeb z tym związanych.

 4. Baza szkoły – najważniejsze potrzeby w najbliższym okresie funkcjonowania.

 5. Projekt oferty szkoły na rok szkolny 2015/2016.

 6. Sprawy kadrowe związane z projektem organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015 oraz w perspektywie następnych lat szkolnych.

 7. Sprawy bieżące.

 8. Wolne głosy i wnioski.

Pkt 3 i pkt 4

Omawiając bazę / funkcjonowanie szkoły Włodzimierz Wawrzyniak zaznaczył, że:

 1. Zespół składa się z Technikum nr 2 oraz II Liceum Ogólnokształcącego,

 2. w skład kompleksu, zajmującego powierzchnię około 4ha, wchodzą dwa budynki dydaktyczne (budynek A i B), sala gimnastyczna, stadion lekkoatletyczny, internat
  i stołówka,

 3. ze względu na brak monitoringu, obiekt jest dozorowany nocą przez pracownika,

 4. na budynkach zainstalowanych jest 57 baterii solarowych,

 5. w szkole uczy się 721 uczniów, w tym 503 w technikum,

 6. zatrudnionych jest: 73 nauczycieli na pełnych etatach, 9 pracowników administracji, 19 pracowników obsługi, w tym 7 osób obsługujących internat, 8 osób utrzymujących czystość w budynkach A i B, w internacie i w sali gimnastycznej,

 7. w internacie pracuje kierownik i 4 wychowawców, którzy nadzorują pobyt 166 uczniów (156 miejsc), ponadto zatrudnione są: szefowa kuchni, 3 osoby pełniące funkcje pomocy kuchennej, jedna osoba pracująca w pralni oraz intendentka,

 8. wicedyrektorzy są odpowiedzialni za kształcenie zawodowe i praktyki oraz funkcjonowanie technikum, dyrektor nadzoruje pracę liceum oraz stołówki,

 9. obiekt w Bierzglinku składający się z sali konferencyjnej oraz sal dydaktycznych jest administrowany przez szkołę (jest modernizowany ze środków własnych i przy współpracy z właścicielami). Nadmienił, że w obiekcie odbywają się zajęcia kształcenia zawodowego uczniów technikum weterynaryjnego oraz technikum rolniczego, a także uczniów technikum architektury krajobrazu w Zespole Szkół Politechnicznych. Dodał, że część sprzętu, który jest magazynowany na terenie obiektu (za zgodą właścicieli) planuje się przeznaczyć do sprzedaży, a za uzyskane środki kupić przyczepę do nauki jazdy oraz samochód (bus) do przewozu uczniów na konkursy, zawody sportowe itp. Ponadto zaznaczył, że problem stanowi zbiornik na ścieki (zły stan techniczny), do którego podłączone są również bloki mieszkalne, znajdujące się w pobliżu gospodarstwa,

 10. szkoła użytkuje garaże położone przy ul. Kaliskiej na działce, którą przewiduje się do sprzedaży,

 11. w sali gimnastycznej, za pomocą środków przyznanych w 2014 r., została udrożniona sieć wentylacyjna, wcześniej zostało wymienione oświetlenie. Zaznaczył, że brakuje koszy do gry w koszykówkę, gdyż zostały one zdemontowane zgodnie z zaleceniami po kontroli w zakresie przestrzegania przepisów BHP,

 12. w kotłowni została wykonana studzienka rewizyjna, która ochroni przed kolejnym zalaniem,

 13. duże środki są przeznaczane na utrzymanie stadionu lekkoatletycznego, który
  w najbliższym czasie będzie wymagał przeprowadzenia aeracji.


Włodzimierz Wawrzyniak wymienił najważniejsze potrzeby szkoły:

 1. wymiana instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym B. Zaznaczył, że jest to instalacja aluminiowa, z 1974 roku, zagrażająca bezpieczeństwu uczniów
  i uniemożliwiająca pracę, gdyż ze względu na brak prądu w wielu gniazdkach utrudnione jest przeprowadzanie egzaminów językowych (koszt wykonania nowej instalacji wynosi około 600.000,00zł). Dodał, że w budynku należy wymienić parkiety, a także udrożnić sieć wodno-kanalizacyjną,

 2. zainstalowanie monitoringu w szkole i terenu wokół obiektów, w tym stadionu (koszt wynosi około 100.000,00zł),

 3. naprawa dachu i zainstalowanie ogrzewania gazowego w obiekcie w Bierzglinku (zatrudniona jest na ½ etatu osoba, która zajmuje się paleniem i utrzymaniem czystości),

 4. garaże blaszane, w których byłby magazynowany sprzęt do pielęgnacji terenu
  (np. samojezdne kosiarki do koszenia stadionu i trawników),

 5. środki na utrzymanie stadionu lekkoatletycznego,

 6. budowa parkingu od strony ul. Kaliskiej, za budynkiem internatu (koszt wynosi około 150.000,00zł).

Pkt 5

Włodzimierz Wawrzyniak zaznaczył, że uzyskał z budżetu powiatu środki na doposażenie stanowisk do przeprowadzenia egzaminów w zawodach: technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Nadmienił, iż w celu przeprowadzenia egzaminów w zawodzie technik rolnik, Zarząd zobowiązał dyrektora do nawiązania współpracy z właścicielem gospodarstwa w Bierzglinku. Podkreślił, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, weryfikująca warunki przygotowania stanowisk do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, oceniła pozytywnie obiekt w Bierzglinku, zaznaczając, że wymagane będą trzy jednakowe stanowiska. Podkreślił, że wymogi stawiane szkołom przewyższają możliwości ich realizacji, a dotyczy to szczególnie egzaminów w zawodzie technik rolnik. Nadmienił, iż w dalszym ciągu, nie zostały sprecyzowane wymogi, które szkoły będą musiały spełnić.


Nawiązując do oferty edukacyjnej na rok szkolny 2015/2016 dyrektor szkoły zaznaczył, że planuje utworzyć klasę o profilu ratownictwo – medyczne i profilu policyjnym. Podkreślił, iż nawiązał współpracę z pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Komedą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową we Wrześni. Zaznaczył, że kierunki innowacyjne budzą zainteresowanie absolwentów gimnazjów spoza powiatu. Podkreślił, że napływ młodzieży może jednak spowodować trudności z umieszczeniem ich w internacie, w którym poza uczniami szkoły mieszkają również uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych i Liceum Ogólnokształcącego. Dodał, że w internacie umieszczane są osoby mające miejsce zamieszkania poza powiatem, ale w przypadku, gdy uczeń zamieszkujący powiat zgłosi trudność z dojazdem do szkoły, jest on również zakwaterowywany. Nadmienił, iż na prośbę rodziców i uczniów, ze względu na godziny odjazdów autobusów po godz. 15.00, lekcje rozpoczynają się o godz. 7.45. Dodał, że godziny lekcji zostały podane do informacji Polskim Kolejom Samochodowym.

Pkt 6

Włodzimierz Wawrzyniak zaznaczył, że w latach 2010 – 2012 zwolnił 18 nauczycieli
i 15 pracowników administracji i obsługi, co spowodowane było wygaszaniem kierunków po zlikwidowanym Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni tj. technikum ekonomicznym i technikum technologii żywności oraz redukcją klas hotelarskich.

Rafał Zięty zapytał dyrektora szkoły:

 1. jaką szkołą będzie Zespół w przyszłości – szkołą techniczną, czy szkołą zmierzającą
  w kierunku kształcenia ogólnego,

 2. czy etat opiekuna – animatora zajęć na stadionie lekkoatletycznym umożliwi jego udostępnianie większej liczbie mieszkańców.

Włodzimierz Wawrzyniak odpowiedział, że:

 1. Zespół jest jednocześnie szkołą techniczną i ogólnokształcącą. Podkreślił, że kształcenie techniczne odbywa się w kierunkach, dla których powołana jest wykwalifikowana kadra i dostępny jest wymagany sprzęt. Zaznaczył, że nauczyciele przekazują uczniom wiedzę, którą w przyszłości będą potrafili praktycznie zastosować. Nadmienił, iż kształcenie w klasach licealnych o innowacyjnych profilach wzbudza zainteresowanie młodzieży, a dzięki współpracy np. z jednostkami wojskowymi szkoła nie ponosi dodatkowych kosztów przeprowadzania tych zajęć,

 2. zatrudnienie opiekuna – animatora umożliwiłoby nadzorowanie stadionu w godz. 15.00 – 22.00, a również w okresie letnim, gdy szkoła nie funkcjonuje. Dodał, że
  w projekcie przewidywano budowę domku dla nadzorującego stadion.

W pkt. Sprawy bieżące oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia przewodniczący komisji, Stefan Tomczak zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji
/-/Stefan Tomczak


Protokołowała:
Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Przewodniczący komisji

/-/ Stefan Tomczak


Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Plucińska (19/12/2014 10:24:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Plucińska (19/12/2014 10:48:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Plucińska (19/12/2014 10:48:46)
Lista wiadomości
Protokół nr 3 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 marca 2015 roku.
Protokół nr 2 / 2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 stycznia 2015 roku.
Protokół nr 38 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 23 października 2014 r.
Protokół nr 37 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2014 r.
Protokół nr 36 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2014 r.
Protokół nr 35 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 16 czerwca 2014 r.
Protokół nr 34 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Protokół nr 33 / 2014
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r.
Protokół nr 32 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2013 r.
Protokół nr 31 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2013 r.
Protokół nr 30 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 5 września 2013 r.
Protokół nr 29 / 2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27 maja 2013 r.
Protokół nr 28 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2013 roku.
Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Lokalnego z dnia 6 marca 2013 roku.
Protokół nr 25 /2013
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia 2013 r.